De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De RvC aan zet! Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010 Versterking intern toezicht woningcorporaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De RvC aan zet! Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010 Versterking intern toezicht woningcorporaties."— Transcript van de presentatie:

1 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De RvC aan zet! Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010 Versterking intern toezicht woningcorporaties

2 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De RvC aan zet! Raad van Toezicht woningcorporatie treedt af 18 februari 2009 | de Volkskrant HOOFDDORP - Vijf van de zeven leden van de raad van toezicht van woningcorporatie SGBB in Hoofddorp hebben besloten om hun functie 14 tips over fraude wooncorporaties 5 juni 2009 | de Volkskrant DEN HAAG - Ongeveer twee maanden na opening van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn uit het hele land veertien tips over Deel woningcorporaties blind voor risico 22 september 2009, 7:52 uur | FD.nl Ruim een derde van de raden van commissarissen bij woningcorporaties heeft geen inzicht in de manier waarop hun corporatie risico’s beheerst. ‘Toezicht is achilleshiel van corporatie’ 17 maart 2009, 12:35 uur | nrc handelsblad Veel woningcorporaties kampen met problemen. Koepelorganisatie Aedes vreest meer Haagse bemoeienis. Voorzitter Van Leeuwen wil Van der Laan: woningcorporaties onder strenger toezicht 14 april 2009, 12:35 uur | nrc handelsblad Minister Van der Laan (WWI, PvdA) wil woningcorporaties in de toekomst Toezichthouders woningcorporatie Rochdale streng op papier, maar laconiek in de uitvoering 5 februari 2009, 15:15 uur | FD.nl Jan Jacob van Cuilenburg (62) is dezer dagen moeilijk te bereiken. Niet Raad van commissarissen Rochdale treedt terug 4 februari 2009, 12:35 uur | nrc handelsblad De voltallige raad van commissarissen van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam heeft besloten terug te treden. Dat maakte de raad gisteren- Alders schrapt afscheidsreceptie Aedes-voorzitter 15 april 2009 | de Volkskrant AMSTERDAM - Het symposium ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes, de branchevereniging van Bij ss Rotterdam is 90 miljoen overboord 3 april 2009 | de Volkskrant DEN HAAG - De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron moet 70 tot 90 miljoen euro afschrijven op de investeringen van bijna 200 miljoen in Incidenten en negatieve publicitet Onderzoeken, evaluaties, instrumenten De RvC is aan zet!

3 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Enkele stellingen 3

4 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Stelling 1 4 Een toetsingskader vaststellen is een ‘must’ om toezicht te kunnen houden. Eens Oneens

5 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Stelling 2 5 Beschikt u over een toezichtskader? Eens Oneens

6 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Stelling 3 6 Actief toezicht door de RvC op alle verbindingen is noodzakelijk. Eens Oneens

7 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De rol van de RvC 7

8 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Goed bestuur Tussenrapportage monitoringcommissie 8 Monitoringcommissie governancecode woningcorporaties Naar verdieping en verbreding van goed bestuur Tussenrapportage - februari 2010 “... Maar goed bestuur gaat niet om vergaderingen, eisen aan de internetsite en de formats alleen. Het gaat om het feitelijke gedrag van bestuurders en toezichthouders…”

9 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Werkwijze RvC De (formele) rol van de RvC Hoe houd je toezicht? 9 Governancecode III.1. Taak en werkwijze Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad terzijde. Governance code Statuten Reglement RvC kaderstellend Onderwerpen: Realisatie doelstellingen woningcorporatie Strategie en risico’s Opzet en werking interne risicobeheersings- en controle systemen Kwaliteitsbeleid Kwaliteit maatschappelijke verantwoording Financiële verslagleggingsproces Naleving toepasselijke wet- en regelgeving Taakverdeling Werkwijze Omgang bestuur Rolopvatting Visie op onderwerpen Relatie bestuurder Formeel kader Eigen visie ++

10 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Praktijkvoorbeelden 10

11 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu RvC en verbindingen In de praktijk 11 Observaties uit de praktijk Criteria voor selectie samenwerkingspartner ontbreken Ontbreken samenwerkingsovereenkomst Verbindingen op grote afstand van RvC Verbindingen staan niet altijd op de agenda RvC Geen risico’s in kaart gebracht of niet continu monitoren op risico’s Verbindingen hebben een eigen RvC met andere samenstelling waardoor 2 RvC’s ontstaan Te weinig control door toegelaten instelling in geval van deelneming Agenda RvC Bewaken koers van de onderneming Continuïteit van samenwerking Actief toezicht op de verbinding

12 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu RvC en omvangrijke investeringen In de praktijk 12 Observaties uit de praktijk Majeure risico’s zijn vaak niet inzichtelijk Vaak niet opgenomen in meerjareninvesteringsplannning Corporaties investeren veel in commercieel vastgoed met verlies Corporatie is vaak de financierende partij Agenda RvC Bewaken koers van de onderneming Continuïteit van de onderneming Goedkeuren en actief toezicht op grote investeringen Goed functioneren risicomanagement- systeem

13 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De volgende zet 13

14 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Visie en gewenste rol De volgende zet Hoe nu verder? 14 Agenda RvC 2010 Belangrijke onderwerpen: Verbindingen Invoering risico- management- systeem … Ondernemingsstrategie Bestuurlijke agenda P&C-cyclus Risicomanagement Compliance Toetsingskader Per onderwerp:

15 © 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Disclaimer: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms.www.deloitte.com/about 15


Download ppt "© 2010 Deloitte Touche Tohmatsu De RvC aan zet! Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010 Versterking intern toezicht woningcorporaties."

Verwante presentaties


Ads door Google