De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brugprojecten economie- onderwijs. Oproep 2013. André Meyers (Agentschap Ondernemen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brugprojecten economie- onderwijs. Oproep 2013. André Meyers (Agentschap Ondernemen)"— Transcript van de presentatie:

1 Brugprojecten economie- onderwijs. Oproep André Meyers (Agentschap Ondernemen)

2 Rationale  Ondernemers : motoren van de economie  In Vlaanderen: te weinig mensen zetten de stap naar ondernemerschap (GEM)  Ondernemersgeest aanmoedigen  Onderwijs : vervult hierbij belangrijke rol

3 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Table 1 - The levels of early-stage entrepreneurial activity in Flanders, Belgium and reference countries (source: GEM and STOIO) in % Nascent entrepreneurshipNew business ownership Total Entrepreneurial Activity Year FlandersBelgium Ref. CountriesFlandersBelgium Ref. CountriesFlandersBelgium Ref. Countries *

4 Rationale  Kloof tussen onderwijs- en bedrijfswereld  Om kloof te overbruggen : steunt Vlaamse overheid samenwerkingsverbanden tussen onderwijs- en ‘bedrijfs’wereld met als doel ondernemerschap bij schoolgaande jeugd (van kleuterschool tot universiteit) te stimuleren

5 Type van projecten FOCUS ligt op:  Sensibiliserings projecten  Het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin

6 Historiek 2003 : lancering 1 ste call 2006 : 2 de call: nadruk op innovatieve- & pilootprojecten 2008 : lancering 3 de call nadat in 2003/6 behoefte aan dergelijk initiatief was aangetoond 2010 : lancering 4 de call + nieuw wettelijk kader 2013 : lancering 5 de call

7 Wettelijk kader  Decreet Vlaamse Regering van 24 April 2009, gewijzigd op 25 mei  Ministerieel besluit van 24 December 2012 (lancering oproep/call op )

8 Ministerieel oproepbesluit ( ):  Ministerieel Besluit zelf  Handleiding bij de oproep (incl. richtlijnen rapportering en communicatie)  Controlerichtlijnen afdeling inspectie economie (AIE)  Aanvraagformulier + bijlagen  Checklist ontvankelijkheid

9 Budget – start – duurtijd  Budget : : € 2.5 mio 2010: € 1.6 mio – 2013: € 4.0 mio  Start (project): ten vroegste op de indieningsdatum van de aanvraag – ten laatste op  Duurtijd (project): maximum 2 jaar

10 Wie kan indienen?  Privaatrechtelijke entiteiten (sector- of beroepsfederatie, interprofessionele organisatie erkend binnen de SERV, actoren actief i.h.k.v. het actieplan Ondernemend Onderwijs of het Strategisch Plan STEM )  Erkende Vlaamse onderwijsinstellingen van alle onderwijsniveaus en –netten  Uitgesloten : publiekrechtelijke entiteiten (kunnen wel optreden als projectpartner) en ondernemingen.

11 Wie komt in aanmerking voor steun?  Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor steun  Samenwerkingsverband = samenwerking tussen ten minste één erkende onderwijs- instelling + ten minste één privaatrechtelijke entiteit (samenwerkingsovereenkomst)  Uitgesloten : kosten van publiekrechtelijke entiteiten die optreden als projectpartner + van ondernemingen

12 Ontvankelijkheidscriteria Aanvraag = volledig en correct ingevuld, ondertekend & tijdig ingediend Aanvraag voldoet àd vwden inzake start/ duurtijd & project komt ten goede aan het ondernemerschap in het Vlaamse Gewest Indiener heeft rechtspersoonlijkheid & KBO-nummer

13 Beoordelingscriteria Beoordeling: gebeurt door een commissie (economie-onderwijs):  Beoordeelt de ontvankelijke projecten op basis van hun kwaliteit & inhoud  Rangschikt ze op basis van de volgende criteria

14 Beoordelingscriteria  Kwaliteit: De mate waarin : Het project een of meer maatschappelijke meerwaarden genereert De opgedane kennis wordt overgedragen Efficiënt wordt omgegaan met middelen Er sprake is van samenwerking met andere ondernemerschapsactoren + De deskundigheid van de partners in het SV

15 Beoordelingscriteria  Inhoud: De mate waarin het project : Inspeelt op de beleidsaccenten van de minister Innovatief/vernieuwend is Inhoudelijk en methodologisch is uitgewerkt Opmerking: De eerste 2 criteria tellen dubbel! Verder zijn alle criteria gelijkwaardig.

