De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbeeld risico advisering burgemeester

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbeeld risico advisering burgemeester"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbeeld risico advisering burgemeester
Behorend bij de blog: Projectmanagement en de advisering aan de burgemeester Voorbeeld risico advisering burgemeester ‘Evenement’ Risico Beschrijving Tegenmaatregel 1 Evenementlocatie Het evenement vindt plaats op een locatie met slechts twee uitgangen, omringd door water en waarvan de vluchtwegen en calamiteitenroutes elkaar kruisen. Het evenement trekt ieder jaar meer publiek en het wordt drukker in de stad. Mogelijke gevolgen bij incidenten: bezoekers kunnen niet tijdig het terrein verlaten, hulpdiensten kunnen het terrein niet opkomen, een incident op deze locatie kent een kettingreactie naar een of meerdere andere evenemententerrein(en). Preventie: wijziging evenementlocatie naar een locatie die ook een incidentscenario aankan. Reductie: afgestemde operationele ontruimingsprotocollen. Acceptatie: de keuze voor deze locatie is een bewuste acceptatie van de genoemde mogelijke gevolgen. 2 Bezoekerstelling/ publieksdichtheid Het is onbekend hoeveel bezoekers de verschillende deelevenementen trekken; een bezoekerstelling is gewenst. Mogelijke gevolgen: ontoereikende mobiliteitsmaatregelen, ontoereikende crowdmanagementsmaatregelen, overcrowding, verkeersopstoppingen, slecht kunnen volgen van trends en ontwikkelingen t.a.v. vol=vol scenario. Preventie: aantallen bezoekers tellen. Reductie: scenario ‘Grote drukte op het evenement’ ism met alle partners operationeel uitwerken en afstemmen Acceptatie: bewust accepteren van de mogelijke gevolgen 3 Afval en glaswerk in de binnenstad / reactietijd schoonmaak Vorig jaar is geconstateerd dat er veel zwerfvuil was. Dit afval werd achtergelaten door bezoekers. Daarnaast zaten vuilnisbakken en containers overvol. Het opruimen van dit vuil en het leegmaken van vuilnisbakken en containers laat te lang op zich wachten. Mogelijk gevolgen: door bezoekers meegebracht glaswerk veroorzaakt persoonlijk letsel bij ordeverstoring of anderszins. Daarnaast een vuil straatbeeld, wat bijdraagt aan een sfeer van wetteloosheid. Preventie: goede planning voor het opruimen, voldoende capaciteit en directe beschikbaarheid van de gemeentelijke schoonmaakdienst. Reductie: - Acceptatie: het is onacceptabel dat er onvoldoende wordt opgeruimd. 4 Visitatie en toegangscontrole Als de druk toeneemt op de toegangspoort, wordt de kwaliteit van de visitatie minder. Er is geconstateerd dat dit soms al gebeurt bij tien wachtenden. Mogelijk gevolgen: ongewenste voorwerpen (messen, slagwapens, etc) en glaswerk gaan mee het terrein op. Bij mogelijk optreden op het terrein zijn dit voorwerpen waar flink persoonlijk letsel mee kan worden aangericht. Bezoekers die doelbewust deze voorwerpen met zich mee willen nemen het terrein op, wachten tot het druk wordt bij de toegangspoort en gaan dan weloverwogen in de rij staan. Preventie: de organisatie mag de visitatie niet zelfstandig wijzigen. De organisatie dient haar voorstel af te stemmen het VO. Uiteindelijk besluit het VO of de visitatie ook daadwerkelijk anders wordt. Handhaving: het voorstel is om bij constatering handhavend op te treden met een bestuurlijke boete van serieuze aard. Bij meerdere constateringen een gelijkluidend aantal bestuurlijke boetes. Acceptatie: Het is onacceptabel voor het bevoegd gezag dat de visitatie zelfstandig aangepast wordt. Marit Elders Projectmanager Veiligheid M W B De burgemeester weegt uiteenlopende belangen af, luistert naar de diverse standpunten en maakt zijn eigen risico inschatting. Hoe kan de methodiek voor het managen van projecten helpen in de veiligheidsadvisering  aan de burgemeester in bijvoorbeeld evenementenveiligheid?

