De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbeteren van Democratie in je gemeente Piet De Pauw Paul Nollen Juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbeteren van Democratie in je gemeente Piet De Pauw Paul Nollen Juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Verbeteren van Democratie in je gemeente Piet De Pauw Paul Nollen Juni 2008

2 Problemen particratie  Personen van meerderheid hebben veel macht.  Personen van minderheid hebben geen macht.  Politiek = Machtsstrijd tussen Meerderheid en Minderheid.  Personen zijn zeer belangrijk.  Geen vrij mandaat.  Elke poging tot rechtsreekse inspraak van de inwoners wordt door de “meerderheid” op actieve wijze bestreden door het inzetten van middelen die onder dwang bij diezelfde inwoners worden gehaald.  deze bestuursvorm wordt particratie genoemd: Bestuur is in handen van politieke partijen

3 Problemen particratie  Op gemeentelijk vlak delen de partijen de lakens uit, en zijn de burgers niet soeverein.  Ook een gemeentebestuur kan perfect maatregelen goedkeuren die door de meerderheid van de burgers niet worden gewild.  De burgers kunnen zo’n ongewenste maatregel niet ongedaan maken.  Hooguit kunnen ze enkele jaren nadien een andere gemeenteraad kiezen, die het hopelijk beter doen.  Maar garanties zijn er niet.

4 “Inspraak” in bestuur Vandaag Belangengroepen Jeugdraad, cultuurraad, sportraad, seniorenraad, milieuraad, gezinsraad Gemeentraadsleden van meerderheid beslissen (meerderheid tegen minderheid), welke “voordelen” een belangengroep krijgt Middelen worden door middel van dwang gehaald bij inwoners van de gemeente

5 Wat is “Democratie”? “Democratie” Het volk (dwz de burger) beslist. = zelf beschikkingsrecht van de burgers.

6 Gevolgen  Geen onderscheid tussen “Meerderheid” en “Minderheid” in bestuur van dienstverlenende bedrijven. Geen machtsstrijd tussen meerderheid en minderheid. Bestuur bij consensus = “Konkordanz” bestuur.  Het is eigenlijk niet belangrijk wie de dienstverlenede bedrijven bestuurt.  Personen van dienstverlende bedrijven zijn minder belangrijk. Als ze maar de beslissen van de inwoners correct uitvoeren.  Politiek = discussie over welke dienst wordt geleverd, welk budget, en wie die dienst mag leveren.

7 Kenmerken echte Democratie Methode = Stemming = Referendum Resultaat van de stemming is bindend voor de bestuurders. Geen beperking onderwerpen. Lage handtekening drempel. Geen opkomstdrempel.

8 De verschillen tussen Democratie en Particratie zijn fundementeel

9

10 Problemen als gevolg van een gebrek aan democratie

11 Minder efficient bestuur

12 Hoogste belasting op arbeid en kapitaal

13 Veruit het hoogste overheids beslag op de gecreerde welvaart

14 Hoger overheidsbeslag op de gecreerde welvaart vernietigt de creatie van welvaart.

15 Beu om gepluimd te worden?

16 Voordelen invoering democratie tegenover particratie.

17 Voordelen Democratie Prof. Kirchgässner, Feld en Savioz van de Universiteit van St. Gallen in Zwitserland bestudeerden in 1999 het effect van democratie (*). Daartoe vergeleken ze de performantie parameters van een groot aantal gemeenten die kleine verschillen in democratie hadden. Daartoe vergeleken ze de performantie parameters van een groot aantal gemeenten die kleine verschillen in democratie hadden. De resultaten zijn onthutsend. Zelfs kleine verschillen in democratisch gehalte van het bestuur geven aanleiding tot relatief belangrijke verschillen in de performantie van de gemeente. (*) Kirchgässner, Feld en Savioz “Die Direkte Demokratie: Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig.”, 1999

18 Voordelen Democratie uit econometrische studies Kleine verschillen in Democratie hebben als gevolg:  Meer welvaart  Goedkopere dienstverlening Overheid  Lagere Overheidsschuld  Lagere Overheidsuitgaven  Geen kloof tussen politiek en de mensen  Meer welzijn  Minder Belastingsontduiking

19 Democratie = Meer Welvaart Feld en Savioz (1997) namen een nauwkeurige index van de mate van directe democratie in alle Zwitserse kantons en correleerden deze met de economische prestatie van de kantons op diverse tijdstippen tussen 1982 en 1993. Na vele bewerkingen te hebben uitgevoerd en alternatieve verklaringen te hebben uitgesloten, concludeerden zij dat, afhankelijk van het tijdstip, de economische prestatie in de direct- democratische kantons tussen de 5,4 en 15 procent hoger was dan de representatieve kantons.

