De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 10 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 10 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 10 september 2013
De titel van hun koesrplan, sluit mi mooi aan! © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

2 Onderwerpen: Uitwisselen oudergegevens Organisatie Missie/visie
Visie op het benaderen van leerlingen Algemene mededelingen LOB voorlichtingsavonden (sector-/profielkeuze) Schoolkamp Verlaten van het schoolterrein door 2e en 3e klassers SCOL Herindicatie

3 Uitwisselen oudergegevens
Gegevens, als: Adres Telefoonnummer adres Voor onderling contact Handig bij vervoer, vragen of gezamenlijke opmerkingen Alleen met toestemming Graag invullen tijdens de lezing, dan gekopieerd en beschikbaar aan het einde van de lezing.

4 Het Rietschans College binnen de organisatie
Onderwijsgroep Amersfoort College Vathorst Mondriaan Oldebarnelveld van Johan Mulock Houwer De Sprong VSO Vliegden De Tinne ATC ‘t Gooi Mulock Rietschans Lageweg Mulock 2000 Fornhese De Borgwal De Amersfoortse Berg ‘t Atrium De Boogschutter

5 Opbouw Rietschans College
Sandra van Endschot Directeur Management Team Eugene Braams Dick Marissen Begeleiding Commissie van Sandra van Endschot (directie) Melanie de Lange (orthopedagoog) Eugene Braams (zorgcoördinator) Dick Marissen (onderwijskundige) Leny den Hartog (IB’er) Henriëtte van Domselaar (schoolarts) Medezeggenschap Deelraad Karin van Eijk Leon van Zetten Gert Kroesbergen Erna Smulders Leerlingenraad Leerling Bovenbouw Onderbouw Docenten PTA Groevenbeek PTA Landstede Administratie Alma Roeterdink

6 Missie De doelgroep van het Rietschans College bestaat uit leerlingen met internaliserende problematiek en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden deze leerlingen een breed onderwijspakket van hoge kwaliteit. Het Rietschans College is een veilige school. Een school met herkenbare normen en waarden, respect voor eigenheid een duidelijke organisatiestructuur en het kind centraal staat. Het is onze intentie en ambitie om kinderen naast diplomagericht onderwijs ook praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden aan te leren, zodat zij hun toekomst zo goed mogelijk vorm kunnen geven.

7 Visie 1/3 Het Rietschans College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor de onderbouw en bovenbouw. In de onderbouw bieden wij VMBO-TL en HAVO/VWO. In de bovenbouw hebben wij Vmbo kader (sector Zorg en welzijn), Vmbo-tl en Havo. Onze school stelt duidelijke en herkenbare onderwijsdoelen die voldoen aan de wettelijke eisen voor het voortgezet onderwijs en de kwaliteit borgen. Wij werken samen met het Christelijk College Groevenbeek en de Vavo van ROC Landstede.

8 Visie 2/3 De school streeft ernaar om de leerlingen uit te laten stromen naar het regulieronderwijs en of vervolgopleiding. Met professionele meetinstrumenten registreren wij de voortgang van onze leerlingen. Leidend hierbij is het Ontwikkelingsperspectief. Hierin leggen wij de emotionele en schoolse en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen vast. Voorts is het Ontwikkelingsperspectief onze leidraad voor oplossingsgericht handelen, zodat wij de vaardigheden van onze leerlingen kunnen vergroten.

9 Visie 3/3 Het Rietschans College richt zich op het bereiken van maatschappelijke zelfredzaamheid van onze leerlingen en het vergroten van hun medeverantwoordelijkheid bij hun eigen leerproces. Dit doen wij door een vakkenpakket aan te bieden dat zich specifiek richt op de praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden. We doen dit vanuit de gedachte dat onze leerlingen een bredere vraag hebben dan naar kennis alleen. Onze medewerkers stellen zich professioneel op naar leerlingen, ouders en organisatie.

10 Visie op het benaderen van leerlingen
Maatschappij is niet ingericht op mensen met leer- en/of gedragsproblemen. Doel: Kind aanpassen aan de maatschappij en niet de maatschappij aan het kind. Trial and error. Fouten maken mag en is zelfs gewenst om ervan te leren. Fouten/problemen bespreken en alternatief bespreken en toepassen. Doelen aanpassen aan fouten/problemen.

11 Algemene mededelingen
Telefoontjes voor docenten graag na schooltijd (na 15.45) en zo min mogelijk onder de lesmomenten. OF PER MAIL.

