De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t."— Transcript van de presentatie:

1 C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. Electronisch aanbesteden Mr. S.F.M. Corvers World Trade Center Rotterdam 5 oktober 2005

2 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 2 Agenda  Achtergrond  Richtlijn 2004/18/EG  Bao en bass  Conclusie  Afsluiting

3 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 3 Achtergrond electronische aanbestedingen  Achtergrond gelijkstelling electronische middelen aan traditionele communicatie middelen:  Vereenvoudigen bekendmaking van opdrachten;  Uit oogpunt van doeltreffendheid en doorzichtigheid van aanbestedingsprocedures  Randvoorwaarde is dat het middel en de technologie zoveel mogelijk met de in de andere lidstaten gebruikte technologieen verenigbaar zijn.

4 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 4 Consequentie electronische aanbestedingen  Vereenvoudigde formaten (Richtlijn 2001/78/EG);  Tijdswinst doorlooptijd procedures (Richtlijn 2004/17/EG en 2004/18/EG).

5 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 5 Verhouding andere Richtlijnen  Richtlijn 1999/93/EG (electronische handtekeningen)  Richtlijn 2000/31/EG (electronische handel)  Echter: overheidsopdrachten vereisen hoger niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid

6 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 6 Aanvullende eisen  Electronische middelen moeten voldoen aan specifieke aanvullende eisen :  met name geavanceerde electronische handtekening;  Vrijwillige accreditatieregelingen kunnen bijdragen aan het benodigde hogere niveau. (art. 42 lid 5 sub b Rl.)

7 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 7 Gekozen commmunicatiemiddelen  Gekozen communicatiemiddelen moeten:  algemeen beschikbaar zijn;  mogen de toegang tot de gunningssprocedure niet beperken.  Art. 42 lid 2 Rl / 49 lid 2 bao

8 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 8 Eisen aan het omgaan met informatie  De mededeling, uitwisseling en opslag dient dusdanig plaats te vinden dat:  Integriteit gegevens gewaarborgd;  Vertrouwelijkheid inschrijvingen/verzoeken tot deelneming gewaarborgd;  Aanbestedende diensten kunnen pas na het verstrijken van de termijn kennis nemen van de inhoud van de inschrijvingen/verzoeken tot deelneming.  Art. 42 lid 3 Rl. / 42 lid 3 en lid 4 bao en 49 lid 3 en lid 4 bass

9 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 9 Electronische communicatiemiddelen  Ten behoeve van mededelingen gebruikte electronische communicatiemiddelen en technische kenmerken daarvan moeten:  Niet-discriminerend zijn;  Algemeen beschikbaar zijn;  Kunnen functioneren met algemeen gebruikte ict- producten.  Art. 42 lid 4 Rl/ / art 42 lid 5 bao / art. 49 lid 5 bass  Let op: I.t.t. art. 42 lid 5 bao stelt art. 49 lid 5 bass eis dat het betreft ‘voor publiek’ algemeen beschikbare middelen.

10 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 10 Toezending en middelen voor electronische ontvangst  Benodigde specificaties voor de electronische indiening van inschrijvingen/verzoeken tot deelneming, inclusief encryptie, moeten:  voor belanghebbende partijen beschikbaar zijn; en  Voldoen aan de eisen van bijlage X.  Art. 42 lid 5 sub a Rl. / art. 42 lid 6 t/ lid 10 bao en 49 lid 6 t/m 10 bass.  Let op : artt. 42 lid 10 sub b bao en artt 49 lid 10 sub b bass kent niet de eis dat er sprake moet zijn van ‘exacte’ meetbaarheid I.t.t. bijlage X van de Richtlijn.

11 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 11 Geavanceerde electr. Handtekening  Mogelijkheid voor lidstaten om gebruik van geavanceerde electronische handtekening in de zin van Richtlijn 1999/93/EG verplicht te stellen. (art. 42 lid 5 sub b Rl.)  Nederland heeft daar geen gebruik van gemaakt.  Art. 42 lid 8 bao en 49 lid 8 bass:  ‘Een aanbestedende dienst kan met inachtneming van artikel 15a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek eisen dat bij elektronische inschrijvingen gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde elektronische handtekening.’

12 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 12 Geavanceerde electr. Handtekening II  Sterke twijfels over de wijze van omzetting:  Art. 42 lid 5 sub b) Rl. geeft de mogelijkheid aan lidstaten om gebruik geav. Electr. Handtekening verplicht te stellen. Dit houdt volgens mij niet in dat de keuze voor het verplicht stellen van dit gebruik overgelaten kan worden aan de aanbestedende dienst, te meer daar art. 42 lid 8 bao en 49 lid 8 bass de mogelijkheid biedt om dit gebruik soms wel en soms niet verplicht te stellen.  Art. 42 lid 5 sub b) Rl. geeft opdracht aan lidstaten en niet aan aanbestedende diensten.

