De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006

2 Agenda 1.Opening 2.Notulen van de vergadering van 14 juni 2005 3.Verslag en jaarrekening 2005 4.Goedkeuring jaarrekening 2005 5.(Nieuwe) pensioenregeling 2006 6.Goedkeuring reglement Pensioenregeling 2006 7.Statutenwijziging 8.Rondvraag 9.Sluiting

3 Jaarverslag

4 Verslag 2005 Financiële positie20052004 Dekkingsgraad124%119% Ingegane pensioenen –totaal (cumulatief)603 538 Aanpassing (korting 40%) –Middelloonregeling (actief) 1-1-20051,65% nvt –Middelloonregeling (gpns) 1-1-2005 0,39% nvt –Eindloonregeling (gpns) 1-4-20050,33% 1,5%

5 Verslag 2005 (vervolg) Beleggingsadviescommissie Advies over: Asset mix Afdekking valuta Kritisch volgen rapportage vermogensbeheerders o.a. met behulp van KasBank performance meting en 2 onafhankelijke adviseurs

6 (Feitelijke) Asset mix eind 2005: Aandelen41% Obligaties51% Onroerend goed 8%

7 Beleggingen per 31 december 2005 PercentageMiljoenenRendementinterne van het totaaleuro’sFonds 2005benchmark 2005 Aandelen40.7257.8 29.6% 25.4% Obligaties51.0321.2 8.6% 8.0% Onroerendgoedfondsen8.0 50.2 27.1% 27.0% Liquide middelen0.3 1.9 nvt nvt Totaal100 630 17.5%15.4%

8 Rendementen Thales pensioenfonds sinds 1992

9 Staat van baten en lasten in duizenden euro’s Baten 2005 2004 –premies 18.139 14.661 –waardeoverdrachten 1.730 560 –directe beleggingsopbrengsten 12.597 8.309 –Indirecte beleggingsopbrengsten 81.106 48.323 –overige baten 250 242 –onttrekking reservegrondslagwijziging VVO-ers 453 0 Totaal Baten 114.275 72.095 Lasten –toevoeging voorziening pensioenverplichtingen 59.860 24.046 –Dotatie reserve grondslagwijziging VVO-ers 0 107 –pensioenuitkeringen 14.079 13.220 –waardeoverdrachten 1.828 2.128 –overige kosten 1.153 1.100 Totaal Lasten76.920 40.601 Jaarresultaat 37.355 31.494

10 Toevoeging voorziening pensioenverplichting 2004 rekenrente 4%, 2005 marktrente lager dan 4% Waardering VPV op 3,71% Toevoeging VPV 21.5 mln (naast “normale” verhoging door jaar extra opbouw/aanpassing)

11 Balanstotaal ( in miljoenen euro’s)

12 Balans per 31 december in duizenden euro’s Activa 2005 2004 –beleggingen: onroerendgoedfondsen 50.163 57.117 aandelen247.343 220.883 obligaties330.164 255.407 –vorderingen op korte termijn: premies 2.638 3.118 overige vorderingen 7.564 2.251 –liquide middelen 1.888 4.379 –à la carte fonds 769 638 Totaal activa 640.529 543.793

13 Balans per 31 december in duizenden euro’s Passiva 2005 2004 reserves 124.473 87.571 –voorziening pensioen- verplichtingen512.636 452.776 –schulden 2.651 2.808 –à la carte fonds 769 638 Totaal passiva 640.529 543.793

14 Ontwikkeling reserves en dekkingsgraad (in miljoenen euro’s)

15 Conclusie Feitelijke dekkingsgraad (onder APP) ultimo 2005 124% benodigde dekkingsgraad volgens DNB 127% Herstelplan nog van toepassing Rendement fonds goed: 17,5% zit in top 10 ondernemingspensioenfondsen

16 Goedkeuring jaarrekening

17 (Nieuwe) pensioenregeling 2006 Aanleiding: veranderde fiscale wetgeving (Wet Vut, Prepensioen, Levensloop) per 1- 1-2006 Regeling afhankelijk van geboortejaar Presentaties in Hengelo en Huizen Voorliggend reglement uitwerking nieuwe pensioenregeling

18 Goedkeuring Reglement Pensioenregeling 2006

19 Statutenwijziging

20 Rondvraag


Download ppt "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 13 juni 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google