De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resoc Waas & Dender “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” RESOC Waas & Dender Vrijdag 8 januari 2010 25/09/2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resoc Waas & Dender “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” RESOC Waas & Dender Vrijdag 8 januari 2010 25/09/2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Resoc Waas & Dender “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” RESOC Waas & Dender Vrijdag 8 januari 2010 25/09/2014 1

2 2 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 1. Wat hangt er ons precies boven het hoofd ? Begrotingsconclaaf federale regering:  allerhande besparingsmaatregelen ikv begroting 2010, o.a.... Programmawet Titel VII – Werk: –Hoofdstuk 2: Afroming van de reserves van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen –art. 96 = verplichting éénmalig en vast bedrag, gebaseerd op de jaarrekening 2008, uit de traditionele activiteiten. Wordt vastgelegd in K.B., na advies van het beheerscomité van de RVA. In 2010: voorziening aanleggen voor het af te romenbedrag eerste kwartaal 2011: storting aan de RSZ totaal van 4 miljoen EUR (gemiddeld 27 %) van de PWA- reserves uit traditionele activiteiten

3 25/09/2014 3 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 1. Wat hangt er ons precies boven het hoofd ? Begrotingsconclaaf federale regering:  allerhande besparingsmaatregelen ikv begroting 2010, o.a.... Programmawet Titel VII – Werk: –Hoofdstuk 2: Afroming van de reserves van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen –art. 97 = verplichting Eénmalig en vast bedrag uit de DC-activiteiten Totaal 55,2 miljoen EUR (gemiddeld 60 % van de PWA- reserves uit DC-activiteiten) Deze reserves zijn nodig om de nieuwe tewerkstellings- maatregelen te financieren. –art. 98 Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010.

4 25/09/2014 4 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 1. Wat hangt er ons precies boven het hoofd ? Advies van de Raad van State op de voorliggende Programmawet: ‘Geen’ opmerkingen. Doch... merkwaardig gegeven: –geen enkele vermelding in de tekst van ‘vzw-structuur’ PWA –niks over andere types DC-ondernemingen

5 Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 1. Wat hangt er ons precies boven het hoofd ? Art. 96. De plaatselijke werkgelegenheids-agentschappen, opgericht overeenkomstig artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944, zijn verplicht om gedurende het eerste kwartaal van 2011 een éénmalig vast bedrag uit de traditionele activiteiten, dat bestemd is voor het globaal beheer van de sociale zekerheid, te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en na advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, zoals bedoeld in artikel 1, 5° van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg en artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de criteria en de modaliteiten tot bepaling van het éénmalig vast bedrag uit de traditionele activiteiten per plaatselijk werkgelegenheidsagentschap en de uitvoeringsmodaliteiten. Art. 97. De plaatselijke werkgelegenheids-agentschappen, opgericht overeenkomstig artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944, die overeenkomstig artikel 8bis van dezelfde besluitwet en artikel 2, §2, van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en – banen een sui-generis-afdeling hebben opgericht, zijn verplicht om gedurende het eerste kwartaal van 2011 een éénmalig vast bedrag uit de dienstencheques-activiteiten, dat bestemd is voor het globaal beheer van de sociale zekerheid, te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en na advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, zoals bedoeld in artikel 1, 5°, van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg en artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de criteria en de modaliteiten tot bepaling van het éénmalig vast bedrag uit de dienstencheques-activiteiten per plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. Art. 98. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010.

