De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op onze 3de EVC-studienamiddag De opleiding bachelor in het onderwijs - Lager onderwijs KHLeuven Diest-Heverlee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op onze 3de EVC-studienamiddag De opleiding bachelor in het onderwijs - Lager onderwijs KHLeuven Diest-Heverlee."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op onze 3de EVC-studienamiddag De opleiding bachelor in het onderwijs - Lager onderwijs KHLeuven Diest-Heverlee

2 Verloop Verloop van de studienamiddag drie themalezingen interactieve posterwandeling paneldiscussie

3 Eerste themalezing Lucien Bollaert Vlaams Bologna-expert learning outcomes, lid van de E4 en het organiserend comité van de jaarlijkse Quality Assurance Forum.

4 Tweede themalezing Johnny Fontaine Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Gent

5 Opleidingsprofiel Bachelor in het onderwijs - Lager onderwijs KHLeuven DLO Diest-Heverlee Boomstructuur Verantwoordelijkheid 1.Samen school maken Taakveld 1.De leraar als lid van een schoolteam Taakveld 2. De leraar als partner van collega’s, ouders en zorgverstrekkers met het oog op inhoudelijke afstemming Taakveld 3.De leraar als leerzorgverstrekker Verantwoordelijkheid 2.Binnen een (klas)groep functioneren Taakveld 4.De leraar als opvoeder Taakveld 5. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen binnen een krachtige leeromgeving Verantwoordelijkheid 3.Kwaliteit bewaken Taakveld 6.De leraar als taalleraar Taakveld 7. De leraar als reflectieve practicus Taakveld 8. De leraar als professional Taakveld 9.De leraar als lid van de onderwijsorganisatie Verantwoordelijkheid 4.Onderwijs ontwikkelen Taakveld 10.De leraar als onderzoeker en vernieuwer Taakveld 11.De leraar als cultuurparticipant Taakveld 12.De leraar als coacher van ICT-gebruik

6 Derde themalezing Antonia Aelterman Vakgroep onderwijskunde, Universiteit Gent Voorzitter VLIR-werkgroep Lerarenopleiding

7 Interactieve posterwandeling Interactieve posterwandeling

8 Interactieve posterwandeling Volwaardig evenwaardig 1.Ontwikkelde procedure EVC BaLO Diest-Heverlee (Lieve Smets, instroombegeleider EVC) Een maat voor iets? 2.Kosten-baten (Björn Callewaert, projectverantwoordelijke en verantwoordelijke kwaliteitszorg BaLO Diest-Heverlee) 3.EVC: katalysator van vernieuwing en verbetering (Björn Callewaert, projectverantwoordelijke en verantwoordelijke kwaliteitszorg BaLO Diest-Heverlee)

9 Interactieve posterwandeling Weet wat je meet! 4.Competentiematrix BaLO KHLeuven als basis voor het herkennen van competenties (Ine Bogaerts, projectmedewerker en Marieke Vandersmissen, OC-lid) 5.Operationalisering van het beroepsprofiel van de leraar tot een betrouwbaar beoordelingsinstrument voor BaLO KHLeuven (Nine Hooge, projectmedewerker DKZ centrale diensten KHLeuven) 6.Opstellen van een competentiematrix (Lieve Van den Wijngaerde, BOSAO KHLeuven) 7.Valideren van een competentiematrix (Lieve Van den Wijngaerde, BOSAO KHLeuven)

10 Interactieve posterwandeling Een mix aan assessmentvormen 8. Van assessmentportfolio naar groei- en reflectieportfolio (Hilde Stroobants, projectmedewerker en Inge Devis, assessor EVC) 9. Skillslab voor agogische vaardigheden (Luc Degrande, veldassessor EVC) 10. Over All-toets (Katelijne De Munter, assessor EVC en Hilde Vandael, veldassessor EVC, Karin Witvrouw, lector Omgaan met verschillen) 11. Competentiegericht beoordelen toetsen van lesontwerpvaardigheden (Pascale Janssens, assessor EVC) 12. Normvast beoordelen (Hilde Bogaerts, training assessoren en assessor EVC)

11 Interactieve posterwandeling Verkort aan de slag met EVK-vrijstellingen 13. Digitale ondersteunde vrijstellingenwijzer (Mariet Vaesen, projectmedewerker en studieadviseur, Alex Goossens en Kurt Beheydt, projectmedewerkers ICT Centrale Diensten KHLeuven)

12 Interactieve posterwandeling Na EVC: een vlotte overstap naar de opleiding 14. Omzetting EVC-bekwaamheidsbewijzen in vrijstellingen voor de opleiding (Tom Robijns, studieadviseur) 15. Flexibele organisatie met het oog op een optimale competentieverwerving Studietabel Verkort Opleidingsprogramma (Katrin Ceulemans, opleidingscoördinator BaLO VOP) 16. Praktijkbegeleiding in de opleiding (Katrien Dewaele, jaarcoördinator 1 BaLO, Stefanie Beets, studente 2-3 BaLO)

13 Interactieve posterwandeling Expertise benut! 17. In internationalisering van uitwisselingsstudenten (Karine Hindrix, lector en opleidingsverantwoordelijke voor internationalisering) 18. In internationalisering (Hilde Duyver, Lector ECHO) 19. In loopbaanbegeleiding in het werkveld (Jo Roels, coördinerend directeur Scholengemeenschap De Kraal, Herent) 20. In studentenparticipatie (Nele Beel, studentencoach KHLeuven, Bert Wastijns, student 1 BaLO) 21. Taalcompetenties gemeten (Liesbeth Martens, lector Frans KHLeuven)

14 Paneldiscussie Paneldiscussie en publieksvragen

15 Paneldiscussie □ Stelling 1 “De overheid heeft een beleid ontwikkeld waarin ze hoger onderwijs in Vlaanderen aanzet tot competentiegericht opleiden en erkennen van ervaringsdeskundigheid op basis van EVC. Nochtans heeft ze nooit echt geïnvesteerd in het onderzoek naar de meetbaarheid van competenties. Hiermee begeven opleidingen die ervoor kiezen om competentiegericht op te leiden zich op glad ijs.”

