De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Timing:  15.07.2011 Nota Min. Bourgeois aan leden van de Vlaamse Regering : voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Timing:  15.07.2011 Nota Min. Bourgeois aan leden van de Vlaamse Regering : voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli."— Transcript van de presentatie:

1

2  Timing:  15.07.2011 Nota Min. Bourgeois aan leden van de Vlaamse Regering : voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met oog op principiële goedkeuring door Vlaamse Regering  Najaar 2011 – voorjaar 2012: adviesvraag VLABEST en onderhandelingen in Comité C  Tegen zomerreces 2012: goedkeuring door Vlaams parlement  In voege treden: 1 januari 2013

3  Voorliggende teksten in verband met de functie van OCMW secretaris  Voorontwerp wijziging gemeentedecreet 15 juli 2005  Voorontwerp wijziging OCMW decreet 19 december 2008 (VOORBEHOUD!)

4  Gemeentedecreet: artikel 76  NU:  Art.76 §3, 1° in gemeente minder dan 20.000 inwoners: ambt gemeentesecretaris kan worden uitgeoefend door OCMW secretaris (beheersovereenkomst: art.271)  Art.76 §3, 2° idem voor financieel beheerder  Art.76 §3, 3° gemeenten minder dan 5000 inwoners: ambt financieel beheerder wordt uitgeoefend door gewestelijk ontvanger; geen cumul met gewestelijk ontvanger OCMW

5  Gemeentedecreet: artikel 76  Voorontwerp wijziging:  Art.76 §3, 1°: grens 20.000 inwoners vervalt. MAAR: Volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in GR en RMW  Art.76 §3, 2°: idem voor financieel beheerder  Art.76 §3, 3°: inwonersaantal (5000) opgeheven. “In de gevallen, bepaald door de Vlaamse regering, kan het ambt van financieel beheerder van de gemeente worden uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger”

6  Gemeentedecreet: artikel 76  Voorontwerp wijziging: toevoeging van een § 6,:  1°“ Met toepassing van §3, 1° kunnen de raden van de gemeente en het OCMW dat de gemeente bedient beslissen om het ambt van secretaris voor maatschappelijk welzijn voortaan te laten uitoefenen door de gemeentesecretaris, en de secretaris van het OCMW, die op dat ogenblik in dienst is, te herbenoemen bij het gemeentebestuur als adjunct-gemeentesecretaris, met als minimale waarborg het behoud van zijn geldelijke toestand en de financiële loopbaan waarvoor hij in aanmerking zou komen als secretaris van het OCMW. Voor alle andere aangelegenheden bepaalt de gemeenteraad zijn rechtspositieregeling. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen, na overleg, de taken van de herbenoemde adjunct-gemeentesecretaris, met behoud van de taken, die dit decreet opdraagt aan de adjunct-gemeentesecretaris.”  2° idem als 1° voor de financieel beheerder

7  OCMW Decreet: artikel 75  NU  Art.75 §3, 1°: in OCMW’s van gemeenten van minder dan 20.000 inwoners: ambt van secretaris van het OCMW kan worden uitgeoefend door de gemeentesecretaris MITS: 2/3 van de uitgebrachte stemmen in de RMW Volstrekte meerderheid van de stemmen GR  Art.75 §3, 2°: idem voor financieel beheerder  Art.75 §3, 3°: OCMW’s van gemeenten met minder dan 5000 inwoners: gewestelijk ontvanger

8  OCMW Decreet: artikel 75  Voorontwerp wijziging: identiek aan gemeentedecreet  Art.76 §3, 1°: grens 20.000 inwoners vervalt. MAAR: Volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in GR en RMW  Art.76 §3, 2°: idem voor financieel beheerder  Art.76 §3, 3°: inwonersaantal (5000) opgeheven. “In de gevallen, bepaald door de Vlaamse regering, kan het ambt van financieel beheerder van de gemeente worden uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger”  Toevoeging van §6: identiek aan gemeentedecreet

9  Gemeentedecreet: artikel 80  80 §1: GR kan beslissen dat ambten van gemeentesecretaris en financieel beheerder deeltijds worden uitgeoefend (voorwaarden bepaald door VR)  80 §2: ambt van gemeentesecretaris kan vervuld worden door gemeentesecretaris van een andere gemeente of door een OCMW secretaris  80 §3: ambt van financieel beheerder kan vervuld worden door financieel beheerder van andere gemeente of van een OCMW

