De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting diversiteitsinstrumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting diversiteitsinstrumenten"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting diversiteitsinstrumenten

2 ● Doel: instroom bevorderen van allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en 50+ers
● Gratis extra wervingskanaal voor werkgevers ● Jobkanaal = netwerk van arbeidsbemiddelaars: VDAB, GTB, SLN, VVSG en andere ● Informatie over tewerkstellingsmaatregelen en jobcoaching

3 VSPF vzw Vlaamse social-profitfondsen
Koepel-vzw Verenigt 8 fondsen van bestaanszekerheid Verschillende sectoren

4 SFSCW - Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk
Vormingsfonds Inkomsten via de RSZ: 0,10% van de brutoloonmassa van de werknemers uit de socioculturele sector Paritair beheer Doel: bevordering van opleidingen voor werknemers die behoren tot de risicogroepen in de Vlaamse socioculturele sector

5 Definitie risicogroepen
WN’s met diploma ≦ GHSO 6 maanden werkloosheids- of wachtuitkeringen genoten 6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende Minstens 6 maanden zonder onderbreking een leefloon ontvangen Jongeren van 15 tot 25 jaar die deeltijds beroepssecundair onderwijs volgen en die deeltijds tewerkgesteld zijn in de socioculturele sector Tewerkstelling bedreigd door herstructureringen Activeringsmaatregel van toepassing

6 SFSCW - initiatieven Financieren van opleidingskosten
Financieren van projectkosten

7 Opleidingen: voorwaarden
Enkel voor deelnemers uit risicogroepen Deelnemers moeten in dienst zijn bij een werkgever uit de socioculturele sector Opleiding met en zonder betaald educatief verlof (BEV) Zonder BEV Met interne opleider: minimum 12 uur opleiding Met externe opleider: minimum 6 uur opleiding Met BEV: geen minimum vastgelegd

8 Opleidingen: tussenkomst
Nooit hoger dan kosten ten laste van de werkgever Opleiding met BEV: inschrijvings-, cursus-, verplaatsings- en loonkosten Opleiding zonder BEV: inschrijving-, cursus- en verplaatsingskosten Met interne opleider: € 8,00 per uur per deelnemer Voor maximum 30 uur per deelnemer Met externe opleider: € 13,00 per uur per deelnemer Voor maximum 60 uur per deelnemer

9 Opleidingen: procedure
Aanvraag indienen voor de start van de opleiding via aanvraagformulier Wordt voorgelegd op Beheerscomité Schriftelijke bekendmaking beslissing Nodige bewijsstukken indienen binnen 3 maanden na het einde van de opleiding

10 Projecten: voorwaarden
Op initiatief van het Fonds of van één of meerdere organisaties uit de socioculturele sector Ook voor deelnemers die niet behoren tot de risicogroepen

11 Projecten: procedure Vrije aanvraag voor de start van het project
Projectpromotor licht project toe op Beheerscomité Overeenkomst tussen beide partijen Tussentijds rapport en eindrapport binnen 5 maanden na het einde van het project

12 Meer info? Bezoek ons op onze infostand
Of neem een kijkje op onze website:

13 Nederlands op de Werkvloer
Cursus Nederlands voor werknemers

14 Praktisch, taak- en bedrijfsgericht taalpakket
Op maat van uw bedrijf gegeven

15 Het uitgangspunt van Nederlands op de Werkvloer is dat alle werknemers volwaardig kunnen meedenken en meepraten over hun werk en hun dagdagelijkse leven.

16 Screening en vooronderzoek
Doelstellingen Instructeur stelt een syllabus samen Op de cursisten afgestemd

17 Transfer naar de werkvloer te : praktijkopdrachten: cursisten én collega’s
Zowel de cursist zelf als de collega, krijgen/geven feedback.

