De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie rondom woonservicegebieden Wonen in beweging Communicatie als kans Vernieuwen en verbinden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie rondom woonservicegebieden Wonen in beweging Communicatie als kans Vernieuwen en verbinden."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie rondom woonservicegebieden Wonen in beweging Communicatie als kans Vernieuwen en verbinden

2 Opzet 1.Communicatie in woonservicegebieden Spelers en factoren 2.Communicatie en regie met partners in woonservicegebieden 3.Communicatie met inwoners in woonservicegebieden Vernieuwen en verbinden

3 Spelers en factoren Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen Wonen Mantel(zorg ) Aanpassingen Noaberschap Leefbaarheid Zelfstandigheid Voorzieningen Meedoen Ontwikkelaars Inwoners Zorg Gemeenten Corporaties Welzijn Vernieuwen en verbinden

4 Praktijkvoorbeeld Vernieuwen en verbinden

5 Communicatie en regie met partners in woonservicegebieden Woonservicegebieden Ontwikkeling en regie woonservicegebieden Vernieuwen en verbinden

6 Woonservicegebieden Definities Een Woonservicegebied biedt algemene voorzieningen en aanpasbare woningen of woningen die geschikt zijn voor zorgbehoevenden (bijvoorbeeld levensloopbestendige en 0-trede woningen). (Provincie Overijssel) Een woonservicegebied is een gebied waar samenhangend aanbod van verschillende typen woningen, zorg en welzijnsdiensten aanwezig is, zodat mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis of anders zo thuis als mogelijk kunnen blijven wonen. (gemeente Steenwijkerland) Een woonservicegebied is een gebied waar een samenhangend aanbod van wonen, zorg en welzijn is gerealiseerd van wonen met zorg en welzijn tot en met niet-plan­bare 24-uurszorg. Daardoor is het goed wonen voor mensen, jong en oud, die met beperkingen moeten leven en voor degenen die mantelzorg kunnen leveren. Bewo­ners van een woonservicegebied hebben onderling sociale contacten, waardoor men om elkaar geeft, op elkaar let en bereid is om elkaar te helpen. (gemeente Tubbergen) Vernieuwen en verbinden

7 Woonservicegebieden Vernieuwen en verbinden

8 WonenWelzijn Diversiteit in woningaanbod voor jong en oud Levensloopbestendige woningen Aanleunwoningen 1 of meer intramurale verzorgingshuizen 1 x intramuraal woonzorgcentrum met intensieve verpleegzorg Maaltijdvoorziening Klussendienst Alarmering Boodschappendienst Restaurant/eettafel Ouderen- en jongerenwerk (voor mensen die moeten leven met een beperking) ZorgAlgemene voorzieningen/ Openbare ruimte Hulp uit eigen netwerk Huishoudelijke hulp (HH1 en HH2) Thuiszorg AWBZ 24- uurs zorgsteunpunt met zorg op afroep en op afspraak (ongepland en gepland) Huisarts(en) Apotheek Tandarts(en) Fysiotherapeut(en) Dagbestedingscentrum Basisschool Kinderopvang Winkelapparaat voor dagelijkse boodschappen Pinautomaat Drempelvrije routes richting supermarkt en Kulturhus(ontmoetingsruimte) Weekmarkt Wijkagent(en) Openbaar vervoer: buurtbus, lijnbus, regiotaxi Spirituele ruimte zoals een kerk

9 Hoe werkt de ontwikkeling van woonservicegebieden? Denk na over type regievoering Vernieuwen en verbinden

10 Regievoering in woonservicegebieden Effectief vormgeven van samenwerking met partners en met belanghouders Achtereenvolgende prestaties Deelopdrachten / overdracht Sequentiële uitvoering Eén regisseur Ketenprestatie Integrale benadering Samen leren Parallelle uitvoering ProcesketenNetwerk-keten Vernieuwen en verbinden

11 Regie in opeenvolgende ontwikkelfasen Opeenvolgende fasenRegie gericht opRol van de regisseur Initiatief & haalbaarheids- fase Inspireren & CommitterenVia gunnen en krijgen een machtsfactor van betekenis worden Ontwikkelings- fase Consistentie, Voortgang & Draagvlak Opdrachtgeversrol Loods Realisatie & vermarktings- fase ResultatenOnderhandelaar & Regelaar Beheer & exploitatie- fase Duurzaam verdienmodel Operationele samenwerking Facilitator Vernieuwen en verbinden

12 Regievoering op samenwerking samen- werking gelijkwaardigheidgelijkgerichtheid vertrouwen verbondenheid Vernieuwen en verbinden

13 Communicatie met inwoners in woonservicegebieden Extern draagvlak en commitment Branding Praktijkvoorbeelden Vernieuwen en verbinden

