De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De overgangsregels van het Besluit bodemkwaliteit (droge bodems) Platform toezicht bodembeheer17 april 2008 Bodem+ 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De overgangsregels van het Besluit bodemkwaliteit (droge bodems) Platform toezicht bodembeheer17 april 2008 Bodem+ 2008."— Transcript van de presentatie:

1 De overgangsregels van het Besluit bodemkwaliteit (droge bodems) Platform toezicht bodembeheer17 april 2008 Bodem+ 2008

2 Inhoud Hoofdlijnen veranderingen bouwstoffen Hoofdlijnen veranderingen grond en baggerspecie Overgangsregels: –Vrijstellingsregeling grondverzet / Bkk’s –Lopende projecten/werken –Bewijsmiddelen –Afgegeven vergunningen Handhaving en toezicht

3 Bouwstoffen Welke veranderingen? Grond/bagger = geen bouwstof meer! Max. 20 gewichtsprocent vermenging met grond en baggerspecie Nieuwe indeling categorieën Vereenvoudiging van de toetsing Normstelling gericht op hele keten: van producent tot en met toepasser Nieuwe normen [Regeling bijlage A tabel 1 en 2] Overig bewijsmiddel vervalt

4 Bouwstoffen Nieuwe indeling categorieën AVI-bodemas (isolatie) Cat. 1 Vormgegeven Cat. 2 (isolatie) Niet- vormgegeven IBC- bouwstoffen (isolatie, niet in opp. water) Niet- vormgegeven Vormgegeven BouwstoffenbesluitBesluit bodemkwaliteit

5 Grond & baggerspecie Welke veranderingen? Keuze tussen generiek of gebiedsspecifiek beleid Nieuwe normen, werken met (andere) klassenindeling Meer mogelijkheden met bodemkwaliteitskaarten Minder procedures bij tijdelijke opslag van grond en baggerspecie Meer mogelijkheden voor hergebruik en verspreiden Centraal meldsysteem t.b.v. ketenhandhaving

6 Nieuwe klassenindeling grond en baggerspecie

7 Overgangsregels Bodemkwaliteitskaarten (Bkk) Bestaande bodemkwaliteitskaarten –maximaal 5 jaar geldig na inwerkingtreding –of korter bij verloop revisietermijn 2 situaties na 1 juli 2008: 1. Gemeente met geldige ‘oude’ bkk 2. Gemeente zonder bkk

8 Overgangsregels 1. Gemeente met geldige ‘oude’ bkk (conform Vrijstellingsregeling grondverzet ) Grondverzet  conform de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan Melden  op de oude manier (rechtstreeks bij bevoegd gezag) Functiekaart?  gebruik je nog niet! Grootschalige toepassingen & verspreiden baggerspecie?  is mogelijk conform Besluit bodemkwaliteit

9 Overgangsregels 2. Gemeente zonder bkk Generiek: Grondverzet  functiekaart nodig! Melden  via Meldpunt bodemkwaliteit Bodemkwaliteitskaart?  optioneel Gebiedsspecifiek: Bkk conform Besluit bodemkwaliteit (nieuwe Richtlijn bkk’s) Nota bodembeheer

10 Voorbeeld functiekaart

11 Overgangsregels Lopende projecten Melding voor, toepassing na inwerkingtreding: –Volgens Bouwstoffenbesluit bij start binnen 1/2 jaar en afronding binnen 3 jaar; –anders volgens Bbk –Partij / werk Bestaande (al uitgevoerde) werken –Bouwstoffenbesluit blijft van kracht

12 Overgangsregels Bewijsmiddelen (milieuhygienische verklaringen) Afgegeven kwaliteitsverklaringen –Afgegeven ikv Bouwstoffenbesluit: tot maximaal 3 jaar geldig na inwerkingtreding Besluit –afgifte erkende kwaliteitsverklaring mogelijk tot 1 januari 2009 Nieuw stoffenpakket? –Overgangsbeleid ikv bodemkwaliteitskaarten –Overgangsbeleid ikv bewijsmiddelen

13 Bouwstoffenbesluit Besluit bodemkwaliteit   partijkeuring  erkende kwaliteitsverklaring  overig bewijsmiddel (Bsb)   partijkeuring  erkende kwaliteitsverklaring  overig bewijsmiddel vervalt  fabrikant-eigenverklaring (nieuw!)  (water)bodemonderzoeken  (water)bodemkwaliteitskaarten Bewijsmiddelen (Milieuhygiënische verklaringen) Bouwstoffen en grond & bagger Alleen voor grond & bagger Tot 5 jaar na de toepassing beschikbaar hebben.

14 Overgangsregels Verleende vergunningen Wm-vergunningen  maximaal 3 jaar geldig na inwerkingtreding (voor toepassingen die voortaan onder Bbk vallen) Overige Wm-vergunningen  blijven van kracht

15 Handhaving en toezicht tijdens de overgangsperiode Mix van oud & nieuw beleid –Welk beleid is lokaal van toepassing? * Kwalibo-eisen gelden voor beide Vrijstellingsregeling/Bsb –Is het werk voor inwerkingtreding gemeld? –Is de bodemkwaliteitskaart nog geldig? * Toepassen en melden volgens oud beleid Besluit bodemkwaliteit –Heeft de gemeente een functiekaart? –Melding bij het centrale meldsysteem? * Opslag mogelijk zonder Wm-vergunning

16 Hulpmiddelen toezicht en handhaving Meldpunt bodemkwaliteit Toezichtloket inspecties HUM Besluit bodemkwaliteit www.bodemplus.nl –Lijsten van afgegeven erkenningen –Kennisplein Besluit bodemkwaliteit –Helpdesk Bodem+

17 Gerommel? www.vrom.nl/bodemsignaal


Download ppt "De overgangsregels van het Besluit bodemkwaliteit (droge bodems) Platform toezicht bodembeheer17 april 2008 Bodem+ 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google