De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.1. Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 22 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.1. Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 22 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1.1. Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 22 mei 2014

2 2.2. Agenda 1.Opening 2.Notulen van de vergadering van 20 juni 2013 3.Uitslag enquete 4.Herstelplan Pensioenfonds Thales 5. Financiële gegevens 6. Pensioenpremie 2014 en Indexatie 2014 7. Governance 8. Pensioen actualiteiten – dhr Veluwenkamp (Towers Watson) 9. Rondvraag 10. Sluiting

3 3.3. Notulen 20 juni 2013

4 4.4. Uitslag enquete

5 5.5. 78 deelnemers (82% respons van aanwezigen) Tevreden over communicatie (brief, website) Voorgeschreven format UPO weinig gewaardeerd Gemist: pensioenplanner Vergadering goed maar te lang Volledige uitslag v/d enquete op website

6 6.6. Herstelplan evaluatie

7 7.7. Vermogen fonds = dekkingsgraad % Verplichtingen Een dekkingsgraad van 108 % betekent dat het pensioenfonds voor iedere 100 euro die nu en in de toekomst aan pensioen moet worden uitgekeerd, 108 euro aan beleggingen heeft Minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,2%, vereist (op 15-jaars termijn) is 117% Dekkingsgraad (definitie)

8 8.8. Onderdekking sinds eind 2008 (dekkingsgraad < 104,2%) 3,5% verlaging noodzakelijk op basis van stand 31 december 2012 Voldoende herstel per 31 december 2013 (104,6%) Geen extra verlaging noodzakelijk Lange termijn herstelplan nog van toepassing (eind 2023 dekkingsgraad > 117%) Herstelplan evaluatie

9 9.9. Ontwikkeling Pensioenfonds Thales 2007-2013 (effecten cumulatief over periode van 7 jaar, afgerond op mln) Kapitaal PensioenverplichtingenDG(in mln euro) Start 2007 686 524130,8% Premie +176Opbouw +159 Uitkeringen -173Uitkeringen -177 Beleggingsresultaat+279 Indexatie +18 Kosten -10 Rentetoevoeging +109 Daling marktrente +245 Levensduur +82 Verlaging 3,5% -34 Impact UFR -18 Saldo ov. effecten +9 Stand 31 december 2013 959 917 104,6%

10 10. Vermogen 1.018,4 mln euro Verplichtingen 952,2 mln euro Dekkingsgraad 106,9 % Actuele dekkingsgraad april 2014

11 11. Financiële gegevens

12 12. 2013 * Inclusief Swap overlay Verandering t.o.v. 2012 +/- Totaal per 31 december 2013 pensioenvermogen+24,1 mln958,9 mln pensioenverplichtingen-22,8mln916,7 mln Aantal gepensioneerden+571487 Aantal actieven-281.833 Aantal Ex-deelnemers+281.331 Dekkingsgraad+5,1%104,6% Indexatie (act + gepens)0% Rendement *2,8% (lange) rente+ 0,32%2,7%

13 13.

14 14. Rendement 2013 Rendement Fonds 2013 benchmark 2013 Aandelen17,2% 15,0% Obligaties 0,2% - 0,4% Onroerendgoed fondsen2,7% 0,1% Totaal 6,5% 5,2% Bijdrage -Swap overlay - 4,2% -Valuta afdekking+ 0,4% Totaal rendement 2013 2,8%

15 15. Rendement afgelopen 7 jaar * Totaal beleggingsrendement betreft het rendement inclusief het effect van valuta afdekking en swap overlay In %2013201220112010200920082007 Totaal beleggings- rendement* 2,8%15,6%8,3%11,6%12,1%-7,9%-2,8% Totaal beleggingsrendement (unhegded) 6,5%12,4%-0,9%9,1%16,9%-15,0%n.a. Benchmark (unhegded) 5,2%12,6%-0,5%8,2%13,9%-15,6%-2,2% Gemiddeld totaal rendement 5,4%, exclusief swap 3,3%

