De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijchen, 8 september 2013. “Rechtspraak = Kromspraak”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijchen, 8 september 2013. “Rechtspraak = Kromspraak”"— Transcript van de presentatie:

1 Wijchen, 8 september 2013

2 “Rechtspraak = Kromspraak”

3 Introductie luca Juridisch adviseur, voor zowel stichting De Hoogste Tijd als stichting Stralingsarm Nederland. Coördinator voor de “Reünie van de Vrije Mens van Vlees en Bloed.”

4 Situatie in 2013 Nederland wordt een constitutionele monarchie genoemd (ofschoon een constitutioneel Hof ontbreekt). Op basis van de Constitutie (= de Grondwet) regeert een ongekozen Staatshoofd (tevens koning van het Koninkrijk der Nederlanden) via wetten op voordracht van kabinet en Eerste en Tweede Kamer.

5 Koning bij de “gratie Gods” Het koningschap van Nederland, en daaraan gekoppeld de functie van staatshoofd, wordt door erfrecht bepaald. Van vroeger uit was dit voorbehouden aan de mannelijke afstammelingen. Om praktische redenen is daar in Nederland vanaf gezien.

6 Trouw zweren aan…. Iedere rechter, Officier van Justitie, politiefunctionaris, advocaat en ambtenaar zweert in zijn/haar ambtseed trouw aan de Grondwet en trouw aan het Staatshoofd. Bij de hogere functies vindt de benoeming ook plaats bij Koninklijk Besluit, cq. wordt bij Koninklijk Besluit ontslag verleend.

7 De Grondwet De basis van het Nederlands rechtsstelsel. Dit stelsel is gebaseerd op het burgerlijk recht (Engels: Civil Law) en stamt uit de tijd van Napoleon, 1802 Uitgangspunt is dat iedere denkbare situatie bij voorbaat met wetteksten uit een der Burgerlijke Wetboeken omschreven en bepaald is

8 De Grondwet De Grondwet omvat 120 artikelen. Voor de Vrije Mens van Vlees en Bloed (en zijn of haar Natuurlijk Persoon) is hieruit art. 94 uiterst belangrijk: “Besluiten van volkenrechtelijke organisaties en internationale verdragen gaan boven nationale wetgeving”.

9 Soevereiniteit juridisch 2013: Voor uitgebreide voorlichting over het claimen van de naam en de soevereiniteit wordt verwezen naar een korte presentatie op You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=DQkUw7sSDQk In deze presentatie wordt gesproken over de Mens van Vlees en Bloed, die het stappenplan doorlopen heeft en nu de hoogste autoriteit is inzake zijn/haar Natuurlijk Persoon a.k.a. de Staatsburger/de onderdaan van de Koning.

10 Soevereiniteit juridisch 2013: In relatie tot vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden is voor de soevereine Mens van belang: UVRM: Art. 6 “ieder Mens heeft recht op het hebben van een persoon voor de wet. De Nederlandse Staat kent geen mensen; alleen staatsburgers. Ieder mens wordt gedwongen zich te identificeren met de Natuurlijk Persoon.

11 Soevereiniteit juridisch 2013: UVRM: Art. 4: “Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Art 15: “Iedereen heeft recht op een nationaliteit. Art 2o: “Niemand kan gedwongen worden tot een vereniging (Engels: association, mijns inziens foutief vertaald) te behoren.

12 Soevereiniteit juridisch 2013: UVRM conclusie: Door een Mens te dwingen (verplichten) zich te identificeren met de Natuurlijk Persoon = het staatsburgerschap wordt art 6 overschreden. Daarmee is er sprake van slavernij en horigheid en worden art 4 en art. 20 overschreden. Oftewel, je mensenrechten worden geschonden door de Staat der Nederlanden.

13 Soevereiniteit juridisch 2013: In relatie tot vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden is voor de soevereine Mens van belang: UVRM: Art. 6 “ieder Mens heeft recht op het hebben van een persoon voor de wet. De Nederlandse Staat kent geen mensen; alleen staatsburgers. Ieder mens wordt gedwongen zich te identificeren met de Natuurlijk Persoon.

