De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leviticus 15:25 Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit … dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit, onrein zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leviticus 15:25 Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit … dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit, onrein zijn."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Leviticus 15:25 Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit … dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit, onrein zijn

4 Leviticus 15:26-27 Elk bed waarop zij ligt, … en elk voorwerp waarop zij zit, zal onrein zijn … Ieder die deze dingen aanraakt, zal onrein zijn

5

6

7

8

9

10

11

12 Haggai 1:6 (Het Boek) U zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar er is nooit genoeg voor iedereen. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen: het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten!

13

14 Marcus 1:23 Er was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid,

15 Marcus 1:24 zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods.

16 Marcus 1:25 En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem.

17 Marcus 1:26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit.

18 Marcus 1:27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!

19 Marcus 1:28 En het gerucht van Hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea.

20 Marcus 1:30-31 de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed … En (Jezus) … vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar

21

22

23 Mattheüs 8:5-13; Lucas 7:2-10

24 Mattheüs 12:9-13; Marcus 3:1-5; Lucas 6:6-10

25 Marcus 2:12 … zodat zij allen ontzet waren en God verheer- lijkten,zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

26 Marcus 1:40 een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieën viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen.

27 Marcus 1:41 En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein!

28 Marcus 1:42 En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein.

29

30

31

32

33

34 1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

35 Jacobus 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

36 Jacobus 5:15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Numeri 15:38-39 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, … als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen

48

49

50

51 Job 19:25 (Het Boek) Ik weet dat mijn Verlosser leeft

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Lucas 13:10-14

65 Johannes 5:1-15

66 Johannes 9:1-12

67

68

69

70

71

72 Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde

73


Download ppt "Leviticus 15:25 Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit … dan zal zij gedurende al de tijd dat zij vloeit, onrein zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google