6 25/09/2014 6 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 1.Het DC-verhaal is een onverhoopt succes… –Gemiddeld 6,3 M DC’s per maand: (61 % Vl; 29 % Wall; 10 % Bxl) –2340 erkende DC-bedrijven (juni 2009 of + 10 %) –605.000 actieve gebruikers afgelopen 12 maanden –ruim 70.000 werknemers –groeiritme vertraagt in Vlaanderen en Brussel (14 %) versus Wallonië met 21 % –zéér positief tewerkstelling laaggeschoolde vrouwen

7 25/09/2014 7 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 2.…met pijnpunten –Hoge kost voor de overheid = 1328 M EUR –Direct = 1000 M EUR voor 2009 (raming) na 882 M EUR in 2008 –Lastenvermindering = 156 M EUR –Belastingskost = 158 M EUR –Beheerskost = 14 M EUR –Kosten gebruikers = 567 M EUR –Malafide bedrijven

8 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… Cijfers over DC’s (Idea Consult rapport – 2008 en 2004) –Ingeschreven gebruikers: 778 K99 K –Aangekochte cheques: 74 M 6 M –Actieve ondernemingen:1892504 –Aantal WN eind 2008: 118 K –Opsplitsing qua DC’s: Handelsvennootschappen: 62 % (80.476 WN, 868 bedrijven) OCMW & gemeente: 7 % PWA-DCO sui generis10 % (9.870 WN, 220 bedrijven) Vzw (veelal invoegbedrijven) 18 %

9 25/09/2014 9 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 3.…met (minder leuke) gevolgen –Prijs DC voor klant regelmatig hoger (6,2 €  6,7 €  7 €  7,5 € … bruto) –Discussie over de fiscale aftrekbaarheid –Huiver tov taakuitbreiding (tuin, klussen, kinderopvang …) –Toenemende administratie... ter controle

10 25/09/2014 10 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 4.Wetten van toepassing: –Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van de buurtdiensten en de –banen (BS 11-08-2001) Gewijzigd door programmawet van 22-12-2003 (BS 31-12-2003) –KB 12-12-2003 (BS 22-12-2003), gewijzigd door besluit van 09-01-2004 (BS van 15-01-2004) –Gemakkelijke erkenningsprocedure, zowel voor puur privé, PWA, OCMW/gemeente,…

11 25/09/2014 11 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 5.RVA-brochure (2003-2004) = uitermate stimulerend voor PWA’s en anderen om met DC-activiteiten te starten : –DC = 23,56 € –DC = 6,2 € brutokost voor gebruiker of 4,34 € na fiscale aftrek tov 7,5 € zwartwerk! –Berekeningsscenario’s tonen...: PC 121 (schoonmaak) = 1,45 €/u winst PC ‘overgangsstelsel’ = 5,84 €/u winst  Duidelijk onvoldoende doordacht en doorwrocht  Verhouding globale kost / kost gebruiker / winst gekend

12 25/09/2014 12 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 6.Soorten DCO’s: de overheidstussenkomst is identiek en onafhankelijk van de aard der DCO’s OCMW/gemeente-gerelateerde –deel van hun activiteiten – lokaal ingebed –gemeenten passen (eventuele) jaarlijkse tekorten bij PWA-gerelateerde (sui generis) –gemeentelijke vzw’s met unilaterale impact RVA –traditionele PWA-activiteiten worden geleidelijk afgebouwd De privé-bedrijven (NV, BVBA of als nevenberoep) Sociale economiebedrijven –klemtoon op tewerkstelling ‘kansengroepen’ –als onderdeel van… Interimbedrijven... deelactiviteit

13 25/09/2014 13 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 7.PWA-DCO ‘sui generis’ afdeling binnen een vzw Uniforme statuten binnen alle PWA-vzw’s –RvB : 6 gemeente + 6 sociale partners –Juridische vorm = autonome vzw + sui-generisafdeling (één boekhouding, gescheiden kostenposten) –Statuten via RVA PWA-DCO: –Vrije keuze van het PC: 121,322.01,… –Enorme positieve impact van tewerkstellingsmaatregelen, doch sterk uitdovend in de tijd –Prijs DC: 23,56 €  21 €  20 € en index-aanpassingen (jan ‘07) –Anciënniteit werknemers stijgt alsmaar –Bestuurders zijn burgerlijk en strafrechterlijk verantwoordelijk

