De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABVV1 Ontwerp IPA 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 8 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABVV1 Ontwerp IPA 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 8 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 ABVV1 Ontwerp IPA 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 8 januari 2007

2 ABVV2 I.De aanloop naar een ontwerp IPA

3 ABVV3 1.Krachtlijnen ABVV- eisenbundel (federaal comité – 3/10/06)  Versterking solidariteit: Verhoging bruto interprofessioneel minimumloon Zonder verlies werkbonus  Verbetering koopkracht: Basis technisch verslag CRB Geen dwingende loonnorm Boven index en baremieke verhogingen

4 ABVV4 1.Krachtlijnen ABVV- eisenbundel (federaal comité – 3/10/06)  Vorming, innovatie Engagementen werkgevers: achterstand inhalen Gezondmaking BEV  Kwaliteit werkgelegenheid

5 ABVV5 1.Krachtlijnen ABVV- eisenbundel (federaal comité – 3/10/06)  Verlenging bestaande akkoorden: Brugpensioenen 56 jaar (arbeidsongeschikte bouwvakkers, 20 jaar nachtarbeid) Halftijds brugpensioen 0,10 % risicogroepen  Gendermainstreaming

6 ABVV6 2.Hindernissen 2.1. Nasleep generatiepact  ABVV eiste sociale correcties: Verzachting langere loopbaanvereiste door:  Verbetering gelijkgestelde periodes  Rekening te houden met zware beroepen  Uitvoering aanpassingen tijdskrediet

7 ABVV7 2.1. Nasleep generatiepact  Outplacementregeling verfijnen  Timing: Wij wilden afronden voor IPA Finalisering echter binnen IPA

8 ABVV8 2.2. Loonontwikkeling CRB: toegenomenloonafwijking B/buurlanden  Verslag CRB november 2005: Loonafwijking B/N-D-F:  1996 – 2006 : 2,9 %  2005 – 2006 : 1,9 %  Loonwet 1996 voorziet:  Bijsturing via overleg  Of mogelijkheid ingreep door regering

9 ABVV9 2.2. Loonontwikkeling Gemeenschappelijke verklaring 27/3/06: Mogelijkheid overleg in sectoren over correctiemechanismen Uitstel discussie lonen tot november 06 Werkgeversengagementen  Vorming, innovatie  Overleg uitvoering sociale correcties generatiepact

10 ABVV10 2.2. Loonontwikkeling Regering werf concurrentievermogen Extra fiscale korting premies ploegen-en nachtarbeid

11 ABVV11 2.2. Loonontwikkeling Septemberverklaring groep van 10: Welvaartsvastheid uitkeringen Onderschrijving fiscale korting ploegen/nachtarbeid  Extra ruimte ook voor meer en kwaliteitsvol werk

12 ABVV12 2.2. Loonontwikkeling Versterking fiscale korting overuren:  Kader: strijd tegen zwartwerk  Modaliteiten in IPA  Overuren nooit goedkoper dan gewoon uur

13 ABVV13 2.2. Loonontwikkeling Technisch verslag CRB november 2006:  Dedramatisering loonontwikkeling  Blijft wel loonafwijking: 1996 – 2006: 1,5 % iplv 2,9 % 2005 – 2006: 1,1 % iplv 1,9 %  Voorspelling 3 buurlanden: 5,5 %

14 ABVV14 2.3. Werkgevers bleven harde eisen stellen  Indicatieve loonnorm alleen mits dubbele correctie: Verleden: wegwerking loonafwijking Toekomst: suppletief interprofessioneel correctiemechanisme voor sectoren zonder eigen correctiemechanisme  Geen stijging lonen boven inflatie

15 ABVV15 2.3. Werkgevers bleven harde eisen stellen  Hoogstens: Niet recurrente reële loonstijging In kader winstdeling  Geen bruto toename minimumloon, alleen netto  Meer flexibiliteit  4de motief (uitzendarbeid)  Besparingen BEV