18 Compensatie van kosten
75 euro per gegeven lesuur. Inbegrepen: de screening van de kandidaat-cursisten, het vooronderzoek, de verplaatsingen, het ontwikkelen van het cursusmateriaal op maat van het bedrijf en natuurlijk de lessen zelf met de daaraan gekoppelde evaluatie. Compensatie van kosten Sectorieel opleidingsfonds Elk sectorieel fonds heeft zijn eigen regeling, dus men neemt best contact met hen op. De loonderving kan gecompenseerd worden door het systeem van Betaald Educatief Verlof.

19 Contact: Anneke Ernon Service Manager NT2 Wetstraat 95 1040 Brussel 02/

20 IBO Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming

21 Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming
IBO Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming opleiding door de onderneming op de werkplek training en begeleiding in een beroep waarin de werkzoekende na de opleiding zal worden tewerkgesteld in dezelfde onderneming

22 Wanneer spreken we over “IBO”
de werkgever wil iemand aanwerven de werkzoekende wil (en kan op termijn) deze functie uitoefenen de werkgever wil een degelijke begeleiding en opleiding geven de werkzoekende heeft nog niet alle verwachte kennis/vaardigheden

23 Engagement werkgever cursist opleiden/begeleiden zoals overeengekomen
de cursist (op het einde van de IBO) aanwerven met contract onbepaalde duur, met een beschermde periode gelijk aan de duur van de opleiding, behoudens ontslag dringende reden

24 Engagementen VDAB De onderneming en de cursist worden administratief en inhoudelijk ondersteund bij de opstart van het IBO-contract. De cursist wordt begeleid gedurende het volledige verloop. Een minimum aantal vaste begeleidingsmomenten wordt voorzien.

25 Kostenplaatje Werkgever betaalt geen loon maar een productiviteitskost

26 Contact: Roeland Brabants IBO Consulent Wetstraat 95 1040 Brussel 02/

27

28 Diversiteitsmanagement voor een Kleurrijk Personeelsbeleid
Praktijkdag 10 december 2008 Diversiteitsmanagement voor een Kleurrijk Personeelsbeleid

29 Situering 1998 Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering sluiten akkoord in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) Werkgelegenheid van kansengroepen

30 Kansengroepen Allochtonen Arbeidsgehandicapten Oudere werknemers Vrouwen Armen, kortgeschoolde jongeren,…

31 Wat is een Diversiteitsplan?
Acties en maatregelen die de toegang tot en de mobiliteit op de arbeidsmarkt voor kansengroepen vergroten, zonder de kwalificatie-standaarden te verlagen. Doel = evenredige arbeidsdeelname voor alle kansengroepen

32 Soorten diversiteitsplannen
Instapdiversiteitsplan - één of enkele centrale acties, als instap naar een diversiteitsbeleid (maximum €2.500) ‘Klassieke’ Diversiteitsplan (maximum €10.000) Clusterdiversiteitsplan - groepering van verschillende diversiteitsplannen, met één centrale promotor (maximum €3.000) Groeidiversiteitsplan - na de succesvolle afronding van een diversiteitsplan (maximum €2.500)

33 Vierstappenaanpak 2. Oorzaken 3. Oplossingsstrategie
1. Probleemdefiniëring 2. Oorzaken 3. Oplossingsstrategie Uitvoering en continuering Begroting

34 Meest voorkomende acties
1. Instroom Optimaliseren wervings –en selectiebeleid Onthaalbeleid IBO Oudere werknemers worden coach van nieuwkomers 2. Doorstroom Opstellen opleidingsplan Aandacht voor loopbaanadvies, competentiemanagement Invoeren van functionerings- en evaluatiegesprekken Retentiebeleid Nondiscriminatieclausule Training interculturele communicatie Nederlands op de werkvloer Audit DIVA:Diversiteitsaudit V&: Vrouw en arbeidsmarkparticipatie FBA: Family and Business Audit