14 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… PWA-DCO in...Aantal WN WN uit PWA Beveren3119 Buggenhout277 Dendermonde177 St-Gilles Waas Samenwerkingsver- band met Beveren 4 St-Niklaas17 Stekene Samenwerkingsver- band met Beveren 8 Temse6719 totaal15969 Berlare - Hamme – Kruibeke – Laarne – Lebbeke (wordt misschien nog opgestart) – Waasmunster – Wetteren – Serskamp - Zele Geen DCO-werking via PWA

15 25/09/2014 15 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… Beambten: –Geen ondersteuning/ vorming/ begeleiding/ remuneratie/… van de PWA en PWA-DCO beambten: –Verschillende jobinhoud en verschillende verantwoordelijkheden... doch zelfde remuneratie Toekomst PWA: –lethargie & ‘stand-still’ sinds 2004 –geen vervanging personeel –PWA = fijnmazig, doch zéér heterogeen netwerk –geen rechtstreekse communicatie, alles ‘gefilterd’ via WB –‘archaïsch’ management door RVA

16 25/09/2014 16 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… ‘Stiefmoederlijke’ benadering (hetze ?) voor PWA-DCO’s: Balanscentrale regelmatige controles RVA Winst blijft binnen bedrijf (vzw), doch aanschaf (on)roerende goederen sterk vermaledijd, ook al blijven deze behoren tot de activa van de vzw! 25 % verplicht te besteden budget aan opleiding/vorming geldt enkel voor de inkomsten uit PWA-chequeverkoop (traditionele activiteiten) en niet voor de inkomsten uit verkoop DC. Bij niet besteding gaat het saldo rechtstreeks naar de RSZ. Minister J. Milquet laat (ten onrecte, vaak) ‘uitschijnen’ dat deze 25 % over alle inkomsten gaat...

17 25/09/2014 17 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 8.DC als cheque: Hoge administratieve last per cheque + additionele administratieve maatregelen om fraude tegen te gaan. Hoge administratieve last naar ACCOR/Sodexho (opgelegd door RVA) Elektronische DC vertegenwoordigt slechts 15 % Bijdrage particuliere gebruiker stijgt constant (Kost)prijs DC = paniekvoetbal en daalt constant (sinds jan 2007 wel onderhevig aan index)

18 25/09/2014 18 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 9.Oprichting Vlaams Platform ism VVSG Reactie tegen terugbetaling loon beambten  herziening ‘formule’ Samenwerking met VVSG – noodzaak tot betrokkenheid als legitieme gesprekspartner –Raad van Bestuur: 25 personen (geografisch verspreid) –228/290 PWA’s zijn lid (62 niet) –Memorandum PWA-DCO –Kontakten met kabinet J. Milquet op ‘regelmatige’ basis –RVA: ‘bekoelde’ relatie, herbeginnen met een nieuwe lei met de nieuwe administrateur-generaal. –Opstarten samenwerking met Brussel en Wallonië: ‘het beweegt aan de basis’.  Formaliseren structuur binnen VVSG en ‘bestaffen’.

19 25/09/2014 19 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 10.Terugbetaling loon PWA-beambten (vanaf 1/1/’06 – terugwerkend) –KB 27-1-2006: formule [gebruikte DC’s/kwartaal gedeeld door (DC’s + PWA cheques)/kwartaal], dus zonder rekening te houden met de andere bedienden in de DCO  Temse, mei 2006 –KB 11-12-2006: herziening formule –Discussiepunten: formule, ziekte, instapdata bedienden... –Vraag: Hoeveel geld vloeit zo jaarlijks terug naar RSZ ? 11.KB op strijkwinkel –KB 13-7-2007, dus uitgewerkt nadat reeds heel wat strijkwinkels opgestart waren! –Alleen loon te recupereren, geen vaste kosten, geen investeringskosten

20 25/09/2014 20 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 12.Invoeren balanscentrale: weer heel specifiek voor PWA(-DCO) –om fraude tegen te gaan !?... we weten nu beter... –geen rekening met verschillen tussen kwartalen onderling (afschrijvingen, premies,…), kan leiden tot verkeerde conclusies (zou niet de eerste keer zijn) –onder druk van Vlaams Platform: geen kwartaalrapportering meer maar jaarrapportering (= geen probleem)  Aandacht: wie geeft cijfers door aan vragende overheidsdiensten ? De beambte, de RvB,...

