De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijswijk Presentatie begroting 2013 (begrotingsmarkt) 9 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijswijk Presentatie begroting 2013 (begrotingsmarkt) 9 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Rijswijk Presentatie begroting 2013 (begrotingsmarkt) 9 oktober 2012

2 Bestuurlijke werkgroep begroting

3 Van twee boekwerken naar…

4 … 1 boekwerk

5 Resultaten werkgroep In de programma’s is een duidelijker verband tussen het beleid en de middelen (boekwerk productenramingen is vervallen) In de beschrijving van de programma’s is tevens een toelichting opgenomen wat er is veranderd ten opzichte van het vorige jaar Een leeswijzer voor het investeringsplan is toegevoegd, alsmede een beter inzicht in gemaakte afwegingen In de nota van aanbieding wordt uitgebreider toegelicht welke keuzes zijn gemaakt in het kader van het dekkingsplan In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’ is op een andere wijze ingegaan op de bestaande risico’s (toelichting/bedrag/weging)

6 Toelichting programmabegroting 2013-2016

7 Programma’s (blz. 7 t/m 68)

8

9 Wat is er veranderd in de programma’s? Duidelijker verband gelegd tussen het beleid (tekst) en de middelen (geld) In de programma’s is een nieuwe kolom toegevoegd “Wat is er veranderd en wat is nieuw”

10 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien (blz. 71) Lokale belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Toelichting op dit overzicht (blz. 72 t/m 74)

11 Paragraaf Weerstandsvermogen (blz. 77 t/m 81) Informatie over de risico’s die de gemeente loopt en het vermogen om deze op te vangen Nieuw in de begroting: Van de vermelde top-10 is de omvang van het risico, de kans en het aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit opgenomen Meer toelichting op het risico en de genomen maatregelen

12 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen (blz. 83 t/m 89) Beleidskader en gewenst onderhoudsniveau voor de openbare ruimte Vermeldt de vastgestelde beheerplannen openbare ruimte De financiële consequenties daarvan voor de exploitatie en investeringen in meerjarenperspectief

13 Paragraaf Bedrijfsvoering (blz. 91 t/m 97) Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering Personeelsparagraaf Staat van personele sterkte en personele lasten (formatie en budget)

14 Paragraaf Verbonden partijen (blz. 99 t/m 104) Welke gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen neemt de gemeente aan deel Per deelneming/regeling de actuele ontwikkelingen Financiële belang in de deelneming/regeling

15 Paragraaf Grondbeleid (blz. 105 t/m 109) Doelstellingen en beleidsuitgangspunten op het grondbeleid De grondexploitaties (exclusief RijswijkBuiten) worden toegelicht De grondexploitatie RijswijkBuiten wordt in de paragraaf RijswijkBuiten toegelicht (blz. 127 t/m 130)

16 Paragraaf Lokale Heffingen (blz. 111 t/m 116) Beleidsuitgangspunten lokale heffingen, woonlasten en kwijtscheldingsbeleid Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten

17 Paragraaf Financiering (blz. 117 t/m 123) Economische- en renteontwikkeling Risicobeheer rente Financieringsbehoefte Wat is nieuw? Schatkistbankieren Wet Hof

18 Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning (blz. 125 t/m 126) Alle beleidsonderwerpen die met de Wmo hebben te maken worden in deze paragraaf toegelicht

19 Programmabegroting 2013 (blz. 135) Op programmaniveau een overzicht van de verwachte lasten en baten in 2013 en het saldo

20 Meerjarenbegroting 2013 en toelichting Op programmaniveau een overzicht van de verwachte lasten en baten in 2013 t/m 2016 De verschillen in de ramingen tussen de jaren 2013 t/m 2016 zijn in beeld gebracht (blz. 140 t/m 155) Deze verschillen worden vervolgens toegelicht (blz. 159 t/m 172)