16 16. Beleggingsstrategie –Startpunt beleggingsstrategie: ALM studie –Acties 2013: ALM studie uitgevoerd (beleggingsmix die past bij verplichtingen, verschillende scenario’s) Aantal wijzigingen in mandaat ING IM (vastrentende waarden en aandelen)

17 17. Uitvoeringskosten 2013 Pensioenfonds Thales NL Vermogensbeheer 61,7 basispunten (0,617%) van het gemiddeld belegd vermogen Pensioenbeheer € 377 per actieve deelnemer en pensioengerechtigde (13 basispunten van gemiddeld belegd vermogen) Kostenniveau in lijn met vergelijkbare fondsen (CEM benchmark)

18 18. Pensioenpremie 2014

19 19. Premie Premie 2012: 28,3% (werkgever 16,98%, werknemer 11,32%) Premie 2013: 33,1%* (werkgever 18 + 3,1%*, werknemer 12%) Premie 2014: 32,5%* (werkgever 18 + 2,5%*, werknemer 12%) Premie bestaat uit de volgende, wettelijk verplichte, elementen: a)Comingservice koopsom voor de in het betreffende jaar nieuw op te bouwen pensioenaanspraken b)Risicokoopsommen voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid c)Een solvabiliteitsopslag (gerelateerd aan risicoprofiel beleggingen) d)Opslag i.v.m. uitvoeringskosten Premieniveau komt steeds hoger te liggen door daling van de marktrente. De lagere marktrente zorgt voor hogere kosten van nieuw op te bouwen pensioenen (onderdeel a). * De werkgever is bereid om de benodigde premie boven 30% in 2013 en in 2014 op zich te nemen, hier mogen geen rechten aan worden ontleend voor de toekomst.

20 20. Indexatie 2014

21 21. Indexatie 2014 en cumulatief gemiste indexatie sinds 2004 Cumulatief gemiste indexatie * Actieven (loonindex) Gepensioneerden (prijsindex) 14,3%11,7% Indexatie 2014 0% * Exclusief de 3,5% verlaging

22 22. Governance

23 23. Organisatie en toezicht pensioenfonds Deelnemers h Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Toezicht Uitvoering Overheid (DNB / AFM) Waarmerkend actuaris (TowersWatson) Accountant (KPMG) Compliance officer Bestuur Beleggings- adviescommissie Administratie (AonHewitt) Manager Pensioenfonds Bureau Pensioenzaken Verant- woordings- orgaan Visitatie- commissie Vermogens- beheer (ING IM en Blackrock) Adviserend actuaris (TowersWatson) Communicatiecommissie Kasbank

24 24. Wet en Regelgeving Code Pensioenfondsen (voorheen Principes voor goed Pensioenfonds Bestuur) Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan en afvaardiging gepensioneerden in bestuur) Aanbevelingen Pensioenfederatie (Vermogensbeheer kosten) Fiscaal kader 2014 en 2015

25 25. Verantwoordingsorgaan (VO) Taak: oordeel geven over handelen van bestuur, het door het bestuur gevoerde beleid in het kalenderjaar en beleidskeuzes die op toekomst betrekking hebben. Bijzondere aandacht voor evenwichte belangenbehartiging Leden: mevr Gomes, dhr Hamelink, dhr Van der Zeeuw (namens respectievelijk de werkgever, werknemers, pensioengerechtigden)

26 26. Verantwoordingsorgaan (VO) (vervolg) Verslag VO over 2013 en bestuursreactie: VO oordeelt o.b.v. de gevoerde gesprekken en beschikbare documenten positief over het handelen en gevoerde beleid van het bestuur over 2013 Bestuursreactie: bestuur is VO erkentelijk voor het verslag en kan de inhoud van dit verslag onderschrijven

27 27. Overige actualiteiten

28 28. Pensioenactualiteiten en nieuwe wet- en regelgeving dhr Gerhard Veluwenkamp (Towers Watson)

29 29. Rondvraag


Download ppt "1.1. Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 22 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google