De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstvisie op de werkwinkels Naar een vernieuwend concept.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstvisie op de werkwinkels Naar een vernieuwend concept."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstvisie op de werkwinkels Naar een vernieuwend concept

2 2 Waarom veranderen? Onze omgeving is dynamisch...  De wereld verandert (internet, mondialisering, conjunctuur)  De samenleving wordt divers en mobiel, vergrijst en ontgroent.  Het individu  Transities op de arbeidsmarkt: het individu zoekt evenwicht tussen werk, vrije tijd, gezin, zorg  Onderbroken loopbanen. Het HIVA-onderzoek  Spreiding  Inhoudelijk luik over samenwerking & dienstverlening

3 3 Ontstaan Denkdag begin 2007  Inventarisatie bestaande goede praktijken  Conclusies HIVA-studies  Inspiratie uit binnen- en buitenland Overleg tussen de partnerorganisaties  Tekst conceptnota op Task force (nov-2007)  Goedkeuring door partnerorganisaties Resultaat: nieuwe conceptnota tekent de lijnen waarbinnen de samenwerking tussen de partners vorm krijgt  met respect voor lokale context,  ruimte voor nieuwe initiatieven en  soepel t.a.v. specifieke, lokale afspraken.

4 4 Ambities Op lange termijn...  Antwoord helpen bieden op toekomstige uitdagingen:  Nieuwe wereldeconomie / arbeidsmarkt / arbeidsrelaties / werkvormen / individuele verwachtingen.  Oorspronkelijk concept laat veel toe...... maar inspireerde weinig.  Dienstverlening rond WERK effectief bundelen; samenwerking tussen partners wordt vanzelfsprekend.  Vanuit besef dat het belang van cli ë nt en (lokale) samenleving voorrang heeft op de belangen van de leveranciers.

5 5 De doelstellingen Een verbeterde dienstverlening door:  Kiezen voor de cliënt / bezoeker  Vergemakkelijken van de samenwerking:  gemotiveerde en competente werkwinkelequipes  delen van de beschikbare informatie  Plaats maken voor relevante partners  Frisse, aantrekkelijke locaties voor zowel bezoekers als WW-consulenten.

6 6 Invalshoek cli ë nt Klant au sérieux nemen;  De klant kiest zelf zijn WW, beheert eigen dossier. Diversificatie van het aanbod:  Er zijn verschillende wegen naar werk  En meerdere formules om te werken Aanbod wordt verruimd naar een breder publiek  Werkzoekenden blijven prioritaire doelgroep  Ook dienstverlening aan werkgevers & werknemers Respect voor lokale, kleinschalige dienstverlening in WW-punten.

7 7 Dienstverlening Aspect activering:  Focus op werk: volop vacatures  Integratie vacaturewerking VDAB  Affichering jobs  Een WW is geen inschrijvingswinkel.  Onthaalruimte is geen wacht-lokaal.  Aanpassing van de fysieke inrichting van het onthaal Niet enkel de werkzoekende activeren,  Ook de WW-medewerkers,  De partnerorganisaties,  De arbeidsmarktactoren.

8 8 Samenwerking Focus op werk door versterkte samenwerking met de partners, o.a. de ocmw’s. Proeftuinen OCMW - VDAB  Doelstellingen  Werkwijze Samenwerkingsmodaliteiten worden beschreven in een nieuwe lokale samenwerkingsovereenkomst,  Model is klaar, wordt binnenkort bevestigd;  Tegen begin 2009 nieuwe overeenkomsten van kracht.

9 9 Breder kader De lokale samenleving.  Belang van werk voor een gezonde lokale samenleving.  De lokale overheid heeft een intrinsiek belang  bij een goed functionerende arbeidsmarkt  bij een evenwichtig uitgebouwd werkgelegenheidsbeleid. De maatschappij.  Sociale inclusie door werk is het uitgangspunt  Integratie door afstemming van vraag en aanbod

10 10 Coördinatie en regie Onderscheid Werkwinkels > < forum LWG Duidelijke operationele rol voor dagelijks beheer & de vestigingsverantwoordelijke van de WW Regieverdeling  Lokale besturen  Politieke regie lokaal Werkgelegenheidsbeleid  Regie Lokale DienstenEconomie  VDAB: regie geïntegreerde dienstverlening

11 11 In de rand ICT voor bezoekers en consulenten  Meer mogelijkheden op de ZB-pc’s;  Documenten creëren en bewaren  Ruime en makkelijke toegang tot internet  Gebruikscomfort voor gecertificeerde WW-consulenten;  Elektronische dossiers raadpleegbaar,  Met respect wetgeving privé levenssfeer.