20 Democratie = Veel Goedkopere Dienstverlening van Overheid Pommerehne onderzocht de 103 grootste steden van Zwitserland op het vertussen directe democratie en de efficiëntie van de overheid, met als voorbeeld de afvalverwerking. In de steden met directe democratie was de afvalverwerking – ceteris paribus –10 procent goedkoper dan in de steden zonder directe democratie. Bovendien vond Pommerehne een flinke kostenbesparing indien de afvalverwerking door de stad werd uitbesteed aan een privaat bedrijf. De steden met directe democratie en private afvalverwerking waren de kosten 30 procent lager – ceteris paribus – dan in de steden met een representatief systeem en publieke afvalverwerking. (Kirchgässner, Feld en Savioz, 1999, p. 98-100)‏

21 Democratie = lagere schuld van de overheid Kirchgässner, Feld en Savioz (1999, p. 92-98) bekeken 131 van de 137 grootste Zwitserse gemeenten om het verband tussen directe democratie en publieke schuld vast te stellen, met data uit 1990. In de gemeenten waarin referenda over de publieke uitgaven zijn toegestaan, directe democratie was de publieke schuld – ceteris paribus – 15 procent lager dan in gemeenten waar dit niet het geval was.

22 Democratie = Lagere overheidsuitgaven Feld en Matsusaka (2003) onderzochten het verband tussen overheidsuitgaven en directe democratie. In sommige Zwitserse kantons bestaat een ‘Finanzreferendum’ waarbij alle overheidsbeslissingen boven een bepaald bedrag (het gemiddelde is 2,5 miljoen Zwitserse frank, ongeveer 1.6 miljoen EUR ) verplicht door de burgers moeten worden goedgekeurd. In kantons met zo’n referendum waren de overheidsuitgaven tussen 1980 en 1998 gemiddeld 19 procent lager dan in kantons zonder dit instrument.

23 Democratie = Geen Kloof tussen politiek en de mensen Benz en Stutzer (2004) onderzochten het verband tussen directe democratie en de politieke kennis waarover burgers beschikken, zowel in Zwitserland als in de EU. Voor Zwitserland namen zij gegevens van 7500 inwoners en correleerden die met een index van de mate van directe democratie van de 26 kantons, van 1 tot 6. De hoogste mate van directe democratie kwam voor in het kanton Basel, indexcijfer 5,69; de laagste mate in kanton Genève, indexcijfer 1,75. Er werd gecontroleerd voor andere relevante variabelen, waaronder geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen en het al dan niet lid zijn een politieke partij. Zij concludeerden dat het verschil in politieke kennis tussen een inwoner van Genève en Basel, ceteris paribus, aanzienlijk was en evenveel bedroeg als het verschil tussen wel en niet lid zijn van een politieke partij, of tussen de inkomensgroep van 5000 Zwitserse frank en 9000 Zwitserse frank. Voor de EU, waarbij 15 Europese landen werden bekeken waarvan er 6 in de laatste 4 jaar voorafgaand een nationaal referendum hadden gehouden, kwamen zij tot soortgelijke resultaten.

24 Democratie = Meer Welzijn Frey, Kucher en Stutzer (2001) onderzocht of het zelfgerapporteerde geluksgevoel (‘subjective well-being’) van burgers beïnvloed wordt door directe democratie. Geluksgevoel kan gewoon worden gemeten, in de zin dat je mensen gewoon kan vragen hoe gelukkig zij zichzelf voelen. Frey nam dezelfde index van de Zwitserse kantons als Benz en Stutzer, en correleerde die aan de antwoorden van 6000 Zwitsers op de vraag: “Hoe tevreden bent u tegenwoordig met uw leven in zijn geheel?” Frey controleerde voor vele andere variabelen. Dit konden zij aangeven in een schaal van 1 tot 10. Een inwoner van Basel (het meest direct-democratische kanton) bleek 12,6 procentpunt hoger te scoren op de geluksschaal dan een inwoner van Genève (het meest representatieve kanton). Ook bekeek Frey het verschil tussen geluksgevoel dat ontstaat omdat het beleid meer volgens de wensen van de burgers is (uitkomst), versus het geluksgevoel dat ontstaat door deelname aan het stemmen zelf (het proces). Dit deed hij door een groep buitenlanders mee te nemen, die op kantonaal niveau niet mogen stemmen, maar wel de vruchten plukken van de uitkomsten van referenda. De niet-stemmende buitenlanders waren in de direct-democratische kantons ook gelukkiger, maar minder dan de stemmende Zwitsers. Hieruit concludeerde Frey dat het deelnemen aan de stemmingen voor tweederde verantwoordelijk was voor het toegenomen geluksgevoel, en het meer met de volkswil overeenkomende beleid voor één derde.

