De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop CLB 1 juni 2013 Rob de Geest en Gülhan Keskin-Akdemir

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop CLB 1 juni 2013 Rob de Geest en Gülhan Keskin-Akdemir"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop CLB 1 juni 2013 Rob de Geest en Gülhan Keskin-Akdemir
Transitie Jeugdzorg Workshop CLB 1 juni 2013 Rob de Geest en Gülhan Keskin-Akdemir

2 Inhoud Aanleiding Omvang Voordelen Verantwoordelijkheden Jeugdwet
Beleidsruimte gemeenten Taken Rijk Bestuurlijke afspraken Wetgevingstraject Ondersteuning gemeenten

3 Aanleiding transitie Initiatief Jeroen Dijsselbloem: Parlementaire werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg 2010 rapport: Jeugdzorg Dichtbij Belangrijke bevindingen: Eén financieringsstroom voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de jeugd LVG en jeugd GGZ; Gezinnen en de omgeving van kinderen moeten beter ingezet worden bij opvoed- en ontwikkelingsproblemen van kinderen; Lichtere vormen van jeugdhulpverlening, inclusief jeugd LVG en jeugd GGZ, moeten in de buurt en geïntegreerd aangeboden kunnen worden; Jeugdzorg naar gemeenten.

4 Omvang transitie De huidige taken van de gemeente ten aanzien van jeugd: Jeugdgezondheidszorg (Wpg) Preventieve jeugdbeleid (Wmo prestatieveld 2) De taken na de transitie: Toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg Ambulante jeugdzorg Residentiële zorg Pleegzorg Crisishulp Justitieel kader: Jeugdbescherming en jeugdreclassering Advies- en meldpunt kindermishandeling Kindertelefoon Begeleiding en verzorging kortdurend verblijf (AWBZ) Zorg verstandelijk beperkte tot 18 jaar Jeugd-GGZ Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus)

5 Voordelen transitie Eén wettelijk kader en één integrale financieringssysteem Integrale hulp bij meervoudige problematiek: één gezin-één plan- één regisseur Jeugdstelsel wordt eenvoudiger en sluit beter aan op de eigen kracht en sociale netwerken van gezinnen Door meer nadruk op preventie wordt het beroep op zwaardere specialistische jeugdzorg teruggedrongen Vermindering administratieve lasten voor professionals

6 Verantwoordelijkheden Jeugdwet
Gemeenten: Op een laagdrempelige en herkenbare wijze jeugdhulp bieden; Advies te geven over, het bepalen en het inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp; De toegang tot jeugdhulp in het gedwongen kader; Na de inwerkingtreding financieel verantwoordelijk. Rijk: Verantwoordelijk voor het stelsel; Toereikende financiële middelen; Toezicht.

7 Beleidsruimte gemeenten
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de transformatie. De mate waarin gemeenten en zorgaanbieders de jeugdhulp transformeren bepaalt het succes van de stelselwijziging; Gemeenten hebben de vrijheid om de jeugdhulp in te richten; Toeleiding tot passende hulp Aanbod van jeugdhulp (individuele voorzieningen) Regionale afspraken (in ieder geval voor het AMHK, jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg en bepaalde vormen van specialiseerde zorg) Continuïteit van zorg (overgang voor bestaande gevallen)

8 Taken Rijk Kwaliteitswaarborgen van jeugdbescherming en jeugdreclassering door middel van een certificeringsstelsel; Toezicht op de naleving en de handhaving van de regelgeving door jeugdhulpaanbieders; De harmonisatie van de verschillende professionaliseringstrajecten.

