De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ab Czech februari 2014 Transformatie sociaal domein Transitie jeugdzorg GGZ jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ab Czech februari 2014 Transformatie sociaal domein Transitie jeugdzorg GGZ jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 Ab Czech februari 2014 Transformatie sociaal domein Transitie jeugdzorg GGZ jeugd

2 2 Analyse Verkokerde (hulpverlenings)ketens Gebrek aan samenhang Gebrek aan casusregie Gebrek aan doorpakmogelijkheid Gebrek aan bestuurlijke regie Autonoom sterk stijgende kosten Bereik specifieke doelgroepen

3 3 Uitgangspunten Eigen kracht, familie, vrijwilligers, basisvoorzieningen Integraal: geen schotten en kolommen Hulp dichtbij en in principe ambulant Van individu naar gezins- en systeemgericht werken Samen met client plan opstellen Haalbare doelen: herstellen gewone leven Heldere werkwijze en opschalingsprocedures Eén kind en één plan en waar nodig één gezin en één plan Eén coordinator/coach per jongere/per gezin

4 4 Beeld van grote steden (G32) Integrale aanpak doelgroep, leeftijd en problematiek Organisatie frontoffice op wijkniveau: sociale wijkteams Inzet van generalistische werkers met ruim mandaat Ondersteund door o.a. gedragswetenschappers Alle hulp in principe ambulant, tenzij Alle hulp in de wijk, tenzij Aansluiten bij huisarts, school, veiligheidshuis Werkprincipes o.a. : Triple P, SOS, WAC

5 5 Samenhangende beleidsdomeinen Sociaal Domein Onderwijs Domein Economisch Domein Fysiek Domein Gezondheids Domein Veiligheids Domein Sociaal Domein

6 6 Keuzen maken Integraliteit: alleen jeugd en jeugdproblematiek of breder Schaalniveau: centraal/decentraal (wijk, stedelijk, regionaal) Organisatie: frontoffice/backoffice (een of meerdere loketten) Triage: wijze van inschakelen van specialisten Mandaat: hoeveel ruimte krijgt de generalist Rol overheid: wat voer je zelf uit wat laat je uitvoeren Bekostiging: aanbesteden, subsidiëren, bewaken budget!!! Veiligheid: drang, dwang, toezicht, sanctionering Gezondheid: samenwerken met huisarts Onderwijs: samenwerken in zorgadviesteams

7 7 Transitie/transformatie Stelselherziening jeugdzorg Transitie Transformatie Eigen kracht Civil society Begeleiden Opvoeden Generalist Een gezin en een plan Wetgeving Financiering Subsidiering Kwaliteit Overgang Regio Organisatie Intern en extern

8 8 Generalist Generalistisch HBO Social Work: voor alle sociale problematiek Casusregie en grotendeels ook zelf uitvoeren Bevordert eigen kracht, schakelt familie/buren/vrijwilligers enz Advies, eerste hulp en triage specialisten bij: verslaving, psychische problemen, lvb problematiek, huisvesting, schulden, opvoeden enz Werkt samen met huisarts, school en veiligheidshuis Schakelt specialisten in en houdt daar contact mee Schaalt desgewenst op/af naar gedwongen kader Werkt samen met leerplicht, jeugdbescherming en jeugdreclassering

9 9 Hulpverlening jeugd Jongere/ouders Familie/vrienden/buren/vrijwilligers Zelfhulp/sociaal cultureel/onderwijs Generalist (medisch/psychisch/sociaal) Onafhankelijk specialistisch advies

10 10 Generalist eigen kracht basisvoorzieningen en vindplaatsen specialisten Generalisten team

11 11 Vindplaatsen jeugd Regie Generalistisch wijkteam Vindplaats gezondheid Vindplaats onderwijs Vindplaats veiligheid Vindplaats sociale zaken Vindplaats Soc. cultureel

