De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevrijdingspastoraat Vooraf: De Schrift is het gezaghebbende Woord van God. het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevrijdingspastoraat Vooraf: De Schrift is het gezaghebbende Woord van God. het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen."— Transcript van de presentatie:

1 bevrijdingspastoraat Vooraf: De Schrift is het gezaghebbende Woord van God. het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen.

2 bevrijdingspastoraat 1 Cor. 12: 2 Ten aanzien van de uitingen des Geestes broeders, wil ik u niet onkundig houden.

3 strijd in de hemelse gewesten bevrijdingspastoraat

4 strijd om de troon bevrijdingspastoraat strijd in de hemelse gewesten =

5 De strijd om de troon Gods troon én de troon van elk individueel hart Bij de strijd om de troon gaat het om: zal Uw tegenpartij, de duivel, verslinden 1 Petr. 5:8 Wordt nuchter en waakzaam? NEE! WEEST nuchter en waakzaam. gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij WAAROM? Lees Efeze 2:1-10

6 Vooraf: NB Gevaren : Geestelijke strijd in de laatste jaren nogal gehypt: overal demonen zienelke ziekte als demonisch overaccentuering van zegen en vloek spiritual mapping nieuwe geestelijke wapens als vlagensjofar etc. spreken met engelen en demonen….

7 Gevaren vervolg… spiritual mapping De zogenaamde strategie van spritual mapping. Officiële benaming is: Stategic-level spiritual warfare = geestelijke oorlogsvoering op strategisch niveau Wagner onderscheidt de volgende soorten demonen: 1. demonen die mensen kwellen (moeten uitgedreven worden – bevrijdingspastoraat) 2. occulte geesten (werken in en door heksen tovenaars etc.) 3. territoriale geesten (land, streek, stad m.n. onder verwijzing naar Dan. 10:13, 20) De territoriale macht(en) moet(en) worden geïdentificeerd d.w.z. we moeten de na(a)men weten De strijd is offensief – ‘bolwerken’ moeten worden geslecht Den Helder

8 Gevaren vervolg… ds. Michael Williams ( Evang. Kerk Philadelphia, Antwerpen ): "Het is de vraag of de gemeente ooit opdracht gekregen heeft van de Heer om militante duiveljagers te zijn. gekregen heeft van de Heer om militante duiveljagers te zijn. Waar staat er in de Bijbel dat wij ons land, of onze stad, moeten innemen voor Jezus? Waar staat het dat wij boze machten uit onze stad moeten verdrijven?"

9 Gevaren vervolg… bijbel als criterium Komen we genoemde zaken in de Bijbel tegen? Hand. 19 en 20:1 setting van het conflict met de duisternis Ef. 6:12 b.v. Ef. 1:3; Ef. 1:20; Ef. 2:6; Ef. 3:10; hiernaast de brief van Paulus aan Efeze maar: zegen en vloek spiritual mapping vlaggengebedsmarsen innemen en zalven van het hoogste punt etc. etc. ? ? ?

10 Gevaren vervolg… Pas op voor het bestrijden van paganisme met paganisme tovenarij met tovenarij Pas op voor het gebruik van ritualen Pas op voor het contact zoeken en maken met demonen voor je het weet ben je gebonden of…. nog erger Onze opdracht is niet het offensief! Vgl. de wapenrusting… Vgl. Gods Woord! DE OVERWINNING IS AL BEHAALD!

11 Gevaren vervolg… Lees Efeze 2:6-9 Dáár tevoren toe bestemd! Wiens oorlog is het eigenlijk? Is er hierom heen een geestelijke strijd ? Centraal stond voor Paulus de verkondiging van: de Christus en dáárin de verkondiging van het GROTE MYSTERIE met als climax de relatie tussen Christus en de gemeente.

12 Gevaren vervolg… Naast een ontkennen van de duivel is het grootste gevaar het te veel ‘erkennen’ van de duivel Paulus erkent aan de ene kant en relativeert tegelijk zie b.v.: 1 Cor. 10:19, 20 1 Cor. 8:5 Gal. 4:8 …hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn …al zijn er ook zogenaamde goden…. voor ons is er maar één God...dat een afgod iets is? Integedeel… boze geesten

13 Wetenswaardigheid “Bijna de helft van alle predikanten erkent niet het bestaan en de werking van satan als persoonlijke macht. En dan spreek ik over de Veluwe!”. Een deel van de predikanten denkt bij een ‘demonische belasting’ aan een psychische aandoening, waarmee mensen naar een psychiater of het RIAGG moeten. Ds. Rob Kranen (– predikant in Putten):

14 De onzichtbare wereld In de derde wereld kent men nog de geestenwereld In de derde wereld kent men nog de geestenwereld De Verlichting (18e eeuw) in het westen weggeredeneerd De Verlichting (18e eeuw) in het westen weggeredeneerd Zendingsveld laat de andere werkelijkheid zien Zendingsveld laat de andere werkelijkheid zien God zij eeuwig prijs en eer, er is nu geen duivel meer. Ja, waar is hij dan gebleven? Het verstand heeft hem verdreven!