16 ABVV16 II.Het ontwerp IPA 2007-2008

17 ABVV17 1.Loon-en arbeidsvoorwaarden, vorming en innovatie 1.1. Lonen  Indicatieve loonnorm van 5,0%  Een looncorrectie van 0,15% van de totale loonkost maar: niet ten laste van de werknemers want vermindert de indicatieve loonnorm niet niet ten laste van de sociale zekerheid want geen bijdragevermindering wel door een fiscale tegemoetkoming: niet doorstorting deel van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing (vanaf 1 oktober 2007)

18 ABVV18 1.1. Lonen  Vraag aan de sectoren zonder correctiemechanisme om hierover te onderhandelen (cfr. verklaring van 27/03/06)

19 ABVV19 ABVV-eisenWerkgeverseisenOntwerp IPA Geen dwingende loonnormDwingende loonnormIndicatieve loonnorm Loonstijging boven index en baremieke verhoging Geen reële loonstijging, hoogstens niet recurrente -Marge voor reële loonstijging -Indicatieve loonnorm van 5,0 % (is een gemiddelde) Dubbele correctie voor: -Wegwerken loonafwijking vorige jaren -Geen correctie ten laste werknemers of sociale zekerheid -Suppletieve interprofessionele correctiemechanisme voor toekomst -Geen interprofessioneel correctiemechanisme -Alleen herinnering aan de aanbeveling van 27/3/06 = behoud vrijheid sectoren -Bestaande fiscale voordelen (ploegen, nacht, overuren, O&O werden door het ABVV in de evaluatie betrokken zodat norm niet onder 5 % kwam.

20 ABVV20 1.2. Minimumlonen  Bruto verhoging met 50 € in 2 fasen: 25 € op 1 april 2007 25 € op 1 oktober 2008  Door verhoging bestaande bedragen: 1.258,91 vanaf 21 jaar 1.293,61 vanaf 21,5 jaar en 6 M dienst 1.309,03 vanaf 22 jaar en 12 M dienst

21 ABVV21 1.2. Minimumlonen  Engagement: Onderhandelingen akkoord tegen 2009 over afschaffing jeugdlonen (- 21 jaar) Jeugdlonen verhogen ondertussen want % loon + 21-jarigen  94 % voor 20 jarigen  88 % voor 19 jarigen  82 % voor 18 jarigen  76 % voor 17 jarigen

22 ABVV22 1.2. Minimumlonen  Gebruik enveloppe 30 miljoen, vermijden: Verlies werkbonus (toename 5 €) Verlies korting werkgeversbijdrage lage lonen

23 ABVV23 ABVV-eisenWerkgeverseisenOntwerp IPA Bruto verhoging aanpassing werkbonus Netto verhoging-Bruto verhoging -Aanpassing werkbonus (30 miljoen: deel voor behoud lagere werkgeversbijdragen) -Vermindert de algemene indicatieve loonnorm niet, wel in sectoren te bekijken -Niet gebruiken als streefcijfer voor andere werknemers Bruto verhoging = -Middel tegen werkloosheidsval -Stap gelijkheid M/V -Erkenning middel tegen werkloosheidsval

24 ABVV24 1.3. Vorming en betaald educatief verlof 1.3.1. Vorming  1,9 % niet bereikt, dus toename inspanningen sectoren: Ofwel + 0,1 % financiële inspanning Ofwel + 5 % participatie Anders sanctie 0,05 % financiering van het BEV

25 ABVV25 1.3. Vorming en betaald educatief verlof  Extra inspanning via menu: Aanpassing van de bijdragen voor het sectoraal opleidingsfonds Toekennen van opleidingstijd per werknemer (collectief of individueel) Aanbieden en ingaan op een vormingsaanbod buiten de werkuren Collectieve opleidingsplanning via de ondernemingsraad

26 ABVV26 1.3. Vorming en betaald educatief verlof  Speciale aandacht voor risicogroepen via een bijzonder vormingsplan gelijkheid tussen mannen en vrouwen in vormingsmogelijkheden knelpuntberoepen  Verlenging van de 0,10 voor risicogroepen en van de werkgeversbijdrage van 0,05% voor de begeleiding van werklozen

27 ABVV27 1.3. Vorming en betaald educatief verlof  Extra aandacht voor: Deelname alle categorieën werknemers: vrouwen, oudere werknemers, allochtonen, kortgeschoolden Preventie: knelpuntberoepen Nieuwe technieken: e-learning

