De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Aansluiting VMBO-MBO”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Aansluiting VMBO-MBO”"— Transcript van de presentatie:

1 “Aansluiting VMBO-MBO”
Project “Aansluiting VMBO-MBO”

2 Doel project Processen op elkaar afstemmen, (dmv
methodiekbeschrijvingen) met als doel dat schoolgaande jongeren in Eindhoven een startkwalificatie kunnen behalen. Toelichtende tekst: Doelstelling is een methodiekbeschrijving die ervoor kan zorgen dat schoolgaande jongeren in Eindhoven een startkwalificatie kunnen behalen. Bedoeling is dat de aansluiting verbetert dmv het protocolleren van werk- en overdrachtsprocessen; wij willen dat niemand tussen wal en schip valt. Processen moeten daarom op elkaar afgestemd worden. Dit om ervoor te zorgen dat alle vmbo-leerlingen een tijdige en goede overstap maken (lees: “overgedragen worden”) en bij aanvang van het schooljaar staan ingeschreven. Wij willen de administratieve processen in beeld brengen en voorkomen dat leerlingen onzichtbaar dreigen te worden.

3 Doelgroepen project de gediplomeerde vmbo’ers die doorstromen naar het mbo; de ongediplomeerde vmbo’ers, havisten of vwo’ers die doorstromen naar het mbo; de neveninstromers die binnen het vo- onderwijs van school wisselen; de neveninstromers die binnen het mbo-onderwijs van instelling wisselen; de mbo-uitstromers die zonder startkwalificatie uitstromen naar de arbeidsmarkt. Toelichtende tekst: De methodiek bestaat uit 5 hoofdprocessen gericht op 5 typen jongeren zonder startkwalificatie: Momenteel vindt de ontwerp-, en implementatiefase plaats van procesbeschrijving 1: gediplomeerde vmbo/mbo leerlingen uit De systematiek van het ontwerpen van de andere processen is conform de eerste procesbeschrijving.

4 Randvoorwaarden De beschreven methodiek is te gebruiken voor alle jongeren die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zowel voor de vmbo’ers als voor de ongediplomeerde havisten / vwo’ersen mbo’ers. De methodiek bestaat uit 5 hoofdprocessen gericht op 5 typen jongeren zonder startkwalificatie. In de 5 hoofdprocessen zijn alle processtappen vastgelegd die belanghebbenden in de keten moeten uitvoeren, alsmede het tijdstip waarop en /of de periode waarin. Aan de hoofdprocessen zijn instrumenten gekoppeld waarmee kritische momenten in het proces getoetst worden. De hoofdprocessen zijn op schoolniveau te gebruiken om verder uit te werken met schoolgebonden details.

5 Procesindicatoren, procesbeschrijving 1
Op 1 maart 2011 zijn alle in ’10-’11 beoogd gediplomeerde leerlingen uit het vmbo aangemeld bij een mbo-opleiding. Van alle in ’10-’11 beoogd gediplomeerde vmbo-leerlingen zijn binnen 5 werkweken na 1 maart, de plaatsingsbesluiten bekend. Toelichtende tekst: Deze procesindicatoren zijn opgesteld om de kwaliteit van genoemde processen in schooljaar te meten.

6 Reikwijdte project Toelichtende tekst:
Het project “Aansluiting vmbo-mbo” is een Eindhovens project. De huidige reikwijdte is daarmee beperkt tot jongeren die Eindhovense vmbo-onderwijs volgen en willen doorstromen naar een van de 3 aanwezige mbo-instellingen. Omdat het projectdoel feitelijk een middel is om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en de verkregen subsidie daarop gericht dient te zijn, is een verbreding van het project op de schaal van Zuidoost-Brabant wenselijk. Door de verbreding kan de implementatie van de methodiekbeschrijving beter geborgd worden. In de regio zijn in het kader van het convenant “Aanval op uitval” meer projecten gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Van belang voor de implementatie van het Eindhovende project “Aansluiting vmbo-mbo” zijn met name de projecten: “Monitoring vmbo-mbo” en “Digitaal doorstroomportfolio”. Beide projecten zijn onderdeel van het regionale Programma van Maatregelen, dat onderdeel is van het convenant “Aanval op uitval”. Het betreft de maatregelen 3 en 5. Vanaf schooljaar wordt het Eindhovense project verder verbreed en richt zich daarbij op de schaal van Zuidoost-Brabant op vmbo en havo / vwo. De huidige projectorganisatie en inzet van toegekende subsidie wordt daarop afgestemd. Behoefte aan aanvullende subsidie in schooljaar wordt voorgelegd aan de regionale Stuurgroep VSV i.v.m. de mogelijke aanvullende inzet van programmagelden VSV.

