De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting diversiteitsinstrumenten. ● Doel: instroom bevorderen van allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en 50+ers ● Gratis extra wervingskanaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting diversiteitsinstrumenten. ● Doel: instroom bevorderen van allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en 50+ers ● Gratis extra wervingskanaal."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting diversiteitsinstrumenten

2 ● Doel: instroom bevorderen van allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en 50+ers ● Gratis extra wervingskanaal voor werkgevers ● Jobkanaal = netwerk van arbeidsbemiddelaars: VDAB, GTB, SLN, VVSG en andere ● Informatie over tewerkstellingsmaatregelen en jobcoaching

3 VSPF vzw Vlaamse social-profitfondsen  Koepel-vzw  Verenigt 8 fondsen van bestaanszekerheid  Verschillende sectoren

4 SFSCW - Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk  Vormingsfonds  Inkomsten via de RSZ: 0,10% van de brutoloonmassa van de werknemers uit de socioculturele sector  Paritair beheer  Doel: bevordering van opleidingen voor werknemers die behoren tot de risicogroepen in de Vlaamse socioculturele sector

5 Definitie risicogroepen  WN’s met diploma ≦ GHSO  6 maanden werkloosheids- of wachtuitkeringen genoten  6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende  Minstens 6 maanden zonder onderbreking een leefloon ontvangen  Jongeren van 15 tot 25 jaar die deeltijds beroepssecundair onderwijs volgen en die deeltijds tewerkgesteld zijn in de socioculturele sector  Tewerkstelling bedreigd door herstructureringen  Activeringsmaatregel van toepassing

6 SFSCW - initiatieven  Financieren van opleidingskosten  Financieren van projectkosten

7 Opleidingen: voorwaarden  Enkel voor deelnemers uit risicogroepen  Deelnemers moeten in dienst zijn bij een werkgever uit de socioculturele sector  Opleiding met en zonder betaald educatief verlof (BEV) – Zonder BEV Met interne opleider: minimum 12 uur opleiding Met externe opleider: minimum 6 uur opleiding – Met BEV: geen minimum vastgelegd

8 Opleidingen: tussenkomst  Nooit hoger dan kosten ten laste van de werkgever  Opleiding met BEV: inschrijvings-, cursus-, verplaatsings- en loonkosten  Opleiding zonder BEV: inschrijving-, cursus- en verplaatsingskosten – Met interne opleider: € 8,00 per uur per deelnemer Voor maximum 30 uur per deelnemer – Met externe opleider: € 13,00 per uur per deelnemer Voor maximum 60 uur per deelnemer

9 Opleidingen: procedure  Aanvraag indienen voor de start van de opleiding via aanvraagformulier  Wordt voorgelegd op Beheerscomité  Schriftelijke bekendmaking beslissing  Nodige bewijsstukken indienen binnen 3 maanden na het einde van de opleiding

10 Projecten: voorwaarden  Op initiatief van het Fonds of van één of meerdere organisaties uit de socioculturele sector  Ook voor deelnemers die niet behoren tot de risicogroepen

11 Projecten: procedure  Vrije aanvraag voor de start van het project  Projectpromotor licht project toe op Beheerscomité  Overeenkomst tussen beide partijen  Tussentijds rapport en eindrapport binnen 5 maanden na het einde van het project

12 Meer info? Bezoek ons op onze infostand Of neem een kijkje op onze website: www.vspf.org

13 www.vdab.be 0800 30 700 Nederlands op de Werkvloer Cursus Nederlands voor werknemers

14 www.vdab.be 0800 30 700 Praktisch, taak- en bedrijfsgericht taalpakket Op maat van uw bedrijf gegeven

15 www.vdab.be 0800 30 700 Het uitgangspunt van Nederlands op de Werkvloer is dat alle werknemers volwaardig kunnen meedenken en meepraten over hun werk en hun dagdagelijkse leven.

16 www.vdab.be 0800 30 700 Screening en vooronderzoek Doelstellingen Instructeur stelt een syllabus samen Op de cursisten afgestemd

17 www.vdab.be 0800 30 700 Transfer naar de werkvloer te : praktijkopdrachten: cursisten én collega’s Zowel de cursist zelf als de collega, krijgen/geven feedback.