25 Democratie = Minder Belastingsontduiking Aanzienlijk lagere belastingontduiking die optreedt in de direct-democratische kantons.

26 “Het naast elkaar bestaan van representatieve en directe democratie in Zwitserland leidt tot een natuurlijke vraag: indien directe democratie efficiënter is dan representatieve democratie, waarom nemen de representatief-democratische kantons dan niet de succesvolle strategie van hun buren over?”, aldus Feld en Savioz (1997, p. 529)‏

27 Waarom leidt een gebrek aan democratie tot inefficienties?

28 Waarom is democratie het meest efficiente om beslissingen te nemen?

29  Diegene die meest geschikt is over mijn eigen leven en eigendom te beslissen ben ikzelf.

30 Waarom zijn beslissingen genomen door een groep mensen beter dan beslissingen genomen door weinig mensen?  Om zelfde redenen waarom een vrije markt economie efficienter is dan centrale plan economie.  Door het grotere aantal mensen dat deelneemt aan de beslissing, is de kans maximaal dat alle invalshoeken aanwezig zijn, en alle argumenten op tafel liggen.  Doordat iedereen 1 stem heeft, zijn alle belangen met de juiste gewichtsfactor bij het komen tot de eindbeslissing betrokken.  Deze kwaliteit van beslissingen kan nooit worden geevenaard door een beperkt aantal “experts”  Waarom wordt de samenleving dan nog geleid als een centrale plan economie?

31 Boek:”The Wisdom of Crowds” door James Surewiecki

32 4 Voorwaarden om tot wijze collectieve besluitvorming te komen  Op domeinen waar geen specifiek te ontwikkelen vaardigheden zijn vereist, kan een collectief oordeel dat gebaseerd is op een brede waaier van individueel gemaakte keuzes, superieur zijn aan het individuele oordeel.  Opdat dit daadwerkelijk het geval zou zijn, moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan.  Volgens Surowiecki leidt een collectief oordeel niet automatisch tot een superieur resultaat.  Hij onderscheidt vier voorwaarden, waaraan een collectieve beslissing moet voldoen om ‘wijs’ te kunnen zijn. In een interview omschrijft hij deze voorwaarden als volgt: “There are four key qualities that make a crowd smart. –It needs to be diverse, so that people are bringing different pieces of information to the table. –It needs to be decentralized, so that no one at the top is dictating the crowd’s answer. –It needs a way of summarizing people’s opinions into one collective verdict. –And the people in the crowd need to be independent, so that they pay attention mostly to their own information, and not worrying about what everyone around them thinks”.

33 4 Voorwaarden om tot wijze collectieve besluitvorming te komen  De groep moet zo divers mogelijk zijn, zodat alle mogelijke invalshoeken aanwezig zijn in de besluitvorming.  De groep dient autonoom te kunnen beslissen, zonder druk van buitenuit of bovenaf.  Er dient een procedure aanwezig te zijn om tot een colectieve besluitvorming te komen.  De mensen in de groep dienen onafhankelijk van elkaar te zijn, vooral af te gaan op hun eigen informatie, en hun opinie te geven zonder rekening te houden met de opinie van de anderen.

34 Markten zijn accurater in het voorspellen van verkiezingsuitslagen vergeleken bij polls. Bron: Scientific America, March 2008, p 26-31 http://www.sciam.com/article.cfm?id =markets-predict-outcome- better-than-polls

35 “Inspraak” in bestuur Vandaag Belangengroepen Jeugdraad, cultuurraad, sportraad, seniorenraad, milieuraad, gezinsraad Gemeentraadsleden van meerderheid beslissen (meerderheid tegen minderheid), welke “voordelen” een belangengroep krijgt Middelen worden door middel van dwang gehaald bij inwoners van de gemeente

36 In particratieen laten Politici zich misbruiken

37 Liberal Manifesto Oxford 1947  Man is first and foremost a being endowed with the power of independent thought and action, and with the ability to distinguish right from wrong. …………….. These rights and conditions can be secured only by true democracy. True democracy is inseparable from political liberty and is based on the conscious, free and enlightened consent of the majority, expressed through a free and secret ballot, with due respect for the liberties and opinions of minorities.

