De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-9-2014 Actuele beleidsthema’s en besluitvorming in de bve-sector Bijdrage aan de Leergang Bve 2010 ecbo Oegstgeest, 19 jan 2010 Dr Olaf McDaniel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-9-2014 Actuele beleidsthema’s en besluitvorming in de bve-sector Bijdrage aan de Leergang Bve 2010 ecbo Oegstgeest, 19 jan 2010 Dr Olaf McDaniel."— Transcript van de presentatie:

1 24-9-2014 Actuele beleidsthema’s en besluitvorming in de bve-sector Bijdrage aan de Leergang Bve 2010 ecbo Oegstgeest, 19 jan 2010 Dr Olaf McDaniel

2 24-9-2014 Kort CV Opleiding 1977: pedagogische academie 1983: onderwijskunde UvA 1997: doctoraat UvA Werk 1979 – 1984 Universiteit van Amsterdam (universitair bestuur) 1984 – 1997 Ministerie van OCW (o.a. projectleider WHW, projectleider WEB, NL voorzitterschap EU 1991, projectdirecteur nationaal actieprogramma een “leven lang leren”) 1998 – heden CBE Consultants

3 24-9-2014 Kort CV (2) Greep uit de werkzaamheden CBE Consultants Amsterdam: Werkzaam in Nederland o.a. ten behoeve van ROC´s; AOC´s; HBO instellingen; scholen voor VO; Kenniscentra (Landelijke organen); PO-Raad (projectleider oprichting), VO-Raad, MBO-Raad en HBO-Raad; Sociale Partners; Ministeries van OCW, Justitie, BiZa, SZW, VWS; diverse gemeenten; Enkele provincies; verschillende bedrijven Werkzaam in het buitenland (beroepsonderwijs) via EU, ETF, Nuffic en wereldbank in o.a. Rusland, Slovenië, Malta, Syrië, Caraïbisch gebied, Macedonië, Egypte, Turkije, Indonesië (vesting CBE internationaal); Mozambique (vestiging CBE internationaal)

4 Opbouw vandaag ① Het belang van de bve-sector ② Opbouw van de sector ③ De complexiteit van de sector ④ Uitdagingen en sturing ⑤ Oefening 24-9-2014

5 Deel 1: Het belang van de sector

6 24-9-2014 Belang van de sector (1) Het mbo essentieel voor het adequaat bedienen en upgraden van 60% van onze arbeidsplaatsen. En in een kenniseconomie zullen veel van die functies op een hoger niveau moeten gaan werken De volwasseneneducatie moet erin slagen om: Reparaties te verrichten in de individuele leertrajecten Iets te doen aan de taalachterstanden van allochtonen (taalachterstand is in een kenniseconomie gelijk aan beperkte ontwikkelingskansen) De opmaat te vormen voor (hernieuwde) aansluiting bij beroepsonderwijs

7 24-9-2014 Belang van de sector (2) Is de grootste sector in het post VO onderwijs: Totaal in 2010 3,3 miljard euro (= ongeveer 15% van de OCW begroting) Educatie rond de 200 miljoen euro (lastig te bepalen budget) Kenniscentra rond de 110 miljoen euro Bijna 500.000 deelnemers in het MBO (rond de 360.000 BOL, 140.000 BBL) Rond de 135.000 deelnemers in de (volwassenen)educatie De sector is voor velen een belangrijk schakelpunt

8 24-9-2014

9 Deel 2: De opbouw van de sector

10 24-9-2014 De opbouw van de sector (1) Een goed ontwikkeld stelsel van voorzieningen Doordachte checks and balances Behoorlijke aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (poldermodel) Transparant systeem / stelsel Politiek sterk in aanzien gestegen Veel buitenlanden kijken jaloers toe op met name onze transparante kwalificatiestructuur en de wijze waarop deze tot stand komt…..

