De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo 5-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo 5-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1 TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo

2 DE PARTNERS Stichting Fortior Hertog Reinoudschool De Opstap
Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg De Vijverhofschool Het Poortje Ambulante Dienst en Interdisciplinair Team Wel.kom Peuterspeelzaal, kinderopvang (0-4jaar) Buitenschoolse opvang (4-12 jaar) Gemeente Venlo

3 VISIE Het creëren van een rijkere en krachtige leeromgeving voor kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar, passend bij hun eigen ontwikkelingsperspectief. Dat leidt tot een breed spectrum van leeromgevingen met meer mogelijkheden voor leerlingen dan in het huidige systeem. Het leveren van een bijdrage aan de sociale integratie van kinderen. Kinderen die met het oog op hun specifieke ontwikkelingsperspectief tot nu toe naar aparte voorzieningen gaan, ontmoeten elkaar nu in één leef- en leergemeenschap.

4 Talentencampus en de omgeving
Onderwijs en buitenschoolse opvang voor leerlingen tussen 0 en 13 jaar Passend onderwijs op basis van het eigen ontwikkelingsperspectief en doorlopende leerlijn. Gebouw, buitenomgeving ook ten dienste van de buurt/wijk

5 Visie op ontwikkeling en leren
van marionettenspelersmodel waarin één of twee spelers (leidster, leerkracht, assistent) die van moment tot moment voor de marionetten (de kinderen) bepalen wat er gebeurt. naar participatiemodel Hier starten we met de overweging dat ontwikkeling en leren processen zijn die kinderen zelf moeten voltrekken: leren doe je zelf, dat kan een ander niet voor je doen. Het participatiemodel kapitaliseert het meeleef-, meehelp-, meedenk-, meebeslisvermogen van kinderen.

6 Visie op ontwikkeling en leren
Dat betekent: kinderen keuzevrijheden geven, een inbreng geven in de vormgeving van hun eigen leerprocessen. een uitdagende, krachtige maar tegelijkertijd ondersteunende leeromgeving creëren en sterk inspelen op de interesses, de pedagogische behoeften en de leerbehoeften van kinderen, vertrouwen geven, gebruik maken van de groeiende eigen regie van de kinderen over hun eigen leren

7 Fasering We onderscheiden voorlopig drie fasen:
TALENTENCAMPUS Fasering We onderscheiden voorlopig drie fasen: Voorbereidingsfase: tot aan de overgang naar de Talentencampus. Fase 1: het eerste jaar op de Talentencampus. Fase 2: de periode na het eerste jaar op de Talentencampus.

8 PROJECTSTRUCTUUR WGen WGen Expertgroep

9 Kartrekkers Kartrekkers opereren in sfeer van voorbereiding van de uitvoering en de uitvoering (onder verantwoordelijkheid van veranderteams) in nauw overleg met Projectleiding Gaat om de toekomstige regisseurs De groep Kartrekkers vervangt ICgroep en werkgroep Kernconcepten (kartrekkersgroep neemt deze functies over) Twee per school, leden van betreffende veranderteam Veranderteam moet doorvertaling maken naar schoolniveau Gefaciliteerd voor een(zelfde) dag in de week > frequent gezamenlijk overleg mogelijk

10

11 Ontwikkelingsperspectieven:
‘Het beeld dat we hebben van de doelen die binnen het bereik van het kind liggen’ ‘Gerelateerd aan onze pedagogische en maatschappelijke opdracht’ ‘hun talenten, wensen of ambities’ ‘hun mogelijkheden, i.c. de doelen die binnen hun bereik liggen’ ‘brede ontwikkeling: cognitief, sociaal-emotioneel, creatief/kunstzinnig, en motorisch’ ‘aansluiten bij hun eigen leervragen’ ‘nauwe relatie met pedagogische en didactische onderwijsbehoefte’

12 Waarom denken en handelen vanuit ontwikkelingsperspectieven?
Startpunt ‘natuurlijke ontwikkeling en ongedeeld onderwijstraject’ Het ontwikkelingsperspectief is richtinggevend voor (het bevorderen van) het leren en de ontwikkeling van dat kind. Het wordt geoperationaliseerd in termen van: de doelen die binnen zijn bereik liggen, c.q. de competenties die het kan verwerven, een (keuze)aanbod dat uit die doelen en competenties voortvloeit. Geeft richting aan de evaluatie van de ontwikkeling van het kind en de doelmatigheid van je onderwijs Ontwikkelingsperspectief: tijdelijk en tijdgebonden

13 Ambulante Dienst en Interdisciplinair Team als partners
TALENTENCAMPUS Ambulante Dienst en Interdisciplinair Team als partners De eerste start is “bij de voordeur” één-loket-gedachte ontwikkelings- en handelingsgerichte intake het ontwikkelingsperspectief van kinderen, de basisgroep de zone rol vervullen t.a.v. de leerlingvolgstructuur Casemanager in het continuüm van mogelijkheden Binnen dit continuüm van zorg een procesbegeleidende rol Van theorie naar praktijk De aanwezigheid van expertise en begeleidingsmogelijkheden Professionalisering, support en ondersteuning Professionalisering, support en ondersteuning van het onderwijsteam, Bruggehoofd in het satellietmodel Opgedane ervaringen en inzichten worden meegenomen naar andere scholen

14 TALENTENCAMPUS ZONES Een van de instrumenten in de voorwaardensfeer om de leeromgeving succesvol pedagogisch, leeftijds- en aanbods- adequaat vorm te geven is de zonering van het gebouw: open zone: open ruimte, waarin de structuur wordt aangebracht door middel van functionele gebruikselementen half open zone: in omvang kleiner dan de open zone, waarin niet slechts functionele gebruikselementen als afscheiding worden gehanteerd, maar tevens wanden en muren besloten zone: vormgeving van de ruimte die de meeste overeenkomsten vertoont met het traditionele klaslokaal, paarsgewijze gegroepeerd, met uitnodigende mogelijkheden voor groepsoverstijgende activiteiten

15 GEBOUW TALENTENCAMPUS

16 Teamteaching Uit de mindmap:
Medewerkers met noodzakelijke competenties, open houding en hoog doelstellingenbewustzijn; Werken in teams:samen verantwoordelijk voor meer basisgroepen, naast eigen eindverantwoordelijkheid Optimale inzet van eigen kwaliteiten Werk sluit aan bij eigen interesses Er is zorg voor behoud van en uitbouw van expertise Scholing geschiedt deels on the job

17 Scholing van medewerkers

18 Nadere informatie verkrijgbaar via


Download ppt "TALENTENCAMPUS Talentencampus Venlo 5-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google