38 Beginselverklaring Stichtingscongres VLD – 15 November 1992 DE BURGERDEMOCRATIE Daarentegen moet de stem van de burger zich rechtstreeks kunnen laten horen door grondwettelijk in te stellen referenda die bindend zijn en door hoorzittingen. Om te vermijden dat van die instrumenten een lichtzinnig gebruik zou kunnen worden gemaakt, dienen de nodige waarborgen te worden ingebouwd.

39 “Belgie is geen democratie, het is een particratie” Guy Verhofstadt 1991 1991

40 De bedrieglijkheid van beelden

41 Ceci est une fiction

42 Wat is particratie? De burger heeft geen vrij mandaat. Het bestuur van de federale staat, provincie, en gemeenten zijn gekaapt door politieke partijen.

43 De Burgerdemocratie  Zelf spreken In 1991 is de mens van bij ons geen slaaf meer. Hij kan kiezen, daar is hij bekwaam en redelijk genoeg voor. Dat heeft hij succesvol bewezen in de hele maatschappelijke ontwikkeling. Dat moet dus ook kunnen in de wereld van de, momenteel falende, politiek die deze samenleving nota bene moet ordenen. De politiek werkt nog grotendeels met schema's en methodes uit de vorige eeuw. Zij stoelt namelijk op delegatie. De burger beslist niet zelf, op geregelde tijdstippen duidt hij iemand aan om dat in zijn plaats te doen. Hij wordt, bij wijze van spreken door de grondwet, nog altijd onbekwaam geacht om zelf voortdurend te spreken, te beslissen, te regeren. Dat doen in zijn plaats de politici die in feite slechts gesloten en ongrijpbare corporaties plus hun partijen vertegenwoordigen. Dit is geen democratie meer, dit maakt drastische hervormingen hoognodig. Guy Verhofstadt Eerste Burgermanifest, 1991 http://www.burgermanifest.be/de-eerste-burgermanifesten/03-01-01.php

44 De Burgerdemocratie Het eerste Manifest (1991) vertrekt van de vaststelling dat er een gevaarlijke kloof is gegroeid tussen burger en politiek. Om de betrokkenheid te herstellen wordt gepleit voor het invoeren van referenda en het afschaffen van de kiesplicht. De idee ligt in de lijn van Grootjans' ideeën van 1972- 77, die ook toen reeds vertrok van het bestaan van volwassen en zelfbewuste kiezers. http://www.liberaalarchief.be/Prevenier4.html

45 Blijvende strijdpunten of slechts gedeeltelijk gerealiseerd Invoering van het referendum (gedeeltelijk, op lokaal vlak werd de volksraadpleging mogelijk gemaakt)‏ http://www.burgermanifest.be /de-eerste- burgermanifesten/03-01- 04.php

46 Een niet vrij mandaat = een slaven contract Slavernij bestaat nog!

47 Afschaffing van de slavernij Allegorische voorstelling op de afschaffing van de slavernij in 1863. Anonieme litho. Allegorische voorstelling op de afschaffing van de slavernij in 1863. Anonieme litho.

48 Afschaffing slavernij  19e – 20e eeuw: afschaffing van de zichtbare ketens (dwang arbeid)‏  21e eeuw: afschaffing van de onzichtbare ketens (gedwongen mandatering)‏ (“bestuurd” worden onder dwang, ipv uitvoeders van beslissingen)‏

49 Macht van politieke partijen is onrechtmatig

50 Waarom is er bij politici zoveel weerstand tegen invoering democratie?

51 Invoering democratie = Afstaan van macht door politici

52 Macht is gekaapt door politieke partijen  Mensen die macht willen gaan o.i. in de Politiek.  Politieke partijen hebben het staatsapparaat, meer dan 50% van het BNP, stevig in handen.  Diegenen die macht hebben, ook al is deze onrechtmatig, lossen nooit vanzelf hun onrechtmatige macht.

53 Omdat mandatering niet vrij is, Kan de macht die politieke partijen en hun politici bezitten, als onrechtmatig worden bestempeld

54 Indicaties  Politieke debatten in een particratie zijn een machtsstrijd: gaan over personen, persoonlijke aanvallen, ruzies,…. Het spel “democratie” wordt gespeeld: spelletjes tussen “meerderheid” en “minderheid”. Het contrast met een democratie is frappant:  Politieke debatten in een democratie gaan over inhoud. Wie de genomen beslissingen uitvoerd is niet belangrijk. Vandaar dat concordanz bestuur mogelijk is: iedereen die verkozen neemt deel aan het bestuur. Het is niet belangrijk wie uitvoert. De beslissinegne worden genomen door de bevolking, niet door politici.