21 Overzicht verschillen begroting 2013 met voorgaande jaren en toelichting Op programmaniveau een overzicht van de verwachte lasten en baten in 2013, 2012 (t/m de 2 e halfjaarrapportage 2012) en 2011 (jaarrekening 2011) (blz. 174 t/m 175) De verschillen tussen 2013 en 2012 en de verschillen tussen 2013 en 2011 worden toegelicht (blz. 178 t/m 183)

22 Leeswijzer investeringsplan 2013-2016 (blz. 189) Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt uitgelegd hoe het investeringsplan moet worden gelezen

23 Investeringsplan 2013-2016 (blz. 192 t/m 227)

24

25 EMU-saldo (blz. 231) Voor het CBS moeten de decentrale overheden de ramingen van het EMU-saldo over het voorafgaande jaar (2012), het actuele jaar (2013) en het volgende jaar (2014) in beeld brengen EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de gemeente

26 Incidentele baten en lasten (blz. 234 t/m 235) Geeft een overzicht van de lasten en baten die niet structureel in de begroting zijn opgenomen

27 Verloop van de reserves, voorzieningen en vooruitontvangen subsidies (blz. 238 t/m 247) Geeft een overzicht van het verwachte verloop van de reserves, voorzieningen en vooruitontvangen subsidies in de jaren 2013 t/m 2016

28 Investerings- en financieringsstaat (blz. 250 t/m 251) Deze staat geeft inzicht in hoe wij verwachten onze investeringen te financieren Financieringsmiddelen: eigen vermogen en vreemd vermogen

29 Nieuw beleid (blz. 255) In dit overzicht worden de budgetten van het nieuwe beleid apart in beeld gebracht

30 Verzamel- en consolidatiestaat (blz. 258 t/m 265) In dit overzicht staan alle lasten en baten toegelicht volgens de voorgeschreven kostencategorieën (BBV). I.v.m. uniformiteit in de aanlevering aan het CBS Dit overzicht stond t/m vorig jaar in de productenramingen

31 Kerngegevens en kengetallen (blz. 269) Bevat de belangrijkste kerngegevens en kengetallen van de gemeente (inwoners, leerlingen, woningen, etc.)

32 Besluiten (blz. 271 t/m 278) Besluiten te nemen door de gemeenteraad: de programmabegroting 2013 vast te stellen; meerjarenbegroting 2013-2016 met bijbehorend investeringsplan 2013-2016 vast te stellen; beschikbaar stellen van investeringskredieten tot een bedrag van € 13.949.000. Dit betreffen alle investeringen in 2013 uit het investeringsplan 2013-2016.

33 Resterende schema begroting

34 15 oktober 2012 Uiterste inleverdatum schriftelijke vragen 2 e halfjaarrapportage 2012 en begroting 2013 15 oktober 2012 09:00 uur 23 oktober 2012 Vaststellen vragen en antwoorden door het college Na vaststelling worden de vragen en antwoorden verzonden naar de raad

35 Resterende schema begroting 30 oktober 2012 Begrotingsraad 1 e termijn Inleveren algemene beschouwingenUiterlijk 10.00 uur Opening en spreekrecht burgers20.00 - 20.30 uur Algemene beschouwingen 1 e termijn raad (Indienen moties en amendementen)20.30 - 22.30 uur Schorsing22.30 - 23.15 uur 1 e termijn college23.15 - 24.00 uur Schorsing tot 13 november 201224.00 uur

36 Resterende schema begroting 13 november 2012 Begrotingsraad 2 e termijn Maaltijd bedrijfsrestaurant 18.00 uur 2 e termijn raad (Indienen moties en amendementen)19.30 - 20.50 uur Schorsing (voor college)20.50 - 21.20 uur 2 e termijn college21.20 - 22.05 uur Schorsing (voor raad)22.05 - 22.30 uur Stemmingen moties, amendementen en besluitvorming agendapunten22.30 - ? uur

37 Resterende schema begroting Evaluatie proces begroting door de raad

38 Presentatie begroting Van de presentatie zijn papieren exemplaren beschikbaar De presentatie wordt via de mail aan de raad verzonden


Download ppt "Rijswijk Presentatie begroting 2013 (begrotingsmarkt) 9 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google