10  Gemeentedecreet : toevoeging art.80bis  Art.80bis §1. Bij het vacant worden van het ambt van gemeentesecretaris kan de gemeenteraad besluiten om dit ambt aan te bieden aan de secretaris van het OCMW van dezelfde gemeente. Indien de betrokkene ingaat op dit aanbod wordt hij aangesteld in het ambt van gemeentesecretaris. Hij wordt vrijgesteld van een nieuwe wervings- of bevorderingsprocedure. Er kan hem ook geen proefperiode worden opgelegd. Hij blijft tegelijkertijd zonder onderbreking aangesteld in zijn ambt bij het OCMW van dezelfde gemeente.  Art.80bis §2. Idem voor ambt van financieel beheerder van de gemeente

11  OCMW Decreet : artikel 79  79 §1: RMW kan beslissen dat ambten van gemeentesecretaris en financieel beheerder deeltijds worden uitgeoefend (voorwaarden bepaald door VR)  Financieel beheerder is deeltijds in gemeenten tot en met 15.000 inwoners; art.75,§3 geldt (gewestelijk ontvanger voor gemeenten minder dan 5000 inwoners)  79 §2: ambt van OCMW secretaris kan vervuld worden door OCMW secretaris van een andere gemeente of door een gemeentesecretaris  79 §3: ambt van financieel beheerder OCMW kan vervuld worden door financieel beheerder van een OCMW of van een andere gemeente.

12  OCMW Decreet: toevoeging artikel 79bis  Art.79bis §1. Bij het vacant worden van het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan de raad voor maatschappelijk welzijn besluiten om dit ambt aan te bieden aan de gemeentesecretaris van de gemeente die door het OCMW wordt bediend. Als de betrokkene ingaat op dit aanbod wordt hij aangesteld in het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij wordt vrijgesteld van een nieuwe wervings- of bevorderingsprocedure. Er kan hem ook geen proefperiode worden opgelegd. Hij blijft tegelijkertijd zonder onderbreking aangesteld in zijn ambt bij dezelfde gemeente.  Art.80bis §2. Idem voor ambt van financieel beheerder van het OCMW

13  Gemeentedecreet : wijziging artikel 97  NU: “Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de gemeentesecretaris”  Voorontwerp wijziging:  Toevoeging van een tweede lid:  “Het managementteam van het gemeentebestuur kan daarnaast ook gezamenlijke vergaderingen houden met het managementteam van het OCMW, met het oog op het afstemmen van de werking van beide besturen op elkaar en het bevorderen van een zo groot mogelijke samenwerking tussen beide besturen. De gezamenlijke vergaderingen vinden plaats onder de leiding van de gemeentesecretaris en van de OCMW secretaris samen.”  Toevoeging van een derde lid:  Als de gemeentesecretaris tevens het ambt van OCMW secretaris uitoefent, vergaderen de MAT’s van gemeente en OCMW altijd gezamenlijk, met behoud van de bepalingen van het gemeentedecreet en OCMW decreet m.b.t. de samenstelling, werking en bevoegdheden van het MAT.

14  OCMW Decreet : wijziging artikel 96  Toevoeging 2 e lid : MAT OCMW kan gezamenlijk vergaderen met MAT gemeente  Toevoeging 3 e lid: 1 leidend ambtenaar voor beide besturen: steeds gezamenlijke vergadering MAT gemeente en OCMW.

15  Voorontwerp wijziging gemeentedecreet  Standpunten

16  Nota aan de leden van de Vlaamse regering:  Gebaseerd op het “Witboek voor en interne staatshervorming” (8 april 2011)  Versterking van het beheer en het management  Wegnemen van drempels voor samenwerking tussen gemeente en OCMW:  Principes:  OCMW en gemeente blijven 2 aparte rechtspersonen  Strategisch sociaal beleid is zaak van GR; OCMW blijft bevoegd vor uitvoering social beleid, individuele steunverlening en operationele.  Geen opname van verplichtende bepalingen – lokale autonomie  Mogelijkheden creëren voor integratie ondersteunende diensten en uniek loket in front-office voor de burger

