De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kabinetsplannen Publieke Omroep nader bekeken 30 augustus 2005 Werkgroep Andere Publieke Omroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kabinetsplannen Publieke Omroep nader bekeken 30 augustus 2005 Werkgroep Andere Publieke Omroep."— Transcript van de presentatie:

1 Kabinetsplannen Publieke Omroep nader bekeken 30 augustus 2005 Werkgroep Andere Publieke Omroep

2 2  Financieel resultaat kabinetsplan: + €0 De huidige kabinetsplannen leiden volgens de RvB van de Publieke Omroep tot een negatief financieel resultaat; door Een Andere Publieke Omroep (APO) wordt dit negatieve resultaat omgebogen tot een batig saldo van € 111 mln Kabinetsplan lijkt budgetneutraal Kabinetsplannen, RvB Publieke Omroep en APO naast elkaar  Financieel resultaat kabinetsplan volgens RvB - € 101 RvB Publieke Omroep bestrijdt dit  Financieel resultaat plan Andere Publieke Omroep + €111 Andere Publieke Omroep levert positief resultaat

3 3 De begroting 2008 zoals gepresenteerd in de visienota gaat uit van een budget- neutrale operatie Visienota kabinet Begroting 2008 Budget versus inkomsten Toelichting bij de begroting 2008 Kabinetsvisie  Uitgangspunt voor de verdeling van de directe kosten is de Visienota van het kabinet en de reactie daarop van de RvB van de Publieke Omroep  Daarbij is ten aanzien van de NPS uitgegaan van 75% (€33 mln) ten behoeve van functie C en 25% (€11 mln) ten behoeve van functie A en B. We zijn daarbij uitgegaan van een 50- 50 verdeling over A en B  Het totaal van de directe kosten inclusief NOS Bestuur en internet is €671,5 mln, gelijk aan het totaal zoals gepresenteerd in bijlage 3 van de kabinetsvisie  De indirecte kosten zijn niet direct aan de programmering toewijsbaar. Deze komen bovenop de in de kabinetsnota gepresenteerde kosten  De inkomstenzijde completeert het beeld. Het kabinet gaat ervan uit dat de Ster inkomsten niet afnemen 1 Kabinetsplannen in perspectief geplaatst – inclusief inkomsten en indirecte kosten 2

4 4 De begroting 2008 zoals gepresenteerd door de RvB van de Publieke Omroep gaat uit van een tekort van 101 mln Visie RvB Publieke Omroep Begroting 2008 Budget versus inkomsten Toelichting bij de begroting 2008 RvB PO  De RvB van de Publieke Omroep gaat uit van dezelfde kosten als gepresenteerd in de visienota van het kabinet  Ten aanzien van de inkomsten echter, gaan zij uit van een daling van de Ster inkomsten van 85 mln  Daarnaast houdt de RvB rekening met een reeds opgelegde bezuiniging van 16 mln  Dit resulteert in een tekort van 101 mln  De RvB geeft in haar presentatie aan dat dit tekort volledig ten laste van functie C zal komen 4 3

5 5 Een herstructurering volgens APO levert een overschot op van € 111 mln voor 2008 in plaats van een tekort van € 101 mln Status quo versus APO Budget versus inkomsten Toelichting bij de begroting 2008 APO  Gebaseerd op een aandeel in de totale directe RTV kosten van 15% voor radio en 85% voor TV 5 resulteert APO in 408 mln aan directe RTV kosten, oftewel een batig saldo van 141 mln  Binnen functie A betreft de besparing alleen de sportuitzendingen en niet de nieuwsuitzendingen  Ten aanzien van de indirecte kosten gaat APO uit van een besparing van bijna 30% (van 110 naar 80) 6  In de publieke omroep begroting wordt € 72 mln begroot voor de gezamenlijkheid. Door reorganisatie gaat APO 6 uit van € 52,5 mln kosten voor de gezamenlijkheid. In de publieke omroep begroting wordt € 21 mln vrijgemaakt voor internet. APO 6 gaat uit van € 10 mln kosten voor internet  De totale kostenbesparing wordt daarmee 202 mln  Ten aanzien van de inkomsten echter, gaat APO uit van een daling met 6 mln vanwege het ontbreken van commerciële sponsoring  Daarnaast onderschrijft APO de projectie van de RvB Publieke Omroep, dat de Ster inkomsten circa 85 mio zullen dalen in 2008 (zie ook pag. 8)  Dit leidt uiteindelijk tot een positief resultaat van 111 mln met een gelijkblijvend budget voor functie C

6 6 Mogelijkheden voor de besteding van het overschot: 1.Verbetering van de inhoudelijke programmering van functies A, B en C 2.Verbetering arbeidsvoorwaarden programmamakers 3.Reservering voor een verdere terugval van de Ster inkomsten dan €85 mln Het APO scenario staat voor een sterke programmering. Cultuur, educatie en overige informatie – de C functie – wordt niet het kind van de rekening  Dezelfde kostenstructuur is gehanteerd als de kabinetsvisie  Dezelfde verhouding vers/herhalingsprogrammering  Eenzelfde verdeling over functies A, B en C  Puur amusement maakt geen onderdeel uit van de programmering (identiek uitgangspunt Kabinet en APO)  Programmakosten zijn conform de publieke omroep begroting 2005-2009  Ten aanzien van de sportkosten wijkt APO af van de kabinetsplannen. Sport wordt verslagen als nieuws, niet als amusement. Kosten nemen af met ca. €40 mln Uitgangspunten voor de berekening Batig saldo van € 111 mln in APO samengevat en de mogelijke besteding ervan  Directe TV kosten-/- €125  Directe Radio kosten-/- €16  Indirecte kosten-/- €30  Internet-/- €12  Gezamenlijkheid-/- €19  Totaal besparingen€202  Tekort Ster inkomsten 7 -/- €85  Wegvallen commerciële sponsoring -/- €6  APO Resultaat€111 APO bespaart € 111 mln   Kabinetsvisie uitgewerkt volgens APO scenario