21 25/09/2014 21 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 13.PWC-studie (2007) –stelt dat de PWA-DCO’s een winstmarge hebben van €8,86! –stelt dat de totale loonkost voor een werknemer in PWA-DCO amper 10,70 € bedraagt... Waarom ?? Correct ?? –Fouten in de PWC-studie bronnenfout : de brutoloonkost werd verward met de totale loonkost (RSZ-werkgeversbijdragen) cijfers werden niet opgevraagd bij de RvB en ook niet geaudit geen melding van de impact van de (uitdovende) tewerkstellingsmaatregelen de opleidingsgraad wordt precies andersom gezien door de studie van Idea Consult (2008) PWC-studie bevat duidelijk aantoonbare fouten en is niet langer betrouwbaar (kostenevolutie is dermate veranderd) PWC-studie leidt tot verkeerd conclusies –Spijtig genoeg dé bijbel voor sommige beleidsmakers!

22 25/09/2014 22 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… In de Beleidsnota Werk van minister J. Milquet wordt trouwens toegegeven dat de PWC-studie anomalieën bevat. Quote (pg 62): “...onderzoek NBB (2008): dit heeft aangetoond dat de cijfers van de studie van PWC, die betrekking hadden op het jaar 2006, niet in algemene zin dezelfde waren als die van de jaarrekeningen die datzelfde jaar bij de NBB waren neergelegd.”  Wie doet hier iets mee?

23 25/09/2014 23 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 2. Wat begon als een mooi verhaal… 14.Evaluatierapport Idea Consult (2008) PWA-DCO’s = beste klantenservice (na enquête) PWA-DCO’s = hoogste vormingsgraad Aantal opgeleide werknemers : 1118 bij PWA; 247 bij interimbedrijven; 558 bij private handelsvennootschappen PWA-DCO’s = 9870 werknemers - 220 bedrijven - 6.631.081 cheques of grosso modo 10 % van de DC-markt De verhouding contracten tov werknemers is voor PWA 1,2 ; voor de handelsvennootschappen 8,4 (interimbedrijven zelfs 15,4) wat duidt op de meest duurzame tewerkstellings via contracten van onbepaalde duur De vermaledijde PWC-studie (2007) wordt wel nog steeds als referentie gebruikt om de verschillen betreffende kosten/ opbrengsten uit te leggen

24 25/09/2014 24 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 3. Situering in het politieke beslissingsproces. Federale regering Begrotingsconclaaf ↓ Programmawet ↓ Advies van Raad van State Geen opmerkingen mbt artikelen 96, 97 en 98 ↓

25 25/09/2014 25 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 3. Situering in het politieke beslissingsproces Commissie voor de Sociale Zaken Eindbespreking Goedkeuring ↓ Kamer van Volksvertegenwoordigers Bespreking en stemming ↓

26 25/09/2014 26 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 3. Situering in het politieke beslissingsproces Minister Ontwerp KB ↓ Beheerscomité RVA Advies ↓ KB

27 25/09/2014 27 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA 4. Strategie en Actie 1.Juridische actie –een gespecialiseerde advocaat voor de kar spannen: –Mtr Dirk De Keuster advies vragen mbt... Kan de overheid via een KB (gebaseerd op de Programmawet) geldelijke middelen halen uit een vzw? Wordt het gelijkheidsbeginsel hier niet drastisch met de voeten getreden door enkel maar de PWA-DCO’s aan te pakken ? Rol/risico/consequenties voor de bestuurders ? (statuten, bestuurders-verantwoordelijkheid) Wat zijn precies de reserves ? Behoort de balansvoorziening voor het ‘sociaal passief’ daar ook toe ? Hoe kunnen we één en ander veilig stellen naar de toekomst ? Organisatorisch en financieel ?