17  Advies inspectie van Financiën  Geen motivering voor het opheffen van de inwonersgrens (20.000)  Gemeente en OCMW blijven duidelijk gescheiden organisaties. Dit houdt ook een aparte leiding in.  Uitoefenen van beide functies in 1 persoon is slechts in beperkte mate (voor kleinere gemeenten) kostenbesparend.  Logisch dat de beperking tot 20.000 inwoners slechts kan worden geschrapt binnen een grotere beweging waarbij gemeente en OCMW verder gaan naar één organisatie.  Adjunct-gemeentesecretaris kan decretaal slechts vanaf 60.000 inwoners  Gezamenlijke vergaderingen MAT is positief, maar “zinledig” in het geval waarbij dezelfde persoon in gemeente en OCMW gemeentesecretaris/financieel beheerder is. Zij vergaderen dan gezamenlijk met zichzelf.

18  Standpunt VVSG (14 september 2011)  Algemene bedenkingen :  Vraag om actief betrokken te worden bij overleg wijzigingen, samen met andere belangenverenigingen  VVSG steunt onder bepaalde voorwaarden de uitgangspunten van het Witboek inzake samenwerking gemeente – OCMW ◦ Geen verplichte fusie gemeente –OCMW ◦ Geenopname van verplichtende bepalingen, maximaal lokale keuzes faciliteren ◦ Lokale besturen motiveren voor maximale integratie ondersteunende diensten; 1 loket voor de burger ◦ Strategisch sociaal beleid voor gemeenteraad; OCMW uitvoering sociaal beleid/individuele steunverlening/operationaliteit  Respect voor de kerntaken van het OCMW: gemeentelijke, Vlaamse en Federale opdrachten. Belangrijke waarborg daarvoor is een aparte leidinggevende ambtenaar die het OCMW operationeel leidt. Cfr. IVA’s en AGB

19  Bedenkingen VVSG bij wijziging art. 76  Zie algemene bedenkingen  Het OCMW kan zijn rol als gemeentelijke zelfstandige organisatie maar ten volle spelen als volgende bestuurlijke voorwaarden vervuld zijn: ◦ OCMW is aparte rechtspersoon, afgescheiden van de gemeente maar in goede samenwerking ermee ◦ OCMW beschikt over een eigen bestuursorgaan ◦ OCMW beschikt over een eigen budget ◦ OCMW heeft een eigen leidend ambtenaar die reële bevoegdheden heeft inzake de operationele leiding van het OCMW  Raken aan die randvoorwaarden leidt niet tot betere sociale dienstverlening  Uitoefenen van ambt OCMW secretaris door gemeentesecretaris is geen goed spoor. Voor de fin.beheerder kan dit eventueel wel  Voorstel om te werken met adjuncten wordt niet gesteund. Dit getuigt van een enorm gebrek aan kennis en waardering voor de functie van OCMW secretaris  Keuze voltijds – deeltijdse secretaris/fin.beh. moet door bestuur zelf gemaakt worden

20  Bedenkingen VVSG  Art.80 en 80bis: VVSG is voorstander van een goede mobiliteitsregeling, ook voor decretale graden.  Art.97: akkoord dat MAT gemeente en OCMW samen kunnen vergaderen, maar hoeft eigenlijk niet in decreet te worden opgenomen; “regeldrift” moet stoppen.  Concreet tekstvoorstel art.96, tweede lid: “Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en alle andere leden waarvan de deelname aan het MAT nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente.”

21  Standpunt VVOS  Zie VVOS NIEUWS extra editie 13.09.2011  Zeer bedreigend en getuigt van compleet gebreke aan respect van de Vlaamse overheid voor het werk van zovele collega's.  Op “slinkse” wijze fundering van het OCMW ( Federaal!) ondermijnen.  Behoud statuut autonoom bestuur voor OCMW. Evt. later EVA  Sluit zich aan bij opmerkingen VVSG  Nergens aangetoond dat samenwerking en integratie altijd leiden tot minder kosten en meer efficiëntie. Verandering is geen meerwaarde voor de burger.  Positieve boodschap: OCMW’s vervullen sedert lang steeds ruimere taken. Het zou getuigen van politieke moed als daarvoor meer middelen zouden worden vrijgemaakt.