14 Soevereiniteit juridisch 2013: In relatie tot vertegenwoordigers van de Staat der Nederlanden is voor de soevereine Mens van belang: EVRM: *) Art. 4 “verbod op slavernij”. *) Art. 6 “recht op een eerlijk proces” (waaronder het mogen filmen van arrestaties en rechtszaken) *) Art. 8 “recht op eerbiediging van het privé, familie- en gezinsleven” *) Art. 10 “vrijheid van meningsuiting”

15 Soevereiniteit juridisch 2013: Ook van belang: EVRM: *) Art. 4 “verbod op slavernij”. *) Art. 6 “recht op een eerlijk proces” (waaronder het mogen filmen van arrestaties en rechtszaken) *) Art. 8 “recht op eerbiediging van het privé, familie- en gezinsleven” *) Art. 10 “vrijheid van meningsuiting”

16 Soevereiniteit juridisch 2013: Ook van belang: IVBPR: *) Art. 1 “het recht op zelfbeschikking”. Dit artikel vormt de kern inzake procedures voor Artabana (www.artabana.org), verplichte vaccinaties, onderwijs/leerplicht, etc.www.artabana.org

17 Soevereiniteit juridisch 2013: Opmerkelijk vonnis van de rechtbank Haarlem inzake de vraag: “is de soevereine Mens belastingplichtig?” van 16 augustus jl.: “Deze verdragen (EVRM en IVBPR) staan in hun algemeenheid niet in de weg aan belastingheffing van inwoners van een Staat”. “De UVRM is gèèn besluit van een volkenrechtelijke organisatie” (aldus De Hoge Raad in nov. 1984, BNB 1985/43)

18 “Eisers stelling dat aan hem geen belastingaanslagen opgelegd kunnen worden(………), omdat hij geen overeenkomst gesloten heeft met de Staat, vindt geen steun in het recht”. ??????????????????????????? Hoger beroep volgt. En zo nodig daarna Cassatie bij de Hoge Raad en daarna het Europese Hof. Want…….. :

19 Een uitstapje naar ‘t verleden: Om te ontdekken waar de angel in het verhaal steekt, zoeken we allereerst naar de ontstaanswortels van de Staat der Nederlanden. Daarvoor moeten we eerst terug naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588, welke in de tweede helft van de 18 de eeuw in verval raakte. In vervolg op de Franse Revolutie in 1789 veroverde het Franse leger het Nederlandse grondgebied in 1795.

20 Een uitstapje naar ‘t verleden: Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en patriottische revolutionairen werd de Republiek op 19 januari 1795 omgedoopt tot de Bataafse Republiek. Er was behoefte aan een nieuwe grondwet, waarin de idealen zoals volkssoevereiniteit, hervorming van het staatsbestel en afschaffing van erfopvolging /familieregering geregeld konden worden. Deze grondwet van het vrije volk werd met de Staatsregeling van 1798 van kracht.

21 Een uitstapje naar ‘t verleden: Juridisch belangrijk is dat deze Grondwet een rechtsstelsel kende van Gewoonterecht (Common Law)! Inclusief rechtspraak met een jury. In 1799 kwam Napoleon Bonaparte in Frankrijk aan de macht en deze gebruikte zijn keizerlijke macht om een autoritair bewind in te stellen, waarbij zijn broer Lodewijk in 1805 tot koning van de Nederlandse Staat benoemd werd. Dit was het einde van de Bataafse Republiek.

22 Een uitstapje naar ‘t verleden: Het was onder de bezetting van Napoleon dat in 1811 de Burgerlijke Stand werd ingevoerd en iedere mens verplicht werd tot het dragen van een naam. De grondwet van het vrije volk uit 1798 is echter nooit herroepen. Met de bezetting door Napoleon en door de latere overwinnaars op Napoleon (1814) is het hoogste gezag (de jurisdictie) van het vrije volk verplaatst naar een buitenlandse mogendheid of een externe autoriteit.

23 Een uitstapje naar ‘t verleden: Met de Slag bij Waterloo verloor Napoleon dit hoogste gezag in 1814. De overwinnaars (Pruisen, Rusland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) sloten met het Verdrag van Parijs op 20 november 1815 een Verbond met de Heilige Drie-Eenheid (lees: het Vaticaan).

