De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

–De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "–De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine."— Transcript van de presentatie:

1 –De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine zeshonderd leerlingen. –De vereniging PCBO Noordwest Friesland verenigt negen christelijke basisscholen in de gemeenten Franekeradeel en Harlingen. En biedt daarmee basisonderwijs voor een kleine 1500 leerlingen. 1

2 2 Beide christelijke organisaties liggen in de regio Noordwest Friesland Onderzoek naar samenvoeging gemeenten miv. 1-1-2015 Menameradiel, Franekeradeel, ‘t Bildt (Harlingen /Leeuwarderadeel) Beide organisaties krijgen (op termijn) te maken met krimpende leerlingenaantallen als gevolg van bevolkingskrimp (-10% >2015) Beide organisaties vallen onder hetzelfde WSNS verband en onder hetzelfde samenwerkingsverband Passend Onderwijs Beide organisaties zijn lid van: –Coöperatie CBO Fryslan –De Besturenraad –De PO-raad Kennismaken

3 3 Ontwikkeling leerlingen20082009201020112012 PCBO Noordwest Friesland16041614152914941479 CBO Menaldumadeel605614591 573 Totaal22092228212020852052 Kennismaken Leerling- prognoses201320142015 Noordwest Friesland142614021334 Menaldu madeel573558546 Totaal199919601880

4 De beide besturen verwachten dat de meerwaarde van deze fusie zit in de versterking van de kwaliteit en continuïteit van het christelijk primair onderwijs in de regio. Het gaat dan onder meer om: –het behouden en bevorderen van de kwaliteit en identiteit van het onderwijs; –het in stand houden van de spreiding van de scholen in de regio Noord West Friesland; –het omgaan met en aanpakken van de ‘krimp’ in kleinere dorpen en grotere kernen; –het creëren van extra kansen voor de ontwikkeling en de mobiliteit van de medewerkers; –het in breder verband en als stevige gesprekspartner vorm en inhoud geven aan nieuwe ontwikkelingen zoals passend onderwijs; –professionalisering van het bestuurlijk handelen en de bedrijfsvoering; De beoogde meerwaarde van deze fusie

5 5 Factoren Actoren Kracht Draagvlak Haalbaarheid Macht Is het realiseerbaar (betaalbaar)? Zorgvuldigheid? Zowel kwaliteit als realistisch? Kan het in de tijd? Is het ‘idee’ stevig genoeg? Klopt het strategisch en inhoudelijk? Is het uitlegbaar? Is het logisch? Zijn de mensen betrokken bij het idee? Wordt het idee ondersteund door de uiteindelijke betrokkenen? Het ‘waarom’ wordt geaccepteerd? Staan de cruciale mensen echt achter het idee? Zowel de formele als de informele machtshebbers? Werkwijze Organiseren van goede toetsing IDEE

6 Basiskamp Kamp 1 Kamp 3 Kamp 2 Leidende principes/kaders met bestuur, schoolleiders en GMR Richtinggevende notities en extra informatie vanuit geledingen Onderzoeken en uitwerken in fusie rapport Voorgenomen besluit en formele documenten Goede besluitvorming cruciaal, ieder vanuit zijn eigen rol ! Werkwijze Beeld van de route Advies en instemming Top

7 7 MenaldumadeelNW FRL School directeuren e.a. GMR Ouders en medewerkers GMR Ouders en medewerkers Schooldirecteuren + Leerkrachten Bestuur/RvT Verenigingsleden Algemeen Directeur Oranje = fusieorganisatie Grijs = eigen organisaties Stuurgroep Bedenken en meedoen Meedenken en besluiten 1, 2 en 3 Verenigingsleden Stand van zaken: besluitvorming Fusieorganisatie naast de eigen organisaties 3 1 2 Gezamenlijke bijeenkomst

8 Vanaf 1-1-2014 organisatie binnen de nieuwe kaders vormgeven Formele fusiedatum 1-1-2014 2 maanden Voorbereiden, intentie, aanpak en werkwijze 1-1-2013 1-3-131-5-13 Voorgenomen besluit, advies, instemmen, besluiten o.b.v fusierapport 3 maanden + vakantie 1,5 maand 1-10-13 Uitwerken en verbinden Fusietoets OCW, Formaliseren, (her)inrichten en implementeren 3 maanden Stand van zaken: planning en realisatie Hoofdstappen en beoogde planning –Voortvarend om scherpte te houden – Zorgvuldigheid voor snelheid – Goede uitwerking belangrijk Planning Realisatie

