De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Technische realisatie: de architectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Technische realisatie: de architectuur"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Technische realisatie: de architectuur

2 Workshop Technische realisatie De architectuur
Workshopleiders: Ernst Jan van Nigtevecht (JustId) Arthur van der Krabben (BKWI) Datum: 7 november 2007

3 Filmpje Schrikbeeld?

4 Agenda Praktijkervaring: ePV Praktijkervaring: DKD E-overheid
Transformatie naar WMO Lessons Learned, Do’s & Dont’s Stellingen

5 Praktijkervaring: EpV

6 Informatieuitwisseling in de SRK Aanleiding Verbeterprogramma ePV
Opsporingsinstanties en/of justitie-onderdelen weten niet altijd van elkaar waar men mee bezig is. Doelstellingen van het Veiligheidsprogramma (http://www.minbzk.nl/veiligheid/veilige_samenleving) op het gebied van meer gestroomlijnde informatie-uitwisseling Groeiende aandacht voor gestructureerde aanpak van bepaalde doelgroepen (veelplegers, Antillianen etc.) Sepots door vormfouten, tijdsoverschrijdingen etc. waardoor ‘boeven’ niet hun ‘beloning’ krijgen waar ze recht op hebben En voor de betrokken organisaties ook: Terugdringing administratieve lasten en doorlooptijdverkorting

7 Informatieuitwisseling in de Strafrechtsketen (SRK)
Strafrechtsketen (primair proces)

8 Programma ePV Typologie van Interacties
Handhaving

9 Programma ePV Ketenkaart
Interactieprocessen

10 Programma ePV Technische Standaarden
Open Standaarden: ebXML / ISO-15000 Zowel semantiek als techniek Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen Gedragen door organisatie – Politie & Justitie! Ontkoppeling tussen de verschillende lagen!

11 Programma ePV Ontkoppeling
Organisatorische Interoperabiliteit Semantische Interoperabiliteit Technische Interoperabiliteit

12 Praktijkervaring: Digitaal Klant Dossier (DKD)

13 Aanleiding DKD Rapport commissie Keller “De burger bediend?”
Verbeteren dienstverlening burgers Wet eenmalige gegevensuitvraag Suwi-domein voorloper

14 Doelstelling DKD Verbeteren dienstverlening aan klant
Voor klant één virtuele (suwi) overheid Administratieve lastenverlichting Niet meer naar bekende weg vragen Zoveel mogelijk gegevens delen Zoveel mogelijk externe bronnen

15 Daarom DKD: De gegevens van de klant …

16 … met elkaar verbinden en delen …

17 … en beschikbaar stellen aan alle professionals …

18 … en gebruiken voor dienstverlening aan klanten …

19 Het makkelijk, eenvoudig en persoonlijk toegankelijk maken

20 Model DKD 2.0 PIP Zorg Justitie Professionals Jeugd Burger
mijnoverheid.nl Zorg Justitie Jeugd Onderwijs Wonen Professionals andere sectoren Burger Meer diensten voor klant en professional: werkbriefje werkmap bijzondere bijstand langdurigheidstoeslag Professional Werk en Inkomen Werkgever