11 24-9-2014 Het basismodel sinds 1996 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Assistentopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding en specialistenopleiding

12 24-9-2014 Mogelijkheden tot doorstroming en stapeling Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4 Niveau 5 Niveau 2Niveau 3 Niveau 4

13 Qualification Minimum 60, Maximum 80 % Praktijk als werk Qualification Minimum 20, maximum 60 % praktijk Minimum 40 % theorie Twee leerroutes Beroepsopleidende leerweg Beroepsbegeleidende leerweg Minimum 20 % theorie Kwalificatie

14 24-9-2014 De 5 hoofdthema’s van de educatie Breed maatschappelijk functioneren Sociale redzaamheid NT-2 Inburgering VAVO

15 24-9-2014 De aansturing van de educatie Budgetten lopen via de gemeente (berekeningswijze aantal inwoners, scholingsniveau en aantal allochtonen) Tot 2004: verplichte winkelnering bij ROC’s Vanaf 2005 inburgering bij ministerie van VROM, budget daar naar toe, vrije aanbesteding Vanaf 2010: participatiebudget (alle gemeentelijke middelen voor geleiding naar werk, scholing, inburgering en reïntegratie) vrij aanbesteedbaar

16 Samenvattend: opleidingsstructuur bve bve mboeducatie Assistentopleiding Basisberoepsopleiding Vakopleiding Middenkaderopleiding Specialistenopleiding bol bbl deeltijd Breed maatschappelijk functioneren Sociale redzaamheid NT-2 Inburgering vavo (vmbo tl havo vwo) Type opleidingen Opleidings- vormen Type opleidingen

17 Deel 3: De complexiteit van de sector

18 3.1. Het bedienen van de arbeidsmarkt; weinig is zo moeilijk te plannen

19 In een bewegend maatschappelijk kader… Groeiberoepen in 1899 (Lezing de Grip 2005): Rijwielsteller en radermakers Blikslager en moertappers Spanningregelaars Assuradeurs en busbodes Builenvullers en siccareurs (tabaksindustrie) maar ook: Onderwijzers Verplegers

20 Uit: CWI prognose 2008 - 2011

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Afwijking groei percentage t.o.v. landelijk gemiddelde

30 Qualification 60 – 80 % Qualification 20 – 59 % 40 – 80 % Economische ontwikkeling heeft ook effecten op de BPV plaatsen! Beroepsopleidende leerweg Beroepsbegeleidende leerweg 20 – 40 % Kwalificatie Theorie Praktijk Deelnemers- aantal 2009 360.000140.000

31 Zeer actuele stageplaatsenbarometer is van COLO (www.colo.nl) (december 2008) December 2009

32 Vakoverstijgende elementen van persoonlijke ontwikkeling….. Communicatie vaardigheden Flexibiliteit Initiatief Creativiteit Samenwerken Zeer ICT vaardig Afrekenen op prestaties Klantgerichtheid Investeren in eigen loopbaan Aanpassings- vermogen Discipline Verantwoorde- lijkheid Bedrijfscultuur Vaardigheden UitwerkingAttitudes Onderwijs concept Praktijk gebruik Docenten attitude Pro-actief in de samen- leving Leren leren

33 3.2. Met een groot aantal betrokken actoren

34 24-9-2014 Met een reeks actoren: Diverse ministeries Sociale Partners en branche organisaties Alle gemeenten Onderwijsinstellingen, bekostigd en niet bekostigd Onderwijsinspectie, accountantsdienst OCW Directies Ministerie van OCW (en andere ministeries), CFI, IBG Europa Deelnemers, ouders, opdrachtgevers Kenniscentra beroepsonderwijs (voormalige landelijke organen)

35

36 24-9-2014 Drie soorten instellingen ROC’s (Regionale Opleidingencentra) AOC’s (Agrarische Opleidingencentra) Vakscholen en overige instellingen Instellingen het resultaat van intensieve fusies

37 24-9-2014 Fusieproces ROC Midden Nederland 150 scholen verzameld

38 24-9-2014 ROC’s en AOC’s als netwerkstructuur Unit 5 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Fin P&O ICT FacB Data M&C O&K College van Bestuur Huisv Units, sectoren, divisies, domeinen, scholen, schools, werkmaatschappijen etc.