28 25/09/2014 28 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.1. Juridische actie Procederen bij het Grondwettelijk Hof, na realistische inschatting van de slaagkansen. –Advies van Meester De Keuster (na eerste overleg) –Wat in de Programmawet voorgesteld wordt, is brutaal en is er duidelijk ‘over’. Dit is een soort ‘volmachtsbesluit’. –Er zijn voldoende juridisch-technische elementen aanwezig om de Programmawet voor het Grondwettelijk Hof aan te vechten.

29 25/09/2014 29 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.1. Juridische actie Strategisch advies: vanaf NU geven we geen juridische argumenten meer prijs, zeker niet aan de tegenpartij (Minister, RVA,…). Dit betekent ook dat je best die juridische argumenten ‘intern’ niet meer benoemt, tenzij met de vzw’s PWA die het proces gaan gangmaken. De kans op ‘lekken’ is immers reëel. Kritische noot bij de werking van het Grondwettelijk Hof: dit Hof is voor de ene helft samengesteld uit politiek personeel en voor de andere helft uit academisch/justitieel personeel. Zij beraadslagen maar uiteindelijk ‘stemmen’ zij. Dit betekent dat – ook al heb je juridisch 100 % gelijk – er toch een negatief arrest kan volgen tengevolge van een negatieve stemming. Dit blijft dus een dubbeltje op zijn kant.

30 25/09/2014 30 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.1. Juridische actie Hoe kunnen we onze kansen vergroten ? –Door aan het verzoekschrift een ijzersterk inhoudelijk dossier toe te voegen, gebaseerd op concrete cijfers, feiten en plannen. Het is te verkiezen dat 3 à 4 vzw’s PWA(-DCO) met een sterk verhaal de zaak ‘gangmaken’ en ‘vertegenwoordigen’. Het is tevens aangewezen (consequent en geloofwaardig) dat we gaan procederen tegen het KB. Dit zal wellicht pas verschijnen in de loop van volgend kalenderjaar. Zo vechten we het ganse pakket aan.

31 25/09/2014 31 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.1. Juridische actie Hoe verloopt deze gerechtelijke procedure ? –Indienen van een ‘verzoekschrift’. –Dit is de belangrijkste stap en moet inhoudelijk zeer rijk gedocumenteerd zijn. –Dit moet binnen de 6 maanden maar het is aangewezen dit snel te doen. Richtdatum: uiterlijk begin februari. ‘Verweerschrift’ ‘Memorie van antwoord’ (pleidooi)Deze procedure wordt in principe binnen het jaar afgerond, wat in gerechtelijke termen snel is. Deze procedure werkt niet opschortend.

32 25/09/2014 32 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.1. Juridische actie Welk prijskaartje hangt hier aan vast ? –Minimum 2500 EUR – Maximum 5000 EUR, afhankelijk van welke vragen er ‘onderweg’ nog allemaal op zijn bord komen. Principiële beslissing: Willen we procederen ? Welke vzw’s PWA(-DCO) (bij voorkeur 4 met een sterk – doch verschillend - verhaal) willen deze gerechtelijke stappen ‘gangmaken’ ? Hoe gaan we de kosten verdelen ? – in solidariteit -

