De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De provincie en ùw erfgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "De provincie en ùw erfgoed"— Transcript van de presentatie:

1 De provincie en ùw erfgoed
Martine Pieteraerens Erfgoedconsulente Meetjesland

2 Provinciaal erfgoedbeleid: context
Medebewind: werken binnen Europese, federale of Vlaamse wetgeving (onroerend, cultuur, r.o.,…) Eigen beleidsaccenten, eigen reglementen (binnen provinciedecreet) Consulentschap

3 Provinciaal erfgoedbeleid: 3 pijlers
Integrale visie op erfgoed Geïntegreerde aanpak Maatwerk en gebiedsgericht

4 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
ARCHEOLOGIE - Adviseren procedure, methodiek, archeologische waardes trajectbegeleiding bij archeologisch (voor)onderzoek beschermde archeologische monumenten vb. Middelburg, Ertvelde

5 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
- Deelname en begeleiding van intergemeente- lijke archeologische diensten: KLAD zetelen in raad van bestuur technische advisering en begeleiding: coördinerend en regisserend vanuit bredere visie en streekgericht

6 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
Ertvelde, Hoge Wal: voor en na restauratie

7 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
ARCHIEFBELEID - Ondersteuning van openbare archiefdiensten (gemeente/OCMW/ ) en private archief- en documentatiecentra (vb. Bibliotheca Wasiana, Documentatiecentrum Daensisme - Bijdrage tot ontwikkeling regionale overlegstructuren zoals Meetjeslands Archievenoverleg

8 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
Aandacht voor valorisatie van archieven door Projecten als “Archief op het Spoor”, “Waasland in stukken Belichten van inventarissen van relevante fondsen vb. Boelwerf, kerkfabrieken, abdijarchief - Zorg voor bedreigde archieven Microfilmen en digitaliseren van historische regionale kranten Bedrijfsarchieven Verenigingsarchieven Landboekkaarten

9 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
BESCHERMINGEN (Vl. wetgeving) - Deputatie brengt advies uit bij ontwerp (bij ‘ankerplaatsen’: gecoördineerd advies IDOG) - Provincie houdt register van definitieve beschermingen bij

10 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
DEPOTBELEID (Vl. wetgeving) cultureelerfgoeddecreet Regiefunctie voor de provincie in depotproblematiek cultureelerfgoedconvenant Ondersteuning regionaal ingedeelde musea Uitbouw regionaal depotbeleid cultureelerfgoedbeleidsplan ( ) Wat is depot? Uitgangspunten provinciaal depotbeleid bij opmaak beleidsplan: Goede bewaring in situ Erfgoed zinvol herbestemmen indien noodzakelijk Vormingsaanbod uitbreiden (nadruk op preventieve zorg) Instrumenten aanbieden: richtlijnen, draaiboeken Inspelen op opportuniteiten voor fysieke depots *** maar, lange termijn planning, stapsgewijs implementeren *** Cultureelerfgoeddecreet bevat de regels op basis waarvan de Vl. Gemeenschap het cultureelerfgoedveld ondersteunt en subsidieert. Werkingssubsidie wordt toegekend op twee inhoudelijke lijnen (via erfgoedconvenant): 1. provincie blijft musea van regionaal niveau verder ondersteunen 2. depotproblematiek. Provincies zijn best geplaatst om depotbeleid te ontwikkelen en een werking uit te bouwen of te coördineren. De Provincies kunnen, indien ze dit wensen, deze taak opnemen. Krijgen hiervoor werkingskredieten. Werking en taak zit vervat in een cultuurerfgoedbeleidsplan. Eerste zaak= wat is depot? Van Dale: plaats waar iets bewaard wordt, vooral fysiek depot dus: ruimte geschikt om voorwerpen in de beste omstandigheden te bewaren; maar gaat ook om raadpleging en ontsluiting, dus meer dan zuiver fysieke. Dit betekent dat er bij de opmaak van het erfgoedbeleidsplan volgende uitgangspunten waren: Erfgoed zo veel, zo lang en zo goed mogelijk ter plaatse bewaren. Dit houdt ook in dat er een verwervingsbeleid wordt gehanteerd, selectiecriteria worden toegepast en indien nodig – wanneer het erfgoed ter plekke niet op de juiste plaats blijkt te zijn - erfgoed wordt afgestoten en zinvol wordt herbestemd.Bv. religieus erfgoed via CRKC Hiervoor wordt ondersteuning voorzien op verschillende manieren zoals vormingsaanbod: wordt uitgebreid Aanbieden van instrumenten zoals richtlijnen, draaiboeken, … - Inspelen om opportuniteiten (samenwerking met grote musea, gemeentelijke depots, andere …) Maar dit vergt een langere termijn planning. Beleidsplan is dan ook van én daarna. Erfgoed zo veel, zo lang en zo goed mogelijk ter plaatse bewaren. Dit houdt ook in dat er een verwervingsbeleid wordt gehanteerd, selectiecriteria worden toegepast en indien nodig – wanneer het erfgoed ter plekke niet op de juiste plaats blijkt te zijn - erfgoed wordt afgestoten en zinvol wordt herbestemd.