9 Werkwijze Hoe willen we dat de nieuwe organisatie er straks uit gaat zien? Hoe zien beide organisaties er nu uit en welke mogelijkheden zien we? 9 Koers en Ambitie nieuwe organisatie Spoor 1 Ontwikkelen Organisatie en formele zaken Spoor 2 Ontwerpen Intentie verklaring Leidende principes Visie op nieuwe organisatie en werkwijze Verschil analyse Risico analyse Formele docu menten Fusierapport Organisatie ontwerp = 20 % klaar= 40 % klaar= 80 % klaar= 100 % klaar= nog niet gestart

10 Eerste uitwerking organisatieontwerp Onderwijs maak je samen bijzonder! –Gedachte –van en voor ouders –centrale rol ouders met kinderen op school –verankering in Friesland –Private middelen als extra ondersteuning voor de scholen/primair proces –Solidariteitsprincipe met zuinig centraal beheer, scholen hebben eigen deel (max. 10.000,--) –Leningen en giften bij gerichte bestedingen met onderbouwing en bijzondere situaties –optimale betrokkenheid –goede efficiënte communicatie –toekomstgericht –toezicht houdend en controlerend –richting gevend –vaststellen strategisch beleid - Ontwerpen en uitvoeren strategisch beleid –Vorm – 1 Vereniging als rechtsvorm –Ledencontact en admin. op verenigings-nivo –1 ALV –hoogste besluitvormend orgaan –Streven naar brede vertegenwoordiging vanuit de scholen, medewerkers kunnen geen lid zijn. –Streven naar koppeling met ouderraden -1 Raad van Toezicht (1 voorzitter, min. 5 max. 8 leden) -Diverse profielen voor de leden, zowel inhoudelijk als qua aansluiting bij de ouders, aandacht voor kwaliteit en diversiteit -Niet in dienst van de organisatie, wel een passende (vrijwilligers) vergoeding, wel lid -Voordracht door GMR van 1 lid -1 College van Bestuur -Eind verantwoording aan ALV -Tweehoofdig en duaal Bestuurlijk

11 –Gedachte – beperkte bovenschoolse sturing nodig –expertise nodig op onderwijs en organisatie (bestuurlijke en financiële kennis) –Voldoende ervaring, verankering en zichtbaar binnen netwerken –draagkracht voor de identiteit –Balans zeggenschap en medezeggenschap –Management via betrokkenheids-model –centrale rol schooldirecteuren –bundeling en sturing expertise –verbinding naar de werkvloer => kringen –Overlegvormen: –per kring of onderwerp –schooldirecteuren overleg –medewerkersbijeenkomsten –koppeling naar medezeggenschap en ouders –Vorm –Centrale Directie => 2 Algemeen Directeuren –Reductie kwetsbaarheid, onderling vervangbaar –Stevige positie in regionaal netwerk –1 GMR –brede vertegenwoordiging voor alle scholen –50-50 ouders-medewerkers –compact divers en met expertise –1 managementteam met schoolleiders met thema’s: –aansturing kwaliteitskringen en speciale onderwerpen –tijd voor brede werkzaamheden, geen hiërarchische functie –1 Bovenschools-buro met ondersteuning op: –secretarieel –personeel –financiën – MR per school –Schooladviesraad (geen formele of uitvoerende rol) Management Eerste uitwerking organisatieontwerp Onderwijs maak je samen bijzonder!

12 Werkwijze Communicatie en besluitvorming in relatie tot rollen Toenemende invloed Meeweten Meedenken Meedoen 0. Niet actief betrekken 1. Informeren 2. Adviseren 3. Toetsen 4. Uitvoeren 5. Managen 6. Beslissen Dit doen we door: Documenten met status Tijd voor besluitvorming te nemen Communicatie afstemmen Nieuwsbrieven 1 lijn richting media - pers Transparantie Betrokkenheid creëren Gezamenlijke bijeenkomsten Communicatie dagelijkse zaken in organisatie continue Projectleiding als onafhankelijk aanspreekpunt


Download ppt "–De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine."

Verwante presentaties


Ads door Google