De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011"— Transcript van de presentatie:

1 MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011
Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten. Visionair Scenario Milieuverkenning 2030 MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011

2 Visionair (VISI) scenario Milieuverkenning 2030
Verzurende emissie Verzurende depositie Gemiddeld over Vlaanderen Spreiding over Vlaanderen Per verzurende polluent Aandelen sectoren en niet-Vlaamse import Overschrijding kritische lasten verzuring en vermesting Conclusies

3 Proces aandeel sectoren aandeel import

4 (VL)OPS-model OPS = Operationele Prioritaire Stoffen (versie Vlops 08)
atmosferisch verspreidingsmodel transport, verspreiding en depositie van verzurende stoffen Invoer: Meteostatistiek: meteorologische gegevens 2006 geografisch gespreide emissiegegevens (2006, 2010, 2015, 2020, 2025 & 2030) uit Vlaanderen en daarbuiten Informatie over receptoren (coördinaten,landgebruik, ruwheidslengte,…) Uitvoer: concentraties en deposities (natte en droge) (geografische resolutie 1 x 1 km2)

5 Verzurende emissie in Vlaanderen (verzamelde gemodelleerde data uit sectorstudies Milieuverkenning 2030) verzurende emissie per polluent (miljoen Zeq) totale verzurende emissie (miljoen Zeq)

6 Verzurende depositie in Vlaanderen (volgens 3 scenario’s Milieuverkenning)
Doel 2010 (afgeleid van NEC-emissiedoelstellingen) in alle scenario’s tijdig bereikt Doel 2030 (VLAREM II) van 1400 Zeq/(ha.jaar) enkel in VISI-scenario tijdig bereikt

7 Verzurende depositie in Vlaanderen volgens het VISI-scenario
Totale jaarlijkse verzurende depositie daalt tussen 2006 en 2020 met 46 % NHx grootste (en stijgend: 41 % in 2006 → 55 % in 2030) aandeel in verzurende depositie volgens VISI-scenario

8 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

9 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2030 volgens het VISI-scenario

10 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2006

11 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

12 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario
Spreidingskaart totale verzurende depositie Spreidingskaarten verzurende depositie per type verzurende verbinding NOy-depositiekaart NHx-depositiekaart

13 NOy-depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

14 NHx-depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

15 Aandeel sectoren & import in de totale verzurende depositie (2006 en 2020 VISI)
VISI-2020 t.o.v. 2006: aandeel import ↓ & aandelen landbouw en industrie ↑

16 Aandeel sectoren & import in de totale verzurende depositie (2006 en 2020 VISI)
Aandeel sectoren en import in de totale verzurende depositie Aandeel sectoren en import in verzurende depositie per type verzurende verbinding SOx-depositie NOy-depositie NHx-depositie

17 Aandeel sectoren & import in de SOx-depositie (2006 en 2020 VISI)
Niet-Vlaamse import, industrie en energie

18 Aandeel sectoren & import in de NOy-depositie (2006 en 2020 VISI)
Niet-Vlaamse import en transport

19 Aandeel sectoren & import in de NHx-depositie (2006 en 2020 VISI)
Aandeel niet-Vlaamse import veel beperkter, landbouw grootste aandeel

20 Overschrijding kritische last verzuring & vermesting
Kritische last (KL) → natuurgerichte depositienorm = maximaal toelaatbare depositie van een verontreinigende stof voor een bepaald ecosysteem zonder dat er - volgens de huidige wetenschappelijke kennis - op lange termijn schadelijke effecten optreden Doorrekening uit depositieresultaten visionair scenario → overschrijding KL verzuring (N + S-componenten) & vermesting (N-componenten) Houdt rekening met ecosysteemtype en bodemsamenstelling: Bos: loofbos, naaldbos Heide: natte heide, droge heide Grasland: zuur grasland, neutraal-zuur grasland, kalkgrasland en cultuurgrasland

21 Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last verzuring volgens het VISI-scenario
Oppervlakte natuur met overschrijding KL verzuring (%) VISI 2030: 2 % van de oppervlakte natuur met overschrijding KL voor verzuring (ter vergelijking: 19 % in REF 2030, 6 % in EUR 2030)

22 Spreiding overschrijding kritische last verzuring in 2020 volgens het VISI-scenario

23 Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last voor vermesting volgens het VISI-scenario
Oppervlakte natuur met overschrijding KL vermesting (%) VISI 2030: 21 % van de oppervlakte natuur met overschrijding KL voor vermesting maatregelen VISI-scenario onvoldoende om natuurgerichte depositienormen gericht op vermesting te halen

24 Spreiding overschrijding kritische last vermesting in 2020 volgens het VISI-scenario

25 Conclusies De verzurende emissie en dus ook de verzurende depositie dalen sterk in het visionair scenario (resp. -47 % en -54 % in 2030 t.o.v. 2006) De depositiedoelstelling verzuring 2030 wordt gemiddeld over Vlaanderen tijdig gehaald in het visionair scenario De kritische last voor verzuring wordt (slechts) op 2 % van de oppervlakte natuur overschreden in 2030 volgens het visionair scenario De kritische last voor vermesting (N-componenten): overschrijding op 21 % van de oppervlakte natuur in 2030 volgens het visionair scenario

26 Conclusies NHx-depositie NOy-depositie
aandeel in totale verzurende depositie neemt toe voor ¾ afkomstig uit Vlaanderen zelf voor het overgrote deel afkomstig van NH3-emissie door de landbouw Kansen voor gebiedsgerichte maatregelen in Vlaanderen om de NH3-emissie van de sector landbouw verder te beperken op lange termijn NOy-depositie import van buiten Vlaanderen grootste verantwoordelijke Naast Vlaams beleid speelt ook internationaal NOx-emissiebeleid grote rol

27 Dank voor uw aandacht www.milieurapport.be Vragen ?
Auteurs studie: Hilde Buysse, David Celis, Philip Van Avermaet, Dienst Lucht, VMM Felix Deutsch, Nele Veldeman, Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO Line Vancraeynest, Stijn Overloop, MIRA Vragen ? Line Vancraeynest De Milieuverkenning 2030 (inclusief alle wetenschappelijke rapporten) en de gepresenteerde studies luchtkwaliteit zijn beschikbaar op de MIRA-website:


Download ppt "MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google