De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding Vragen over verdeelmodel Opzet Vervolg Wat is er nog meer ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding Vragen over verdeelmodel Opzet Vervolg Wat is er nog meer ?"— Transcript van de presentatie:

1 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Aanleiding Vragen over verdeelmodel Opzet Vervolg Wat is er nog meer ? De nota heeft ten doel het inzicht in de normbedragen vanuit het gemeentefonds te bevorderen. Het zou kunnen dienen als input voor het raming/vergelijkingmodel en is tevens de opmaat naar een uitgavenraming.

2 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Vragen over verdeelmodel Welke maatstaven tellen mee? Welke werking heeft elke maatstaf? Wat is de ranglijst van de gemeenten per maatstaf? Welk gewicht heeft welke maatstaf? Wat zou er veranderen volgens het recente onderzoek Maatschappelijke zorg van Cebeon? Welke elementen zijn onduidelijk?

3 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Opzet : Gemeentefonds AU, voorzieningen, belastingcapaciteit Clusters bijv. educatie, werk & inkomen, maatschappelijke zorg Subclusters Wvg, HbH en overige maatschappelijke zorg Maatstaven inwoners, bijstandontvangers, klantenpotentieel Maatstaven uitgelegd effecten en differentiatie Gemeentefonds : = 4e post op de Rijksbegroting Verdeling naar gemeenten (algemene uitkering) = belangrijkste financieringsbron van gemeenten Uitkering hangt af van mate waarin gemeente zelf belasting kan heffen en van lokale kostenfactoren Verdeelstelsel is geleidelijk uitgegroeid tot een complex geheel van ca. 60 verdeelmaatstaven dat uniek is in de wereld Clusters : Er zijn in totaal 16 clusters : Eigen inkomsten, Werk & Inkomen, Maatschappelijke Zorg, Educatie, Kunst en Ontspanning, Groen, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, Oudheid, Riolering, Reiniging, Wegen en Water, Openbare Orde en Veiligheid, Fysiek Milieu, Bevolkingszaken, Bestuursorganen, Algemene ondersteuning/Overig. Subclusters : Maatschappelijke Zorg bestaat uit 3 subclusters, namelijk Wvg, HBH en overige maatschappelijke zorg. Maatstaven : Bij het zoeken naar een rechtvaardige verdeling is er sprake van een (natuurlijke) drang naar een steeds verfijndere verdeling. Sommige verdeelmaatstaven hebben zeer klein aandeel in de verdeling. Algemeen : bevolkingstechnische maatstaven hebben het grootste aandeel, daarna de sociaal-economische indicatoren en voor de overige indicatoren (als klantenpotentieel en oppervlakte land) is een kleinere rol weggelegd. G4 heeft een andere positie in het gemeentefonds, deze gemeenten ontvangen naast het bedrag via de verdeelmaatstaven ook een vast bedrag. Verder kunnen de maatstaven alleen worden opgenomen als de kwaliteit van statistische gegevens voldoende is. Maatstaven uitgelegd : Bijvoorbeeld een maatstaf jarigen is toegevoegd, terwijl ook 65+ reeds als categorie aanwezig is. Deze maatstaf appelleert een een rechtvaardigheidsgevoel (toenemende vergrijzing). Soms (ook in dit geval) hangt er een gering budget aan deze maatstaf, waardoor ook de toegevoegde verklarende werking gering is.

4 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
…vervolg Opzet : Ranglijst beperkte uitleg in nota, rest in Excel-bestand Gewichten vaststelling en methode Monitoring : POR POR 2010 en gevolgen voor verdeelmodel Ranglijst gemeenten : Opgenomen zijn gemeenten mét Delft en Leeuwarden. Volumina van de maatstaven naast elkaar gezet. Per gemeente kun je vergelijkbare gemeenten zoeken, zodat je een benchmark kunt maken. Ik kom zo nog op dit onderwerp terug. Gewichten : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in besluit de gewichten per maatstaf vast. In de nota staan de gewichten uit de junicirculaire van 2012 (gemeentefonds én cluster Maatschappelijke Zorg naast elkaar). Bijvoorbeeld de maatstaf inwoners wordt bij meerdere clusters als verdeelmaatstaf gebruikt. Van de in totaal € 133,38 in het gemeentefonds, wordt € 32,69 verdeeld in het cluster Maatschappelijke Zorg. Door middel van trial and error wordt gekeken welk gewicht iedere maatstaf moet hebben om de hoogte van de kosten per type gemeenten te benaderen (a.h.v. steekproef). Monitoring POR : Geen aansluiting huidige verdeling met de feitelijke lastenpatronen. Cebeon : voorstel = POR 2010. Uitgavenanalyse (92 gemeenten), hercodering op Iv3 functies (wel of niet incl. uitvoeringslasten en mantelzorg op voorziening gehandicapten). Daarna vraag : is er een nieuwe clusterindeling mogelijk op basis van beschikbare gegevens ? Als voorwaarde geldt dat de nieuwe opzet voldoende geëquipeerd dient te zijn om toekomstige ontwikkelingen (decentralisaties in het sociale domein) op te vangen. Daarna zal er een verschillenanalyse worden uitgevoerd, die erop is gericht om de noodzaak tot herijking te beoordelen . Niet duidelijk : G4 zijn niet meegenomen in het onderzoek Verdeling is historisch gegroeid en sluit niet aan bij behoeftepatronen Gegevens verouderd en van voor ‘De Kanteling’

5 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Monitoring : POR Cluster Maatschappelijke zorg : Bewegingen : Volwassenen vs. Jeugd Algemene naar individuele voorzieningen (maatschappelijk gewenst effect van ‘De Kanteling’) Loketfuncties (wmo-breed naar CJG) Vetgedrukt = decentralisatie begeleiding en jeugdzorg Onderstreept = integratie- of decentralisatie-uitkeringen

6 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Wat is er nog meer : Excel-bestand = overzicht per maatstaf : ranglijst gemeenten bron : gemeentefonds, junicirculaire

7 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Vervolg : Iv3 gegevens alleen beschikbaar eigen gemeente ; verzoek 13-10 afspraak A’dam met Cebeon (vergelijkbare gemeenten)

8 Blik op Gemeentefinanciën Presentatie Nota verdeelmodel Cluster Maatschappelijke Zorg
Nog vragen ?


Download ppt "Aanleiding Vragen over verdeelmodel Opzet Vervolg Wat is er nog meer ?"

Verwante presentaties


Ads door Google