22  Acties VVOS  21.09.2011: onderhoud met kabinet Bourgeois (provinciale voorzitters)  Brief met protest naar Bourgeois  Onderhoud met Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement  Vraag naar standpunt VFG en VLO  Bekrachtiging technisch advies VVSG door raad van beheer VVSG  Ruime bekendmaking standpunt VVOS  Vraag om steun van centrumsteden  Lokaal: bespreking thematiek met verantwoordelijken gemeente en OCMW, en met Vlaamse Parlementsleden regio

23  Standpunt VFG  Waardeert ten volle de inspanningen van de minister om in te gaan op de legitieme verzuchtingen van de lokale besturen om de efficiëntie en de duidelijke beleidsvoering te verbeteren.  Sluit zich grotendeels aan bij standpunt VVSG.  Pleit voor maximale autonomie inzake de samenwerking, c.q. integratie met het OCMW.  Geïntegreerd personeelsbeleid  Vrije keuze voor invulling MAT binnen minimale samenstelling bepaald door VR  Pleit voor opentrekken externe mobiliteit voor de decretale graden, minstens tussen besturen van dezelfde gemeente ( uitbreiding besluit 20 mei 2011)

24  Standpunt VLO  Logisch dat voor ontvangers en secretarissen gelijk wordt geoordeeld maar zien liever dat beide decretale functies in beide besturen aanwezig zijn.  Nieuwe adjunct zou met het vacant worden van de functie opnieuw rechten moeten kunnen doen gelden op de vrijgekomen functie  Financiële reflex: Quid met de verloning bij cumul?  Situatie die zich kan voordoen: men vraagt OCMW ontvanger om vrijgekomen functie gemeenteontvanger in te vullen, hij weigert; er wordt een nieuwe gemeenteontvanger aangeworven en OCMW ontvanger wordt adjunct.

25  “De laatste der Mohicanen”?  Vragen ?

26  Andere wijzigingen OCMW decreet (voorontwerp)  Gedetailleerde toelichting op AV 16 december 2011 door  Pieter Van Der Stappen VVSG

27  Thematisch Overzicht  Versterken van de RMW  Beperking 1/3 gemeenteraadsleden opgeheven; RMW kan volledig uit gemeenteraadsleden bestaan  Gemeentepersoneel kan geen OCMW raadslid zijn  Regels BBC ook van toepassing op Verenigingen  RMW verleent eretitel OCMW voorzitter

28  Slagkrachtige uitvoerende mandatarissen  Uittredingsvergoeding (ten laste van de gemeente) voor voorzitter en ondervoorzitter  Vanaf 2013: voorzitter steeds lid van CBS  Procedure herstel van bestuurbaarheid in de gemeente : ook een nieuwe OCMW voorzitter

29  Versterking lokaal beheer en management Wegnemen drempels voor samenwerking gemeente – OCMW  Maximale integratie  Agenda RMW meegedeeld aan Bgm en GR  1 secretaris/adjunct-gemeentesecretaris  Statutaire ambtenaren kunnen ter beschikking worden gesteld van de gemeente (analogie art.60 en 61 OCMW wet)

30  Verenigingen  Nog verder overleg nodig volgens VVSG

31  Optimalisering beleids- en beheerscyclus  Jaarrekening: beleidsmatig belang; procedure vaststelling/goedkeuring wordt herschreven (art.174)  Rol van de externe audit: evaluatie interne controlesysteem; expertise  Beleidsrapporten ook voor Verenigingen

32  Efficiëntieverbeteringen in financieel en personeel beheer  Decretale procedures kascontrole geschrapt; OCMW werkt zelf regels uit in interne controlesysteem  Budgethouderschap ◦ Wordt los gekoppeld van bevoegdheid om verbintenissen aan te gaan ◦ Nadruk op realisatie taakstelling  Samenwerking mogelijk voor wervingsprocedures: gemeenschappelijke wervingsreserves  Verzelfstandigingsinitiatieven: secretaris hoogste wedde

33  Modernisering relatie lokaal bestuur – ABB  Toezicht procedure nog meer versoepeld ◦ Inzendingsplicht beperkt ( o.a. personeelsformatie) ◦ Overzichtslijst  Uitwisseling stukken : digitaal  Financiële rapportering : digitaal  Reglementen bekendmaken via website OCMW; geen aanplakking meer  Vervanger afwezige secretaris/financieel beheerder: altijd “waarnemer”

34  Vragen ?


Download ppt " Timing:  15.07.2011 Nota Min. Bourgeois aan leden van de Vlaamse Regering : voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli."

Verwante presentaties


Ads door Google