16 Paneldiscussie □ Stelling 2 “De bedoeling van EVC in het (hoger) onderwijs is o.a. het verlenen van vrijstellingen aan zij-instromers zodat ze tot maximale studieduurverkorting kunnen komen. De invoering van het financieringsdecreet met outputfinanciering werpt echter een heel ander licht op het vrijstellingenbeleid van hogescholen. M.a.w., het financieringsdecreet is een rem op het verder uitbouwen van EVC-EVK in het hoger onderwijs.“

17 Paneldiscussie □ Stelling 3 “EVC heeft tot doel laagdrempelig te zijn en mensen die op basis van informeel en non-formeel leren hun competenties hebben ontwikkeld kansen te bieden tot (verkorte) opleidingsprogramma’s en de arbeidsmarkt. Het kostenplaatje voor de kandidaten maakt echter dat EVC in het kader van doorstromen naar verdere opleiding voornamelijk toegankelijk blijkt voor een intellectueel, financieel beter begoede klasse studenten. M.a.w. de EVC- praktijk in het onderwijs dreigt haar oorspronkelijke bedoeling voorbij te schieten door haar groeiend elitair karakter.”

18 Paneldiscussie □ Stelling 4 “Het concept van EVC en van competentiegericht opleiden doet een beroep op een sociaal vaardige en een mondige lerende die weet wat hij/zij wil en zelf het leerproces/toetsproces kan sturen. Dit veronderstelt dat de lerende een goed inzicht heeft in onderwijs- en opleidingslandschap, met anderen kan samen leren en samen werken aan assessment van leervorderingen, om kan gaan met werkvormen die sterk bepaald worden door een 'talig' gebeuren. Dit kan niet door iedereen waargemaakt worden (denk maar aan taalzwakke studenten o.a.). Vanuit het perspectief van gelijke kansen kan men stellen dat het competentiegericht onderwijs een gevaar inhoudt.”

19 Paneldiscussie □ Stelling 5 “Onderwijs in Vlaanderen staat niet zo openvoor EVC. Vanuit kwaliteitsbekommernissen houden veel instellingen vast aan diploma- denken en in hun beleid primeert EVK nog sterk op EVC.”

20 Paneldiscussie □ Stelling 6 “Onderwijs gericht op het ontwikkelen van competenties vergt een organisatie die niet te verenigen is met de doelstellingen die men beoogt via de flexibilisering. M.a.w. het streven naar een maximale competentiegerichtheid doet afbreuk aan de flexibilisering (en omgekeerd).”

21 Paneldiscussie □ Stelling 7 “Beoordelen van competenties blijkt spontaan globalistisch benaderd te worden; begeleiders en beoordelaars lijken geneigd om het totaalbeeld van de persoon in verrekening te willen brengen in hun oordeel over competentiebeheersing. Dit biedt een student ook mogelijkheden om in een competentieprofiel niet beheerste competenties te compenseren. M.a.w. een analytische benadering van competentiebeheersing doet afbreuk aan de totaalpersoon en biedt bepaalde studenten minder slaagkansen (studenten die voor welbepaalde competenties eindniveau van de opleiding niet halen, studenten met functiebeperkingen, …).”

22 Paneldiscussie □ Stelling 8 “Het formuleren van leerresultaten in termen van competenties heeft heel wat implicaties voor het toetsbeleid in het hoger onderwijs. In deze context is een beoordeling in termen van pass-fail met verwijzing naar de competentiebeheersingsniveaus wenselijker dan de ‘klassieke’ en decretaal voorgeschreven 20-puntenschaal.”

23 Paneldiscussie □ Stelling 9 “In het kader van competentiemanagement en levenslang leren wint werkplekleren ontegensprekelijk aan belang. Ook de geïntegreerde lerarenopleidingen staan voor de uitdagingen hun stageconcept in dit daglicht te herzien.”

24 Paneldiscussie □ Stelling 10 “Opleidingen die een door SERV/decreet uitgetekend beroepsprofiel hebben kunnen zich op een vast referentiekader beroepen in het begeleiden en beoordelen van competenties. Dit verhoogt de transparantie en communicatie en bevordert de mobiliteit van studenten om van de ene instelling/opleiding naar de andere over te stappen. Het is in deze optiek niet wenselijk dat elke opleiding weer haar eigen opleidingsprofiel en competentiematrix gaat opstellen.”

25 Dank aan… Volwaardig – Evenwaardig: het herkennen en beoordelen van onderwijzerscompetenties bij werkenden kwam tot stand met steun van Lectoren, mentoren en studenten voor kritische feedback Wetenschappelijke onderbouw: J. Fontaine, A. Aelterman Extern deskundig advies Organisatie in samenwerking met Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven


Download ppt "Welkom op onze 3de EVC-studienamiddag De opleiding bachelor in het onderwijs - Lager onderwijs KHLeuven Diest-Heverlee."

Verwante presentaties


Ads door Google