De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie A13/A16 Activiteiten 2009 ALV “Heide-Bes” 9 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie A13/A16 Activiteiten 2009 ALV “Heide-Bes” 9 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie A13/A16 Activiteiten 2009 ALV “Heide-Bes” 9 februari 2010

2 Procedure Trajectnota / MER 2005 - medio 2009 Voorbereiding Trajectnota / MER _______________________________________________ 2009 - Trajectnota/MER, gepubliceerd op 25 augustus - inspraak en adviesronde september / oktober _______________________________________________ 2010 - Variantkeuze door ministers V&W en VROM - Uitwerking in een Ontwerp Tracébesluit (OTB) - Inspraak - Tracébesluit door ministers V&W en VROM _______________________________________________________________________________________________ 2012-2014 Start realisatie

3 2009 : Trajectnota / MER _____________________________________________ Trajectnota / MER, - gepubliceerd op 25 augustus - inspraak : tot 7 oktober - adviesperiode bestuur : tot 1 november ____________________________________________ In de Trajectnota / MER wordt het traject wordt beschreven: - in een aantal varianten - inclusief een Milieueffectrapportage (MER)

4 Inspraak activiteiten 2009 Samenwerkingsverband van belangenorganisaties: Platform RegioparkRottemeren - A13/A16 ■ 15 belangenorganisaties namens 30.000 huishoudens

5 Bewonersvereniging Heide-Bes (wijk Keizershof) Bewonersorganisatie Ommoord (BOO) Bewonerscommissie Varenbuurt i.o. Bewoners Rotte-band Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang Belangenvereniging Hillegersberg-Bergse Bos (BVHBB) Bewonersorganisatie Molenlaankwartier Vereniging Molenlaanbelangen Stichting BewonersOrganisatie Oud Hillegersberg Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen Hillegersberg Bewonersorganisatie 110-Morgen Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO) Bezorgde Bewoners Berkseleweg Natuur- en Vogelwacht Rotta Rotterdams Milieucentrum (RMC) Platform RegioparkRottemeren - A13/A16 ■ 15 belangenorganisaties namens 30.000 huishoudens

6 Kernboodschap inspraakreactie Van nut en noodzaak van de weg zijn wij niet overtuigd, maar als de weg er toch komt, dan moet hij optimaal ingepast worden en dat betekent : Een tunnel onder maaiveld van Rooseveltweg tot Ankie Verbeek-Ohrlaan

7 Tracé A13/A16

8

9 Passage Lage Bergse Bos Bouwstenen Variantennota A13/A16 Open of Dicht

10 Inpassing maaiveldtunnel Een tunnel op maaiveld is geen goed alternatief De TN/MER kijkt slechts naar de eindsituatie, Daarbij wordt een aantal belangrijke aspecten vergeten: Breedte van de kaalslag Inpassing met taluds vergt een breedte van 225 tot 450m

11 Inpassing landtunnel : - 2 x 100m inpassing “Uitvoeringskader Noordas” - 2 x 200m geleidelijke overgang (zoals bij de A2 in Utrecht)

12 Inpassing maaiveldtunnel Een tunnel op maaiveld is geen goed alternatief De TN/MER kijkt slechts naar de eindsituatie, Daarbij wordt een aantal belangrijke aspecten vergeten: Breedte van de kaalslag Inpassing met taluds vergt een breedte van 225 tot 450m Duur van het herstel Het duurt zeker 15 jaar voordat in het park weer een vergelijkbaar kwaliteitsniveau is bereikt Vernietiging van 35 jaar parkontwikkeling (duurzaamheid) Argument herstructurering Lage Bergse Bos mist elke grond

13 Inspraak activiteiten 2009 Vóór gereedkomen Trajectnota/MER 2 juni Brief aan BAG voor bespreking voorkeursalternatief BAG: Bestuurlijke Afstemgroep Wethouder Rotterdam: Vervat; voorzitter Directeur ZH van Rijkswaterstaat Wethouder Lansingerland Vertegenwoordiger Deelgemeenten

14 Inspraak activiteiten 2009 Vóór gereedkomen Trajectnota/MER 2 juni Brief aan BAG voor bespreking voorkeursalternatief Na publicatie Trajectnota/MER op 25 augustus 2009 12 sept Bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders

15 Inpassing maaiveldtunnel

16 Inspraak activiteiten 2009 Vóór gereedkomen Trajectnota/MER 2 juni Brief aan BAG voor bespreking voorkeursalternatief Na publicatie Trajectnota/MER op 25 augustus 2009 12 sept Bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders 29 sept Indienen zienswijze

17 Inspraak activiteiten 2009 Vóór gereedkomen Trajectnota/MER 2 juni Brief aan BAG voor bespreking voorkeursalternatief Na publicatie Trajectnota/MER op 25 augustus 2009 12 sept Bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders 29 sept Indienen zienswijze Inspreken in de betrokken Raadscommissies

18 Inspraak activiteiten 2009 Vóór gereedkomen Trajectnota/MER 2 juni Brief aan BAG voor bespreking voorkeursalternatief Na publicatie Trajectnota/MER op 25 augustus 2009 12 sept Bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders 29 sept Indienen zienswijze Inspreken in de betrokken Raadscommissies 01 sept Deelgemeente H’berg-Schieb.Commissie RO 07 sept Deelgemeente Prins AlexanderCommissie BRO 24 sept Gemeente RotterdanCommissie ESMV 07 okt StadsregioraadCommissie V en V 21 okt Provincie ZHStatencommissie MKE

