De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurtvereniging Piet Hein Naarden, 21 mei 2001

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurtvereniging Piet Hein Naarden, 21 mei 2001"— Transcript van de presentatie:

1 Buurtvereniging Piet Hein Naarden, 21 mei 2001
LEDENVERGADERING Buurtvereniging Piet Hein Naarden, 21 mei 2001

2 AGENDA Opening Medelingen/nieuws Vaststellen statuten
Acties en plannen Wat verder ter tafel komt Afsluiting Borrel

3 Mededelingen/nieuws vanaf oprichtingsvergadering 5 febr jl
Organisatie - start oprichtingsbestuur: . vz: Dolf Scholte . secr: Reinder van Duinen . pm: Gerard Susan . lid: Josephine Siemons van den Berg . lid: Eddy Koopman

4 Mededelingen/nieuws (2) Vervolg organisatie
opmaken statuten registratie leden (51) voorlopige kascommissie: . Albert Jan van Zijl . Rob Marinus kasbeheer deponering bij KvK

5 Mededelingen/nieuws (3) Vervolg organisatie
inschakeling juridisch adviseur inschakeling stedebouwkundig adviseur starten website: door Johan Bronder

6 Mededelingen/nieuws (4) Inhoudelijk
bezwaar ingediend (28 maart 2001) tegen voorontwerp bestemmingsplan op basis van de volgende aspecten: - stedebouwkundige- en cultuurhistorische - milieu - economische - verkeer en veiligheid

7

8 Mededelingen/nieuws (5) Inhoudelijk
bezoek aan alle fracties > blijvende steun voor winkelcentrum >verkeersproblematiek wordt een issue > respect voor optreden ‘Piet Hein’ contact met gemeente Bussum > formeel bezwaar bij gemeente Naarden > formeel bezwaar bij provincie NH

9 Mededelingen/nieuws (6) Inhoudelijk
sloopvergunning verleend per 25april > bezwaar PH per 17 mei inzake G 5-7

10

11 Mededelingen/nieuws (7) Inhoudelijk
beschermen ex melkfabriek “Gooiland” - toenemend besef + attendering arch/stedenbk - beschrijving cultuurhistorische waarde - past in doel PH: beperken verkeersomvang - aanvraag bij Rijksdienst Monumentenzorg - steun gevraagd aan: Cuypergenootschap en Heemschut NH - steun gevraagd aan architecten met faam: Richard Meier, Hertzberger, Hoogstad e.d.

12

13

14 Mededelingen/nieuws (8) Tijdschema
mei/juni: onderzoek verkeerscirculatie Naarden mei/juni: behandeling bezwaren voorlopig ontwerp bestemmingsplan juni: sloop opstallen juni/juli: raadsdebat verkeerscirculatie najaar: ontwerp verkeerscirculatie AH najaar: ter visie legging ontwerp best.plan

15 STATUTAIRE PAUZE

16 Vaststellen statuten doel vereniging:
> bestemming KingCars terrein + omgeving > handhaven cultuurhistorische waarde beslispunten: > samenstelling bestuur + kascommissie > mandaat voor uitgaven vaststelling

17 Artikel 3 De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de leden, als eigenaren, bewoners of gebruikers van een woning/bedrijfsruimte, gelegen in de omgeving van het terrein bekend staande als het voormalige ‘King Cars’ te Naarden . In het bijzonder heeft de vereniging tot doel het behoud van cultuurhistorische waarden van het gebied, en voorts de belangen te behartigen van de leden ten opzichte van de gemeente Naarden en andere partijen voor wat betreft de bestemming van het terrein en de effecten daarvan op de omgeving. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg - en wel ondermeer door - verstrekken van informatie aan leden en aspirant leden; - voeren van overleg met gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheden en particuliere partijen; - voeren van overleg met vertegenwoordigers van politieke partijen en leden van gemeenteraden, provinciale staten en kamerleden; - voeren van wettelijk verweer tegen besluiten van gemeente, rijk of provincie; - te streven naar het behoud van de voormalige melkfabriek ‘Gooiland’ als karakteristiek cultuurhistorisch monument. Dit alles in de ruimste zin den woords, zonder dat de vereniging één en ander bedrijfsmatig gaat verrichten. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

18 1.     Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 2.     Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: I.       onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend gulden (f ,00) te boven gaande; II.    a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

19 Acties en plannen notariële vastlegging statuten
afmaken monumentenbehartiging volgen gemeentelijke voortgang - verkeer - bestemmingsplan verkeerskundig contra-onderzoek ledenvergadering obv actualiteit

20 VRAGEN EN AFSLUITING


Download ppt "Buurtvereniging Piet Hein Naarden, 21 mei 2001"

Verwante presentaties


Ads door Google