De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startdagen SLO Talen 2012-2013 Van harte welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startdagen SLO Talen 2012-2013 Van harte welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 Startdagen SLO Talen 2012-2013 Van harte welkom!

2 Van harte welkom in het onderwijsveld: veld in beweging http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JL3E PIGI http://www.klasse.be/leraren/24654/secundair-onderwijs- wordt-grondig-hervormd/ http://opinie.deredactie.be/2011/08/31/hoe-verbeteren-we- de-loopbaan-van-de-leerkracht/ http://www.pascalsmet.be/article/samen-taalgrenzen- verleggen-kinderen-in-vlaanderen/

3 Informatie over…. Doelstellingen SLO Opbouw programma –Het voorbereidende gedeelte –Het stagegedeelte Waar vind ik informatie? 'To do' (immediately) Waar vind ik deze presentatie? http://www.arts.kuleuven.be/info/lerarenopleiding_praktisch

4 Specifieke Lerarenopleiding Verwerven van onderwijsbevoegdheid voor talenonderwijs Voorbereiding op een baan in secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs Verwerven van competenties die ook in de ruimere sfeer van vorming, educatie, opleiding en communicatie zeer nuttig zijn

5 Toelatingsvoorwaarden Ofwel reeds relevant masterdiploma, ofwel minstens ingeschreven voor academische masteropleiding of schakelprogramma. 60 studiepunten (voor de talen waarvoor je SLO- diploma wil halen) waarvan 54 op academisch bachelorniveau en minstens 6 op masterniveau. Academische masters Toegepaste Taalkunde volgen SLO voor hun 2 vreemde talen, of volgen voorbereidingsprogramma (bv. voor Nederlands 22 – 28 stptn) LIO-baan (Leraar in opleiding): gedeeltelijke betaalde opdracht in onderwijs (ca 13 uur per week)

6 Toelatingsvoorwaarden Als je twijfelt, of als je vragen hebt over toelatingsvoorwaarden en het programma dat je moet volgen, neem dan contact op met: –programmadirecteur SLO Letteren: Kris Van den Branden(kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be) -- voor dringende vragen: dinsdag 29/9 LETT 01. 40 (9u - 14 u) –Sarah Holsbeke (op het onderwijssecretariaat van de Faculteit Letteren) (sarah.holsbeke@arts.kuleuven.be)sarah.holsbeke@arts.kuleuven.be

7 Onderwijsbevoegdheid Diploma leraar inhoudelijke bekwaamheidpedagogische bekwaamheid ontleend aan masterdiplomaontleend aan SLO “Vereist bekwaamheidsbewijs”: bepaald op basis van masterdiploma. Probleem: lijst inspectie van masteropleidingen is niet volledig. “Voldoende geachte bekwaamheid”: dezelfde verloning, ook mogelijkheid tot vaste benoeming (maar wel iets langer traject) (specifiek geval: master taalkunde/Westerse literatuur met hoofdtaal Latijn of Grieks die in eerste graad lesgeven)

8 Werken aan basiscompetenties van de leerkracht De leraar als ……………………..

9 Werken aan basiscompetenties van de leerkracht De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen De leraar als opvoeder De leraar als inhoudelijk expert De leraar als organisator De leraar als innovator-onderzoeker De leraar als partner van ouders en verzorgers De leraar als lid van een schoolteam De leraar als partner van externen De leraar als lid van een onderwijsgemeenschap De leraar als cultuurparticipant

10 Werken aan basiscompetenties: attitudes Beslissingsvermogen Relationele gerichtheid Kritische ingesteldheid Leergierigheid Organisatievermogen Zin voor samenwerking Verantwoordelijkheidszin Fleixibiliteit

11 Wat staat er op het programma? 60 studiepunten30 studiepunten voorbereidend deelstagegedeelte Voortdurende wisselwerking theorie –praktijk (doen en reflecteren) REFLECTIEF ERVARINGSLEREN

12 Voorbereidend gedeelte (30 studiepunten) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverschrijdende vakdidactiek Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 1 Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 2 Keuzevakken 4 studiepunten 5 studiepunten 6 studiepunten

13 Voorbereidend gedeelte (vooropleiding Taal- en Regiostudies) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverschrijdende vakdidactiek Vakdidactiek Keuzevakken 4 studiepunten 12 studiepunten

14 Voorbereidend gedeelte (1 taal uit T&L en 1 taal uit Taal- en Regiostudies) Algemeen pedagogisch gedeelte Leren en onderwijzen7 studiepunten Onderwijs, opvoeding en samenleving3 studiepunten Vakdidactisch gedeelte Taaloverschrijdende vakdidactiek Vakdidactiek/vakdidactisch seminarie taal 1 Vakdidactiek Chinees, Japans of Russisch Keuzevakken 4 studiepunten 5 studiepunten 4 studiepunten 7 studiepunten