18 www.vdab.be 0800 30 700 75 euro per gegeven lesuur. Inbegrepen: de screening van de kandidaat-cursisten, het vooronderzoek, de verplaatsingen, het ontwikkelen van het cursusmateriaal op maat van het bedrijf en natuurlijk de lessen zelf met de daaraan gekoppelde evaluatie. Compensatie van kosten –Sectorieel opleidingsfonds Elk sectorieel fonds heeft zijn eigen regeling, dus men neemt best contact met hen op. –De loonderving kan gecompenseerd worden door het systeem van Betaald Educatief Verlof.

19 www.vdab.be 0800 30 700 Contact: Anneke Ernon Service Manager NT2 Wetstraat 95 1040 Brussel 02/235.18.43

20 www.vdab.be 0800 30 700 IBO Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming

21 www.vdab.be 0800 30 700 IBO opleiding door de onderneming Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming op de werkplek training en begeleiding in een beroep waarin de werkzoekende na de opleiding zal worden tewerkgesteld in dezelfde onderneming

22 www.vdab.be 0800 30 700 de werkgever wil iemand aanwerven Wanneer spreken we over “IBO” de werkzoekende wil (en kan op termijn) deze functie uitoefenen de werkgever wil een degelijke begeleiding en opleiding geven de werkzoekende heeft nog niet alle verwachte kennis/vaardigheden

23 www.vdab.be 0800 30 700 cursist opleiden/begeleiden zoals overeengekomen Engagement werkgever de cursist (op het einde van de IBO) aanwerven met contract onbepaalde duur, met een beschermde periode gelijk aan de duur van de opleiding, behoudens ontslag dringende reden

24 www.vdab.be 0800 30 700 De onderneming en de cursist worden administratief en inhoudelijk ondersteund bij de opstart van het IBO-contract. De cursist wordt begeleid gedurende het volledige verloop. Een minimum aantal vaste begeleidingsmomenten wordt voorzien. Engagementen VDAB

25 www.vdab.be 0800 30 700 Kostenplaatje Werkgever betaalt geen loon maar een productiviteitskost

26 www.vdab.be 0800 30 700 Contact: Roeland Brabants IBO Consulent Wetstraat 95 1040 Brussel 02/235.18.83

27 www.vdab.be 0800 30 700

28 Diversiteitsmanagement voor een Kleurrijk Personeelsbeleid christopher.oliha@bncto.be Kristel.pellens@bncto.be Praktijkdag 10 december 2008

29 Situering 1998 Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering sluiten akkoord in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) Werkgelegenheid van kansengroepen

30  Allochtonen  Arbeidsgehandicapten  Oudere werknemers  Vrouwen  Armen, kortgeschoolde jongeren,… Kansengroepen

31 Wat is een Diversiteitsplan? Acties en maatregelen die de toegang tot en de mobiliteit op de arbeidsmarkt voor kansengroepen vergroten, zonder de kwalificatie-standaarden te verlagen.  Doel = evenredige arbeidsdeelname voor alle kansengroepen

32 Soorten diversiteitsplannen Instapdiversiteitsplan - één of enkele centrale acties, als instap naar een diversiteitsbeleid (maximum €2.500) ‘Klassieke’ Diversiteitsplan (maximum €10.000) Clusterdiversiteitsplan - groepering van verschillende diversiteitsplannen, met één centrale promotor (maximum €3.000) Groeidiversiteitsplan - na de succesvolle afronding van een diversiteitsplan (maximum €2.500)

33 1. Probleemdefiniëring 2. Oorzaken 3.Oplossingsstrategie 4.Uitvoering en continuering Begroting Vierstappenaanpak

34 1.Instroom Optimaliseren wervings –en selectiebeleid Onthaalbeleid IBO Oudere werknemers worden coach van nieuwkomers 2.Doorstroom Opstellen opleidingsplan Aandacht voor loopbaanadvies, competentiemanagement Invoeren van functionerings- en evaluatiegesprekken 3.Retentiebeleid Nondiscriminatieclausule Training interculturele communicatie Nederlands op de werkvloer 4.Audit DIVA:Diversiteitsaudit V&: Vrouw en arbeidsmarkparticipatie FBA: Family and Business Audit Meest voorkomende acties

