De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten. Visionair Scenario Milieuverkenning 2030 MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten. Visionair Scenario Milieuverkenning 2030 MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten. Visionair Scenario Milieuverkenning 2030 MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011

2 Visionair (VISI) scenario Milieuverkenning 2030 Verzurende emissie Verzurende depositie Gemiddeld over Vlaanderen Spreiding over Vlaanderen Per verzurende polluent Aandelen sectoren en niet-Vlaamse import Overschrijding kritische lasten verzuring en vermesting Conclusies

3 Proces aandeel sectoren aandeel import

4 (VL)OPS-model OPS = Operationele Prioritaire Stoffen (versie Vlops 08) atmosferisch verspreidingsmodel transport, verspreiding en depositie van verzurende stoffen Invoer: Meteostatistiek: meteorologische gegevens 2006 geografisch gespreide emissiegegevens (2006, 2010, 2015, 2020, 2025 & 2030) uit Vlaanderen en daarbuiten Informatie over receptoren (coördinaten,landgebruik, ruwheidslengte,…) Uitvoer: concentraties en deposities (natte en droge) (geografische resolutie 1 x 1 km 2 )

5 Verzurende emissie in Vlaanderen (verzamelde gemodelleerde data uit sectorstudies Milieuverkenning 2030) verzurende emissie per polluent (miljoen Zeq) totale verzurende emissie (miljoen Zeq)

6 Verzurende depositie in Vlaanderen (volgens 3 scenario’s Milieuverkenning) Doel 2030 (VLAREM II) van 1400 Zeq/(ha.jaar) enkel in VISI-scenario tijdig bereikt Doel 2010 (afgeleid van NEC-emissiedoelstellingen) in alle scenario’s tijdig bereikt

7 Verzurende depositie in Vlaanderen volgens het VISI-scenario NH x grootste (en stijgend: 41 % in 2006 → 55 % in 2030) aandeel in verzurende depositie volgens VISI-scenario Totale jaarlijkse verzurende depositie daalt tussen 2006 en 2020 met 46 %

8 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

9 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2030 volgens het VISI-scenario

10 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2006

11 Verzurende depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

12  Spreidingskaart totale verzurende depositie  Spreidingskaarten verzurende depositie per type verzurende verbinding NO y -depositiekaart NH x -depositiekaart Verzurende depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

13 NO y -depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

14 NH x -depositie in Vlaanderen in 2020 volgens het VISI-scenario

15 Aandeel sectoren & import in de totale verzurende depositie (2006 en 2020 VISI) VISI-2020 t.o.v. 2006: aandeel import ↓ & aandelen landbouw en industrie ↑

16  Aandeel sectoren en import in de totale verzurende depositie  Aandeel sectoren en import in verzurende depositie per type verzurende verbinding SO x -depositie NO y -depositie NH x -depositie Aandeel sectoren & import in de totale verzurende depositie (2006 en 2020 VISI)

17 Niet-Vlaamse import, industrie en energie Aandeel sectoren & import in de SO x -depositie (2006 en 2020 VISI)

18 Niet-Vlaamse import en transport Aandeel sectoren & import in de NO y -depositie (2006 en 2020 VISI)

19 Aandeel niet-Vlaamse import veel beperkter, landbouw grootste aandeel Aandeel sectoren & import in de NH x -depositie (2006 en 2020 VISI)

20 Overschrijding kritische last verzuring & vermesting Kritische last (KL) → natuurgerichte depositienorm = maximaal toelaatbare depositie van een verontreinigende stof voor een bepaald ecosysteem zonder dat er - volgens de huidige wetenschappelijke kennis - op lange termijn schadelijke effecten optreden Doorrekening uit depositieresultaten visionair scenario → overschrijding KL verzuring (N + S-componenten) & vermesting (N- componenten) Houdt rekening met ecosysteemtype en bodemsamenstelling: Bos: loofbos, naaldbos Heide: natte heide, droge heide Grasland: zuur grasland, neutraal-zuur grasland, kalkgrasland en cultuurgrasland

21 Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last verzuring volgens het VISI-scenario Oppervlakte natuur met overschrijding KL verzuring (%) VISI 2030: 2 % van de oppervlakte natuur met overschrijding KL voor verzuring (ter vergelijking: 19 % in REF 2030, 6 % in EUR 2030)

22 Spreiding overschrijding kritische last verzuring in 2020 volgens het VISI-scenario

23 Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last voor vermesting volgens het VISI-scenario VISI 2030: 21 % van de oppervlakte natuur met overschrijding KL voor vermesting maatregelen VISI-scenario onvoldoende om natuurgerichte depositienormen gericht op vermesting te halen Oppervlakte natuur met overschrijding KL vermesting (%)

24 Spreiding overschrijding kritische last vermesting in 2020 volgens het VISI-scenario

25 Conclusies De verzurende emissie en dus ook de verzurende depositie dalen sterk in het visionair scenario (resp. -47 % en -54 % in 2030 t.o.v. 2006) De depositiedoelstelling verzuring 2030 wordt gemiddeld over Vlaanderen tijdig gehaald in het visionair scenario De kritische last voor verzuring wordt (slechts) op 2 % van de oppervlakte natuur overschreden in 2030 volgens het visionair scenario De kritische last voor vermesting (N-componenten): overschrijding op 21 % van de oppervlakte natuur in 2030 volgens het visionair scenario

26 Conclusies NH x -depositie aandeel in totale verzurende depositie neemt toe voor ¾ afkomstig uit Vlaanderen zelf voor het overgrote deel afkomstig van NH 3 -emissie door de landbouw Kansen voor gebiedsgerichte maatregelen in Vlaanderen om de NH 3 -emissie van de sector landbouw verder te beperken op lange termijn NO y -depositie import van buiten Vlaanderen grootste verantwoordelijke Naast Vlaams beleid speelt ook internationaal NO x -emissiebeleid grote rol

27 Auteurs studie: Hilde Buysse, David Celis, Philip Van Avermaet, Dienst Lucht, VMM Felix Deutsch, Nele Veldeman, Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO Line Vancraeynest, Stijn Overloop, MIRA Vragen ? Line Vancraeynest (l.vancraeynest@vmm.be) De Milieuverkenning 2030 (inclusief alle wetenschappelijke rapporten) en de gepresenteerde studies luchtkwaliteit zijn beschikbaar op de MIRA-website: www.milieurapport.be Dank voor uw aandacht


Download ppt "Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten. Visionair Scenario Milieuverkenning 2030 MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google