14 Extern draagvlak en commitment woonserviceontwikkeling Hoe organiseer je de planvorming en communicatie? 1e kring: groep sleutelfiguren die partner of belanghouder zijn in het gebied 2e kring: bewonersraden en achterbannen belanghouders 3e kring: de inwoners van de het gebied en andere betrokkenen 1e kring van afstemming en overleg 2e kring 3e kring Vernieuwen en verbinden

15 Branding als basis voor communicatie Een levendige stad in de stad Zo lang mogelijk thuis, anders zo thuis als mogelijk Woonservice Wierden Branding Vernieuwen en verbinden

16 Praktijkvoorbeelden Ervaringen Proeftuinen SEV Doorontwikkeling en definiëring woonservicegebied Reacties inwoners voorzieningenniveaus en eigen verantwoordelijkheid Uitvoeringsprogramma woonservicegebieden Vernieuwen en verbinden

17 Ervaringen proeftuinen SEV Aanpak particulier bezit Particulier woningbezit aan de vergrijzing aanpassen blijft moeilijk Kleinere gemeenten succesvol kleine woningaanpassingen mix van voorlichting, participatie, lokale ouderenorganisaties en kleine subsidies Proef Duitse model Gespecialiseerd woningaanpassingenteam op regionaal niveau. Totaal pakket adviezen, uitvoering en financiering aanpassingen Emtpy nest ontwerp Comfort en levensloopbestendig in één klap Vernieuwen en verbinden

18 Doorontwikkeling en definiëring woonservicegebied Van beeld, bekendheid, beoordeling en bereik naar gezamenlijke programmering en ontsluiting van woonservicegebieden Regie vanuit gemeente: Inventarisatie voorzieningen en partijen Behoeftebepaling en witte vlekken Onderzoek waardering en bekendheid voorzieningen Definitie gewenst niveau woonservicevoorzieningen Interactief met alle betrokkenen Resultaat: Uitvoeringsplan voor de programmering en de ontsluiting van de bestaande en de nog te realiseren voorzieningen Vernieuwen en verbinden

19 Doorontwikkeling en definiëring woonservicegebied Behoeftenbepaling en witte vlekken Inwoners aan zet over voorzieningen Aanpak organiseren avonden i.s.m. partners en Plaatselijke Belangen aansluiten bij bestaande overlegstructuren reageren op geïnventariseerde voorzieningen zelf keuzen laten maken: noodzakelijk, gewenst, ontbrekend Vernieuwen en verbinden

20 Reacties inwoners Plattelandsgemeente, zeer veel eigen woningbezit Voorzieningen staan onder druk maar bewoners vinden het geen bezwaar om te reizen en er is een besef dat niet alles aanwezig kan zijn Bij voorkeur aanpassen van eigen woning en thuis blijven wonen met hulp uit netwerk Bij hoge zorgvraag kan verhuizing noodzakelijk zijn Basisvoorzieningen als een basisschool en buitenschoolse opvang zijn noodzakelijk, evenals een kulturhus Vernieuwen en verbinden

21 Reacties inwoners Stelling Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ik aanpassingen zelf moet betalen Reacties Duidelijkheid geven eigen verantwoordelijkheid: dan ook zelf actie kunnen nemen Kan van gemeente niet verwacht worden dat deze aanpassingen betaalt Draagkracht van belang Woningaanpassingen goedkoper dan intramuraal verblijf Vernieuwen en verbinden

22 Uitvoeringsprogramma woonservicegebieden Project/activiteitTrekker(s) en partijen Uitrollen toepassingen thuistechnologie Zorginstelling A, Corporatie 1, Corporatie 2, zorginstellingen B en C, welzijnsinstellingen, plaatselijke belangen, inwoners Projectverantwoordelijke Partijen Termijnen Inzet Ideeën Samenwerking Rol samenwerkingsverband Hoe inwoners betrekken bij ontwikkeling Vernieuwen en verbinden

23 Thuistechnologie Vernieuwen en verbinden

24 Uitrollen thuistechnologie Vernieuwen en verbinden

25 Tot slot: doelgroep in beweging Gecoördineerde en gezamenlijke gebiedsinzet Duidelijke afgestemde boodschap en branding Het vereist de inzet van meerdere partijen en mensen over een langere periode Met en voor inwoners, netwerken opbouwen Vernieuwen en verbinden

26 Wonen in beweging Communicatie als kans Vernieuwen en verbinden vernieuwen en verbinden


Download ppt "Communicatie rondom woonservicegebieden Wonen in beweging Communicatie als kans Vernieuwen en verbinden."

Verwante presentaties


Ads door Google