12 12 Afspraken maken met partners Veiligheid: RvdK, VH, JB en JR Onderwijs: zorgstructuur, specifieke voorzieningen, passend onderwijs Huisartsen: sociale kaart, doorverwijzen, ontwikkeling generalistische basis GGZ Patiëntorganisaties: e-hulpverlening, eigen dossier beheer, een gezin/een plan, privacy Afstemming welzijn/soc zaken/leerplicht met wijkteams

13 13 Realisatie bezuinigingen Rijksbudget oplopend 15% (jeugdzorg 17,6%, AWBZ 25%) Korting gemeentefonds Realisatie frontoffice (generalistisch wijkwerkers) Verschuiving van 3 de > 2 de > 1 ste >0 de lijn Triage zo veel mogelijk naar 1 ste lijn Minder: hulpverleners per casus, specialisten, intramuraal en uithuisplaatsingen Meer: eigen kracht, familie, vrijwilligers, basisvoorzieningen, generalisten in 1 ste lijn, regie dichtbij Verwachting: bezuiniging 15% + verschuiving 5 %

14 14 Landelijke uitwerkingsvraagstukken Landelijke voorzieningen (landelijke subsidie) Overgangsmaatregelen (VNG voorstel mbt GGZ) Zeer specialistische voorzieningen (Raamovereenkomst) Kwaliteit/certificering, informatie, inspectie Financieel verdeelmodel (mei 2014) Wetgeving/AMVB’s

15 15 Regionaal uitwerken Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Wat regionaal, wat subregionaal en wat lokaal Gedwongen kader Bestuursakkoord GGZ Relatie onderwijs, huisarts en JGZ Intramuraal Zeer specialistisch Afdekken financiële risico’s Relatie veiligheidshuis

16 16 Regionaal samenwerken Zuidoost Brabant: 21 gemeenten, 750.000 inwoners Gezamenlijke: visie, functioneel model, proces Subregionale verbijzonderingen (subregio’s) Instellingen veelal regionaal dan wel subregionaal Gezamenlijke bijscholingen Versnelling provinciale jeugdzorg Voornemen: regionaal: JB,JR,crisisdienst en AMHK : regionaal: intramurale hulp/financiële solidariteit : regionale inkoop overige hulp/ raamovereenkomsten

17 17 Regionaal functioneel ontwerp

18 18 GGZ jeugd

19 19 GGZ factsheet 3,4 miljard jeugdhulpmiddelen, waarvan 850 miljoen voor GGZ Jeugd: 25% van alle jeugdhulpmiddelen > GGZ J Middelen nu bij zorgverzekeraars > 403 gemeenten 3,5 miljoen jeugdigen, waarvan 170.000 in behandeling bij GGZ: 5% van alle jeugdigen 80% van verwijzingen nu via huisarts Gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen, aanpassingsstoornissen, relatiestoornissen, eetstoornissen, psychosen enz. 95% ambulant, 75% enkelvoudig en 25% complex

20 20 Psychische kwetsbaarheid psychologie/psychiatrie: jonge wetenschap samenhang: bio-psycho-sociaal wezen biologisch/genetisch o.a.: zwakbegaafd, syndroom van Down, autisme sociaal/events o.a.: armoede, traumatische ervaringen psychologisch o.a.: hechting, opvoeding

21 21 Omgaan met psychische problemen aandacht primair op buitenwereld cliënten stimuleren naar binnen te kijken natuurlijke neiging: pijn vermijden hulp vragen niet gemakkelijk cruciaal is de lijdensdruk van de hulvrager

22 22 Therapeutische interventies meeste voorkomende fobie: niet naar binnen durven kijken vat vol: emoties, gevoelens, verlangen, wensen, teleurstellingen, gedrag, enz complex bijv.: en zwakbegaafd en hechtingsproblematiek en stoornis therapeut: professionele gids voor zoektocht naar binnen doel: genezen/herstellen van binnen uit, kwetsbaarheid verminderen, autonomie versterken zicht krijgen, grip krijgen, veranderen, accepteren werkzaam bestandsdeeel: exclusieve professionele aandacht