13 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 13 Geavanceerde electr. Handtekening III.  Art. 49 lid 8 bass is in strijd met art. 49 lid 5 bass.  Het is maar de vraag of de geavanceerde electr. Handtekening algemeen voor het publiek beschikbaar is. Op dit moment lijkt dit niet zo te zijn.

14 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 14 Accreditatieregelingen  Art. 42 lid 5 sub c) Rl. Opdracht aan lidstaten om vrijwillige toelatingsregelingen ter verbetering van het niveau van de voor de electronische communicatiemiddelen verleende certificeringsdienst instellen of handhaven.  Art. 42 lid 11 bao en art. 49 lid 11 bass geven weer keuzevrijheid aan aanbestedende diensten.  Twijfels over omzetting.

15 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 15 Voor de liefhebbers.  Verwijzing naar lid 15 in art. 42 lid 12 bao bestaat niet;  Verwijzing naar lid 15 in art. 49 lid 12 bass bestaat niet.

16 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 16 Tussenconclusie I  Niet begrijpelijk onderscheid tussen art. 42 lid 5 bao en art. 49 lid 5 bass.  Niet voldaan aan minimumverplichting Bijlage X in art. 42 lid 10 bao en art. 49 lid 10 bass wat betreft ‘exacte’ meetbaarheid; omzetting is onvolledig.

17 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 17 Gevolgen voor het procesverbaal  Art. 43 Rl. Stelt de eis dat de aanbestedende diensten passende maatregelen nemen om het verloop van de langs elektronische weg gevoerde gunningsprocedure te documenteren.  Art. 43 lid 2 boa en art 51 lid 2 bass.

18 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 18 Bewaarplicht  Art. 50 lid 2 Richtlijn 2004/17/EG in gelijke zin art. 51 lid 3 bass.  Art. 43 Richtlijn 2004/18/EG (geen bewaartermijn), in gelijke zin art. 43 lid 3 boa.  Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar ?  Mogelijk consequenties voor de door de aanbestedende dienst gehanteerde technieken inzake het opslaan van informatie.

19 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 19 Tussenconclusie II  Het hanteren van electronisch aanbesteden lijkt niet eenvoudig en heeft voor de aanbestedende dienst allerlei praktische implicaties.  De nationale wetgever geeft geen oplossingsrichtingen.  Ministerie van EZ geeft geen relevante informatie.

20 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 20 Hoe dan wel ?  Europese commissie:  Requirements for conducting public procurement using electronic means under the new public procurement Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC (Brussels, 8.7.2005, SEC(2005) 959)  Functionele specificaties voor electronisch aanbesteden (incl. Veilingen etc.) Januari 2005.

21 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 21 Eindconclusie  Wetgever is in gebreke gebleven om duidelijkheid te creeeren.  Twijfels over de wijze van omzetting: in gebreke stelling Europese Commissie ?  Wijze van omzetting creeert voor de praktijk aanmerkelijke onduidelijkheid over het juiste gebruik van electronische ommunicatiemiddelen en specifiek het gebruik van de geavanceerde electr. handtekening voor de aanbestedende diensten binnen de uitgesloten sectoren.  Aanbestedende diensten zullen geconfronteerd worden met claimsituaties rondom het gebruik van electronische communicatiemiddelen.

22 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 22 Nieuwe website Corvers label  Basis is niet langer de bedrijfsinformatie  Wordt een onderwerpgerelateerde website met topics zoals: innovatie, mededinging, Zorg & ICT  De website wordt ondersteund met een automatisch gegenereerde electronische nieuwbrief  Is een interactief geheel met links naar bijv. aanverwante artikelen, white papers etc;  Dit ter ondersteuning van onze MISSIE om het kenniscentrum op het gebied van EA te zijn!

23 I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t e l s S u e t e r s F i s c h e r a a n b e s t e d i n g s a d v o c a t e n © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 23 Bedankt voor uw aandacht. Corvers Procurement Services B.V. Julianaplein 21 5211 BB ‘s-Hertogenbosch Tel: 073-6126566 info@corvers.com www.corvers.com © 2005 Corvers Procurement Services B.V. 23


Download ppt "C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n I n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e m e t B a r t."

Verwante presentaties


Ads door Google