15 Algemeen pedagogisch gedeelte Doel: deskundigheid opbouwen rond bevordering van leerprocessen, opvolgen ervan, de plaats van de leerkracht in team, de plaats van onderwijs in maatschappij…. LEREN EN ONDERWIJZEN Volgtijdelijkheid! Dit basisvak moet je eerst, of simultaan volgen om andere onderdelen te kunnen aanvatten OPVOEDING, ONDERWIJS EN SAMENLEVING = semestervak – 2 x aangeboden – zie Toledo

16 Taaloverschrijdende vakdidactiek Basiscompetenties voor de taalleerkracht en in de opleiding Taalcompetenties onder de loep Processen van taalverwerving en modellen van taalonderwijs Taalonderwijs in Europees perspectief/Taalonderwijs in Vlaams perspectief Literatuuronderwijs Taalbeleid op school Evaluatie van taalcompetenties ICT en talenonderwijs CLIL: zaakvakken geven in een vreemde taal Klasmanagement Toelichting hospiteerweek en eerste lesvoorbereidingen Je onderwijs onderzoeken: actieonderzoek

17 Vakdidactiek Vakdidactisch college Wat vertelt onderzoek over het onderwijs van taal X? Wat zijn specifieke kenmerken van de verwerving van taal X? Hoe ziet het curriculum van taal X eruit? Vakdidactisch seminarie Praktische voorbereiding op het geven van taal X in de klas: demonstratie, uitproberen & uitwerken van didactische werkvormen, werken met evaluatie-instrumenten, beoordelen van handboeken, lesvoorbereidingen schrijven…. + terugkomseminaries: terugblikken op je stage voor taal X

18 Aanwezigheidsplicht seminaries Vakdidactische seminaries: directe voorbereiding op stage VERPLICHTE AANWEZIGHEID - breng docent op voorhand op de hoogte van afwezigheid - vervangtaken vanaf 2 de afwezigheid - ook LIO’s verplicht aanwezig - plan geen stage-activiteiten tijdens seminariemomenten

19 Samenvattend: wanneer onderdelen volgen? Leren en onderwijzen: volg je in het semester dat je met de SLO daadwerkelijk start (samen met TOVD en vakdidactiek voorwaarde voor aanvatten stage) Onderwijs, opvoeding en samenleving: 1 ste of 2 de semester TOVD: 1ste semester Vakdidactiek: loopt over 1ste en 2de semester Keuzevakken: 1ste of 2de semester Stage: loopt over 1 ste en 2 de semester

20 Stagegedeelte (30 studiepunten) Observatiestage: min. 20 lesuren Lesstage: 40 lesuren (20 lesuren per taal) Ruimere takenpakket leraar: 6 mesotaken Terugkom- en intervisieseminaries ICT & TO - seminaries Je doet stage in 2 verschillende stageplaatsen (ASO- school/TSO-school voor onderwijstalen; CVO/secundaire school/ 2 verschillende CVO’s voor niet-onderwijstalen)

21 15 studiepunten per taal 13,5 studiepuntenObservatiestage Lesstage Stageverbredende activiteiten (“mesotaken”) Intervisieseminaries 1,5 studiepuntenICT & TO

22 Stagegedeelte: documenten Je documenteert je voorbereidingen, ervaringen en vooruitgang in een stageportfolio Voor alle documenten rond de stage, raadpleeg: TOLEDO-cursus: Stage bachelortalen: taal 1

23 Stagegedeelte: hoe eraan beginnen? Stap 1 Registreer je als student die een stage wil uitvoeren: –Vul het “Inschrijvingsformulier voor aanvraag stageschool” in via de website http://www2.arts.kuleuven.be/info/lerarenopleiding_praktisch –Zo snel mogelijk, en uiterlijk tot en met 28 september! –Toewijzing van scholen gebeurt centraal. –Lijst toewijzingen verschijnt op Toledo stage bachelortalen: taal 1. Controleer deze regelmatig! –Registreer vervolgens je stageplaats op de website van AVL: http://www.kuleuven.be/alo/Stage/registratie.html

24 Eerste contact met de school Zodra je je stageschool kent: neem zo snel mogelijk contact met de school op om afspraken te maken en je stage te bevestigen Wees hoffelijk in je contacten Maak kennis met de stagementoren op je stageschool (“coördinerende leraar”) en met je stagebegeleider van de K.U.Leuven Begin met opstellen van je stagerooster