33 25/09/2014 33 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.2. Ruimer overleg en politieke acties 2.Ruimer overleg –Draagvlak verruimen: standpunten kennen van de vertegenwoordigers uit de NAR (sociale partners) –Samenbrengen van een ‘PWA Staten Generaal’: Vlaams Platform PWA/PWA-DCO als werkgevers- organisatie én alle werknemersorganisaties. ABVV is alleszins vragende partij. –Ook ACV en ACLCB zijn duidelijk tegen de geplande maatregelen gekant. –Houding RESOC’s, SERR,.. –Houding UNIZO,...  Doel: samen reageren tav Minister en publieke opinie

34 25/09/2014 34 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.2. Ruimer overleg en politieke acties 2.Wat willen verder aanbevelen ? ‘LUIS IN DE PELS’ –cfr. individuele acties Hugo Maes, voorzitter vzw PWA Temse en CD&V-schepen : –als lokale bestuurder en/of beambte een brief sturen naar uw regionale volksvertegenwoordigers in de Kamer. –als lokale bestuurder/beambte een brief sturen naar Minister J. Milquet –Deze presentatie gebruiken en uw achterban informeren? (bottom-up) –~ 550 @ 6 raadsleden bestuurders = 3300 lokale, direct betrokken politici –De pers

35 25/09/2014 35 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 4.3. Structurele acties We hebben nog eventjes tijd vooraleer de Jaarrekening 2009 wordt afgesloten en neergelegd, doch... provisie- voorziening al dan niet incalculeren? Rond een aantal ‘hete hangijzers’ vragen we jullie mening:  Hoe kunnen we de PWA-reserves ‘lokaal verankeren’ en dus in veiligheid brengen ?  Hoe kunnen we de PWA-reserves ‘activeren’ en ‘lokaal investeren’ in additionele tewerkstelling voor bepaalde doelgroepen ?  Is het opportuun om de 2 verschillende werkingen (PWA ‘traditioneel’ en PWA ‘dienstencheques’) te ontkoppelen en onder te brengen in 2 verschillende rechtspersonen ?  Hoe kan dit zonder verlies van rechten ?  Andere ideeën ?

36 25/09/2014 36 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 6. Verse ideeën PWA-reserves in veiligheid brengen Idee WieSuccesImpact Burgerlijke ongehoorzaamheid: factuur niet betalen PWA Evere Sensibiliseren van de afwezige PWA’s: mailing met info VVSG Wat als de voorzitter en andere bestuursleden niet meegaan in het verhaal? RESOC

37 25/09/2014 37 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 6. Verse ideeën PWA-reserves activeren en lokaal investeren in sociale tewerkstelling Idee WieSuccesImpact Project in het kader van tewerkstellingsdecreet (co-financiering) Toezicht door / suggesties van VVSG bij investering in lokale projecten Samenwerking tussen verschillende PWA’s voor lokale initiatieven Overleg met regering qua mogelijke “lokale” bestedingen en inhoud/uitbouw PWA Wijzen op beloftes Minister Milquet die opgenomen werden in beleidsnota

38 25/09/2014 38 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 6. Verse ideeën Slogans / Ludieke acties Idee Openlijke discussie in TV-programma Volt, 7 de dag Manifestaties aan Werkwinkels, in Brussel Slogans PWA moet blijven bestaan, Milquet raakt ons geld niet aan! De begroting is een flop en daarom krijgt PWA de strop! De vzw PWA is het moe, “Milquet”, onze portemonnee blijft toe! Milquet wil pwa-geld pikken, wij laten onze mensen niet stikken! Rozenkrans van PWA’s afleveren bij kabinet minister Milquet

39 25/09/2014 39 “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” 6. Verse ideeën Opsplitsing PWA / PWA-DCO Idee Oprichting nieuwe (overkoepelende) VZW (met behoud van rechten?) Oprichting CVBA Beslissing gemeenteraad omtrent deze materie


Download ppt "Resoc Waas & Dender “Neen/non aan de geplande ‘hold-up’ op de vzw PWA” RESOC Waas & Dender Vrijdag 8 januari 2010 25/09/2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google