35 Mainstreaming: Holistic approach Lifestyle issues role models policies flexibility Work environment colleagues belonging openness & knowledge sharing Communication strategy & plans successes & progress Career & personal growth coaching & mentoring career management & development career paths responsibility & progression training & learning Reward total approach compensation structures contribution valued Leadership vision values strategy inspiration Performance management feedback recognition Our people value proposition

36 Diversiteitsbeleid in het BHG Wetgeving Charter Diversiteitsplan

37 Twee Europese directieven (2000/43 & 2000/78) Drie Belgische wetten (10/5/2007) Gender / Origine / Discriminaties Drie Brusselse ordonnanties (4/9/08): –Privé sector –Publieke sector: regionaal (ION) –Publieke sector: lokaal (Gemeenten) Wetgeving

38 Diversiteitscharter Initiatief van de Brusselse Minister van Tewerkstelling en BECI 19 December 2005: de eerste 50 Brusselse ondertekenaars Oktober 2008: 130 getekende charters

39 Diversiteitsplannen in het BHG 4 basisprincipes –Realiteit van de organisatie: flexibel instrument, eigen invulling –Competentiemanagement –Draagvlak –Duurzaamheid

40 Diversiteitsplannen in het BHG 4 diversiteitsassen: –Leeftijd (- 26 jr en 45+ jr) –Origine (buiten EU15) –Handicap –Gender

41 Diversiteitsplannen in het BHG 4 interventieterreinen: –Aanwerving en selectie –Personeelsbeheer –Externe positionering –Interne communicatie

42 Diversiteitsplan: 4 stappen Basisanalyse: Qn + Ql Prioritaire acties –Tewerkstelling brusselse jongeren –Acties voor personen van buitenlandse origine Complementaire acties Evaluatie: tussentijds en finaal

43 Cofinanciering Co-financiering 50% van het budget Maximaal 10.000 euro Eerste helft tot 5.000 euro onmiddellijk na goedkeuring, tweede helft na eindevaluatie

44 Procedure Contact met de diversiteitsconsulent Diagnose: Qn en Ql Keuze van prioritaire & complementaire acties Budget en timing Indiening diversiteitsplan bij ACTIRIS Beheerscomité ACTIRIS beslist Goedkeuring : conventie tss organisatie - Brusselse Minister van Tewerkstelling Eerste deel van cofinanciering

45 Meer info… www.diversiteit.irisnet.be

46 VIVO vzw

47 Onderwijs-Arbeidsmarkt LevensLang Leren Steunpunt diversiteit

48 Onderwijs-Arbeidsmarkt Werkgevers en centra deeltijds onderwijs informeren Vacatures bekend maken bij CDO Werkervaringsplaats bezoeken Evaluatie en bijsturing

49 LLL VTO- map Vormingsbudget Competentiemanagement

50 Steunpunt diversiteit Werkgevers sensibiliseren om in diversiteit te werken Kansengroepen toeleiden naar de sector

51 Instrumenten diversiteit Diversiteitsplan Beroepenfiches Stappenplan non-discriminatiecode Omgaan met discriminerend gedrag van cliënten (in de thuiszorg) Ervaringsuitwisseling …

52 Partners in diversiteit Projectontwikkelaars Evenredige Arbeidsdeelname (verbonden aan Resoc/Serr/BNCTO) Vakbondsconsulenten diversiteit (ACV-ABVV- ACLVB) Projectmedewerkers Steunpunt diversiteit VIVO Consulenten Jobkanaal-VERSO

53 Meer info mbt diversiteit? Catelijne DeVriendt –Cd@vivosocialprofit.org –02 250 37 78 Imane Bouzarmat –Ib@vivosocialprofit.org –02 250 37 88


Download ppt "Toelichting diversiteitsinstrumenten. ● Doel: instroom bevorderen van allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en 50+ers ● Gratis extra wervingskanaal."

Verwante presentaties


Ads door Google