De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2014

2 Agenda (verwachte eindtijd 21:30)
Opening Informatie van Cuny Bosman Ruimte rondom school Noventa invallerspool Opening gebouw Gezamenlijke inkoop binnen Noventa Computers in de klas

3 De plaats binnen de zorgstructuur op school
Intern Begeleider De plaats binnen de zorgstructuur op school

4 Presentatie Introductie Presentatie
Landelijk beleid ministerie OC&W, Clustering Noventa en Schoolbeleid van de Claercamp Zorg structuur binnen de Claercamp Specifieke processen en overgang naar Passend Onderwijs

5 Onderwijsontwikkelingen
Opbrengstgericht denken en werken Uitdagend en passend onderwijs Analyseren en doelen stellen Verantwoording afleggen Kwaliteitszorg wordt gevoed door leerresultaten op kind- groeps- en schoolniveau PASSEND ONDERWIJS per 1 augustus 2014

6 VISIE EN BELEID NOVENTA
Van hulpverlening naar afstemming Wanneer het kind als uitgangspunt wordt genomen dan is de ontwikkeling van het kind allesbepalend en bestaan er geen zorgkinderen De IB-er richt de hulp op het geven van goed onderwijs van de leerkracht volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs en wordt zo een coach als het gaat om afstemmingsvragen m.b.t. het onderwijs aan kinderen

7 De zorgstructuur richt zich niet meer op het individuele kind maar op de professionals, de groep en de school De IB-er richt zich op versterken van leerkracht gedrag in de vorm van coaching De resultaten moeten geanalyseerd worden Het beleid moet erop gericht zijn om te komen tot verbetering Binnen de Claercamp vraagt dit net zoals binnen andere scholen om een omslag in denken en een inhaalslag gezien voorgaande ontwikkelingen.

8 Ontwikkelingen binnen Noventa specifiek voor de IB-er
Professionaliteit van de leerkracht is nodig omdat de zorg in de groep plaats moet vinden Leerkracht is verantwoordelijk ook voor de administratieve afhandeling IB-er krijgt een coachende rol en consulterende rol

9 De directeur is de onderwijskundig leider op het gebied van zorg en wordt hierin ondersteund door de IB-er De IB-er draagt bij aan het ontwikkelen van een goede zorgstructuur en een planmatig werken Groepsplannen voor de verschillende vakgebieden Handelingsplannen Leerlingbesprekingen Groepsbesprekingen Planning van de toetsing CITO

10 Fasering in het proces op de Claercamp (1)
In 2011 scoorde de zorgstructuur binnen de Claercamp onvoldoende In 2012 (voorjaar) nieuwe IB-er en nieuwe directeur Belangrijkste taak: de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zo de school in het basis arrangement terug te brengen (zie zorgdocument)

11 Fasering in het proces op de Claercamp (2)
In 2013 Zorg is weer georganiseerd volgens de geldende richtlijnen Tot 1 januari 2014 is 1 ½ dag beschikbaar gesteld voor IB om te werken aan achterstand en implementatie van het geldende beleid. Vanaf 1 januari 2 dagen beschikbaar. Nog niet alles is zoals wij dat wensen.

12 Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs en Speciaal Basis Onderwijs (SBO)
Moeilijk lerende kinderen Kinderen met opvoedingsmoeilijkheden Alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben

13 Speciaal Onderwijs Cluster 1 – Blinde, slechtziende kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap Cluster 2 – Dove, slechthorende kinderen of kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die een van deze handicaps hebben

14 Cluster 3 – Lichamelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen, ZMLK of meervoudig gehandicapte kinderen Cluster 4 – Kinderen met stoornissen en gedragsproblemen, ZMOK, kinderen met een DSM-IV classificatie

15 Leerling Gebonden Financiering (LGF)
Geld dat scholen ontvangen voor onderwijs aan leerlingen met een beperking Bedoelt voor die leerlingen die geen gewoon onderwijs kunnen volgen zonder extra voorzieningen Ouders vragen een LGF aan en dan kunnen ouders kiezen voor een gewone school of voor een school voor speciaal onderwijs

16 Aanvraag doen voor LGF (indicatie) (1)
Ouders dienen deze aanvraag te doen en uiteraard (mogelijk) ondersteund en in overleg met de school daar waar nodig Er dient een onderwijskundig rapport te worden gemaakt en de noodzakelijke plannen moeten worden aangeleverd

17 Aanvraag doen voor LGF (indicatie) (2)
Er moet voldaan worden aan de toelatingscriteria die voor elk van deze clusters geldt (zie publicaties ministerie OC en W) De school laat zich hierbij ook ondersteunen door externen, dat kan niet anders

18 Verwijzingen (1) Voor elke verwijzing via de school zijn documenten noodzakelijk; bv zorgrapport, ouderformulier, handelingsplannen etc. Overleg met de ambulant begeleider van het samenwerkingsverband Theresia de Mei (maandelijks overleg)

19 Verwijzingen (2) Voor elke verwijzing zijn weer andere procedures welke met ouders individueel worden besproken Zie bv site voor speciaal onderwijs en SBO Ook op de site renn4-sensor.nl kan je terecht voor informatie

