De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opstand tegen individualisme (2) 1 juni 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opstand tegen individualisme (2) 1 juni 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 8."— Transcript van de presentatie:

1 Opstand tegen individualisme (2) 1 juni 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 8

2

3 [41] Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. [42] En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. HANDELINGEN 2 NBG 1951

4 [43] En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. [44] En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; [45] en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; HANDELINGEN 2 NBG 1951

5 [46] en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, [47] en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. HANDELINGEN 2 NBG 1951

6

7 Er was eens… -een verhaal-

8 ‘… Modern westerners tend to define themselves apart from ties to a particular community – ‘over and against’ others instead of ‘in relation to’ others …’ Gregory A. Boyd, The Myth of a Christian Religion, p.70 Het hoogste ideaal: vrijheid van ‘ik’

9 [4] ‘ een goed bestierder van zijn eigen huis, … ; indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? [6] Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle. [7] Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak kome en in een strik des duivels valle. 1 TIMOTHEÜS 3 NBG 1951

10 Over discipelschap ‘Geestelijke groei typeert zich als ademhalen. … Met het belijden van onze zonden blazen we (vuile) lucht uit, en met het lezen van het Woord ademen we (schone) lucht in…’ ~ Search & Rescue, Becoming a disciple who makes a diffrence, p. 65 NEIL COLE

11 [16] Elk van God ingegeven schriftwoord (‘theopneustos’ – ‘God [in]geblazen’) is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, [17] opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.‘ 2 TIMOTHEÜS 3 NBG 1951

12 [31] Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij [32] en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. JOHANNES 8 NBG 1951

13 [16] Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. JAKOBUS 5 NBG 1951

14 ‘… Meaningful relationships take time and that is something people indoctrinated into the consumer-mindset never feel like they have …’ Gregory A. Boyd, The Myth of a Christian Religion, p.71 Opnieuw Greg Boyd…

15 - Weest elkander onderdaningEf. 5:21 -Belijdt elkander uw zonden en…Jak. 5:16 -Bidt voor elkanderJak. 5:16 -Vermaant elkander en…1 Thes. 5:11 -Bouwt elkander op 1 Thes. 5:11 -Dient elkander1 Pet. 4:10 -Draagt elkanders lastenGal. 6:1-2 -Hebt elkander liefJoh. 13:34 Zie ook: Rom. 12:10, 15:5, 7, 1 Kor. 11:33, 12:25, 2 Kor. 13:12, Ef. 4:32, 5:19, Flp. 2:3, Kol. 3:16, 1 Thes. 4:18, 5:13, 1 Pet. 4:9, 1 Joh. 1:7, 9… De ‘elkanders’ van het N.T.

16 [12] Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; [13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. JOHANNES 16 NBG 1951

17

18 1.Waar mag jij ‘open’ over worden - in een sfeer van onderlinge acceptatie en onderlinge overgave? 2.Hoe kunnen we jou –in Jezus’ naam- hiermee helpen? 3.Hoe kunnen we samen bijdragen – en welke rol kun jij hierin spelen – in het voeden en tot stand brengen van een dergelijke cultuur? Q(UESTIONTIME):

19

20 Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. JOIN THE REVOLUTION! NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com


Download ppt "Opstand tegen individualisme (2) 1 juni 2014 Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg De Prachtige Revolutie Deel 8."

Verwante presentaties


Ads door Google