24 Een uitstapje naar ‘t verleden: Hiermee werd dus een rechtspersoon, het Koninkrijk der Nederlanden, opgericht binnen de jurisdictie van het heilige Romeinse recht (Ancient Regime = voorloper Burgerlijk Recht). En aangezien de Bataafse Republiek is opgericht onder Gewoonterecht, is deze juridisch gezien een rechtmatige rechtspersoon wiens grondgebied is geannexeerd door een andere rechtspersoon onder soevereiniteit van het Vaticaan.

25 Een uitstapje naar ‘t verleden: Conclusie: Met het verdrag van Parijs in 1815 is in Nederland volkssoevereiniteit tegen de wil van het volk verandert in godsoevereiniteit, in naam van de “heilige en ondeelbare Drie-Eenheid”, met als zetbaas Koning Willem I van “Oranje Nassau”. Waar brengt dit ons?

26 3 november 1848 De herziening van de Nederlandse Grondwet treedt in werking. Onder auspiciën van de liberale voorman Johan Rudolph Thorbecke wordt het parlementaire stelsel ingevoerd en ontstaat de Staat der Nederlanden met Koning Willem II als staatshoofd. Juridisch gezien blijft de Heilige Drie-Eenheid het hoogste gezag en blijft de annexatie van Nederland een (theoretisch) feit.

27 13 mei 1940 Staatshoofd en Koningin Wilhelmina von Waldeck Pyrmont “vlucht” met de Nederlandse regering voor de Duitsers naar Engeland. Gedocumenteerd is dat deze “vlucht” al in november 1939 met de Engelse regering werd afgesproken. Het is ook een schending van art. 21 van de toenmalige Grondwet: “Nimmer zal de regering worden verplaatst buiten de grenzen van het koninkrijk.”

28 13 mei 1940 Conclusie: Dit ongrondwettig handelen had na de oorlog tot een opheffing van de Staat der Nederlanden dienen te leiden. Dit is niet gebeurd. Na de terugkeer in mei 1945 ging alles als vanouds verder.

29 Slotconclusies 8-9-2013 De volkssoevereiniteit, vastgelegd in de Grondwet van 1798, is ons onder vijandige bezetting van eerst Napoleon en later het Vaticaan, ontstolen. De gedwongen godsoevereiniteit, gegoten in een constitutionele monarchie en ook wel parlementaire democratie genoemd, verloor haar juridisch “bestaansrecht” op 13 mei 1940.

30 Slotconclusies 8-9-2013 Desondanks houdt het systeem zichzelf in stand door de onwetendheid van het volk. Een staatsorgaan als de Hoge Raad stelt de Mensenrechten buiten werking. Een staatsorgaan als een rechtbank Haarlem negeert grondwetartikel 94 door internationale verdragen niet van toepassing te verklaren zonder enige argumentatie.

31 Slotconclusies 8-9-2013 De soevereine Mens zal blijven opkomen voor haar mensenrechten, want waar Recht Onrecht wordt, blijft verzet een plicht. Omdat de wil van het vrije (Bataafse) volk door vijandige bezetting/ annexatie met de voeten getreden wordt, zal in komende procedures ook het Handvest van Neurenberg ingebracht worden.

32 Neurenberg Principes *) De basis van het internationale strafrecht. Opgesteld na de Tweede Wereldoorlog en deel uitmakend van het Handvest van Neurenberg. *) Noodzakelijk om Duitse oorlogsmisdadigers te kunnen straffen, die naar Duitse wetten rechtmatig gehandeld hadden. *) Artikel 1, 3 en 4 hiervoor zijn cruciaal:

33 Neurenberg Principes *) Art. 1: Iedereen die een handeling verricht die gelijk staat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden. *) Art. 3: Het feit dat de persoon (…….) dat gedaan heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van aansprakelijkheid. *) Art. 4: Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid.

34

35 “ Iemand nog vragen????”


Download ppt "Wijchen, 8 september 2013. “Rechtspraak = Kromspraak”"

Verwante presentaties


Ads door Google