20 Meten is Weten Verschillende vakken verschillende toetsen
De rekenmethode geeft methode gebonden toetsen en de leerkracht houdt dit bij in de cijferregistratie. Op basis van deze toetsen wordt het rapportcijfer van het vak berekend. Informatie hierover krijgt u tijdens de informatieavonden aan het begin van het jaar in de groep van uw kind (school specifiek) Daarnaast de CITO toetsing (genormeerde toets)

21 De plaats van CITO (LVS)
De inspectie eist een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en ontwikkelingen van de leerlingen. Bijvoorbeeld CITO (LOVS) Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en gestructureerde observaties in groep 1 en 2

22 CITO-LVS bron van informatie voor beleid
Leerlingrapporten geven informatie over het niveau, de groei en eventueel de verschillen in scores tussen verschillende categorieën. Groepsrapporten laten zien hoe de groep er als geheel voor staat. In de rapporten staan de gegevens van alle leerlingen uit een groep overzichtelijk bij elkaar. Ook geven veel groepsrapportages de gemiddelde score van de groep weer.

23 CITO-LVS (2) Schoolrapporten leveren een beeld van de ontwikkeling in de verschillende groepen bij diverse leergebieden. Met schoolrapportages ziet u snel welke groepen en leergebieden om extra aandacht vragen. Ook brengt u met schoolrapportages successen in beeld, omdat u direct ziet of eerder genomen maatregelen effect hebben gehad.

24 Vaardigheidsniveau De toetsscores worden omgezet naar een vaardigheidsniveau A tm E of 1 t/m 5 Dit betekent dat je verschillende toetsen volgens een objectieve meetlat kunt vergelijken Toets SPELLING E3 kan worden vergeleken met M4 en zo de vooruitgang worden bepaald

25 NORMEN Op dit moment gebruiken wij binnen de Claercamp de codering A tm E De intentie is om dit te veranderen naar 1 tm 5 (geeft een specifieker beeld) ECHTER Per 1 augustus 2013 kwam CITO met een nieuwe normering van de bestaande toetsen en dat geeft onrust

26 STAND VAN ZAKEN Vaardigheidsscore blijft gelijk. Dus wat 45 was blijft 45 en zo is de groei gewoon te volgen De interpretatie is echter veranderd Behoorde bijvoorbeeld de vaardigheidsscore 45 eerst bij niveau B dan kan het zijn dat het nu behoort tot niveau C In relatie tot de totale leerling populatie is de waarde veranderd

27 Verwarring Advies is om voor groep 8 de oude normen te gebruiken
De vraag ligt hoe dat voor de huidige groep 7 te doen De “zorg-groep” breidt zich hoe dan ook uit Dat wat eerder C niveau was wordt nu wellicht een D niveau en dat betekent voor de huidige schoolafspraken; een handelingsplan uitvoeren

28 Handelingsplannen (1) Binnen de school ligt er sedert vorig jaar een heldere afspraak over wanneer een kind een handelingsplan krijgt Op basis van een CITO D en/of E score schrijft de leerkracht op dit moment nog een handelingsplan en voert dit uit. Hierop wordt dit jaar nog beleid geformuleerd Het HP wordt ondertekend door de ouders en soms zal inzet van ouders worden gevraagd

29 Handelingsplannen (2) In het geval dat de uitval in een totale groep zichtbaar is, bijvoorbeeld een lage score op groepsniveau van woordenschat zal er binnen het groepsplan extra aandacht zijn

30 Van ROOD naar GROEN De omslag die we met elkaar binnen de Claercamp hebben gemaakt is fors De procedures zijn vastgelegd volgens de norm van de inspectie. De komende tijd zullen deze verder school specifiek worden gemaakt Grotendeels is de achterstand ingelopen, leerling dossiers zijn grotendeels op orde en ons blik is op meer GROEN gericht Er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk

31 Alles wat je aandacht geeft groeit……

32 Ruimte rondom school Aantal vierkante meters plein is wettelijke norm
Overleg met gemeente, archticy, Jeugdhonk Open structuur van plein Plannen skatebaan Achter school te drekkig (voor bijv schooltuin) Pannakooi, vangnet

33 Noventa invallerspool
Directeuren Noventa gesproken over invallerspool, vraag is groter dan aanbod Invallers nemen niet elke klus aan Invallers niet altijd geschikt 3 mensen in vaste pool, Wiesje bij ons aan het werk Extra invallers vanuit Penta Noventa belt nu neven-stichtingen en zet advertenties in krant

34 Opening gebouw Afwachten Eigenaar pand is Gemeente
Ideeën vanuit Jeugdwerk Alle participanten meedraaien

35 Gezamelijke inkoop binnen Noventa
Inventarisatie geweest Bovenschools wil wel winst halen Praktische zaken soms financieel winst maar organisatorisch onhandig

36 Computers in de klas Alle computers zijn neergezet
Wachten was op tafels die op maat gemaakt moesten worden


Download ppt "Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google