De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bodem+, Kennis van bodemzaken"— Transcript van de presentatie:

1 Bodem+, Kennis van bodemzaken

2 Bodem+, Kennis van bodemzaken
Platform Toezicht bodem - Besluit Bodemkwaliteit Michiel Gadella 16 november 2006

3 Inhoud presentatie Waarom een nieuw beleidskader?
Besluit bodemkwaliteit Instrumentarium Wat willen we ermee bereiken? Wat is er anders? Suggesties voor handhavers

4 1. Beleidsontwikkeling bodem
de balans tussen bescherming van mensen en behoud bodemeigenschappen enerzijds en ruimte voor de maatschappelijke activiteiten anderzijds Verbreding bodembeheer (integraal, aansluiting RO) Verantwoord omgaan met bestaande verontreiniging Decentralisatie

5 2. Hoofdlijnen Besluit en Regeling Bodemkwaliteit
Hoofdstukken Algemeen Kwalibo Bouwstoffen Grond en Baggerspecie Overgangsrecht Inspraak Diverse normen en meetvoorschriften alsmede instrumenten als richtlijn BKK, risicotoolbox in bijlagen Regeling

6 2.1 Algemeen Bevoegd gezag Organisatie handhaving Nuttige toepassing
Gemeente en waterkwaliteitsbeheerder Soms provincie (WM-inrichtingen) VROM en V&W-Inspectie (ketengericht) Organisatie handhaving Coördinatie min. VROM en V&W Nuttige toepassing Onderscheid met saneringsgevallen!

7 2.2 Kwalibo Doel: betrouwbare gegevens
Gegevens afkomstig van intermediairs Erkenning door VROM én V&W (uitvoering Bodem+); van belang a. relevant certificaat b. integriteitstoets Toezicht op het “certificatie-systeem” middels ketenhandhaving VI/inspectie V&W beslist over intrekkingen erkenningen Bevoegde gezagen mogen vertrouwen op de erkenningen KWALIBO richt zich op alle bodemregelgeving (breder dan BBK)

8 2.3 Bouwstoffen Productgericht = (preventieve) generieke eisen
Product moet voldoen aan (emissie) eis Bewijsmiddelen sluiten beter aan bij risico (dakpannen vs. vliegas) Handhaving Kwaliteit bouwstof en correcte toepassing Gehele keten (producent, tussenhandelaar, transporteur t/m toepasser) Producent t/m aannemer  VROM-Inspectie Toepasser (eigenaar)  Gemeente, waterkwaliteitsbeheerder

9 2.4 Grond en bagger Alle toepassingen gereguleerd in 1 besluit:
Toepassen als bodem Generiek beleidskader Aansluiting bij functie Gebiedspecifiek beleidskader Decentrale aanpak en normstelling Grootschalige bodemtoepassingen Verspreiden bagger Intrekking o.a. Bsb, MVG, MR Klasse-indeling

10 2.4 Hoe werkt dat generiek Functie Kwaliteit Landbouw Wonen Industrie
TOEPASSINGSEIS TOEPASSINGSEIS

11 2.4 Gebiedspecifiek kader
Ruimte voor gebiedsspecifieke normstelling Tussen AW2000 en saneringscriterium Op basis van gebiedskwaliteit, maatschappelijke opgave voor grond- en baggerverzet, ontwikkeling en ambities Democratische legitimatie: bodembeheernota Risicotoolbox Stand-still op gebiedsniveau Geen toepassing van gebiedsvreemde grond/bagger bij verslechtering en bij overschrijding interventiewaarde

12 2.4 Gebiedspecifiek

13 Bewijsmiddelen (1) Bouwstoffen Partijkeuring
Niet anders dan in huidige Bsb Fabrikant eigen verklaring Nieuw Interne Kwaliteitsborging Toelatingsonderzoek Product voldoet ruimschoots aan eis Erkende kwaliteitsverklaring

14 Bewijsmiddelen (2) Grond & Bagger Partijkeuring
Niet anders dan in huidige Bsb Fabrikant eigen verklaring Zie Bsb, in de praktijk alleen voor primaire winningen geschikt. Erkende kwaliteitsverklaring Bodemkwaliteitskaarten Alleen voor eigen beheergebied Gaat uit van beheer van gebieden niet van kwaliteit individuele partij. Bodemonderzoek Bij grond van hetzelfde niveau als de partijkeuring Bij baggerspecie een zeer divers beeld

15 Nationale kaart met toepassingseisen

16 Wegwijs in toepassingseisen

17 Melden – zicht op grondstromen
Centraal melden bij minister Minister stuurt door naar BG Bouwstoffen melden IBC bouwstoffen G&B vrijwel alles melden Herkomst, kwaliteit, bestemming Link met kwalibo Beter zicht op grondstromen

18 3. Wat willen we ermee bereiken?
Kwalibo Betrouwbaarheid gegevens vergroten “Free riders” aanpakken Bouwstoffen Eenvoudiger waar het kan Grond en bagger Duurzame beheer van diffuse verontreiniging Aansluiting van bodemkwaliteit bij het bodemgebruik, beperking van risico’s

19 4. Wat is er anders? Introductie Kwalibo Bouwstoffen Grond en bagger
Eenvoudigere bewijslast Ketentoezicht Grond en bagger Decentrale bevoegdheden Gebiedspecifiek beleid Gebiedseigen bewijsmiddelen

20 5. Suggesties Hou in het vizier: wat willen we ermee bereiken?
Werk samen (BG, VI, inspectie V&W, milieudiensten etc.) Gebruik aangerijkte instrumenten (meldsysteem, landelijke BKK, Bodem+, aanwijzingen kwalibo) Grond en bagger: Decentraal en transparant beleid, geïntegreerd in 1 besluit. De partijkwaliteit staat niet centraal, maar de ontwikkeling en functie van het gebied staat centraal Kwalibo: Handhaven wordt eenvoudiger Ketenhandhaving wordt belangrijker Accent leggen op juiste voortbrengingsproces van partijen


Download ppt "Bodem+, Kennis van bodemzaken"

Verwante presentaties


Ads door Google