De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de gemeente bij trillingshinder langs het spoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de gemeente bij trillingshinder langs het spoor"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de gemeente bij trillingshinder langs het spoor
Herman Aalderink adviseur specialistische milieutaken gemeente Hengelo

2 Inhoud Rol van de gemeente; schets van een casus
Wat verwacht de gemeente van trillingswetgeving Consequenties van regelgeving voor gemeenten

3 NaNOV (Na de NoordOostelijkeVerbinding)
jaren ‘90 vorige eeuw: MER/Trajectstudie naar Noordoostelijke aftakking van de Betuweroute 1999, minister: noordoostelijke verbinding gaat niet door; goederen via bestaand spoor: IJssellijn en Twentelijn (= Elst–Arnhem–Deventer–Oldenzaal) prognose destijds: 21 goederentreinen in 2015) Mogelijke trillingshinder voorzien, daarom in 2000 per brief aan de Kamer toezegging voor: nulmeting (uitgevoerd in 2002) herhalingsmeting na ingebruikneming Betuweroute (uitgevoerd februari 2011)

4

5 Een casus in Hengelo

6 Scheuren door spoor-trillingen ?

7 Trillingsmetingen in 2008 (opdrachtgevers: gemeente Hengelo en Vrom-inspectie)
Geen schade (kans op schade ruim kleiner dan 1%) Bij alle meetlocaties sprake van hinder (ironie: in het huis met de meeste scheuren het minste hinder)

8 In 2009 ook trillingsmetingen door de gemeenten Borne en Oldenzaal
Metingen in Oldenzaal en Borne geven eenzelfde beeld: hinder in bestaande woningen. (in nieuwe woningen gefundeerd op palen in Borne geen hinder) Provincie Overijssel wordt ook betrokken

9 Wat nu ?

10 Het begint te vibreren Motie waarin wordt gevraagd om trillingsnormen / toezegging minister. Herhalingsmeting i.h.k.v. NaNOV Aanvullende metingen door provincie Overijssel Ad-hoc werkgroep “NaNOV-trillingen” Voor IJssellijn en Twentelijn drie fasen: Verzamelen van data en analyse van alle onderzoeken Voorspellingen: hinder in huidige situatie en in de verwachte situatie in 2020 met PHS Mogelijke maatregelen om trillingshinder terug te dringen en aanbevelingen

11 Wat verwacht de gemeente van trillingswetgeving
Richtlijn SBR-B wettelijke status ? Trillingproductieplafonds ? Toepassing van best beschikbare technieken ? Hoe wordt omgegaan met bestaande situaties ?

12 Wat verwacht de gemeente van trillingswetgeving (2)
Basis wordt gelegd door wijziging van de Wet geluidhinder. In het SWUNG-wetsvoorstel staat: Trillingswetgeving beperkt zich tot het spoor ?

13 Geeft de geluidwetgeving het goede voorbeeld ?
SBR-B piek is de norm (Vmax) (één trein kan maatgevend zijn) gemiddelde over dagdeel (Vper over dag, avond of nachtperiode) is alleen maatgevend als norm voor piek niet wordt overschreden. Norm in de woning (onafhankelijk van de constructie) Wet geluidhinder/SWUNG pieken blijven buiten beschouwing jaargemiddelde (Lden) is de norm (alle treinen in een jaar zijn maatgevend) Norm op de gevel (eisen aan geluidsisolatiewaarde gevel)

14 Geeft de geluidwetgeving het goede voorbeeld (2) ?
In 1987 is Wet geluidhinder in werking getreden v.w.b. sanering spoorweglawaai. In 2007 is in Hengelo het eerste scherm gerealiseerd t.b.v. saneringswoningen uit 1987. Bestaande trillingshinder in 2030 opgelost ?

15 Geeft de geluidwetgeving het goede voorbeeld (3)?
SWUNG: geluidproductieplafond: heersende niveau + 1,5 dB Is het heersende trillingniveau acceptabel ? (volgens de richtlijn SBR-B vaak niet)

16 Wat dan wel ? Bij wetgeving zullen bestaande situaties belangrijke factor zijn (bij nieuwe situaties wordt vaak al met SBR rekening gehouden) Mogelijke maatregelen en de kosten van deze maatregelen zullen bij wettelijke normstelling doorslaggevend zijn (en om die reden de zaak wellicht ernstig ophouden) Inzetten op best beschikbare technieken (convenant / verplichtend voorschrijven ?)

17 Meteen maar een voorzet
Pandrol Vanguard ? Geen direct contact tussen spoorstaaf en dwarsligger Trillingen worden gedempt Bestaande techniek in buitenland Kan worden toegepast op bestaande betonnen dwarsliggers Duur, maar niet onbetaalbaar Pilot ?

18 Consequenties voor gemeenten
Bij nieuwbouw langs het spoor rekening houden met mogelijke trillingshinder (maar dat moeten we nu eigenlijk ook al)


Download ppt "De rol van de gemeente bij trillingshinder langs het spoor"

Verwante presentaties


Ads door Google