7 7  Voor de APO TV kosten is het in de kabinetsvisie gepresenteerde TV budget (85% van totaal RTV) gedeeld door het aantal uitzenduren in de kabinetsvisie  Dit bedrag is vermenigvuldigd met het aantal uitzenduren in het APO scenario Twee TV zenders leveren per jaar evenveel ‘verse’ zenduren op als drie. Hoe kan dat? Er zijn gewoon teveel herhalingsuren Status quo versus APO in zendtijduren Zendtijduren TV status Quo versus APO Toelichting Indeling naar functie A, B en C 8 9

8 8 Inkomsten van de STER zullen teruglopen Status quo versus APO in reclame inkomsten Figuur 1: Reële bezettingsgraad reclameblokken 2004. Uit: “SPOT: Financieel Jaarverslag Televisie Reclame 2004” 26 januari 2005 Reclame inkomsten zullen dalen  Concurrentie van Talpa: historisch laten de STER inkomsten over een periode van twee jaar een daling zien 25% bij de introductie van nieuwe algemene commerciële zenders 10  Adverteerders zijn geïnteresseerd in de doelgroep 20- 49 jaar en programmering tussen 18 en 24 uur  De publieke omroep kent echter een oververtegenwoordiging van 50+ kijkers. Daarnaast is het verruimen van de reclamezendtijd binnen prime time nauwelijks mogelijk omdat de ruimte ontbreekt (zie staatje)  APO heeft dan ook eerder een afname tot €84 mln becijferd, in lijn met recente calculaties van de RvB PO Grenzen aan reclamezendtijd

9 9 Gehanteerde broninformatie Bronverwijzingen 1.Bron: “Kabinetsvisie op de toekomst van de publieke omroep: Met het oog op morgen ….. De Publieke Omroep na 2008, bijlage 3” 24 juni 2005 2.Bron voor de Rijksbijdrage en overige inkomsten is de Publieke Omroep Begroting 2005-2009 Bijlagen 007. De bijdrage aan Regulier OC&W (incl. Muziekcentrum, Archief, Wereldomroep) is gebaseerd op de Begrotingsbrief 2005, Bijlage 1 3.Bron: “Publieke omroep: presentatie d.d. 30 juni n.a.v. Kabinetsvisie met het oog op morgen” 30 juni 2005 4.Indirecte kosten worden niet genoemd in de presentatie. Daarom hier gelijk verondersteld. Idem voor de specifieke inkomsten 5.Bron: Meerjarenbegroting 2005-2009 6.Zie ook ‘Naar een Andere Publieke Omroep, A.C.A. Dake, alsmede de website www.anderepubliekeomroep.nl 7.Bron: “Werkgroep APO: Toekomstscenario’s voor de Publieke Omroep” 7 april 2005. Zie ook bijlage 2 van deze presentatie 8.Bron ‘Naar een Andere Publieke Omroep, A.C.A. Dake 9.Bron Meerjarenbegroting 2005-2009, Bijlage 013 10.Zie bijlage twee

10 Bijlagen 30 augustus 2005 Werkgroep Andere Publieke Omroep

11 11  Binnen het totaal aan directe RTV kosten, zijn de TV-kosten in 2008 85% van het totaal (Bron MJB 2005-2009)  De besparingen op directe TV kosten in APO zijn als volgt opgebouwd: bij een gelijkblijvende verhouding tussen verse en herhalingsprogrammering, is het in de kabinetsvisie gepresenteerde budget gedeeld door het aantal uitzenduren in de kabinetsvisie maal het aantal uitzenduren bij APO  Binnen het totaal aan directe RTV kosten, zijn de radiokosten 15% van het totaal  Conform APO wordt van 5 naar 3 radiostations gegaan; opheffen Radio 3 en 747am, herverdeling van 50% van budget 747am naar radio 1 en 2  Tezamen leidt dit tot 408 mio aan directe RTV kosten, oftewel een besparing van 141 mio De financiële projecties ten aanzien van de directe RTV kosten nader toegelicht Toelichting directe RTV kosten Financiële projecties directe RTV kosten Toelichting bij de financiële projecties directe RTV kosten

12 12 Door de druk op reclame-inkomsten, beperkte mogelijkheden voor verruiming reclame binnen prime time en door het verschuiven van kijkers, zal uitbreiding tot het wettelijk toegestane maximum waarschijnlijk niet leiden tot gelijkblijvende reclame-inkomsten Kabinetsvisie nader bekeken De reclame inkomsten zullen niet gelijkblijven STER Inkomsten (mln euro) RTL4 Veronica SBS6 -25% Talpa Prognose STER Inkomsten (mln euro) Prognose Media Begroting 2005 Verloop STER inkomsten bij introductie nieuwe algemene zenders STER inkomsten  Concurrentie van Talpa: historisch laten de STER inkomsten over een periode van twee jaar een daling zien 25% bij de introductie van nieuwe commerciële zenders Becijferingen reclame inkomsten Geprognosticeerde daling STER inkomsten  OC&W € 0  RvB Publieke Omroep- € 85 mln.  Sociaal Cultureel Planbureau- € 35 mln.  APO- € 84 mln.


Download ppt "Kabinetsplannen Publieke Omroep nader bekeken 30 augustus 2005 Werkgroep Andere Publieke Omroep."

Verwante presentaties


Ads door Google