25 Eerste contact met de school Laat je stage-overeenkomst (in drievoud) tekenen –Toledo: stage bachelortalen taal 1 of –http://www2.arts.kuleuven.be/info/lerarenopleiding_praktischhttp://www2.arts.kuleuven.be/info/lerarenopleiding_praktisch Bezorg één exemplaar voor 1 november aan het SLO- secretariaat (LETT 01.42 – mevrouw Arlet Hendrickx)

26 Hospiteerweek Maandag 12 november – vrijdag 16 november In Leuven: lesvrije week Start van je doe-stage: –Je voert een eerste deel van je observatiestage uit –Je geeft je eerste 2 lesuren –Je kan ook al mesotaken uitvoeren

27 Observatiestage 15 lesuren taalles (van je stagetalen – evenwichtig verdeeld over de 2 talen) 5 lesuren: volgen van 1 of 2 individuele leerlingen in dezelfde klas tijdens dezelfde klasdag (taalles en andere vakken) 1 overkoepelend reflectieverslag taal 1 (in taal 1) 1 overkoepelend reflectieverslag taal 2 (in taal 2) 1 overkoepelend reflectieverslag ind. lln (mag in Ndl.) –Aan de hand van kijkwijzers (zie Toledo)

28 Lesstage Omvang -minimum 40 lesuren (20 per taal) Wanneer? -eerste lessen tijdens hospiteerweek -geen lessen plannen als je seminarie hebt -bij voorkeur lesstage beëindigen voor de paasvakantie -mesotaken kunnen ook nog na paasvakantie -plan tijdig!

29 Lesstage: stageroosters Vraag een beperkt aantal mentoren 2 lesuren per dag: maximum Voor elke taal –maximum 2 paralleluren (aangepaste lesvoorbereiding) –1 ICT- of videoles –1 les zelfstandig groepswerk met taakbladen Eerste deel stagerooster zo spoedig mogelijk bezorgen aan je stagebegeleider van K.U.Leuven (school, gegevens mentor, beginuur lessen); LIO’s moeten stagerooster vooraf laten goedkeuren door stagebegeleider van K.U.Leuven!

30 Lesvoorbereidingen Formulieren→ Toledo → in bachelortaal Lesvoorbereidingen: - eerste 10 lesuren per taal : uitgebreide lesvoorbereidingen - daarna: minder uitvoerig, maar toch volledig - 5 dagen op voorhand bezorgen aan mentor - mogelijkheid tot feedback Reflectieformulier: na elk lesblok van 10 lesuren per taal

31 Evaluatie door de mentor Evaluatieformulier voor de observerende leerkracht –voor de les bezorgen aan de observerende leerkracht Evaluatieformulier voor de hoofdmentor (per taal) –voor de stage bezorgen aan de hoofdmentor

32 Stagebezoeken door stagebegeleider K.U.Leuven 2 lessen / taal (1 bezoek per onderdeel van je stage) Tijdens bezoek: mogelijkheid creëren voor overleg met mentor en stagebegeleider Bezorg je lesvoorbereiding vooraf aan stagebegeleider Reeds afgewerkt deel van stagedossier voorleggen Kom je tijdens je stage in een lastig parket: meld dit meteen aan je stagebegeleider!

33 Stagebezoeken door stagebegeleider K.U.Leuven Bespreking van de les = leermoment - Vraag feedback na de lessen - Vraag naar alternatieven - Durf actief vragen te stellen en twijfels te uiten - Stel je open en luisterbereid op Bespreking van je leerproces - B reng je voorlopige stageportfolio mee - Maak een synthese van je leerproces - Baken werkpunten af

34 Intervisie- en terugkomseminaries 2 de semester verplichte deelname stage-ervaringen uitwisselen, van gedachten wisselen over ervaringen, mogelijke problemen bespreken instructies: Toledo

35 Documenten lesstage in je stageportfolio (per taal) overzicht van de gegeven lessen (ondertekend) lesvoorbereidingen reflectie na elk blok van 10 lesuren (in bachelortaal) reflectieverslag van mesotaken evaluatieformulieren stagementor

36 Diversiteitsstage Extra dimensie aan je stage: begeleiden van jongeren die extra ondersteuning nodig hebben omwille van taalachterstand, leerproblemen, thuissituatie Tweemaal per week begeleid je anderhalf uur 1, 2 of max. 3 leerlingen (gedurende het eerste of tweede semester) Nodige vorming en voorbereiding door K.U.Leuven