23 23 Intrapsychische architectuur Veilige hechting is de gewenste situatie voor kinderen Persoonlijkheid wordt gefundeerd in de eerste levensjaren en herdrukken daarna Gericht op zichzelf versus gericht op de ander Meer of minder druk van het geweten Meer of minder remming bij emoties en gevoelens Actief/ondernemend versus passief/volgend

24 24 Kwetsbare intrapsychische architectuur Leidt tot vatbaarheid voor talloze psychische stoornissen Leidt tot grotere kans op talloze vormen van verslaving Leidt tot ontevredenheid over het leven Worden minder (gezond) oud Leidt tot maatschappelijke uitval op veel terreinen Leidt soms tot isolement en zelfdestructie

25 25 Top 10 preventie en GGZ Hechting eerste 5 jaar cruciaal: invoeren ruim ouderschapsverlof en hoge kwaliteit kinderoppas/opvang Maak praten over opvoeden (opvoedingsproblemen) en (intensieve) hulp bij opvoeden normaal Bied kinderen duidelijke structuur in hun leven en behandel met respect belangrijke gezagsrelaties Onthoud kinderen geen frustraties, maar help ze die te verwerken Geef vooral als ouder het goede voorbeeld t.a.v.: moed, wijsheid, rechtvaardigheid en gematigdheid

26 26 Vervolg top 10 preventie en GGZ Naast ouders ook andere sterke positieve identificatiefiguren nodig Bevorder vriendschappen tussen kinderen Versterk de binding met de samenleving door o.a. sport, kunst/cultuur, muziek Versterk het zelfbeeld van kinderen door ontwikkeling van hun talenten en door verruiming van het zicht op en acceptatie van (psychische) kwetsbaarheden Leef gezond: inspanning/ontspanning, voeding, drank/drugs, beweging, relaties/contacten, arbeid en scholing

27 27 GGZ en de jeugdwet Handhaving specifieke wetgeving (BIG, WGBO enz) Doorverwijzing (huisarts, jeugdarts, kinderarts/spec) Privacy (alles met toestemming tenzij…) Zorgplicht/Leverplicht Afspraken maken met beroepsgroepen Landelijke zeer specialistische zorg (modelovereenkomst)

28 28 Overgangsregeling 3 jaar Landelijk akkoord ZN/VNG februari 2014 Landelijk bestuursakkoord GGZ/VWS 2014-2017 Zachte landing GGZ 2015, 2016, 2017 Continuering: generalistische GGZ/specialistische GGZ DSM, zorgzwaarte en DBC Korte termijn: ruimte binnen de systemen Binnen 3 jaar: onderzoek + ontwikkeling alternatieven Rol NZa, CvZ, inspectie enz Scholing, handreiking, ondersteuning RRT, ondersteuning ZV

29 29.

30 30 Informeren en afstemmen

31 31

32 32 Bestuurlijke besluiten Zuidoost Brabant Het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 -2014 en het Onderhandelingsakkoord 2014-2017 als vertrekpunt nemen voor beleidsontwikkeling GGZ-Jeugd voor de periode 2014 – 2017 Realiseren van versterking van de samenhang van het gezondheidsdomein, sociaal domein en onderwijsdomein door elkaar te informeren bij enkelvoudige problematiek en door afstemming bij complexe of risicovolle problematiek Het schematisch overzicht doorverwijzing J-GGZ, uit paragraaf 3.6 als samenvattend regionaal vertrekpunt nemen voor verdere uitwerking op lokaal/subregionaal niveau