55 Hoe beoordelen burgers hun politici?

56 ‘de zakkenvullende politiekers die zich achter onze rug krom lachen’  Bedenkingen na de federale verkiezingen van 10 juni 2007  In de aanloop naar de voorbije federale verkiezingen verraste het Canvas-programma ‘Terzake 07’ ons door de obligate debatten tussen de beroepspolitici te laten inleiden met korte straatinterviews waarin de ‘man van de straat’ aan bod kwam. Geen mondige intellectuelen of vertegenwoordigers van het ‘middenveld dus, wel het echte klootjesvolk dat,- waarom verbaast het ons niet- een behoorlijk misprijzen aan de dag legde voor het politiek bedrijf en de Wetstraatklasse. Onthutsende uitspraken, uiteraard met de nodige clichés (‘de zakkenvullende politiekers die zich achter onze rug krom lachen’) waarvan mensen zich nu eenmaal bedienen om een punt te maken. Mij vertelden die korte spotjes alleszins veel meer dan de clichés die tijdens de debatten over en weer werden gemikt, rond ‘goed bestuur’, de ‘hardwerkende Vlaming’ of dies meer. Uiteindelijk toonde de camera hier de emanatie van een reële anti- establishment-onderstroom die het Vlaams Belang groot maakte en die J.M. Dedecker zopas vijf kamerzetels opleverde.

57 Hoe beoordelen Burgers hun Politici? (November 2004 – Gallup)‏

58

59 Politici “debatteren”

60

61 “They are all Crooks” “Het zijn allemaal oplichters”

62

63

64 Hot Air

65

66 Campagne

67 Verkiezingen in aantocht

68 Politiek is macht vergaren en macht kan je pas echt hebben als je overal je mannetjes hebt zitten. Ben Willems, Leuven, 7 Juni 2008 http://columns.skynetblogs.be/tag/1/Christophe%20Pelgrims BETER BESTUURLIJK BELEID BLIJKT EEN LOZE KREET! Tien jaar na alle mooie intentieverklaringen over een Nieuwe Politieke Cultuur is de greep van de Vlaamse partijen op de benoemingen in de ambtenarij nog altijd levensgroot. Dat blijkt uit een doctoraatsstudie van Christophe Pelgrims (K.U.Leuven), waarover op 7 juni 2008 bericht werd in De Morgen. Christophe PelgrimsK.U.LeuvenChristophe PelgrimsK.U.Leuven

69 Doel van Politiekers 1/2

70 Doel van Politiekers 2/2

71 Waarom is er bij de bevolking zo weinig enthousiasme voor de invoering democratie?

72 Desinformatie

73 Desinformatie

74 BELGIE, Een LEVENDE DEMOCRATIE  Schoolboek uitgegeven in 1964 en nog steeds een perfect voorbeeld van aanschouwelijk onderwijs. Het bespreekt elk van de grote Belgische thema's aan de hand van een schematische voorstelling (infogram): onafhankelijkheid, parlement, grondwet, grondgebied, scheiding der machten, koning, Raad van State, provincies, gemeente, ministeries, begroting, bevolking, economie, nationaal inkomen, ontstaan van een wet, openbare onderstand, gerecht, leger, schoolpact, onderwijsopbouw, Vlaamse beweging, sociale zekerheid, politieke partijen, kerken, cultuur, Benelux, Raad van Europa, Rechten van de Mens, Europese eenheid, EEG, EGKS, Euratom, WEU, NATO, Volkenbond, UNO, Unesco, Unicef, enz..

75 Desinformatie  In onze contreien hebben wel degelijk interessante vormen van lokale democratie bestaan.  Uiteraard wordt dit niet onderwezen in ons staatsgecontroleerd onderwijs.  Aan onze kinderen moet volgens de politieke klasse kost wat kost worden wijsgemaakt, dat wij leven in een democratie.  Dat staat nauwkeurig beschreven in de eindtermen, die onze politieke voogden hebben opgesteld.  Hoe in Europa eeuwenlang, op allerhande plaatsen, daadwerkelijke democratische ervaring werd opgedaan, wordt zorgvuldig uit beeld gehouden.

76 Mind Control

77 Angst  Omdat politiek in een particratie gaat over gebruik en misbruik van macht wordt politiek voor vele inwoners als gevaarlijk bestempeld.