39 Deel 4: Kernprobleem één uit de BVE sector anno 2010: De professionaliteit en de productiviteit van het personeel

40 24-9-2014 Uitdagingen (selectie) komende jaren Hoger prestaties niveau Minder voortijdige uitval Betere en snellere aansluiting met de arbeidsmarkt Hoger innovatief vermogen (bedenksel van de politiek) De omvang van de instellingen We zoomen hier in op het HRM beleid

41 24-9-2014 Instrumentarium is problematisch (selectie) HRM beleid is overwegend zwak ontwikkeld Docenten zijn niet automatisch professionals Er wordt weinig op kwaliteit en resultaat gestuurd Conserverende onderwijstradities blijven in stand (last in first out) Onderwijsmodel is gebouwd rondom de vakantieregeling van docenten i.p.v. als afweging van hetgeen een deelnemer nodig heeft Geen inzicht in kosten niveau Matige informatievoorziening door informatiesystemen met technologie van begin negentiger jaren (NoiSe, Magister, Icarus, Probol) en veel zelfbouw Overheid stelt overwegend bureaucratische eisen en is nauwelijks dwingend

42 24-9-2014 Stelsel is te duur, met een laag service niveau Rond de 75 % van de middelen gaat naar personeel Van elke euro in het personeel gaat 41,3 % naar contacttijd onderwijs Feitelijk nog bijna overal 60 vakantiedagen; 6 feestdagen Tussen de 30 en 35 weken onderwijsaanbod. Continuïteit (dus weinig onderbrekingen) draagt voor een hoog percentage bij aan het voorkomen van uitval! 10% scholingstijd: 50% niet invulbaar door werkgever Uurtarieven docenten (zonder bijdrage overhead) hoog: 88 euro voor schaal 10 97 euro voor schaal 11 Mythe van 42 uur in de week werken

43 24-9-2014

44 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Basismodel

45 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Verpleegkundige

46 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Financieel adviseur

47 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Medisch Specialist

48 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Politieagent

49 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Wetenschappelijk onderzoeker

50 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Docent MBO

51 Professional Psycholoog Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager

52 Professional Psycholoog Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager

53 Professional Advocaat Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager

54 Professional Medewerker kinderdagverblijf Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager

55 Professional Architect Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager

56 Uit: onderzoek naar Professionaliteit in opdracht van de MBO-Raad (McDaniel c.s. 2009)

57 Professional Handelings- regels Branche conventies Permanente educatie Cliënten macht Werkgever/ manager Nieuwe positie?

58 Opdracht Hoe de professionaliteit van docenten in het MBO op korte termijn te versterken?

59 24-9-2014 Rendement (Bron: Benchmark document MBO-Raad december 2006)

60 24-9-2014 Rendementen (2) (Bron: Benchmark document MBO-Raad december 2006)

61 24-9-2014 Rendementen (1) (Bron: Strategische agenda BVE 2008 - 2011)

62 24-9-2014 Rendementen (2) (Bron: Strategische agenda BVE 2008 - 2011)

63 24-9-2014 Rendementen (3) (Bron: Strategische agenda BVE 2008 - 2011)

64 24-9-2014 Relatie tussen omvang en rendement? (Uit de cijfers van de strategische beleidsagenda 2008- 2011)


Download ppt "24-9-2014 Actuele beleidsthema’s en besluitvorming in de bve-sector Bijdrage aan de Leergang Bve 2010 ecbo Oegstgeest, 19 jan 2010 Dr Olaf McDaniel."

Verwante presentaties


Ads door Google