7 Prestatie-indicatoren
: Er zijn 5 hoofdprocessen ontworpen en bestuurlijk vastgesteld. Van alle gediplomeerde vmbo’ers is 40% doorgestroomd volgens het 1e hoofdproces van het model van methodiekbeschrijving. In oktober 2011 wordt dit percentage gemeten en bestaat inzicht over de reden waarom dit voor 60% niet is gebeurd. : Van alle 5 typen jongeren is 75% aangemeld + geplaatst volgens methodiekbeschrijving van procesbeschrijving 1. In oktober 2012 wordt dit percentage gemeten en bestaat inzicht over de reden waarom dit voor de resterende 25% niet is gebeurd. Toelichtende tekst: Vanaf schooljaar stromen 4 typen jongeren voor 100% door volgens de regionaal gehanteerde methodiekbeschrijving en zijn alle jongeren per 1 oktober ingeschreven in het onderwijs. Voor 1 type jongere (hoofdproces 5) is bemiddeling naar de arbeidsmarkt succesvol verlopen.

8 Projectorganisatie* De ontwerpgroepen De beleidsgroepen
Het netwerk VSV-contactpersonen De klankbordgroepen * Afhankelijk van het te ontwerpen proces Toelichtende tekst: Om in schooljaar te kunnen borgen dat 40% van de leerlingstromen vmbo / havo / vwo richting mbo verloopt volgens de beoogde hoofdprocessen, wordt schooljaar gebruikt om regiobreed belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling en ontwerp van de 5 onderscheiden hoofdprocessen. De ontwerpgroepen De ontwerpgroep bestaat uit de projectleider en 2 inhoudsdeskundigen uit het voortgezet onderwijs, het mbo en de gemeenten. De ontwerpgroep laat zich bij het ontwerpen adviseren door de achterban die zij vertegenwoordigen. Hiertoe onderhouden zij de noodzakelijke voorbereidende contacten. Per hoofdproces wordt bekeken welke bemensing voor de ontwerpgroep de meest effectieve is. De beleidsgroepen In deze beleidsgroep zitten de projectleiders van de 3 (samenhangende) projecten “Aansluiting vmbo-mbo”, “Monitoring vmbo-mbo”en “Digitaal doorstroomportfolio”. Daarnaast bestaat de beleidsgroep uit een vertegenwoordiging van het regionale netwerk VSV-contactpersonen. Dit zijn directieleden van vo-scholen en mbo-instellingen. Minimaal is de contactgemeente vertegenwoordigd namens de regiogemeenten van Zuidoost-Brabant. Zie vervolg toelichtende tekst op volgende dia.

9 Bijlage: Procesbeschrijving 1
Vervolg toelichtende tekst: Projectorganisatie De beleidsgroep reageert op de ontwerpen van de diverse hoofdprocessen, stemt de voortgang af in het netwerk VSV contactpersonen, de bestaande decanenkringen, stelt een definitief voorstel hoofdproces vast, brengt dit in bij de Stuurgroep VSV. Na goedkeuring in de Stuurgroep VSV bereidt de beleidsgroep de verdere implementatie voor. Vanaf bewaakt de beleidsgroep de uitvoering van de processen en bewaakt deze via de geëigende instrumenten aan de hand van vastgestelde prestatie-indicatoren. Het netwerk VSV-contactpersonen In het netwerk wordt de voortgang van het project besproken, wordt advies gevraagd en keuzes voorgelegd. Input wordt door de beleidsgroep bij het definitief vaststellen van een hoofdproces in meegenomen. De klankbordgroepen (afhankelijk van het te ontwerpen proces) Bijv. decanenkringen of relevante groepen vanuit het mbo. In de decanenkringen wordt de voortgang van het project besproken, wordt advies gevraagd en keuzes voorgelegd m.b.t. de onderwijsinhoudelijke aspecten van de hoofdprocessen. De input wordt door de beleidsgroep bij het definitief vaststellen van een hoofdproces in meegenomen.


Download ppt "“Aansluiting VMBO-MBO”"

Verwante presentaties


Ads door Google