78 Zijn verkiezingen wel echt vrij?  De enorme impakt van de staat (50% van het BNP), maakt dat de staat zeer diep doordringt in het leven van iedereen.  Iedereen is afhankelijk van de staat geworden.  In die zin kan men zich afvragen, bij een staatsbeslag van 50%, of vrije verkiezingen wel uberhaupt mogelijk zijn.

79 ?

80

81 Stand van zaken in Belgie

82 Wetgeving  Politici zijn tegen de invoering van democratie.  Daarom zijn er geen wetten die invoering van democratie echt regelen.  Integendeel, zodra er vanuit de bevolking initiatieven worden genomen, gaan politici zich met inzet van middelen, die ze van de bevolking onder dwang hebben bekomen, inzetten tegen diezelfde bevolking. Bv de Gentse referenda.

83 Nothans vraagt invoering echte democratie alleen goodwill van de politici.

84 Kenmerken Echte Democratie Methode = Stemming = Referendum Resultaat van de stemming is bindend voor de bestuurders, of beter : uitvoerders van de beslissing. Geen beperking onderwerpen. Lage handtekening drempel. Geen opkomstdrempel. Mandatering is mogelijk, maar elk mandaat is vrij.

85 Stand van zaken in Belgie Bedroevend wat betreft wetgeving: -Referendum zijn niet bindend. -Handtekening drempel hoogste van de wereld. -De belangrijkste themas zijn uitgesloten -Record opkomstdrempel lokt record boycots uit -Sperperiodes voor gemeente- en provincie,… verkiezingen. Verzamelen handtekeningen voor het Gentse Referendum

86 Stand van zaken in Belgie De weinige initiatieven die er zijn worden actief tegengewerkt door de politici. De houding van politici tegenover het referendum is vijandig in alle gevallen. Het heeft er alle schijn van dat politici de macht – die zij via politieke partijen op onrechtmatige matige wijze bezitten- met alle middelen willen beschermen. De weinige initiatieven tot het houden van een “volksraadpleging” werden dan ook door de politci op succesvolle wijze bestreden – gebruik makende van geldmiddelen die politici bij de burgers, gebruik makende van geweld, werden gehaald.

87 Stand van zaken in Belgie Actiemiddelen door politci ingezet ter obstructie van volksraadplegingen: -Alles in het werk stellen om initiatief te fnuiken via handtekening drempel Bv. Het derde referendum in Gent werd door de politici op professionele wijze geblokkeerd: verwerping van handtekeningen zodat de handtekening drempel nietgehaald worden. Twijfelachtige criteria voor verwerpen van handtekeningen. Aangevochten door de initiatiefnemers voor de rechtbank. -Maximaal verwarring brengen door de oorspronkelijke vraagstelling te wijzigen. Bv. Het tweede referendum in Gent werd door de politici op professionele wijze de mist in gestuurd door een vervanging van de originele vraag door een nietszeggende vraag met de lengte van 1 blz. -Waar politici niet kunnen verhinderen dat een volksraadpleging werd gehouden: wordt boycot aangemoedigd, zodat de hoge opkomstdrempel niet werd gehaald, en daardoor de politici niet verplicht waren de stemmen te tellen, zodat de politici zelf konden beslissen.

88 Gevolgen De huidige wetgeving, en de actieve obstructie door politici maakt het houden van referenda in Belgie zo goed als onmogelijk. De hindernissen zijn veel te groot. Politici werken elk initiatief tot het houden van “volksraadplegingen” op actieve wijze tegen, gebruik makende van de middelen die ze met geweld bij de bevolking hebben gehaald. In landen waar de wetgeving veel minder ontmoedigend is, en de houding van politici positiever, worden ook veel meer en echte referenda gehouden.

89 Gemeentelijk referendum?  De Vlaamse politici hebben geen enkel excuus om het burgerinitiatief op gemeentelijk en provinciaal vlak mogelijk te maken. Toch doen zij dit niet. Het Vlaams parlement is immers bevoegd om het Vlaams gemeentedecreet zodanig aan te passen dat gemeentelijke burgerinitiatieven mogelijk zijn. Er is geen bezwaar van de Raad van State. Advies 36.211/3 van de Raad van State laat immers referenda op gemeentelijk en provinciaal gebied toe.  Vermits het gemeentelijk referendum er niet komt zit er niets anders meer op dat de mensen via een volksraadpleging vragen om het gemeentereglement van hun gemeente aan te passen en het bindende referenda mogelijk te maken.

