De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland
22 mei 2014

2 Agenda 1. Opening Notulen van de vergadering van 20 juni 2013
Uitslag enquete Herstelplan Pensioenfonds Thales Financiële gegevens Pensioenpremie 2014 en Indexatie 2014 Governance Pensioen actualiteiten – dhr Veluwenkamp (Towers Watson) Rondvraag Sluiting

3 Notulen 20 juni 2013

4 Uitslag enquete

5 Uitslag enquete 78 deelnemers (82% respons van aanwezigen)
Tevreden over communicatie (brief, website) Voorgeschreven format UPO weinig gewaardeerd Gemist: pensioenplanner Vergadering goed maar te lang Volledige uitslag v/d enquete op website

6 Herstelplan evaluatie

7 Dekkingsgraad (definitie)
Vermogen fonds = dekkingsgraad % Verplichtingen Een dekkingsgraad van 108 % betekent dat het pensioenfonds voor iedere 100 euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgekeerd, 108 euro aan beleggingen heeft Minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,2%, vereist (op 15-jaars termijn) is 117%

8 Herstelplan evaluatie
Onderdekking sinds eind 2008 (dekkingsgraad < 104,2%) 3,5% verlaging noodzakelijk op basis van stand 31 december 2012 Voldoende herstel per 31 december 2013 (104,6%) Geen extra verlaging noodzakelijk Lange termijn herstelplan nog van toepassing (eind 2023 dekkingsgraad > 117%)

9 Ontwikkeling Pensioenfonds Thales (effecten cumulatief over periode van 7 jaar, afgerond op mln) Kapitaal Pensioenverplichtingen DG (in mln euro) (in mln euro) Start ,8% Premie Opbouw Uitkeringen Uitkeringen Beleggingsresultaat Indexatie Kosten Rentetoevoeging Daling marktrente +245 Levensduur Verlaging 3,5% Impact UFR Saldo ov. effecten Stand 31 december ,6%

10 Actuele dekkingsgraad april 2014
Vermogen 1.018,4 mln euro Verplichtingen 952,2 mln euro Dekkingsgraad 106,9 %

11 Financiële gegevens

12 2013 Verandering t.o.v. 2012 +/- Totaal per 31 december 2013
pensioenvermogen +24,1 mln 958,9 mln pensioenverplichtingen -22,8mln 916,7 mln Aantal gepensioneerden +57 1487 Aantal actieven -28 1.833 Aantal Ex-deelnemers +28 1.331 Dekkingsgraad +5,1% 104,6% Indexatie (act + gepens) 0% Rendement * 2,8% (lange) rente + 0,32% 2,7% Paar tekst aanpassingen. Verlaging pensioenen meer expliciet vermeld. Kan dit niet beter in aparte bladzijde ? * Inclusief Swap overlay

13

14 Rendement 2013 Rendement Rendement Fonds 2013 benchmark 2013
Aandelen 17,2% ,0% Obligaties 0,2% ,4% Onroerendgoed fondsen 2,7% ,1% Totaal 6,5% ,2% Bijdrage Swap overlay ,2% Valuta afdekking + 0,4% Totaal rendement ,8%

15 Rendement afgelopen 7 jaar
Gemiddeld totaal rendement 5,4%, exclusief swap 3,3% In % 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Totaal beleggings-rendement* 2,8% 15,6% 8,3% 11,6% 12,1% -7,9% -2,8% Totaal beleggingsrendement (unhegded) 6,5% 12,4% -0,9% 9,1% 16,9% -15,0% n.a. Benchmark (unhegded) 5,2% 12,6% -0,5% 8,2% 13,9% -15,6% -2,2% * Totaal beleggingsrendement betreft het rendement inclusief het effect van valuta afdekking en swap overlay

16 Beleggingsstrategie Startpunt beleggingsstrategie: ALM studie
Acties 2013: ALM studie uitgevoerd (beleggingsmix die past bij verplichtingen, verschillende scenario’s) Aantal wijzigingen in mandaat ING IM (vastrentende waarden en aandelen)

17 Uitvoeringskosten 2013 Pensioenfonds Thales NL
Vermogensbeheer 61,7 basispunten (0,617%) van het gemiddeld belegd vermogen Pensioenbeheer € 377 per actieve deelnemer en pensioengerechtigde (13 basispunten van gemiddeld belegd vermogen) Kostenniveau in lijn met vergelijkbare fondsen (CEM benchmark)

18 Pensioenpremie 2014

19 Premie Premie 2012: 28,3% (werkgever 16,98%, werknemer 11,32%)
Premie bestaat uit de volgende, wettelijk verplichte, elementen: Comingservice koopsom voor de in het betreffende jaar nieuw op te bouwen pensioenaanspraken Risicokoopsommen voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Een solvabiliteitsopslag (gerelateerd aan risicoprofiel beleggingen) Opslag i.v.m. uitvoeringskosten Premieniveau komt steeds hoger te liggen door daling van de marktrente. De lagere marktrente zorgt voor hogere kosten van nieuw op te bouwen pensioenen (onderdeel a). *De werkgever is bereid om de benodigde premie boven 30% in 2013 en in op zich te nemen, hier mogen geen rechten aan worden ontleend voor de toekomst.

20 Indexatie 2014

21 Indexatie 2014 en cumulatief gemiste indexatie sinds 2004
Actieven (loonindex) Gepensioneerden (prijsindex) 14,3% 11,7% * Exclusief de 3,5% verlaging

22 Governance

23 Organisatie en toezicht pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Toezicht Uitvoering Overheid (DNB / AFM) Waarmerkend actuaris (TowersWatson) Accountant (KPMG) Compliance officer Bestuur Beleggings- adviescommissie Administratie (AonHewitt) Manager Pensioenfonds Bureau Pensioenzaken Verant- woordings- orgaan Visitatie- commissie Vermogens- beheer (ING IM en Blackrock) Adviserend actuaris Communicatiecommissie Kasbank Deelnemers

24 Wet en Regelgeving Code Pensioenfondsen (voorheen Principes voor goed Pensioenfonds Bestuur) Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan en afvaardiging gepensioneerden in bestuur) Aanbevelingen Pensioenfederatie (Vermogensbeheer kosten) Fiscaal kader 2014 en 2015

25 Verantwoordingsorgaan (VO)
Taak: oordeel geven over handelen van bestuur, het door het bestuur gevoerde beleid in het kalenderjaar en beleidskeuzes die op toekomst betrekking hebben. Bijzondere aandacht voor evenwichte belangenbehartiging Leden: mevr Gomes, dhr Hamelink, dhr Van der Zeeuw (namens respectievelijk de werkgever, werknemers, pensioengerechtigden)

26 Verantwoordingsorgaan (VO) (vervolg)
Verslag VO over 2013 en bestuursreactie: VO oordeelt o.b.v. de gevoerde gesprekken en beschikbare documenten positief over het handelen en gevoerde beleid van het bestuur over 2013 Bestuursreactie: bestuur is VO erkentelijk voor het verslag en kan de inhoud van dit verslag onderschrijven

27 Overige actualiteiten

28 Pensioenactualiteiten en nieuwe wet- en regelgeving
dhr Gerhard Veluwenkamp (Towers Watson)

29 Rondvraag


Download ppt "Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google