21 E-overheid

22 NORA totaalplaat

23  EKD  EPD  DKD  ELD Landschapskaart Persoonlijke Internet Pagina
Op afstand @ internet telefoon krant SMS chat Loketten Personalisatie Basisregistraties BSN Persoonsgegevens OSB BSN BIN burger Digitale loketten Persoonlijke gegevens BSN kentekens bedrijven inkomens personen adressen gebouwen kaart percelen BIN BerichtenBox (notificatie) Berichten Agenda BSN Lopende zaken Lopende zaken (status) Machtigingen GMV BSN Telefonie CCO/KCC Voorkeuren/abonnementen Profielen BSN BIN bedrijf Registreren DigiD BIN Inloggen BSN BIN Register webservices (UDDI) BIN Ontsluiting Zoeken Contact Help Navigatie naar diensten eFormulieren Collecties eDossiers Kennisstructuren Op lokatie bezoek zuil krant Wetgeving Balie  EKD BSN Regelgeving Bekendmakingen  EPD BSN Toelichting op de Landschapskaart De landschapskaart PIP heeft als doel om toe te lichten hoe de personalisatie functies zich verhouden tot reeds beschikbare bronnen en andere bouwstenen van de eOverheid. Drie actoren maken gebruik van de voorzieningen van de eOverheid: de burger (identiteitsnummer is BSN), het bedrijf (identiteitsnummer is BIN) en de ambtenaar (identiteitsnummer is BSN). Voor elke doelgroep is voorzien in een persoonlijk Portaal: Mijnoverheid.nl voor burgers Mijnbedrijvenloket.nl voor bedrijven En via Rijksweb een persoonlijke ambtenaren pagina voor (rijks)ambtenaren. Deze portalen worden telefonisch ondersteund door klantcontactcentra. De kanalen die op afstand te gebruiken zijn: internet, chat, SMS, krant/publicaties, telefoon, en post. De kanalen die op lokatie zelf gebruikt worden zijn: de informatiezuil, kranten/publicaties, en de balie/bezoekadres. Loketten: We onderscheiden vier soorten loketten: de digitale loketten, de klant contact centra (oftwel de telefonische loketten) De balie, het fysieke loket Publicaties (waarop schriftelijk gereageerd kan worden) Binnen de digitale loketten bevinden zich ondermeer de landelijke loketten, zoals en sectorale portalen zoals het klantportaal DKD (werk en inkomen) en de loketten van de afzonderlijke (semi-)overheidsorganisaties. De personalisatie functies zijn bedoeld om de digitale loketten te personaliseren. Dit zijn generieke componenten, die door het Programma PIP worden ontwikkeld tot een centrale voorziening. Deze voorziening kan vanaf diverse loketten worden benaderd. De personalisatie functies ontsluiten diensten o.b.v. voorkeuren, status en gegevens, en berichten (afspraken en agenda) Hiervoor wordt gebruik gemaakt van DigiD voor het inloggen. De autorisatie en machtigingsfunctie - nu nog geen onderdeel van PIP - kan worden ontwikkeld voor b.v. het verlenen van toestemming over jouw gegevens aan anderen, b.v. een intermediair of een ambtenaar. Ontsluiting en ondersteunende functies De ontsluiting en ondersteunende functies zijn generiek: navigatie naar diensten (waaronder vraagstructuren en beslisbomen) de eFormulieren service, de zoekdienst, maar ook contact en helpdesk mogelijkheden behoren hiertoe. Voor personalisatie moeten persoonsgegevens worden opgeslagen: Berichten Relaties en rollen (wie is waar bekend, en heeft welke rol/bevoegdheid) Profielen DigiD Collecties De beschikbare landelijke informatie collecties over wet en regelgeving, bekendmakingen, vergunningen, productcatalogi en eFormulieren vormen basis bouwstenen voor de portalen. Elk portaal kan hiervan gebruik maken om informatie over specifieke onderwerpen voor bepaalde doelgroepen te presenteren. OSB Via de OverheidsServiceBus worden de basisregistraties ontsloten. Ook de sectorale eDossiers kunnen hierop aansluiten om enerzijds gebruik te kunnen maken van de landelijke voorzieningen en anderzijds uitwisseling met andere sectoren mogelijk te maken. Basisregistraties Via PIP kan een gebruiker zijn/haar eigen gegevens inzien uit basisregistraties en eDossiers. Voor burgers zijn dit primair: persoonsgegevens uit het GBA (personen) perceel en eigendoms gegevens uit het Kadaster (percelen). inkomensgegevens uit de POLIS administratie (inkomens) Motorrijtuiggegevens uit de kenteken administratie van de RDW (kentekens) Bedrijven kunnen inzage krijgen in de door hun aangeleverde gegevens: Bedrijfsgegevens, inschrijving en vestigingsgegevens uit het (Nieuwe) Handelsregister (personen) Perceel en eigendoms gegevens uit het Kadaster (percelen). Werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WAO, premies etc.) uit de POLIS administratie (inkomens) Ambtenaren Afhankelijk van de functie en rol van de ambtenaar wordt bepaald of hij/zij toegang krijgt tot specifieke basisregistraties. eDossiers De sectorale eDossiers zijn primair voor burgers en ambtenaren bedoeld: Elektronisch Kind Dossier (EKD) Digitaal Klant Dossier Werk en Inkomen (DKD) Elektronisch Patienten Dossier, inclusief Electronisch Waarneem Dossier en het Electronisch Medicatie Dossier Elektronisch Leer Dossier voortgezet onderwijs (ELD) Vergunningen Ambtenaar Vragen& Antwoorden  DKD BSN Productcatalogi (SC) Publicaties Subsidies  ELD BSN Verwijsindex Generiek component Landelijke collectie BIN = Fi nr + KvK nr  Elektronisch dossier

24 Werk in uitvoering; een overzicht van de e-overheid bouwstenen
Bron: Nora

25 Wat is NORA? NORA is een landschapskaart met de e-overheid voorzieningen (produkten, standaarden, ontwikkelingen,…) MAAR …. Er zijn veel lopende ontwikkelingen / projecten /programma’s binnen e-overheid (ICTU) Geen duidelijk overzicht wat er allemaal loopt Hoe ver het is Wat al gereed is NORA architectuur moet richting geven aan de ontwikkelingen – Migratie architectuur / Roadmap

26 Generieke voorzieningen uit andere ketens
Beschikbaar: Suwinet-Inkijk Correctie en Terugmelding Suwinet – Service broker – gegevensontsluiting Suwinet – Infrastructuur (KPS) Verwijsindex personen Justitie berichtenservice (JUBES) Sociale kaarten Portalen en portlets Authenticatie (DigiD) – Autorisatie - Personalisatie …..