9 Zorgen Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (TSJ)
Sturing op transitieproces: juridische, bestuurlijke en financiële kaders voor de decentralisatie zijn nog niet helder Inzicht in de opgave: gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling Continuïteit van zorg tijdens de voorbereiding van de decentralisatie en de eerste periode na de decentralisatie

10 Bestuurlijke afspraken
Afspraken uit het bestuurlijk overleg (BO) tussen staatssecretarissen VWS en V&J, VNG en IPO: Overheveling in één keer Ruimte voor keuzes in de uitvoering Ruimte voor innovatie Samenhang met andere decentralisatieopgaven Regionale samenwerking Kwaliteit en toezicht Overgangsmaatregelen Financiën

11 Regionale samenwerking
Gemeenten kunnen samenwerken met elkaar om schaalvoordelen te behalen, financiële risico’s te beperken en de continuïteit van zorg te waarborgen Regionale samenwerking in geval van AMHK, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) wordt verplicht Mochten gemeenten geen passende en dekkende indeling voor regionale samenwerking kunnen maken, dan gaat het Rijk de indeling bij AMvB vastleggen (1 januari 2014)

12 Kwaliteit en toezicht College van B&W moeten zich verantwoorden aan de gemeenteraad Certificering: Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten aan bepaalde basis kwaliteitseisen voldoen om een certificaat te kunnen krijgen Gemeenten mogen uitsluitend contracten afsluiten met instellingen die een dergelijk certificaat hebben gekregen 1 oktober 2013 wordt het normenkader certificering door het Rijk vastgesteld. 1 januari 2014 wordt door het Rijk gestart met het certificeren van instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering De samenwerking tussen de inspectie en gemeenten wordt uitgewerkt in het ‘Afsprakenkader toezicht’ door het Rijk en VNG (januari 2014)

13 Overgangsmaatregelen
Zorg of reeds een recht op jeugdzorg vóór 1 januari 2015 => dezelfde zorgaanbieder in Tot een jaar na inwerkingtreding van de Jeugdwet geldig. Voor pleegzorg geldt geen einddatum. Pleegkinderen blijven bij dezelfde pleegouders.

14 Termijn overgangsmaatregelen
Regionaal transitiearrangement (samenwerkende gemeenten geven aan hoe ze de continuïteit van zorg realiseren en frictiekosten beperken) in alle regio’s is op 31 oktober 2013 een feit. Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) beoordeeld voorafgaand aan 31 oktober 2013 de regionale arrangementen. Mocht TSJ constateren dat de continuïteit van zorg of de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten niet voldoen, dan zal het Rijk een aanwijzing geven aan de betreffende regio (november 2013).

15 Financiën Eén financieringssysteem (ontschotting)
Financiering via het gemeentefonds Het Rijk heeft op 31 mei 2013 de voorlopige verdeling van het budget per gemeente gepubliceerd. Efficiencytaakstelling van 450 miljoen: In 2015 => 120 miljoen In 2016 => 300 miljoen Vanaf 2017 => 450 miljoen

16 Wetgevingstraject Rijk
Op dit moment ligt wetgeving bij de Raad van State Juni-december 2013 parlementaire behandeling Staten-Generaal 1 januari 2014 publicatie Staatsblad 1 januari 2015 inwerkingtreding Gemeente December 2013 stellen de gemeenteraden het stappenplan (hoofdpunten gemeentelijk beleid) en beleidsplan (definiëren aanbod en regionaal aanbod) vast Januari-oktober 2014 inkoopproces Februari 2014 vaststellen modelverordening van VNG Najaar 2014 vaststellen begroting 2015

17 Ondersteuning gemeenten
Transformatieagenda wordt opgesteld door VNG en het Rijk om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van de doelen van de stelselwijziging; Werkagenda’s: Binnen werkgroepen overleggen partijen over de uitvoering van bepaalde onderdelen van het jeugdstelsel (werkagenda passend onderwijs) Transitiebureau (VNG en Rijk) deelt kennis die essentieel is voor de transitie en transformatie met gemeenten en partners Afspraken met koepels: VNG maakt afspraken met koepelorganisaties die gemeenten kunnen helpen bij het inrichten van de jeugdhulp

18 Tot slot De data en andere gegevens komen uit het Transitieplan.
De genoemde gegevens en planning kunnen wijzigen naar aanleiding van de wetsbehandeling.


Download ppt "Workshop CLB 1 juni 2013 Rob de Geest en Gülhan Keskin-Akdemir"

Verwante presentaties


Ads door Google