19 Inspraak activiteiten 2009 Vóór gereedkomen Trajectnota/MER 2 juni Brief aan BAG voor bespreking voorkeursalternatief Na publicatie Trajectnota/MER op 25 augustus 2009 12 sept Bijeenkomst voor raadsleden en bestuurders 29 sept Indienen zienswijze Inspreken in de betrokken Raadscommissies 01 sept Deelgemeente H’berg-Schieb.Commissie RO 07 sept Deelgemeente Prins AlexanderCommissie BRO 24 sept Gemeente RotterdanCommissie ESMV 07 okt StadsregioraadCommissie V en V 21 okt Provincie ZHStatencommissie MKE 02 nov Brief aan Minister VROM

20 Resultaat van de inspraak Alle besturen in de Regio zijn vóór een tunnel door het Bergse Bos. De Rotterdamse Raad heeft de meest duidelijke uitspraak gedaan. 1 oktober werd unaniem een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat: de passage Bergse Bos door middel van een tunnel onder maaiveld plaatsvindt, en dat de variant zonder tunnel onbespreekbaar is bij voorkeur een lage passage van het Terbregseplein, waardoor de tunnel zo lang mogelijk wordt doorgezet Wethouder Vervat was het volledig eens met de motie en is daarmee ”gemotiveerd” het overleg met de minister van V&W in gegaan.

21 Overleg met het Rijk - Stand van zaken (1) Verslag in een brief van Vervat aan de BAG d.d. 19 november 2009 - Instemming met de goedkoopste variant 3 - Met uitzondering passage Bergse Bos en tracé HSL-AVOlaan - De open bak van variant 3 in het Bergse Bos wordt geoptimaliseerd met brede passages over de bak, die geen tunnel vormen - Vervat acht het denkbaar dat daarmee “vergelijkbare effecten als met een tunnel worden bereikt” - Geen randvoorwaarden langs Ommoord bij variant 3 - Accoord met een financiële bijdrage van de regio voor inpassing

22 Overleg met het Rijk - Stand van zaken (2) Vervat is in een door Groen Links aangevraagd interpellatiedebat op 17 decemder ter verantwoording geroepen. Vervat heeft verklaard: - Dat de optimalisatie een wens van de minister is, waarmee hij heeft ingestemd uit respect voor de minister - Dat hij niet gelooft dat een in een met een tunnel vergelijkbare kwaliteit kan worden bereikt - Dat hij vervolgens vasthoud aan een tunnel in het Bergse Bos - Dat de inpassing bij Ommoord nog ter discussie kan komen in de uitwerkingsfase Bij Rijkswaterstaat zijn de afspraken echter niet zo over gekomen

23 Overleg met het Rijk - Stand van zaken (3) Een brief van B&W Lansingerland aan de Raad vermeldt: Voor wat betreft de inpassing in het Lage Bergse Bos hebben de Randstad Urgentpartners afgesproken dat : Inpassing in een tunnel, al dan niet onder maaiveld, geen onderdeel vormt van een nadere uitwerking De inpassing moet zodanig zijn dat hierop de wetgeving Tunnelveiligheid niet van toepassing is Inpassing in het Lage Bergse Bos blijft in de visie van de minister beperkt tot enkele overkluizingen, met als doel het bereiken van een inpassingskwaliteit die qua effecten voor het gebied die van een tunnel zoveel mogelijk benadert.

24 Stellingen t.a.v. het beschikbare budget 1. Een zorgvuldige inpassing in de omgeving bepaalt het budget. Een tevoren vastgesteld budget kan en mag niet bepalend zijn voor de inpassing van infrastructuur.

25 Stellingen t.a.v. het beschikbare budget 1. Een zorgvuldige inpassing in de omgeving bepaalt het budget. Een tevoren vastgesteld budget kan en mag niet bepalend zijn voor de inpassing van infrastructuur. 2. Een regiobijdrage kan alleen bespreekbaar zijn als de inpassing meerwaarde creëert. Dit is slechts een geval van “de vervuiler betaalt”.

26 Stellingen t.a.v. het beschikbare budget 1. Een zorgvuldige inpassing in de omgeving bepaalt het budget. Een tevoren vastgesteld budget kan en mag niet bepalend zijn voor de inpassing van infrastructuur. 2. Een regiobijdrage kan alleen bespreekbaar zijn als de inpassing meerwaarde creëert. Dit is slechts een geval van “de vervuiler betaalt”. 3. De minister van V&W heeft genoeg budget, het is aleen een keuze tussen een goede inpassing hier of meer km snelweg elders

27 Kosten Goedkope variant 3, voorkeur minister V+W € 1.000 mln Voorkeursvariant Rotterdam en regio€ 1.600 mln inclusief meerkosten voor de tunnel Bergse Bos ad€ 300 mln Deze berekening is aantoonbaar onjuist, de meerkosten van een tunnel bedragen niet meer dan € 150 mln

28 Kostenindicatie (op basis van 4 tunnelbuizen) € 100.000 / m1 € 200.000 / m1 _____________________ + _______________+

29 Procedure Trajectnota / MER 2005 - medio 2009 Voorbereiding Trajectnota / MER _____________________________________________ 2009 - Trajectnota/MER, gepubliceerd op 25 augustus - inspraak en adviesronde september / oktober _____________________________________________ 2010 - Variantkeuze door ministers V&W en VROM - Uitwerking in een Ontwerp Tracébesluit (OTB) - Inspraak - Tracébesluit door ministers V&W en VROM ______________________________________________ 2012-2014 Start realisatie

30


Download ppt "Commissie A13/A16 Activiteiten 2009 ALV “Heide-Bes” 9 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google