35 Mainstreaming: Holistic approach
Lifestyle issues role models policies flexibility Work environment colleagues belonging openness & knowledge sharing Performance management feedback recognition Our people value proposition Leadership vision values strategy inspiration Communication strategy & plans successes & progress Career & personal growth coaching & mentoring career management & development career paths responsibility & progression training & learning Reward total approach compensation structures contribution valued

36 Diversiteitsbeleid in het BHG
Wetgeving Charter Diversiteitsplan

37 Wetgeving Twee Europese directieven (2000/43 & 2000/78)
Drie Belgische wetten (10/5/2007) Gender / Origine / Discriminaties Drie Brusselse ordonnanties (4/9/08): Privé sector Publieke sector: regionaal (ION) Publieke sector: lokaal (Gemeenten)

38 Diversiteitscharter Initiatief van de Brusselse Minister van Tewerkstelling en BECI 19 December 2005: de eerste 50 Brusselse ondertekenaars Oktober 2008: 130 getekende charters

39 Diversiteitsplannen in het BHG
4 basisprincipes Realiteit van de organisatie: flexibel instrument, eigen invulling Competentiemanagement Draagvlak Duurzaamheid

40 Diversiteitsplannen in het BHG
4 diversiteitsassen: Leeftijd (- 26 jr en 45+ jr) Origine (buiten EU15) Handicap Gender

41 Diversiteitsplannen in het BHG
4 interventieterreinen: Aanwerving en selectie Personeelsbeheer Externe positionering Interne communicatie

42 Diversiteitsplan: 4 stappen
Basisanalyse: Qn + Ql Prioritaire acties Tewerkstelling brusselse jongeren Acties voor personen van buitenlandse origine Complementaire acties Evaluatie: tussentijds en finaal

43 Cofinanciering Co-financiering 50% van het budget Maximaal 10.000 euro
Eerste helft tot euro onmiddellijk na goedkeuring, tweede helft na eindevaluatie

44 Procedure Contact met de diversiteitsconsulent Diagnose: Qn en Ql
Keuze van prioritaire & complementaire acties Budget en timing Indiening diversiteitsplan bij ACTIRIS Beheerscomité ACTIRIS beslist Goedkeuring : conventie tss organisatie - Brusselse Minister van Tewerkstelling Eerste deel van cofinanciering

45 Meer info…

46 VIVO vzw

47 Onderwijs-Arbeidsmarkt LevensLang Leren Steunpunt diversiteit
VIVOvzw Onderwijs-Arbeidsmarkt LevensLang Leren Steunpunt diversiteit

48 Onderwijs-Arbeidsmarkt
Werkgevers en centra deeltijds onderwijs informeren Vacatures bekend maken bij CDO Werkervaringsplaats bezoeken Evaluatie en bijsturing Deeltijds leren deeltijds werken in de socioculturele sector De rol van VIVO vzw- De werkgevers en centra deeltijds onderwijs informeren over het project- De vacatures van de werkgevers bekend maken bij de centra deeltijds onderwijs- De organisaties waar een jongere aan het werk is bezoeken- Het project evalueren en conclusies formuleren naar het volgend schooljaar toe

49 LLL VTO- map Vormingsbudget Competentiemanagement

50 Steunpunt diversiteit
Werkgevers sensibiliseren om in diversiteit te werken Kansengroepen toeleiden naar de sector

51 Instrumenten diversiteit
Diversiteitsplan Beroepenfiches Stappenplan non-discriminatiecode Omgaan met discriminerend gedrag van cliënten (in de thuiszorg) Ervaringsuitwisseling

52 Partners in diversiteit
Projectontwikkelaars Evenredige Arbeidsdeelname (verbonden aan Resoc/Serr/BNCTO) Vakbondsconsulenten diversiteit (ACV-ABVV-ACLVB) Projectmedewerkers Steunpunt diversiteit VIVO Consulenten Jobkanaal-VERSO

53 Meer info mbt diversiteit?
Catelijne DeVriendt Imane Bouzarmat


Download ppt "Toelichting diversiteitsinstrumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google