90 Opvangen huidige tekortkomingen op wetgevend vlak  - Het referendum bindend te maken. - Het planetaire record van het aantal handtekenigen te verlagen tot een aanvaardbaar niveau. - Geen enkel thema uit te sluiten waarvoor de gemeente of provincie bevoegd is. - De opkomstdrempels af te schaffen. - Een onafhankelijke referendumcomissie installeren die toezicht houdt o.a. op het budgetair in evenwicht zijn van de voor- en tegenstanders en op een gelijkwaardige toegang tot de media. - sperperiode voor gemeente- en provincieverkiezingen te verminderen - sperperiode voor gemeente- en provincieverkiezingen te verminderen

91 Eerlijke referenda Lage handtekeningendrempel niet te hoog 0,1 à 0,2% ook gewone burgers Voldoende tijd en plaatsonafhankelijk Geen uitsluiting van thema's waarvoor het wetgevend orgaan eveneens bevoegd is Het representatieve bestuursorgaan moet zich snel uitspreken over het volksinitiatief De voor- en tegenstanders moeten op voldoende en gelijkwaardige wijze aan het woord kunnen komen in de media

92 Eerlijke referenda Drie weken voor het referendum ontvangen de kiesgerechtigden een kiesbrochure met de tekst van het voorstel, de argumenten van voor- en tegenstanders en een verslag over de budgetaire en fiscale implicaties van het voorstel. De meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Geen deelnamequorums Geen goedkeuringsquorums Geen speciale meerderheden

93 Niet alleen de wet wijzigen. De houding van politieke partijen en politici dient te wijzigen.

94 Referenda in een gemeente? STAPPENPLAN VOOR GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING Huidige wetgeving

95 Wettelijke basis  Art. 41 GW (sedert 1999)‏  Titel XV NGW (sedert 1995, gewijzigd in 1999)‏  KB 10/4/1995 tot vaststelling van de nadere procedureregels voor het houden van een gemeentelijke volksraadpleging  Gemeentedecreet 15/7/2005, titel VI, hoofdstuk 4, Belgisch Staatsblad 31/8/2005  Eventueel gemeentelijk reglement

96 Kenmerken  Initiatiefrecht ligt bij bestuur of bevolking (volksinitiatief)‏  Stemrecht  Geen nationaliteitsvereiste  Adviserend => = volksraadpleging  Volksraadpleging is geen referendum

97 Stappenplan bij volksinitiatief Drie fasen  Voorbereidende fase  Handtekeningen fase  Volksraadpleging fase

98 Voorbereidende fase Stap 1:Bepaal doelstelling en instrumenten. (gemeentelijke aangelegenheid? Art. 205)‏ Stap 2: Organiseer publiek debat. (media!)‏ Stap 3: Richt samenwerkingsverband op en bepaal timing. (platformtekst)‏ Stap 4: Formuleer vraag volksraadpleging. (Art. 214,§1 en 218)‏ (eenvoudig, eenduidig en wettig: eventueel advies inwinnen van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen)‏ Stap 5: Vraag het formulier aan. (Art. 207)‏ (met vermelding initiatiefnemer(s) en eerbiediging privacywetgeving)‏

99 Handtekeningen fase Stap 6: Verzamel vereiste handtekeningen. (Art. 205) (naam, voornaam, geboortedatum, adres)‏ Hoeveel? Gemeenten 25% Gemeenten 15.000-29.999 inw: 3000 inwoners boven 16 jaar en niet veroordeeld Gemeenten ≥ 30.000: 10% van alle inwoners => handtekening drempel is 10% x 76/(76-16) = 12.5% Wie? Inwoner gemeente; Min. 16 jaar; Niet veroordeeld. Ook niet-Belgen Website (elektronische handtekening)‏ Stap 7: Stel een gemotiveerde nota op. (Art. 206) (komt in brochure, zie stap 12)‏ Stap 8: Dien het verzoek in. (Art. 206; 1e lid) (aangetekend)‏ Stap 9: Controle van de handtekeningen. (Art. 208) (door college, eventueel per computer)‏  Opmerking: bij onvoldoende handtekeningen:van nul herbeginnen! Stap 10: Agendering op eerstvolgende gemeenteraad. (Art. 215) (enkel bij voldoende handtekeningen verplicht)‏ Stap 11: Gemotiveerde beslissing van de gemeenteraad (Art. 205, 208 en 216). Bij voldoende handtekeningen is een volksraadpleging verplicht. De gemeenteraad beslist over de vraag en de datum (op een zondag, niet binnen een sperperiode van 12 maanden van de gemeenteraadsverkiezingen of 40 dagen voor de parlements- of Europese verkiezingen, max. 1 maal per 6 maand, max. 6 maal per legislatuur gemeenteraad en max. 1 maal over zelfde onderwerp per legislatuur).