28 ABVV28 1.3.2. BEV  Eerste fase: urgentiemaatregelen voor het schooljaar 2007-2008  Tweede fase: grondiger hervorming tegen juni 2007

29 ABVV29 1.3.2. BEV  Eerste fase: schooljaar 2007-2008 Werkgevers  Verhoging bijdrage netto 0,04 % (zal bruto meetellen voor 1,9 %)  Terugbetaling via forfaitair bedrage in functie hoogte en gebruik deelbudgetten  Sanctie 0,05 % bij niet naleving vormingsengagementen

30 ABVV30 1.3.2. BEV Overheid  Gelijkwaarde inspanning  Administratieve vereenvoudiging (via Kruispuntbank) en snellere terugbetaling

31 ABVV31 1.3.2. BEV Uitgaven  Behoud beperking aantal uren  Behalve voor werknemers in beroepsopleiding of gecombineerde opleiding die samenvallen met de werkuren (vb ploegenarbeiders) die hun aantal uren zagen dalen van 180 naar 105 (na goedkeuring programmawet 100 ) krijgen terug recht op 12O uren  het totale beschikbare budget wordt opgedeeld in vier deelbudgetten m.n. sociale promotie, sectorale opleiding, algemene opleiding en de overige opleidingen volgens het voortschrijdend gemiddelde van de laatste vier gekende schooljaren

32 ABVV32 1.3.2. BEV  Lening het berekeningsplafond voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen zal verhoogd worden tot 23.000 euro en tot 25.000 euro in 2009. Uit de reserves van het Fonds wordt een renteloze lening van maximaal 50 miljoen toegekend aan het Fonds voor BEV

33 ABVV33 1.3.2. BEV  Tweede fase: voor juni 2007 Globaal akkoord zoeken Responsabilisering sectoren Na te gaan hoe minimum 10 uur BEV niet op arbeidstijd wordt aangerekend

34 ABVV34 ABVV-eisenWerkgeverseisenOntwerp IPA Meer vormingsinspanningen Betwisting cijfers-Meer inspanning, zo niet sanctie -Akkoord nieuw meetinstrument Gelijkheid M/V-Extra aandacht participatie vrouwen Geen discriminatie tussen werknemers -oudere werknemers, allochtonen, kortgeschoolden Responsabilisering werknemers Menu: mogelijkheid (niet verplichting) vorming buiten werkuren BEV redden door meer inspanningen werkgevers -Forfaitaire terugbetaling is voldoende inspanning voor werkgevers Bijdrage: + 0,04 % Lening voor sluitingsfonds -Meer besparingenVerbetering aantal uren voor sommige werknemers (o.m. ploegenarbeiders) -Indien inspanning: meetellen voor 1,9 % 0,04 % telt mee -Responsabilisering werknemers Tweede fase overleg Onderzoek om 10 uur buiten de werktijd op te nemen

35 ABVV35 1.4. Aanmoediging innovatie en O&O  Erkenning van kwaliteitsconcurrentie minstens zo belangrijk als kostenconcurrentie  Erkenning volwaardige rol vakbonden hierin  Erkenning ondermaatse prestaties Belgische bedrijven  Engagement gezamenlijke opvolging en verdere aanbevelingen voor CRB: Sectorale rapportering Dialoog in ondernemingsraad over innovatie

36 ABVV36 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid 1.5.1. Versterking fiscale korting op overuren  Bestaande regeling Korting van 24,75 % voor werknemers en werkgevers op het basisloon Voor de eerste 65 overuren Voor werknemers door een vermindering van hun bedrijfsvoorheffing Voor werkgevers door niet doorstorting aan de fiscus van deel bedrijfsvoorheffing

37 ABVV37 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid  Regering voorzag enveloppe versterking voordeel en een nieuwe verdeelsleutel (2/3de werknemer, 1/3de werkgever)

38 ABVV38 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid  Nieuwe regeling: Gebruik van 70 miljoen voorzien door de regering vanaf 1/4/2007 Begeleidende maatregelen zodat:  Overuur niet goedkoper wordt voor werkgevers dan normaal uur door: Rekening te houden met effectief betaald overloon: 20 % of 50 % of 100 % Lagere aftrek voor overloon van 20 %  Fiscale engeneering te bestrijden: Speciale omzendbrief belastingadministratie Meer info op loonfiche