12 Bezoeken aan huisarts/tandarts graag plannen buiten de schooltijden.
Algemene mededelingen Bezoeken aan huisarts/tandarts graag plannen buiten de schooltijden.

13 Algemene mededelingen
Bij ziekte melden per bij de mentor (voorkeur), anders bellen (na uur)

14 Algemene mededelingen
Nakomen/nablijven We gaan uit van het goede in de leerling, maar dat lukt niet altijd: Soms nablijven/nakomen: In de middagpauze Op de woensdagmiddag na de pauze van de docenten U als ouder krijgt altijd bericht als uw kind moet nablijven.

15 Algemene mededelingen
PESTPROTOCOL Ook dit jaar is er op de onderbouw aandacht besteed aan het pestprotocol. De leerlingen hebben de eerste week hier aandacht aan besteed. Ze hebben inmiddels al een contract tegen pesten getekend. Tijdens de lessen sociale vaardigheidstraining zal hier ook aandacht voor zijn.

16 Algemene mededelingen
Administratie systemen Parnassys en SOM(Today) Via de schooladministratie heeft u een inlogcode gekregen (of ontvangt u nog) waardoor u mee kunt kijken in Parnassys of SOM(Today) Bijvoorbeeld voor: De jaarplanner van school (Parnassys) Roosters (SOM) Huiswerk (SOM) Absentie (SOM) Cijfers (SOM) 16

17 School/ klassenregels
Algemene mededelingen School/ klassenregels In elke klas hangen op de deur de school- en klassenregels omtrent o.a.: Ziekte en verhindering Respect voor elkaar en materialen Zorgdragen voor je schoolomgeving Spullen in school op juiste plaats Op tijd zijn en startklaar voor de les Omgang met docent

18 Algemene mededelingen
Overgangsnormen We hebben gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan heldere en duidelijk omschrijving van overgangregels. Onze overgangsnormen komen binnen enkelen dagen op de site te staan zodat iedereen deze kan inzien. De overgangsnormen worden door de docentenvergadering aan het eind van het jaar strikt gehanteerd. Zij geven het advies aan de CVB of uw kind overgaat.

19 Rietschans College Dr. Van Dalelaan 66A 3851 JD Ermelo
Algemene mededelingen Post gelieve niet naar de postbus te sturen maar naar het postadres, te vinden op de website. Rietschans College Dr. Van Dalelaan 66A 3851 JD Ermelo

20 LOB en sector-/profielkeuze
Laatste jaar onderbouw? Sectoren/profielen kiezen t.b.v. het vervolgonderwijs (MBO/HBO) Martin Gerrets/Lenny Hartog Tijdschema: Augustus - juli : Lessen LOB van Martin 25 november : Uitleg profielen en sectoren aan ouders. Week 2 : Voorlopige keuze inleveren bij Martin. Mentoren, Martin en Lenny bekijken de voorlopige keuze. 23 januari : Gesprekken met ouders over voorlopige keuze Week 9 : Definitieve keus inleveren bij Martin. Mentoren, Martin en Lenny bekijken de keuze Mei/juni : Profiel of sectorkeuze komt in het OPP

21 Schoolkamp Leerlingen laten op school bekend gedrag zien
Mogelijkheid om leerling buiten vertrouwde omgeving in andere onbekende situaties te zien. Leerlingen leren leergebied overstijgende vaardigheden Zwarte Veldje in Nunspeet. Eén na laatste schoolweek. Is afgelopen jaar als zeer leuk ervaren.

22 Verlaten schoolterrein
3e klassers: ouders hebben reeds toestemming gegeven in de 2e klas 2e klassers: na toestemming ouders via Alleen op dinsdag en vrijdag in de grote pauze – volledig vrij in beweging Op andere dagen op het terrein van Veldwijk.

23 SCOL/SDQ SCOL: Sociale Competentie Observatie Lijst
SDQ: Strength and Difficulties Questionaire SCOL Ingevuld door leerlingen en docenten (2x p/j) SDQ Ingevuld door ouders en docenten Uitkomst gebruiken om doelen te stellen voor de leerling en vermelden in het Ontwikkelingsperspectief

24 Herindicatie Indicatie afgelopen?  nieuwe aanvragen (herindicatie)
3 maanden voor verstrijken einddatum, maar moet voor 1 april ingeleverd zijn Melanie de Lange (orthopedagoge) coördineert en neemt binnenkort hierover contact met u op. Geen indicatie, geen onderwijs op het Rietschans College


Download ppt "Informatieavond 10 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google