De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerloopbaanbegeleiding in de volwasseneneducatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerloopbaanbegeleiding in de volwasseneneducatie."— Transcript van de presentatie:

1 Leerloopbaanbegeleiding in de volwasseneneducatie

2 Context  Komen tot één gemeenschappelijke ruimte voor LLL in Vlaanderen  Vlaamse kwalificatiestructuur  Geïntegreerd kwaliteitskader  Gemeenschappelijk EVC-beleid  Afstandsleren en gecombineerd onderwijs  Leerloopbaanbegeleiding  …

3 Uitgangspunten  Vlaanderen  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2009-2014  Beleidsnota Onderwijs 2009-2014  Beleidsbrief Onderwijs 2011-2012  Europa  Resolutie over lifelong guidance  Prioriteiten inzake beroepsonderwijs en – opleiding  Brugge Communiqué

4 Aanleiding  Tussentijdse evaluatie van het decreet volwassenenonderwijs  Consortia volwassenenonderwijs nemen opdracht keuze- en trajectbegeleiding op.  Hervorming integratie- en inburgeringssector  Nieuwe positionering van Huizen van het Nederlands

5 Conceptnota integratie en inburgering  15 juli 2011: VR hecht goedkeuring aan conceptnota hervorming van de integratie- en inburgeringsector  Concept van Centra voor Leerloopbaanbegeleiding  Ministers van Onderwijs, Inburgering en Werk moeten concept uitwerken

6 Vlaams beleid LLB  Veel betrokken beleidsdomeinen  Horizontale beleidscoördinatie  Vijfjarig beleidsplan Vlaamse Regering  Ambtelijke stuurgroep  Coördinatie bij minister bevoegd voor Vorming en ministerie van Onderwijs en Vorming.

7 Regionale werking LLB  8 Huizen van het Nederlands (= 1 per provincie en Brussel, Gent en Antwerpen)  13 Consortia Volwassenenonderwijs (= 2 à 3 per provincie + Brussel) 6 Centra voor Leerloopbaanbegeleiding (1 per provincie + Brussel) (werktitel, suggesties welkom)

8 Regionale werking  Regionale werking  Antennes voor lokale dienstverlening  In provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen specifieke afspraken voor steden Gent en Antwerpen

9 Structuur CLLB  VZW’s  Besturen samengesteld uit regionale actoren LLL (geen verplichting)  O&V maakt deel uit van bestuur  Naam nog te bepalen. Merknaam Huis van het Nederlands blijft behouden.

10 Maatschappelijke opdracht  Organiseren van leerloopbaanbegeleiding  Zelfconceptverheldering  Horizonverruiming  Beslissingsstrategieën  Volwassenen met leervragen of –noden toeleiden naar het meest geschikte opleidingsaanbod  EVC-loket

11 Wat is/doet het CLLB niet CLLB ≠ CLB  Geen individuele cursistenbegeleiding van cursisten in opleiding  Geen diagnosticeren

12 Principes LLB  Volwassene met leervragen of –noden staat centraal  Emancipatorisch perspectief  Empowerment  Focus op competentieontwikkeling  Neutraliteit en objectiviteit

13 Werking  Eerste lijnswerking of frontoffice  Tweede lijnswerking of backoffice  Graduele opbouw van werking

14 Frontoffice  Adviesverlening i.f.v. oriëntering  Ondersteunen bij opmaak portfolio  Intake anderstaligen voor NT2-aanbod  Screening en testing  Geletterdheid  NT2 (covaar, niveautesting, EVC, …)  Duaal en geïntegreerd leren bij cursisten ondersteunen en stimuleren  Detecteren onderwijsbehoeften gedetineerden + begeleiding

15 Backoffice  Verzamelen en ontsluiten informatie over aanbod  Detecteren van opleidingsnoden  Optimaliseren en afstemmen vraag en aanbod  Ontwikkelen instrumentarium testing en screening  Bekendmaking van het aanbod  Coördinatie aanbod voor gedetineerden

16 EVC  Langere termijn (uitvoering beleidsproject geïntegreerd en kwaliteitsvol EVC-kader)  Regionale EVC-loketten  Coördinatie lokaal EVC-beleid

17 Andere opdrachten Huizen van het Nederlands  Taalpromotiebeleid  Algemeen beleid inzake stimulering Nederlandse taal  Integratie en inburgering

18 Andere opdrachten consortia volwassenenonderwijs (1)  Afstemmen aanbod en realisatie behoeftedekkend en rationeel aanbod  Programmatiecriteria en schaalvergroting  Afstemmen met andere aanbodsverstrekkers  Creatie gemeenschappelijke ruimte LLL

19 Andere opdrachten consortia volwassenenonderwijs (2)  Ombudsfunctie  Vlaamse ombudsman en raad voor examenbetwistingen  Programmatie en adviesverlening  Programmatie = terug naar VR  Advies = is te bekijken

20 Budget  Samenvoeging budgetten consortia volwassenenonderwijs en Huizen van het Nederlands  Ongeveer 7,5 miljoen euro  670.000 euro gekleurde middelen voor onderwijs aan gedetineerden

21 Financieringssysteem  Nog verder uit te werken  Opties op korte termijn  Samenvoeging huidige budgetten  Herverdeling op basis van bevolkingsaantallen  Optie op lange termijn  Sokkel + outputfinanciering

22 Personeel  Nog uit te werken  Maar! Zeker overheidsregulering op vlak van  Functies  Salarisschalen  Bekwaamheidsbewijzen  Contractuele tewerkstelling  Functies: directeur, stafmedewerker, onderwijscoördinator, educatief consulent, administratief medewerker

23 Verdere processtappen en timing  Reacties zijn welkom!  Beleidsdomeinoverstijgende projectgroep  Concepnota: februari 2012  Ontwerpdecreet: zomerreces 2012  Gestemd decreet: april 2013  Implementatie vanaf 1 september 2013

24 Vragen? ?


Download ppt "Leerloopbaanbegeleiding in de volwasseneneducatie."

Verwante presentaties


Ads door Google