37 Overzicht van de stageplaatsen Buddyproject: studieondersteuning in Leuvense scholen ASSistent: ondersteuning van normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis, Leuven VZW Link in de Kabel: ICT-ondersteuning voor jongeren, Leuven ‘t Scharnier: studieondersteuning aan huis in regio, Blankenberge/Brugge VZW Compass: huistaakbegeleiding, Willebroek Open Therapeuticum: ondersteuning van jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel, Leuven Tweedekansonderwijs Leuven: ondersteuning aan jongeren tussen 18 en 24 jaar

38 Diversiteitsstage 4 studiepunten stagegedeelte = vrijstelling voor 6 lesuren lesstage en 3 lesuren observatiestage

39 Diversiteitsstage: informatie TOLEDO: maak je lid van de communities ‘Buddyproject’ en ‘ASSistent’ http://www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.html.http://www.kuleuven.be/slo/stage/diversiteitsstage.html E-mail: Freddy.mathyssen@avl.kuleuven.beFreddy.mathyssen@avl.kuleuven.be Infosessies –Dinsdag 25/9 tussen 9u en 16u: AVL, Deberiotstraat 36, Leuven –Buddy: infosessie 27/9 (17u-19u): Sancta Maria Deberiotstaat 14, Leuven –ASSistent: infosessie 26/9, 19u – AVL, Deberiotstraat 36, Leuven

40 Stageverbredende activiteiten 6 stageverbredende activiteiten (“mesotaken”): - 3 activiteiten als observator + 3 activiteiten actieve inbreng - 3 activiteiten vakgebonden + 3 activiteiten schoolgebonden (vakoverstijgend) Per taak schrijf je een bondig reflectieverslag waarin je je ervaringen koppelt aan wat je leerde tijdens voorbereidende gedeelte

41 “Mesotaken”: voorbeelden Vergadering vakgroep Ontwikkelen lesmateriaal of toets Deelnemen aan culturele activiteit Zorgbeleid school Taalbeleid school Evaluatiebeleid school Materiaal binnen communities Think LT!, CLIL, CLARA of Think M&M evalueren Kennismaken met CLB, oudercontacten, klassenraad Personeelsvergadering bijwonen ===== zie TOLEDO stage bachelortalen taal 1

42 Stageportfolio Overzicht van verschillende documenten: Zie Toledo Persoonlijk overhandigen aan stagebegeleider (afspraak) + Afsluitende bespreking van je stageportfolio en je ontwikkeling als leraar einde mei/juni (afspraak met je Leuvense stagebegeleider)

43 Stopzetting van stage -ernstige lacunes -aangepaste remediëring -didactische redenen Taalexamen -onvoldoende taalkennis -verblijf in een anderstalig milieu of taalopleiding -taalportfolio -taalproef

44 ‘To do’ Schrijf je in als student van de K.U.Leuven (zo snel mogelijk – uiterlijk 10 oktober 2012) http://www.kuleuven.be/inschrijvingen/ Vul je ISP in (individueel studieprogramma) (zo snel mogelijk - voor 10 oktober 2012: https://webwsp.aps.kuleuven.be/irj/portalhttps://webwsp.aps.kuleuven.be/irj/portal –Probeer OPO’s met verschillende OLA’s binnen één academiejaar af te werken -Controleer TOLEDO! (vakken, uurroosters….) -Schrijf je in voor Toledo-communities ‘Think LT! Talen’, ‘Think M&M’, en ‘CLARA’ -Schaf het cursusmateriaal aan

45 'To do' Vraag deze week nog stageschool aan! Controleer TOLEDO-lijst toewijzing stagescholen regelmatig Neem meteen contact op met je stageschool Laat stageovereenkomsten tekenen Breng stageovereenkomst binnen Controleer toegang tot Toledo-vakken en meld je aan voor Toledo-communities Neem een ‘to do’-lijstje mee als je dit lokaal verlaat Ga vandaag of morgen naar de taalspecifieke infosessies

46 Afsluitend Een boeiend leer-jaar gewenst! Vragen, twijfels...: contacteer ons –de vakdocenten en stagebegeleiders –arlet.hendrickx@arts.kuleuven.be (stagebeheerder SLO talen – SLO-secretariaat LETT 01.42)arlet.hendrickx@arts.kuleuven.be –toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be (coördinator SLO talen)toon.vanhoudt@arts.kuleuven.be –kris.vandenbranden@arts.kuleuven.be (programmadirecteur SLO Letteren) –sarah.holsbeke@arts.kuleuven.be (onderwijssecretariaat Faculteit Letteren)

47 Afsluitend En ook wij willen blijven bijleren…. –Feedback van studenten –LOKO: zetelen in overlegorganen SLO

48 Vragen?


Download ppt "Startdagen SLO Talen 2012-2013 Van harte welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google