16 Specifieke beleidsaccenten 2003: geen 2006: internationaal/ethisch/duurzaam ondernemen 2008: technologisch ondernemen in basisonderwijs : Actieplan Ondernemend Onderwijs 2010: open & vernieuwend ondernemen positieve beeldvorming 2013: NIB en STEM-actieplan / Valorisatie - verankering van succes- en kwaliteitsvolle projecten

17 Strategisch Plan STEM  Aanbieden aantrekkelijk STEM-onderwijs  Versterken leraren, opleiders en begeleiders  Verbeteren proces studie- en loopbaankeuze  Meer meisjes in STEM-richtingen en beroepen  Inzetten op excellentie  Aanpassen opleidingenaanbod  Aanmoedigen sectoren,bedrijven,kennisinstellingen  Verhogen maatschappelijke waardering technische beroepen

18 Voorbeeldprojecten  Bij jongeren aantrekkingskracht industrie verhogen bij jobkeuze + NIB/FvT als wervend verhaal in de kijker zetten  Jongeren (meisjes) warm maken om voor technische richtingen/industrieel onderwijs te kiezen  Technisch en industrieel onderwijs versterken  Investeringen in didactisch materiaal, infrastructuur en proefopstellingen allerhande  …

19 Valorisatie/verankering succesvolle projecten uit het verleden  Verankering via samenwerkingsverband structurele partner actieplan Ondernemend Onderwijs/STEM  Succesvol/kwaliteitsvol project (“goede praktijk”)  Verankering verduidelijken (op welke manier)  Duidelijke positionering (verschil met vorige project)  Eenmalige subsidie met het oog op de integratie

20 Specifieke kansengroepen  Jongeren in kansarmoede  Meisjes  Allochtonen  Personen met een arbeidshandicap  Jongerenorganisaties in het kader van het Vlaams Jeugdbeleidsplan :

21 Steunintensiteit  Wedstrijdformule  Geselecteerde projecten krijgen max. 80% steun  Overige 20% moet eigen inbreng zijn  De steun bedraagt maximum € per project, beperkt tot het Netto te Financieren Saldo (NFS)

22 Aanvaardbare kosten Kostenrubrieken:  Loonkosten;  Werkingskosten (wet op de overheidsopdrachten);  Overheadkosten (max. 10% van de loonkosten);  Investeringskosten Uitgesloten : OPW, zuivere communicatiecampagnes, cumulatie KMO-portefeuille, kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring via andere oproepen (PP, FP, starters)

23 Cijfergegevens AanvragenIngediendOntvankelijkGeselecteerd Total

24 Procedure  Indiener dient n.a.v. oproep steunaanvraag in  Volledige aanvraag bestaat uit: aanvraag- formulier – projectbegroting – samenwerkings- overeenkomst – kwaliteitscharter  Samenwerkingsovereenkomst = een geformaliseerd bewijs van samenwerking, ondertekend door alle betrokken partijen

25 Indiening De volledige aanvraag moet zowel elektronisch als schriftelijk worden ingediend vóór om 12u bij: Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35, b Brussels economie-onderwijs

26 Contact Team Ondernemerschap André Meyers Tel Fax

27 Vragen & Antwoorden


Download ppt "Brugprojecten economie- onderwijs. Oproep 2013. André Meyers (Agentschap Ondernemen)"

Verwante presentaties


Ads door Google