2 Voorbeeld risico log gedurende de voorbereiding
Behorend bij de blog: Projectmanagement en de advisering aan de burgemeester Voorbeeld risico log gedurende de voorbereiding ‘Evenement’ Risico Log Volgnummer : 03 Datum : = Niet onder controle = Controleverlies dreigt. Acties vereist = In controle Type Risico Risico beschrijving Besluit Factor G/O /R Status  1 S Evenementlocatie Gemonitord door het Veiligheidsoverleg Eigenaarschap: Directeur Veiligheid gemeente Calamity scenario: Het evenement vindt plaats op een locatie met slechts twee uitgangen, omringd door water en waarvan de vluchtwegen en calamiteitenroutes elkaar kruisen. Het evenement trekt ieder jaar meer publiek en het wordt drukker in de stad. Consequences: bezoekers kunnen niet tijdig het terrein verlaten, hulpdiensten kunnen het terrein niet opkomen, een incident op deze locatie kent een kettingreactie naar een of meerdere andere evenemententerrein(en). Preventie: wijziging evenementlocatie naar een locatie die ook een incidentscenario aankan. 3*5= 15 O De memo is opgesteld en voorgelegd aan het College ter besluitvorming. De doorlooptijd van de te nemen stappen is te lang.  2 Bezoekerstellen Line responsibility: medewerker Openbare Orde en Veiligheid gemeente Het is onbekend hoeveel bezoekers de verschillende deelevenementen trekken; een bezoekerstelling is gewenst. Mogelijke gevolgen: ontoereikende mobiliteitsmaatregelen, ontoereikende crowdmanagementsmaatregelen, overcrowding, verkeersopstoppingen, slecht kunnen volgen van trends en ontwikkelingen t.a.v. vol=vol scenario. Calamiteitenplan: scenario ‘Grote drukte op het evenement’ ism met alle partners operationeel uitwerken en afstemmen . 4*5= 20 G Er is een operationeel afstemmingsoverleg geweest. Alle partners werken hun acties uit en conformeert zich aan de planning. Oefening gepland. De tabel beschrijft de bedreigingen voor het realiseren van evenementenveiligheid op evenement X beschreven met de management de kans dat de bedreiging zich voordoet en de impact (schaal 1-5. De laatste kolom beschrijft de risicofactor (kans * impact). Door deze methode te gebruiken kunnen er afwegingen gemaakt worden om de bedreigingen en te nemen acties te prioriteren. Gedurende de voorbereiding van dit evenement, wordt er een risico log bijgehouden welke wordt geraporteerd aan de Stuurgroep: - De burgemeester: als voorzitter, opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de Veiligheid bij een evenement - De gemeentesecretaris: als leverancier van de regie op het voorbereidingsproces, de te nemen acties en maatregelen - De politiechef: als partij die het meeste hinder ondervindt wanneer zaken niet vooraf zijn geregeld Er zijn verschillende risico’s te onderkennen I = Interne risico’s E = Externe risico’s R = Risico in ‘rust’-situatie S = Scenario risico; een risico dat zich voordoet wanneer een bepaald scenario Beslissing : P=Preventie, R=Reductie, C= Calamiteitenplan, A=Acceptatie. Risk-factor : 1= kleine kans/ kleine impact, 5 = grote kans/ grote impact Marit Elders Projectmanager Veiligheid M W B De burgemeester weegt uiteenlopende belangen af, luistert naar de diverse standpunten en maakt zijn eigen risico inschatting. Hoe kan de methodiek voor het managen van projecten helpen in de veiligheidsadvisering  aan de burgemeester in bijvoorbeeld evenementenveiligheid?


Download ppt "Voorbeeld risico advisering burgemeester"

Verwante presentaties


Ads door Google