27 WMO

28 Routeplanner e-Gemeente

29 Interacties tussen processen en organisaties
Bron: startarchitectuur WMO

30 Bron: Invoering WMO en ICT
Het (ideale!) Wmo loket? DigiD PIP E-formulieren Architectuur Vergunningen Digitale dossiers Basis registraties Bekendmakingen Overheidsservicebus Bron: Invoering WMO en ICT

31 Dilemma van standaardisatie
Zorg (cure) Verpleging (care) Ondersteuning (welzijn) Werk, inkomen en Zorg domein De uitdaging! wetten ZVW AWBZ WMO WWB, WIA ICT Aorta Hl7 v3 EPD / EMD AZR ??? Suwinet SGR / SuwiML DKD

32 Lessons Learned, Do’s & Dont’s

33 Programma ePV Workshop Ervaring
Deelnemers uit diverse organisaties Bewustwording van “het grotere geheel” Inzicht verkregen in afhankelijkheden Grote verbeteringen niet individueel haalbaar Focus op de uitwisselings vlakken (“Koppelvlakken” / “Interacties”) Standaardisatie vereist Gegevens Uitwisseling

34 DO ... Focus op de interacties tussen de ketenpartijen.
Hanteer en beheer een ketenbreed woordenboek. Waarborg conformiteit en interoperabiliteit van implementaties aan de technische architectuur. Volg bij voorkeur standaarden uit Europese of Nederlandse e-government aanbevelingen. Flexibele integratie van gegevens door XML transformaties. Gebruik van meta data. Gebruik demonstratie opstelling. Doorbreek de ‘Analysis Paralysis’ en ga aan de slag.

35 DO NOT ... Jungle van point-to-point integratie projecten laten doorwoekeren. Van bovenaf doordrukken. Zelf maatwerk (willen) maken voor standaard beschikbare middleware functies. Transport logica in de applicatie bouwen. Service en Applicatie als hetzelfde beschouwen. Applicatie adresseren in plaats van de service. Transformatie van gegevens hardcoded in de applicatie opnemen...

36 Ketensamenwerking Afspraken in de keten is een must (ketenarchitectuur) Dominant thema nodig dat de partijen bindt – de klant! Samenwerking tussen centrale- en lokale organisaties vraagt om centrale oplossingen met lokale vrijheden Eigen dynamiek van de ketenpartners accepteren en toestaan Mandaat vanuit de ketenpartners in het programma waarborgen

37 Alignment Business en ICT
ICT als enabler voor Business ontwikkeling Keten Werk en Inkomen heeft: een Suwi Gegevens Register een ketenarchitectuur een gemeenschappelijke applicatie voor de professional een uitwisselingsinfrastructuur Doorontwikkeling vanuit de business Robuust DKD (aanbod) én vraaggericht Samenwerken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen Ontwikkeling van een gemeenschappelijk dienstverleningsconcept noodzakelijk Multichannel strategie Klantprocessen uitwerken Produkten en diensten catalogus

38 E-overheid versus de organisaties Wie neemt het voortouw?
Ontwikkeling loopt van organisatie, naar keten, naar landelijke overheid Noodzaak van landelijke standaarden en produkten Correctie- en terugmeldmechanisme Digitale handtekening Standaardisering uitwisseling van berichten Initiatieven van partijen stimuleren én sturing vanuit e-overheid

39 Stellingen

40 Stelling 1 Samenwerking in één keten is al lastig,
laat staan over ketens heen Landelijke sturing noodzakelijk!

41 Stelling 2 Een standaard is niet 1 standaard
Varianten zijn dagelijkse praktijk!

42 Stelling 3 U bouwt de bouwstenen voor e-overheid
Vanaf het begin rekening mee houden!

43 Stelling 4 ICT gaat voor de business
Eerst de snelweg, dan de toepassing

44 Bedankt voor uw aandacht
Workshopleiders: Ernst Jan van Nigtevecht (JustId) Arthur van der Krabben (BKWI)


Download ppt "Workshop Technische realisatie: de architectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google