39 ABVV39 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid Verdeling voordeel:  Overloon van 50 % of 100 %: Werknemer: 57,75 % Werkgever: 41,25 %  Overloon van 20 %: Werknemer: 66,81 % Werkgever: 32,19 %

40 ABVV40 ABVV-eisenWerkgeverseisenOntwerp IPA -Strikte toepassing septemberakkoord: →Tegen zwartwerk →Geen open deur voor fiscale ontwijking →Overuur niet goedkoper dan gewoon uur -Verhoging voordeel en geen weet van fiscale ontwijking -Waarborgen overuur niet goedkoper -Responsabilisering belastingadministratie -Grotere doorzichtigheid voor werknemer -Extra gepresteerde uren niet te voordelig maken (liever verdeling werk dan overuren) -Betwisting voordeel regering: 2/3 de werknemer, 1/3 de werkgever -Aanpassing verdeelsleutel bij overloon van 50 en 100 %

41 ABVV41 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid 1.5.2. Arbeidsorganisatie CAO’s ondertekend door alle syndicale organisaties in het paritair comité of vertegenwoordigd in de syndicale delegatie van het bedrijf worden in het kader van de kleine flexibiliteit (max 9 uur per dag en 5 overuren per week) onmiddellijk opgenomen in het arbeidsreglement Verhoging van de interne grens van 65 uren en verhoging tot 130 uren van het quotum overuren waarvoor een keuze kan gemaakt worden tussen recuperatie en uitbetaling: toepassing te goeder trouw van de bestaande procedure voor akkoorden afgesloten in de ondernemingen, maar zonder dat er ook maar iets verandert aan het bestaande cascadesysteem (met mogelijk veto)

42 ABVV42 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid ABVV-eisenWerkgeverseisenOntwerp IPA Geen nieuwe flexibiliteit Meer flexibiliteit o.m. betwisting cascadesysteem voor overurenregeling Geen toename flexibiliteit

43 ABVV43 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid 1.5.3. Kwaliteit van de arbeid  de NAR krijgt de opdracht om te onderzoeken hoe enerzijds de deeltijds werkenden voorrang krijgen tot grotere uurroosters en hoe anderzijds de administratieve formaliteiten kunnen vereenvoudigd worden  aanbeveling aan de sectoren om de contracten van bepaalde duur en de vervangingsovereenkomsten mee in rekening te brengen voor de toepassing van de loonbarema’s en voor de proefperiode bij aanwerving door dezelfde werkgever

44 ABVV44 1.5. Arbeidsorganisatie en kwaliteit van de arbeid 1.5.4. Schijnzelfstandigen Aanbeveling aan de sectoren om specifieke criteria uit te werken voor de sector over het al dan niet bestaan van een gezagsband in het kader van de nieuwe wet tegen de schijnzelfstandigen

45 ABVV45 2.Aandachtspunten voor de toekomst 2.1. Loonbarema’s  Context: Europese kaderrichtlijn  Engagementen: Bestaande bezoldigingssystemen toetsen aan kaderrichtlijn Nagaan of aanpassingen nodig zijn zo ja, impact op loonkostenontwikkeling in kader indicatieve loonnorm inschatten

46 ABVV46 2.1. Loonbarema’s Timing:  uiterlijk begin 2009  Op korte termijn: overleg met regering voor rechtszekerheid en overgangsperiode (algemeen bindend verklaring van de CAO’s)  Vooruitgangsrapport NAR

47 ABVV47 2.2. Genderproblematiek  Sectoren en bedrijven worden gevraagd om hun loonclassificaties te toetsen aan de verplichting tot genderneutraliteit en eventueel de nodige correcties aan te brengen waarbij de kosten aangerekend op loonkostenontwikkeling in het kader van de indicatieve loonnorm  Er moet gebruik gemaakt worden van de instrumenten die de federale overheid aanreikt en van de beste praktijken in de sectoren die vooruitgang maken

