De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006

2 Agenda 1.Opening 2.Notulen van de vergadering van 14 juni Verslag en jaarrekening Goedkeuring jaarrekening (Nieuwe) pensioenregeling Goedkeuring reglement Pensioenregeling Statutenwijziging 8.Rondvraag 9.Sluiting

3 Jaarverslag

4 Verslag 2005 Financiële positie Dekkingsgraad124%119% Ingegane pensioenen –totaal (cumulatief) Aanpassing (korting 40%) –Middelloonregeling (actief) ,65% nvt –Middelloonregeling (gpns) ,39% nvt –Eindloonregeling (gpns) ,33% 1,5%

5 Verslag 2005 (vervolg) Beleggingsadviescommissie Advies over: Asset mix Afdekking valuta Kritisch volgen rapportage vermogensbeheerders o.a. met behulp van KasBank performance meting en 2 onafhankelijke adviseurs

6 (Feitelijke) Asset mix eind 2005: Aandelen41% Obligaties51% Onroerend goed 8%

7 Beleggingen per 31 december 2005 PercentageMiljoenenRendementinterne van het totaaleuro’sFonds 2005benchmark 2005 Aandelen % 25.4% Obligaties % 8.0% Onroerendgoedfondsen % 27.0% Liquide middelen nvt nvt Totaal %15.4%

8 Rendementen Thales pensioenfonds sinds 1992

9 Staat van baten en lasten in duizenden euro’s Baten –premies –waardeoverdrachten –directe beleggingsopbrengsten –Indirecte beleggingsopbrengsten –overige baten –onttrekking reservegrondslagwijziging VVO-ers Totaal Baten Lasten –toevoeging voorziening pensioenverplichtingen –Dotatie reserve grondslagwijziging VVO-ers –pensioenuitkeringen –waardeoverdrachten –overige kosten Totaal Lasten Jaarresultaat

10 Toevoeging voorziening pensioenverplichting 2004 rekenrente 4%, 2005 marktrente lager dan 4% Waardering VPV op 3,71% Toevoeging VPV 21.5 mln (naast “normale” verhoging door jaar extra opbouw/aanpassing)

11 Balanstotaal ( in miljoenen euro’s)

12 Balans per 31 december in duizenden euro’s Activa –beleggingen: onroerendgoedfondsen aandelen obligaties –vorderingen op korte termijn: premies overige vorderingen –liquide middelen –à la carte fonds Totaal activa

13 Balans per 31 december in duizenden euro’s Passiva reserves –voorziening pensioen- verplichtingen –schulden –à la carte fonds Totaal passiva

14 Ontwikkeling reserves en dekkingsgraad (in miljoenen euro’s)

15 Conclusie Feitelijke dekkingsgraad (onder APP) ultimo % benodigde dekkingsgraad volgens DNB 127% Herstelplan nog van toepassing Rendement fonds goed: 17,5% zit in top 10 ondernemingspensioenfondsen

16 Goedkeuring jaarrekening

17 (Nieuwe) pensioenregeling 2006 Aanleiding: veranderde fiscale wetgeving (Wet Vut, Prepensioen, Levensloop) per Regeling afhankelijk van geboortejaar Presentaties in Hengelo en Huizen Voorliggend reglement uitwerking nieuwe pensioenregeling

18 Goedkeuring Reglement Pensioenregeling 2006

19 Statutenwijziging

20 Rondvraag


Download ppt "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google