33 33 Ambtelijke vervolgopdracht De ambtelijke werkgroep de opdracht geven om op basis van 1ste beslispunt te komen tot voorstellen, na overleg met instellingen en zorgverzekeraars, voor nadere inhoudelijk invulling van de bezuinigingstaakstelling voor de komende periode De ambtelijke werkgroep opdracht geven om op basis van het 2de beslispunt met betrokken partijen te komen tot een samenwerkingsprotocol met betrekking tot informeren en afstemmen De ambtelijke werkgroep de opdracht geven om op basis van het 3de beslispunt voor 1 april 2014 een overzicht te presenteren van de keuzen die lokaal/subregionaal gemaakt zijn De ambtelijke werkgroep de opdracht geven om met de ziektekostenverzekeraars te komen tot samenwerkingsafspraken: in verband met de landelijk vastgestelde overgangsperiode voor de GGZ jeugd, over de relatie tot de GGZ-volwassenen en de relatie met de sociale wijkteams.

34 34 GGZ in de regio GGZ gebruik afgelopen 3 jaren: 1 ste, 2 de, 3 de lijn Wijziging naar 0GGZ, BGGZ, SGGZ Tendensen: landelijk en regionaal Contract 2014: basis GGZ en specialistische GGZ Verschuiving van 3>2>1>0>preventie Realisatie 10%, 15%, 20% Gezamenlijk product/prijs Iedere gemeente zelf volume bepalen: april 2014 Centraal financieren (centrumgemeente) juni 2014

35 35 Oriëntaties in de psychiatrie medisch-biologische wetenschappen en sociale wetenschappen dsm > observeerbare symptomen > diagnose > behandelingen levensverhaal + context + belevingswereld medisch model: classificatie, transparantie, reductie en controle sociale wetenschappen > complexe benadering: als we de stoornis kennen, kennen we de cliënt nog niet

36 36 Focus op afwijkingen wie afwijkingen wil zien, vindt ze altijd geeft schijnhouvast onduidelijke grens tussen normale levensproblemen en echte afwijkingen de stoornis als oplossing, als escape reductie van feitelijk complexe problematiek

37 37 Grenzen schuiven op steeds vaker ook lichtere problematiek ouders en leerkrachten willen vaak een diagnose ligt niet aan schoolsysteem of de opvoeding adhd, pdd-nos, asperger, mcdd en odd levensproblemen en gedragsvarianten worden gemedicaliseerd

38 38 Probleemtransformatie gedrag als resultante van veel onvolkomenheden gereduceerd naar opvallend gedragsafwijking van Jan is storend thuis en in de klas naar Jan heeft ADHD > Jan is een ADHD ér waarom is Jan zo druk > door zijn ADHD hoe weet je dat hij ADHD heeft > doordat hij zo druk is

39 39 Voordeel van DSM-diagnose idee dat je weet wat er aan de hand is toegang tot zorg en voorzieningen charme van eenvoud, zekerheid en objectiviteit intake, diagnosebehandelcombinatie, behandelrichtlijnen, zorgpaden, effectmeting wetenschappelijke erkenning van problematiek profilering van instituten en verenigingen academische carriers en belangengroepen

40 40 Nadeel van DSM-diagnose reductie van reële context: complexiteit, diversiteit en waardebepaaldheid schijnzekerheid over wat er aan de hand is omgeving: schepje er boven op > self-fulfilling prophesie zelf: alles afschuiven op de diagnose > ik ben nu eenmaal …. snellere inzet psychofarmaca gevolgen nadien bij keuringen en sollicitaties

41 41 Psychiatrische ziektes wel transculturele psychiatrie maar geen transculturele cardiologie samenhang tussen historie, samenleving, opvoeding en stoornissen veel psychiatrische stoornissen laten geen biologische oorzaak zien afwijkend gedrag > waardeoordeel over dat gedrag beeldvorming: opsporing van in de natuur gegeven ziektecategorieën


Download ppt "Ab Czech februari 2014 Transformatie sociaal domein Transitie jeugdzorg GGZ jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google