48 ABVV48 2.3. Resultaatgebonden voordelen  Evaluatie bestaand wettelijk instrumentarium (wet van 22 mei 2001)  Formulering voorstel tot verbetering  Timing in NAR/CRB tegen 15/3/2007

49 ABVV49 Ter herinnering: krachtlijnen wet 22/5/01 Financiële participatieregeling kan op vrijwillige basis aan alle werknemers voorgesteld worden hetzij via: Een participatie in de winst Een participatie in het kapitaal

50 ABVV50 Ter herinnering: krachtlijnen wet 22/5/01  Voorwaarden: Moet eerst een loon-CAO afgesloten worden Mag niet in de plaats van bestaande voordelen Tewerkstelling mag niet verminderen Voordeel moet gekoppeld worden aan de winst, NIET aan andere criteria (productiviteit, prestaties werknemers,…) CAO in paritair comité of subcomité (akkoord één vakbond voldoende)

51 ABVV51 2.4. Diversiviteit en non- discirminatie Engagementen voor acties in kader non- discriminatie: Sterkere arbeidsparticipatie: gehandicapten, kortgeschoolden, oudere werknemers Gelijke kansen voor mannen en vrouwen Sectorale tewerkstelling-en vormingsinitiatieven Betere instroom in bedrijven, zeker waar deze groepen slecht vertegenwoordigd zijn Doelgerichter gebruik van de 0,10 % voor risicogroepen

52 ABVV52 2.4. Diversiviteit en non- discirminatie  Interprofessionele afspraken om in de NAR te werken aan: Toepassing CAO nr.38 tot alle fasen van de arbeidsrelaties (timing: 30/6/07) Een kader voor positieve acties in sectoren en bedrijven (timing: 31/12/07) Een gedragscode voor gelijke kansen van solicitanten (timing: 31/12/07) Een actualisatie van CAO nr 25 voor gelijke beloning van vrouwen en mannen Een actualisatie van CAO nr 26 mbt mindervaliden (rekening houden met de regionale bevoegdheden)

53 ABVV53 2.5. Preventiebeleid Preventief alcohol- en drugsbeleid : streven naar een CAO in de NAR rond het thema alcohol en drugbeleid binnen de ondernemingen

54 ABVV54 2.6. Arbeiders/Bedienden Voortzetting discussie onder sociale partners vanaf januari 2007

55 ABVV55 2.7. Verlengingen  de mogelijkheden voor bijzondere brugpensioenregelingen (20 jaar nachtarbeid, verminderde arbeidsongeschiktheid bouw en halftijds brugpensioen) te verlengen;  de werkgeversbijdrage 0,10% voor de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen te verlengen;  de werkgeversbijdrage 0,05% voor de financiering van het plan inzake de actieve begeleiding en opvolging van werklozen te verlengen;  het systeem van de innovatiepremie te verlengen;  de vrijstelling van de 3% startbaanverplichting indien de sector een 0,15% werkgeversbijdrage voor risicogroepen voorziet.

56 ABVV56 3.Verdere uitwerking en precisering van het generatiepact 3.1 Geen sanctie meer bij weigering outplacement:  Voor wie op BP gaat vanaf 56  Voor wie 38 jaar loopbaan heeft  Voor deeltijdse jobs < halftijds

57 ABVV57 3.1. Ouptlacement  Oproep aan sectoren om outplacement te collectiviseren  Boete voor niet aanbieding outplacement blijft 1.800 € tot 2009

58 ABVV58 3.2 Generatiepact over TIJDSKREDIET  Recht op 4/5’de vanaf 55 jaar behalve voor sleutelfuncties  Vermindering premies voor 50plussers zodat totaal jaarinkomen maximum 90%  Verhoging brugpensioenleeftijd met jaren voltijds tijdskrediet niet opgenomen voor zorg of opleiding

59 ABVV59 3.2 Ontwerp IPA tijdskrediet  Recht op 4/5’de voor alle 55plussers, ook voor sleutelfuncties (maximaal 12 maanden uitstel)  Geen inlevering op premies voor 4/5’de; alleen aanpassing bedrijfsvoorheffing voor nieuwe  Geen verhoging BPleeftijd voor voltijds tijdskrediet → 1’ste jaar voltijds tijdskrediet voor eigen gebruik wordt niet meegeteld als gewerkt voor BP

