De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Budget 2011 en meerjarenplanning 2011-2013 gemeenteraad 28 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Budget 2011 en meerjarenplanning 2011-2013 gemeenteraad 28 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2011 en meerjarenplanning 2011-2013 gemeenteraad 28 december 2010

2 Personeelskosten 2011: 2,63 mio De personeelskosten zijn 6,5% hoger dan in 2010 –Verklaring : verwachte indexering in 2011 –Opnieuw stijging werkgeversbijdragen vastbenoemden –Lopende aanwervingsprocedures ( grondgebiedszaken, bevolking/burgerlijke stand )

3 Werkingskosten 2011: 2.85 mio Het gevoerde beleid uit 2010 wordt verdergezet met een paar nieuwe aspecten zoals o.a.: –Verwachte lichte daling afvalkosten containerpark door geplande invoering toegangscontrolesysteem –Eenmalige kosten Dorp van de Ronde –Huur jeugdhuis –Kosten buurtwerking, ook al is ze sterk gesubsidieerd –Eenmalige grote opkuiskost afvalberg St-Denijs-Boekel –Drukken energiekost door oa onderzoek naar deels doven openbare verlichting De werkingskosten zijn door sommige eenmalige kosten 15% hoger dan in 2010 maar moeten en gaan vanaf 2012 terug naar niveau 2010

4 Overdrachten 2011 : 1.45 mio Betreft toelagen aan OCMW, politiezone, brandweer, kerkfabrieken en subsidies –OCMW : € 281.519 –Politie : € 472.994 –Brandweer : begroot op € 225.000 –Kerkfabrieken : € 67.521 –Subsidies (sport, cultuur, jeugd, welzijn, milieu en dergelijk): € 96.613 De raming 2011 is ongeveer 5,5% hoger dan in 2010

5 Investeringen 2011: 5.36 mio Belangrijkste geplande investeringen: –Site sporthal : € 2.100.000 –Diverse wegenis/rioleringswerken : circa € 2.000.000 Zuidlaan/veldstraat Kloosterstraat/Zottegemsesteenweg/Machelgemstraat Rozebeke Zwalmlaan Voetpaden Rozenlaan Slijtlagen/herstellen bruggen/trage wegen Hondendries

6 Investeringen (2) –Verbetering oud-schoolgebouw Nederzwalm : € 200.000 –Aanpak problemen sporthal : € 300.000 –Aanleg speeltuin : € 37.000 –Aankoop machines technische diensten : € 90.000 –Aanpassingen containerpark : € 80.000 –Herstel kerkhofmuur St-Denijs-Boekel : € 80.000 –Verbeteren faciliteiten feestzaal : € 35.000

7 Schulduitgaven 2011 = Intresten/aflossingen leningen = € 482.118 (alle m.b.t. projecten vorig bestuur) Investeringen zullen voor circa € 2.1 mio worden gefinancierd met leningen (prefinanciering met geplande opname ten vroegste medio 2012), voor € 490.000 met verkoop woning Hundelgemsebaan en voor de rest met eigen middelen ( lees overboeking overschotten gewone dienst ) Schuldniveau – evolutie : –Einde 2006 : € 4.46 mio –einde 2011 : € 4 mio ( incl 2 mio leningen voor projecten vorig bestuur opgenomen in 2009 !). –einde 2012 : € 6,7 mio bedragen.

8 Ontvangsten 2011: 6.67 mio De belangrijkste betreffen: –Gemeentefonds € 1.561.745 –Dividenden (TMVW, Gaselwest, Gemeentelijke Holding, … en interesten beleggingen) : € 545.701 –Diverse subsidies ( cultuur, sport, bibliotheek, milieu, geco-premies, sociale Maribel… ): circa € 532.764 –Verhuring gebouwen : € 42.000 –Gemeentefiscaliteit APB: € 2.193.367 OOV: € 1.101.976 Afval (Diftar + zakken + forfaitaire huisvuilbelasting ) : € 262.500 Tweede verblijven : € 45.500

9 Reserves / Resultaat De gebudgetteerde gewone uitgaven ( 7.41 mio ) zijn groter dan de ontvangsten ( 6.67 mio ). Het begrote exploïtatietekort bedraagt : -741.243 Het investeringstekort ( uitgaven 5.4 mio – leningen 2.1 mio - verkopen 0.49 mio) bedraagt : -2.839.245. Dit bedrag wordt met eigen middelen geïnvesteerd. Na inbreng van het begrotingsoverschot 2010 ( 3.65 mio ) bedraagt het totale begrotingsoverschot 2011 : + 63.456 waardoor 2011 sluitend is Met daarboven ook nog reserves en die zullen bedragen einde 2011: –€ 1.287.963 pensioenreservefonds –€ 750.000 reservefonds (bijkomend deel Zwalm in nieuwe politiekazerne) Begrotingen zijn echter ramingen ! Daarnaast doen we dan ook een prognose-oefening van de verwachte rekening 2011 waarbij we vooral moeten in de gaten houden of de werkelijke ontvangsten groter blijven dan de werkelijke uitgaven. Deze oefening levert voor 2011 volgend cijfer : 104.681. Dit cijfer moet voldoende groot blijven voor financiering van toekomstige investeringen en is vanaf 2014 het cruciale evenwichtscijfer.

10 Uitgaven 2011 grafische spreiding (1)

11 Uitgaven 2011 : grafische spreiding (2)

12 Meerjarenplanning 2011-2013 Budgetten zijn ramingen : steeds ruimer dan de werkelijkheid, vooral inzake uitgaven, vandaar correctie naar aanwendingsgraad De ontvangstenramingen zijn steeds zeer dicht in de buurt van de werkelijkheid : dus geen correcties Toekomstige beleidskeuzes worden ingecalculeerd (werking + investeringen) Er worden indexeringen voorzien van uitgaven en lonen, weerslag op schuld van opnames leningen en dergelijke worden allemaal ingecalculeerd. Er wordt ook rekening gehouden met groeivoet fiscaliteit (t.g.v. eco groei). Alles conform richtlijnen overheid, vooruitzichten planbureau, … Resultaat van dit alles moet positief blijven tot 2013

13 Evolutie 2011-2013 PROGNOSE 31/12/2006 (rekening) 201120122013 Resultaat begroting gewone dienst 3.593.5152.111.4501.835.745438.464 Resultaat begroting buitengewone dienst -2.323.699000 Reserves investeringen 1.650.486750.000850.000 Pensioen reserve 3.4951.287.9631.300.9911.314.410


Download ppt "Budget 2011 en meerjarenplanning 2011-2013 gemeenteraad 28 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google