15 De realiteit van de duivel en demonen J. Verduijn: Krakers in je levenshuis Bevrijdingspastoraat Terroristen in je ziel Wat zegt de bijbel?

16 Oorsprong geestelijke strijd - namen Jes. 14:12 e.v. Gen. 1:28 de mensenmoordenaar van den beginne Ezech. 28:11 e.v. andere namen: satan Marc. 1:13; Luc. 13:16; Joh. 13:27; Rom. 16:20; 1Cor. 5:5; 7:5; 2 Cor. 2:10; 1 Thess. 2:18 engel van het licht 2 Cor. 11:14 dief Joh. 10:10 de bozeMatt.6:4; Matt. 13:19; Ef. 6:16 zoon van het verderf en tegenstander 2 Thess. 2:3 vader van de leugen Joh. 8:44 de draak Openb. 12:3 slang Openb. 12:9

17 Wat zegt de bijbel? OT Het Oude Testament kent wel de duivel nadruk ligt op Gods almacht en gehoorzaam gelovend handelen op zijn woord Job 1:6 e.v. Dan. 10:20,21 Jes. 14:12 e.v. Voorbeelden: Ex. 17:8-16 Joz. 5:13-6:27 Ezech. 28:11 e.v. Gen. 3:1 e.v. er wordt in het O.T. terughoudend en vaak niet openlijk over gesproken toch kent het O.T. de strijd in de hemelse gewesten

18 Wat zegt de bijbel? NT Jezus eerste confrontatie met de duivel: Luc. 4:1-13 …[hij – satan] week van Hem tot een bestemde tijd… NB. vers 13 Vervolg is een voortdurende confrontatie met demonen: Luc. 4:31; Luc. 9:37 e.v. etc. etc. Opmerkelijk voorval storm op het meer vlak voor bevrijding daarna : Luc. 8:22-25 en 26-39 Aan het eind van Zijn bediening komt satan zelf terug: Joh. 13:27 KRUISDOOD Luc. 11:20

19 Jezus en de duivel 1 Joh. 3:8 Col. 2:15 Rom. 16:20 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard opdat HIJ de werken van de duisternis zou verbreken HIJ heeft de machten en overheden ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd …de God des vredes (HIJ) zal weldra de satan onder uw voeten vertreden

20 Alleen een onzichtbare wereld? De duivel op de stoep van de kerk… Geef de duivel niet overal de schuld van! Krijg zicht op jezelf – de mens

21 Alleen een onzichtbare wereld? Is de mens alleen het mikpunt in deze strijd? De belangrijkste vijand van de mens is de mens zelf!

22 Bijbels mensbeeld Zicht op de mens is nodig: mensbeeld geest ziel lichaam 1 Thess. 5:23 Gen. 2:7 stof adem levend wezen psuchè …en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle dele onberispelijk bewaart te zijn In hoeverre speelt de eigen verantwoordelijkheid een rol?

23 Het conto van de duivel…? de mens na de val zonden doen zondaar zijn KRUIS bevrijding heiligmaking vergeving rechtvaardigmaking meestervenbloed Rom. 5:12 - 8:39 Rom. 1:1 – 5:11 overwonnen wapenrusting zondemacht dood houden

24 In de kantlijn…. Hans Frinsel schreef in de Oogst van april 2007: “Het geestelijk slagveld bevindt zich niet in de lucht boven onze stad of ons land, maar in het hart van de mens.” “Een soldaat strijdt tegen soldaten, niet tegen generaals zelf” Wie vocht in Dan. 10 tegen wie??

25 In de kantlijn…. vervolg Deze vocht met de vorst van Perzië en even later met die van Griekenland Wie kwam hem in deze strijd te hulp?? Michaël, een der voornaamste vorsten territoriale machten “ Een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden [was] als het gedruis van een menigte ”

26 Het slechten van bolwerken Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot een slechten van bolwerken … elk bedenksel krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus Bolwerken: 2 Cor. 10:4 e.v. Het slechten van bolwerken is: Rom. 12:1 en 2 – de redelijke eredienst! Philp.4:7 …zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus

27 Van bolwerken naar de wapenrustig Waar viel satan Eva aan? Waar viel satan Jezus aan? Waarop struikelt Eva (Adam)? Waarmee won Jezus? Waardoor gaat Gods volk ten gronde? Waarin moeten wij wortelen? Wat moet rijkelijk in ons wonen? Moest Eva (Adam) vallen? En ik?

