De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorlopende leerlijnen, gewoon doen ICT-leerroute voor het vmbo - mbo Metzo  Graafschap college.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorlopende leerlijnen, gewoon doen ICT-leerroute voor het vmbo - mbo Metzo  Graafschap college."— Transcript van de presentatie:

1 Doorlopende leerlijnen, gewoon doen ICT-leerroute voor het vmbo - mbo Metzo  Graafschap college

2 Wat gaan we doen? Basis voor succesvolle doorstroom Hoe hebben we dat in praktijk gebracht Wat willen jullie van ons weten Delen van ervaringen

3 Basis voor succes Afstemming op pedagogisch didactisch gebied is het moeilijkste onderdeel in de doorstroom vmbo-mbo. Samenwerking en afstemming op docentenniveau is bepalend is voor het succes van de doorstroom!

4 Kernvragen voor succes Hoe kan je de samenwerking en afstemming tussen vmbo- en mbo- docenten bevorderen? Hoe zorg je ervoor dat vmbo-docenten meer zicht krijgen op de opleidingen en op de organisatie van het ROC, de afdelingen en de daarbij horende personen? Hoe zorg je ervoor dat het mbo zich verdiept in de vmbo-leerling, de werkwijze op het vmbo en de inhoud van het programma?

5 Uitgangspunten voor succes Het vmbo in alle projecten een volwaardige partner. Gezamenlijk uitbouwen van het onderwijs. Geen sprake van eenzijdige initiatieven. Werken aan voor iedereen zichtbare, in de praktijk bewezen successen. De lichte projectorganisatie maakte de weg maximaal vrij voor de praktijk.

6 Aansturing en initiatief Eerste aanzet kan komen vanuit de directies van vmbo en mbo, maar het echte werk moet op docentenniveau worden gedaan. Blijvende belangstelling en stimulering vanuit de directies verhoogt de kans op succes. Het gaat niet alleen om de overdracht van feitelijke zakelijke gegevens, maar om het doorgeven van informatie over een mogelijke aanpak van de leerlingen.

7 Good-practices Docenten lopen wederzijds een dag stage Organiseer samen met mbo-docenten proeflessen of een proefperiode op een ROC Docenten van het ROC als tweede examinator op het vmbo vragen Betrek docenten van het ROC bij de ontwikkeling van de toetsing op het vmbo Zitting nemen in elkaars examencommissie Uitvoeren van gemeenschappelijke projecten Docenten verzorgen beide instituten (vmbo en mbo) hun lessen.

8 De praktijk

9 Ontwikkeling 2006 Metzo schaft ICT af als keuzevak –Gevolg: samenwerking die er was hield op –Expertise op Metzo verdwijnt –Aantal deelnemers dat doorstroomt naar MBO-ICT daalt met 50% 2009 Nieuw gebouw en nieuwe directie –Docenten Metzo en Graafschap college zien mogelijkheden om ICT weer in te voeren –Kansen en uitdaging: Expertise Faciliteiten Afstemming Optimale leer- en studiewinst

10 Uitgangspunten Leerling VMBO maakt bewuste keuze Uitval in eerste jaar terugdringen Ook als de leerling niet voor de ICT kiest, heeft de ICT-leerroute aantoonbare toegevoegde waarde Bij doorstroom naar ICT opleiding is studieduurverkorting of opstroom naar een hoger instap niveau mogelijk Vergroten instroom in MBO-ICT Verbeteren programmatische en didactische afstemming VMBO – MBO Uitwisselen van kennis en ervaring VMBO – MBO docenten

11 Wat hebben we gedaan? Opleiding ICT-medewerker niveau 2 als uitgangspunt genomen Instroomschema specifiek voor ICT leerroute gemaakt Les- en examenprogramma gemaakt

12 Instroomschema ICT-leerroute Metzo-College VMBO (BB) Applicatieontwikkelaar ICT-beheerder Medewerker ICT Medewerker beheer ICT VMBO (KB, GT, T)VMBO (GT, T), HAVO * * Datacommunicatie voldoende Niveau 2Niveau 3Niveau 4 VMBO-BB (ICT-route) Metzo College a) 100% afgerond met niveau 2 diploma  instroom in 2 de jaar niveau 3 b) 75% - 99% afgerond  instroom in 1 ste jaar niveau 3 c) 50% - 75% afgerond  instroom in 2 de jaar niveau 2 c b a VMBO-KB (ICT-route) Metzo College d e d) 100% afgerond  instroom in 2 de jaar niveau 3 e) 75% - 99% afgerond  instroom in 1 ste jaar niveau 3/4 f) < 75% afgerond  instroom in 1 ste jaar niveau 3 f

13 Uitdagingen Expertise docenten vmbo Faciliteiten vmbo – mbo Afstemming leermiddelen Stage - BPV Examinering Formatie Financiën …

14 INTAKEONDERWIJSPROGRAMMA EN VOORTGANGSBEOORDELING EXAMINERING Vaststelling instroomniveau type opleiding, instroomniveau, eventuele vrijstellingen DIPLOMERING Diploma doorstroom MBO vervolg uitstroom HBO, beroep of anders Voortgangsbeoordeling docentenvergadering: technische kennis en vaardigheden, beroepscompetenties algemene (burgerschap) competenties Onderwijsprogramma: theorie- en praktijklessen zelfstudie en huiswerk projecten Vastleggen in portfolio: voortgangsrapportage, ontwikkelde producten presentaties, verslagen. Bewijzen: kennis- en vaardigheidstoetsen, ontwikkelen producten, leveren diensten presentaties, observaties, buitenschoolse act., reflectieverslagen, voortgangsgesprekken. Kerntaakbeoordeling (Examenproject) uitvoeren relevante werkprocessen, handelen in beroepskritische situaties kennis en vaardigheden BPV-beoordeling (Proeven van bekwaamheid) afstudeeropdracht toepassen beroepscompetenties beroepshouding Talen Examens Nederlands 3 van de 5 onderdelen voldoende Examens Engels 3 van de 5 onderdelen voldoende ja nee voldoet nee positief advies ja

15 Werkprocessen Kerntaak 1 Burgerschap (Ontwikkelingsportfolio) K1 en K2: Loopbaan en leren (reflecties en pop) K3: Politiek K4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie K5: Functioneert als kritisch consument K6: Sociale verbanden en respectvol gebruiken openbare ruimte K7: Zorgt voor de eigen gezondheid Examenproject Projectopdracht waarbij verschillen elementen integraal moeten worden toegepast. Uitvoering op school Proeve van bekwaamheid Door deelnemer zelf geformuleerde afstudeeropdracht waarbij hij aantoont over de juiste competentie te beschikken om als beginnend Medewerker ICT te functioneren Werkprocessen Kerntaak 2 Werkprocessen Kerntaak 3 Vakcompetenties: Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Klantgericht werken Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Met druk en tegenslagen omgaan Burgerschap en communicatie EXAMINERING Medewerker ICT Communicatie Nederlands (Examens op niveaus Meijerink) Lezen Luisteren Schrijven Spreken Gesprekken voeren Communicatie Engels (Examen op CEF-niveaus) Lezen Luisteren Schrijven Spreken Gesprekken voeren

16

17

18 Vragen en eigen ervaringen


Download ppt "Doorlopende leerlijnen, gewoon doen ICT-leerroute voor het vmbo - mbo Metzo  Graafschap college."

Verwante presentaties


Ads door Google