60 ABVV60 3.3 Brugpensioen: zware beroepen Generatiepact:  Loopbaanvereiste voor BP op 58 jaar wordt 38 jaar, behalve voor zware beroepen, waar het 35 jaar wordt  Zwaar beroep = werk in wisselende ploegen

61 ABVV61 3.3 IPA over zwaar beroep  Werk in wisselende ploegen  Nachtwerk  Onderbroken werk (11 uur per dag met onderbreking van 3 uur)  Werknemers met 33% arbeidsongeschiktheid of die job niet meer aankunnen  Mindervaliden

62 ABVV62 NIEUW!  Mensen die 40 jaar voltijds gewerkt hebben, mogen op 56 op BP vanaf 2008

63 ABVV63 Verlengd  Brugpensioen op 56 jaar voor: Nachtarbeid gedurende 20 jaar Bouw (arbeidsongeschikten)

64 ABVV64 3.4. Wie kan nog op bp? Generatiepact:  Voor BP op 58 geleidelijk naar 38 vereiste loopbaanjaren  Voor BP op 60 geleidelijk 35 loopbaanjaren vereist

65 ABVV65 Hoe worden jaren geteld?  Behoud huidig systeem van gelijkstelling als volle jaren: maximum 3 kalenderjaren (+ 3 kalenderjaren alleen voor opvoeding meerdere kinderen -6jaar)  Alleen deeltijds tijdskrediet voor zorg of opleiding mag in dagen geteld

66 ABVV66 Dit wil zeggen  Geen enkele gelijkstelling voor vrijwillig deeltijdsen  Voor onvrijwillig deeltijdsen en gewoon deeltijds tijdskrediet worden slechts 3 jaren als voltijds geteld Voorbeeld: X werkt 40 jaar 4/5’de → X wordt geteld: 3 volle jaren en 37 jaren 4/5’de gewerkt = 33 jaar → kan later niet meer op BP

67 ABVV67 Ontwerp IPA Gelijkstelling voor bp op 58 jaar:  Behoud 3 kalenderjaren  + 3 jaren geteld in dagen  + 3 jaren geteld in dagen voor deeltijds werk vóór 1985 Samen: 9 jaar, waarvan 6 in dagen

68 ABVV68 Timing: voor vrouwen Vrijwillig deeltijdsen ↑ vereiste aantal loopbaanjaren ↑ jaren gelijkstelling 2008+ 5+ 6 2009+ 8 2010+ 8 2012+ 10 2014+ 13

69 ABVV69 Voorbeeld X werkte 4/5’de van 1970-2010 Wordt geteld als volle jaren:  3 jaar in dagen voor deeltijds werk voor 1985 = 15 jaar  3 kalenderjaren  3 jaar in dagen voor deeltijds werk = 15 jaar Dus: 33 volle jaren + 7 resterende jaren x 4/5 = 39 jaar → kan terug op BP

70 ABVV70 Ander voorbeeld Y: was 3 jaar werkloos, werkte 6 jaar halftijds, 26 jaar voltijds en tenslotte 6 jaar jaar halftijdse landingsbaan. Wordt geteld als volle jaren: 3 jr werkloosheid met 3 kalenderjaren 6 jaar halftijds met pot 3 jr in dagen 26 jaar voltijds 6 jaar halftijdse landingsbaan met 2’de pot 3 jr in dagen Samen: 41 jaar → kan nog op BP

71 ABVV71 Bp op 60 (35 jaar loopbaan) Gelijkstelling:  5 kalenderjaren  + 3 jaar in dagen  + 2 jaar in dagen voor jaren vóór ’85 → Wie niet op 58 kan, kan waarschijnlijk op 60!

72 ABVV72 Timing: vrouwen bp op 60 Vrijwillig deeltijdsen ↑ jaren loopbaan↑ jaren gelijkstelling 2008+ 6+ 8 2009+ 10 2012+ 8 2016+ 10 2020+ 12 2028+ 15

73 ABVV73 BESLUIT: Effect generatiepact geneutraliseerd tot 2019… indien het IPA goedgekeurd wordt…


Download ppt "ABVV1 Ontwerp IPA 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 8 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google