28 Wapenrusting Efeze 6:14 e.v. de lendenen omgordt met de waarheid tegen de leugens van satan het pantser der gerechtigheid gerechtvaardigd door Christus - aangenomen de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes het schild van het geloof tegen de brandende pijlen van b.v. twijfel etc. de helm van het heil gedachten (en harten) behoeden in de zekerheid van het geloof het zwaard des Geestes het woord breekt de leugen

29 Oorzaken van gebondenheid en erger… inlaten met het occulte alternatieve geneeswijze glaasje draaien wichelroede lid van loge e.d. bittere wortel programma‘s, boeken, waarzeggerij, New Age etc. magnetisme, iriscopie, reiki etc magnetisme, iriscopie, reiki etc. oproepen van geesten pendelen voor diverse doeleinden vrijmetselarij en visvijvers etc.

30 Praktijkvoorbeelden bij: glaasje draaien alternatieve geneeswijze als magnetisme inlaten met het occulte bittere wortel lid van loge e.d. wichelroede

31 bittere wortel Praktijk… bittere wortel bittere wortel onvergevingsgezindheid En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars …want ik heb vergeven…voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend Ef. 4:26-27 de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan en geef de duivel geen voet Matt. 18:34 Grieks: basanistes = bijna exclusief gebruikt in NT voor geestelijke foltering 2 Cor. 2:10-11

32 Kernbegrippen kruis woord van het getuigenis volheid van de Geest volle wapenrusting bloed van het Lam gave van de Geest onderwerping aan het woord gebed en vasten Matt. 17:21 Openb. 12:11 Ef.6:10 e.v. Ef. 6:18 Col. 2:15 Ef. 6:18 1 Cor. 12:10 Joh. 14:23

33 De vroegste kerk Men kende het ‘bevrijdingsgebed‘ bij de doop: Cyprianus 200 – 258 na Chr. Cyrillus van Jeruzalem 315 – 386 na Chr. Apostolische Constituties Tertullianus 160 – 220 na Chr. vrijgekocht van de ijdele wandel der voorvaderen 1 Petr. 1:18 ook van heidense smetten – afgoden etc.

34 Opdracht Luc. 10:17 e.v. Marc. 16:17 BALANS is nodig geestelijk volwassen worden τ έ κνα = kind υ ἱ ο ῖ ς = zoon Als tekenen zullen de gelovigen volgen…. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven Here ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam Verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onder werpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen

35 Gemeente en geestelijke strijd De bevrijding, verlossing en heelmaking, door de Here Jezus aangekondigd als horend bij het "Aangename jaar des Heren" (Luk.4:19) Centraal: Aan gevangenen loslating verkondigen Blinden het gezicht Verbrokenen heenzenden in vrijheid Verkondigen het aangename jaar des Heren Bewijs voor het baanbreken van Het Koninkrijk van God

36 Ter bemoediging… Mal. 4:3 2 Kon. 6:16 1 Joh. 4:4 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden verpletteren Rom. 16:20 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voeten …zij, die bij ons zijn,zijn talrijker dan zij, die bij en zijn Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is

37 Literatuur Leo Harris, Satan Overwonnen, Gideon Kenneth Copley, The Great Deceiver, Moody Press W.J. Ouweneel, Het domein van de slang, Buijten & Schipperheijn Judson Cornwall & Michael Reid, Wiens oorlog is het eigenlijk, Sharon Publications C. Peter Wagner, Territorial Spirits, Sovereign World ltd Robert DeanJr and Thomas Ice, Spiritual Warfare, Kregel Publications Larry Lea, The Weapons Of Your Warfare, Word Books Jessie Penn/Lewis, the Conquest of Canaan, Overcomer Literature Trust Jessie Penn/Lewis, War on the Saints, Overcomer Literature Trust Michael Green, I Believe In Satan´s Downfall, Hodder & Stoughton Timothy M. Warner, Spiritual Warfare, Crossway Books J.G. Hoektstra, De Keten Gebroken, Moria Importantia Publishing

38 Centraal: Jezus is Koning


Download ppt "Bevrijdingspastoraat Vooraf: De Schrift is het gezaghebbende Woord van God. het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen."

Verwante presentaties


Ads door Google