De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband passend onderwijs Delft, 25 maart 2013 Jeroen Peters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband passend onderwijs Delft, 25 maart 2013 Jeroen Peters."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband passend onderwijs Delft, 25 maart 2013 Jeroen Peters

2 Programma  Even voorstellen  Passend onderwijs: de hoofdzaken  De Ondersteuningsplanraad (OPR)  Het eerste ondersteuningsplan  Overige medezeggenschap binnen het SWV  Vragen en opmerkingen  Afsluiting

3 Voorstellen  Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: Samenwerking landelijke ouder- en leerlingenorganisaties en vakbonden Afstemming met werkgeversorganisaties Gefinancierd door OCW Doel: werkveld informeren, begeleiden en adviseren bij wijzigingen in medezeggenschap door invoering passend onderwijs. Voor ouders, personeel, (G)MR-en, directeuren en bestuurders  Trainer: Jeroen Peters (jpeters@kabelfoon.nl)  Naam, school, achtergrond, wat wil u weten?

4 Passend onderwijs op hoofdlijnen  Zorgplicht: school van aanmelding verantwoordelijk passende plek leerling die extra ondersteuning nodig heeft  Samenwerking in regio’s: regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 samenwerken in samenwerkingsverband (SWV). In totaal 150 regio’s, 75 PO en 75 VO  Cluster 1 en 2: landelijke georganiseerd  Ondersteuningsplan: SWV legt afspraken vast over aanbod ondersteuning in regio  Ondersteuningsplanraad: nieuwe medezeggenschapsraad voor SWV  Ontwikkelingsperspectief: beschrijving extra ondersteuning aan leerling en verwachtingen langere termijn

5 Ondersteuningsplan SWV SWV stelt voor max. 4 jaar plan vast: afspraken organisatie en bekostiging onderwijsondersteuning Plan bevat in ieder geval:  Basisondersteuning alle scholen in SWV  Schoolondersteuningsprofielen (SOP) en dekkend aanbod  Organisatie bovenschoolse extra ondersteuning  Toelating leerlingen tot speciaal onderwijs  Verdeling en besteding middelen  Informatieverstrekking en bezwaarprocedure ouders SWV voert over plan OOGO met gemeenten

6 De ondersteuningsplanraad (OPR)  Nieuwe medezeggenschapsraad samenwerkingsverband(SWV)  Bevoegdheid: instemming op ondersteuningsplan SWV, bindende voordracht lid RvT (indien van toepassing)  Zelfde rechten MR (algemene bevoegdheden en informatie)  Toezien naleven afspraken in ondersteuningsplan  Leden OPR afgevaardigd door de leden afzonderlijke MR-en scholen binnen het SWV  Omvang OPR: minimaal 4 leden (2 personeel, 2 ouders/leerlingen) vaststellen in reglement/statuut  Mogelijkheid geschil Landelijke Commissie Geschillen  Geen verplichte achterbanraadpleging: advies betrekken adviseurs/adviesraden doelgroepen  Keuze: Experts voordragen  Referentiekader: betrekken OPR bij planvorming SWV

7 Oprichten ondersteuningsplanraad  Wms art. 44 niet van toepassing, geen VOPR mogelijk  Wie stelt reglement en statuut op? Advies: Vorm werkgroep (ouders, personeelsleden, (G)MR-leden) Werkgroep taken VOPR (vastleggen in opdracht / convenant) Werkgroep stelt reglement en statuut op Werkgroep stemt af met achterban Werkgroep legt reglement en statuut voor aan bestuur SWV Bestuur SWV stelt reglement en statuut vast  Eerste reglement en statuut gelden voor 1 jaar.  Werkgroep en bestuur SWV komen samen tot het reglement voor de OPR

8 Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR) Vast te leggen in reglement en statuut:  Omvang minimaal 4 leden (2 personeel en 2 ouders/leerlingen). Advies: 12 -24 leden  Samenstelling: kwaliteitszetels voor sbao of (v)so? denominatieve of regionale verdeling?  Zittingsduur, rooster van aftreden?  Wijze afvaardiging / verkiezing leden OPR door MR-en  Expertise: inbreng van onderwijs- en ondersteuningsdeskundigen?  Representativiteit: inbreng ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte?  Betrekken achterban (niet verplicht, wel verstandig)

9 Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)  Overleg met bestuur SWV en informatieverstrekking  Termijnen  Continuïteit: in MR-en nogal wat wisselingen  Procedures: delen informatie, besluitvorming  Onafhankelijkheid  Terugkoppeling naar MR-en  Communicatie met de achterban  Faciliteiten: voor de OPR en voor de leden

10 Instemming ondersteuningsplan  Nieuwe bevoegdheid in WMS: Art. 14 lid a: instemmingsbevoegdheid OPR  1-2-2014 uiterlijk eerste plan bij OPR voor instemming  1-3-2014 uiterlijk OPR instemming verleend (4 weken)  15-3-2014 Bij niet-instemmen geschil Landelijke Commissie Geschillen  15-04-2014 Uitspraak LCG  1-5-2014 SWV biedt ondersteuningsplan aan Inspectie Advies: ga eerder met elkaar om de tafel!

11 Overige medezeggenschap binnen het SWV  Samenwerkingsverband vormen: Schoolbesturen samen bestuur (rechtspersoon), zijn verantwoordelijk voor onderwijs en de ondersteuning op eigen scholen Statuten worden opgesteld Voorschriften als basis van de samenwerking Geschillenprocedure binnen het SWV Inrichting SWV uiterlijk 01-11-2013 geregeld  (G)MR advies (Wms art. 11 lid d) duurzame samenwerking? Niet over toetreden SWV, dat is verplicht Wel over wijze waarop samenwerking georgansieerd wordt (wanneer deze consequenties heeft voor eigen bestuur)

12 Overige medezeggenschap binnen het SWV  Iedere school heeft / krijgt een schoolondersteuningsprofiel (SOP) Elementen SOP zijn: Onderwijsvisie / -concept Kengetallen leerlingenpopulatie Basisondersteuning, curatief en preventief Ondersteuningsstructuur Extra ondersteuning Schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen  WMS art. 11 lid r: MR heeft adviesbevoegdheid  Indien samenwerkingsverband personeel in dienst heeft: MR-P voor het SWV.

13 Afsluiting  Vragen??  Belangrijke websites: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl www.infowms.nl www.passendonderwijs.nl  SVP Evaluatie invullen.

14 Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs STEUNPUNT: voorlichting / begeleiding 036 536 87 18 HELPDESK: informatie ouders / personeel 0800 2700 400 (gratis) Louis Amstrongweg 120 / Postbus 60182, 1320 AE Almere Wendy Melis / Saïda Oulad Youssefprojectsecretariaat Marieke Boon communicatie Jan de Vos projectleiding www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl


Download ppt "Medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband passend onderwijs Delft, 25 maart 2013 Jeroen Peters."

Verwante presentaties


Ads door Google