De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Daltonschool In Balans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Daltonschool In Balans"— Transcript van de presentatie:

1 Daltonschool In Balans
Opbrengsten maart 2010

2 Waar zijn we trots op? De school ademt weer Dalton: sfeer, afspraken en regels in een doorgaande lijn van gr 1 t/m 8. Versterkt planmatig handelen. Verbeterende relatie met MR, ouders Opbrengst Cito score groep 8: 539,2, Tussenopbrengsten Cito vakgebieden rekenen, spelling middenbouw, begrijpend lezen, taal voor kleuters, ordenen Implementatie zorgplan; nieuw format GOP, begeleidingsplannen en handelingsplannen, inzicht in niveau per groep

3 Aandachtspunten Betrokkenheid van leerlingen tijdens het zelfstandig werken moet worden vergroot Tussenopbrengsten DMT Competenties vergroten bij de leerkrachten (POP-cyclus, scholing, collegiale consultatie) Belastbaarheid leerkrachten Niet te snel er van uitgaan dat zaken geregeld zijn of lopen

4 Aanbevelingen september:
Implementatie van zorg: het opstellen van begeleidingsplannen en handelingsplannen en werken met GOP Didactisch handelen: effectieve instructie, coöperatieve werkvormen, activeren van leerlingen bij de lessen, het geven van meer verantwoordelijkheid en inbreng van de leerling in de lessen.

5 Wat hebben we gedaan?: Gefocust op aangegeven speerpunten
Alle leerkrachten hebben visitatie gehad van kernteamleden Alle bezoeken zijn nabesproken In vergaderingen is aandacht voor inhoud: hoe effectieve instructie, aangegeven welke coöperatieve werkvormen gewenst zijn, inzet instructietafel

6 Aanbevelingen januari:
Taakgerichtheid Effectieve onderwijstijd Omgaan met toetsen Format GOP

7 Wat hebben we gedaan?: Beleidstukken opgesteld: actieve betrokkenheid van leerlingen, effectieve onderwijstijd en planmatig handelen mbt toetsen Scholing mbt de drie O’s (Orde, Overzicht, Organisatie)door bureau Cursief, Marike Verbeij Klassenbezoeken Boco-IB: POP Collegiale consultatie GOP aangepast: concreter! Functioneringsgesprekken, hercontractering

8 Pilotversie GOP GOP vakgebied/onderdeel: Groep: Periode: II Leerkracht : Vaardigheidsscore: Datum : Avi-niveau: Groep * Subgroepjes* Niveaus* Doelen : Wat wil ik in deze periode bereiken ? Aanpak :** Welke materialen, leerstof, middelen zet ik in ? Organisatie : Hoe organiseer ik het ? Evaluatie : Hoe en wanneer bepaal ik of de gestelde doelen bereikt zijn ? Allen Subgroepje1 Subgroepje 2 * vermeld groep, subgroep, niveaugroepen voeg de lijst met namen leerlingen van de groepen toe als bijlage. ** Voor lesstof of methode uitleg, voeg een bijlage toe. I : start schooljaar t/m januari. II: februari t/m einde schooljaar.

9 Mijlpalenoverzicht Handboek kwaliteit: procedures, protocollen en beleid zijn hierin opgenomen. Is een werkdocument, in ontwikkeling. Dalton: leerkrachten zijn zich meer bewust van de drie peilers van Dalton en weten deze steeds beter om te zetten naar handelen. Zorg: implementatie zorgplan is op schema GOP, nieuwe versie na tussenevaluatie Inzet instructietafel gr 1 t/m 8: niveaugroepen, signaalleerlingen en inzetten van diverse werkvormen om de actieve betrokkenheid/effectieve leertijd van de leerlingen te vergroten. Is het uitgangspunt van de observaties door kernteam in de groepen.

10 Eindopbrengsten EINDOPBRENGSTEN. Cito-eindtoets 2010:
Schoolrapport zonder correctie: Schoolrapport met correctie LG: Uitstroom: VWO 5 VMBO t / Havo VMBO k 4 Havo /VWO 7 VMBO t 1 VMBO b Havo 3 VMBO g / t 2

11 tussenopbrengsten Leestechniek M3 164 152 voldoende Leestempo M4 52 53
toets resultaat norm waardering Leestechniek M3 164 152 voldoende Leestempo M4 52 53 onvoldoende Rek. & Wisk. M4 45 Rek. & Wisk. M6 92 80 Begr. Lezen M6 31 28 De inspectie beoordeelt de resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen: Technisch Lezen (TL) in groep 3 en groep 4; Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en groep 6; Begrijpend Lezen (BL) in groep 6. Als de resultaten op meer dan de helft van deze toetsen voldoende zijn, is het oordeel op de tussenresultaten positief.

12 tussenopbrengsten toets resultaat norm waardering DMT M3 (kaart 1+2) 16 21 onvoldoende DMT M4 (kaart 1+2+3) 43 49 Rek. & Wisk. M4 59 45 voldoende Rek. & Wisk. M6 92 80 Begr. Lezen M6 34 28 Ongeacht welke leestoets als uitgangspunt wordt genomen: de school scoort op dit moment voldoende op de indicator ‘tussenopbrengsten’.

13 Signalering Trendanalyse maken van Cito-toetsen
Bijvoorbeeld DMT blijft achter in score - plan van aanpak maken - inzet taalcoördinator Wat moet Wat is wenselijk planmatig Wat is de oorzaak (reflectie) handelen

14 Signalering Sterke monitoring door kernteam
Ambities zijn duidelijk gesteld Hiaten worden opgespoord Resultaten en hiaten worden in de bouwen besproken Mogelijke aanpak samen besproken Aanpassing in jaarplan

15 Wat doet het de leerkrachten
Analyseren de toetsen, methode en cito Zien zelf wat er moet gebeuren met een groep Ontdekken dat de talige kant extra aandacht behoeft Ontstaat betere zelfreflectie Passen vaker evaluatie met leerlingen toe Spreken met collega’s G.O.P. door: wat is nodig volgend schooljaar, welke hiaten zijn er gesignaleerd Zien dat de resultaten verbeteren

16 Wat doet het Kernteam Klassenbezoeken
Controleren van de map, DCS en de afspraken Is bewust bezig, gefocust op doorgaande lijn Effectieve instructie met oog voor toepassen strategie Gaat met het team tussendoelen en einddoelen beschrijven

17 Naar de ouders 23 maart thema-avond om ouders te informeren over gesprek 16 maart 2010 Trendanalyse van leerjaar van hun kind Uitstroom en eind-cito resultaat groepen 8 Evaluatie Mijlpalen maart 2010


Download ppt "Daltonschool In Balans"

Verwante presentaties


Ads door Google