12 12 Financiën Recurrente budgetten worden opgesplitst:  Gebouwgebonden middelen naar een centraal budget  Echte, persoonsgebonden werkingsmiddelen blijven lokaal. Met centrale restmiddelen wordt een solidariteits- fonds gevoed voor:  Opwaardering van de WW-locaties  Inhoudelijke samenwerkingsprojecten

13 13 Principes solidariteitsfonds Wordt gespijsd met saldi: lokale & centrale  Beweegredenen?  Onbillijke verschillen vermijden  Nuttige bestedingen mogelijk maken  Resultaat: meer mogelijkheden voor alle werkwinkels op vlak van gebouwen en inhoudelijke werking. Bestedingen:  op voorstel van de werkwinkels,  op beslissing van een comité financiën. Aanvragen  via duidelijke procedure,  met objectieve criteria,  vanaf september 2008.

14 14 Gebouwen  Zelfevaluatie door de medewerkers  Getoetst aan beschikbare informatie;  Eventueel plaatsbezoek  Locaties i nventariseren in 4 kwaliteitscategorie ë n  Na gemotiveerde aanvraag:  verbeteringsacties voor elke categorie;  beoordeling op basis van dringendheid  door comité financiën.  Doelstellingen:  Slechte locaties opruimen;  Comfortabele dienstverlening mogelijk maken voor een breder publiek.

15 15 Tijdsbestek Gebouwen Juli 2008: zelfevaluatie door de WW-medewerkers  Toetsing door comité financiën  Locaties rangschikken in 4 categorieën September 2008:  Terugkoppeling zelfevaluatie;  Uitnodiging tot indienen van een gemotiveerde aanvraag. Tegen medio december 2008: Dagelijks Beheer werkt aanvraagdossier uit. Vanaf 2009:  semestriële indiening aanvragen,  eind juni / medio december

16 16 Projecten Doelstellingen  Beschikbare middelen ook innoverend gebruiken;  Terreinkennis benutten en valoriseren.  Samenwerking stimuleren. Voornaamste criteria  Minstens 2 WW-partners  Eenmalige financiering,  Maximale duurtijd voor het project = 2 jaar.

17 17 Procedure & tijdsbestek Hoe aanvragen?  door Dagelijks Beheer  Per WW alle projecten gebundeld in één jaarlijkse aanvraag. Beoordeling door een comité financiën,  semestrieel: 2 evaluatiebijeenkomsten per jaar  op basis objectieve criteria  en transparante besluitvorming,  met maximum aan consensus. Vanaf NU onmiddellijk...  Alle werkwinkels kunnen reeds aanvraag indienen,  ook indien ze momenteel geen spaarpotje hebben.

18 18 En ondertussen? Wat met de lokale overschotten op het werkingsbudget?  Besteden voor werking  Voor dringende (onmiddellijke) verbeteringswerken / verhuis  Aanvragen via projectcel  Dossier met motivering en kostenplaatje  In toepassing van de principes solidariteitsfonds  Voor nuttige inhoudelijke projecten  Kan ook van eigen restbudgetten, mits respecteren van de principes van het solidariteitfonds;  Aanvraag via projectcel. Vanaf 2009 wordt nieuw financieringsmodel integraal toegepast.

19 19 Tot slot Alle informatie over het nieuwe WW-concept op: www.werkwinkel.be/extranet Bezorg ons uw mail-adres en wij houden u op de hoogte! Contactpersonen projectcel Fabio Contipelli Peter Cousaert Eric De Houwer


Download ppt "Toekomstvisie op de werkwinkels Naar een vernieuwend concept."

Verwante presentaties


Ads door Google