100 Volksraadpleging fase In deze fase dienen de initiatiefnemers: het publiek debat te stimuleren; de inwoners aan te zetten om deel te nemen aan de raadpleging en ja of neen te stemmen; het gemeentebestuur te controleren (niet dezelfde rechten als politieke partijen bij verkiezingen); de uitvoering van het resultaat van de volksraadpleging op te volgen (Art. 216, 2e lid). Te ondernemen stappen door college: Stap 12:Opstellen informatiebrochure. (Art. 217) (objectief, met nota initiatiefnemers (zie stap 7), te verspreiden ten minste 1 maand voor de raadpleging)‏ Stap 13:Opstellen van de deelnemerslijsten. (Art. 210) (op dertigste dag voor de raadpleging)‏ Wie is deelnemer? Inwoner gemeente (op voornoemde datum); Minstens 16 jaar (idem); Geen veroordeling (idem); Ook niet-Belgen. Stap 14:Verdeling van de deelnemers over de stembureaus. (Art. 219) (zoals bij gemeenteraadsverkiezingen)‏ Stap 15:Aanduiding van de voorzitters en bijzitters. Stap 16:Aanplakking van bericht tot oproeping. Stap 17:Verzenden van oproepingsbrief Naar alle potentiële deelnemers; Geen stemplicht (Art. 211); Geheime stemming; Stemming per volmacht mogelijk (Art. 213). Stap 18:Opmaken van stembiljet. Stap 19: Inrichten van stemlokalen. Stap 20: Dag van de volksraadpleging: Tellen van de uitgebrachte stemmen; Vaststellen of vereiste teldrempel werd bereikt (Art. 212): Gemeenten < 15.000 inw.: 20% inwoners; Gemeenten 15.000-29.999 inw: 3000; Gemeenten ≥ 30.000: 10% inwoners. Telling kan geautomatiseerd gebeuren. Stap 21: Bekendmaking resultaten. (Art. 200)‏ Stap 22:Resultaat volksraadpleging uitvoeren.

101 Democratie is duidelijk een instelling, die voortdurend moet verdedigd worden.  Democratie is duidelijk een instelling, die voortdurend moet verdedigd worden.  Democratie komt er niet zonderslag of stoot, en werd door de burgers van Fosses pas verworven na een aantal opstanden in de veertiende eeuw.  Maar ook nadien is waakzaamheid geboden. Belangengroepen en zelfverklaarde elites hebben voortdurend de neiging om de democratische instellingen te over te nemen en voor eigen voordeel te gebruiken.  Dat is wellicht de belangrijkste les die we kunnen trekken uit de geschiedenis van Fosses.  Democratie vereist bij de individuele burgers een niveau van bewustzijn en alertheid, dat haalbaar is doch ook verloren kan gaan. Democratie is nooit vanzelfsprekend, en moet steeds opnieuw worden verdiend. Men kan zich niet voor eens en altijd installeren in een democratisch regime, om vervolgens veilig in te dommelen.

102 Democratie is doodeenvoudig.

103 Besluit  Invoering echte democratie is een essentieel liberale punt (afschaffing slavernij).  Invoering echte democratie is eenvoudig en vereist alleen goodwill.  Invoering echte democratie = Lagere belastingen, betere dienstverlening,…  Invoering echte democratie = Vervanging van bestuurders door uitvoerders.  Het zijn machtspolitici die invoering van echte democratie tegenwerken.

104 Mogelijkheden tot een verbetering van democratie in je gemeente

105 Voorstel 1  Aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is eerste belangrijke signaal: “Het gemeentebestuur zal de uitslag van elke volksraadpleging respecteren”

106 Kenmerken volksraadpleging in echte Democratie Methode = Stemming = Referendum Resultaat van de stemming is bindend voor de bestuurders. Geen beperking onderwerpen. Lage handtekening drempel. Geen opkomstdrempel.

107 Voorstel 2  Informatie en hulp naar de inwoners van de gemeente toe om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken een “volksraadplegingeb” te initieren op initiatief van de inwoners van de gemeente.  Bv: –Agenda initiatief –Participatief budget –Petitierecht –Volksraadpleging

108 Voorstel 3  Automatische volksraadplegingen voor sommige zaken op initiatief van het gemeentebestuur.  Bv: –Jaarlijkse volksraadpleging over budgetten en belastingen –Volksraadpleging over bepaalde grote investeringen

109 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Verbeteren van Democratie in je gemeente Piet De Pauw Paul Nollen Juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google