11 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
EDUCATIE ‘Koffers’ educatieve projecten ism met derden uitleendienst museumkoffers voor scholen

12 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
FUNERAIR ERFGOED (Vl. wetgeving) - begeleiden van inventarisatie op vraag van gemeentebestuur of erfgoed-verenigingen belast met inventarisatie - begeleiden selectie en heraanleg (project: erosie en kerkhoven – Vlaamse Ardennen)

13 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
GEBIEDSGERICHT en GEÏNTEGREERD Afgestemd op regio: maatwerk Behoud erfgoed via andere sectoren: Toerisme (Weekendje erfgoed,…) Plattelandsontwikkeling (pdpo, leader) o.a. Kapellekensbaan Nevele, Malende molens… Samenwerking VLM, Erfgoed Vlaanderen, Gentse Kanaalzone …

14 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
LANDSCHAPPEN (Vl. wetgeving) - advies bij bescherming - herwaarderen en ontsluiting van landschappen op vraag via projecten vb. Fortenproject: opwaardering cultureel erfgoed ifv herwaardering streekidentiteit samenwerking met vb. VLM, Regionale landschappen - bewaking kwaliteit platteland via Provinciale Kwaliteitskamer

15 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
MOLENS advies bij beschermingen, restauraties, herbestemming, ontsluiting MOLA - provinciaal molencentrum Wachtebeke: museum én expertisecentrum

16 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
MONUMENTENWACHT exterieur interieur varend erfgoed: Vlaams expertisecentrum Scheepswerven Baasrode

17 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
MUSEA en MUSEUMCONSULENTSCHAP eigen musea: pam-Ename en pam-Velzeke consulentschap: advies over alle aspecten van het museumwerk doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs begeleiding bij opstarten nieuw museum coördinatie en forumwerking op gebied van museumwerking (zoals registratie, met het project MovE), regiogerichte werking en thematische werking (zoals voor archeologische collecties).

18 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
MovE – Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - is een samenwerkingsverband van musea in Oost-Vlaanderen. MovE werkt aan de verbetering van digitale collectieregistratie en –ontsluiting. Alle Oost-Vlaamse musea of collectiebeheerders kunnen aansluiten. Ontdek de collecties op (Bezoekerscentrum Boekhoute, Het Land van Nevele)

19 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
ONDERSTEUNING VIA PRIJZEN (Architectuurprijs) Erfgoedprijs Geschiedenis Genealogie Volkskunde

20 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
ONDERSTEUNING VIA SUBSIDIES Erfgoedprojecten: - ontsluiting - integratie cultureel materieel erfgoed reglement en aanvraagformulier op

21 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
Voorbeelden erfgoedprojecten: Ontsluiting kerk Waarschoot Integratie archeologische vondsten nieuw gemeentehuis Assenede - Open kerken Assenede Vette Veemarkt Zomergem Martinus Steyaert Zomergem Ontsluiting kerkhof Vinderhoute

22 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
- Subsidiëring van conserveringswerken aan niet wettelijk beschermd roerend erfgoed in het bezit van openbare besturen Reglement en aanvraagformulier: roerenderfgoed

23 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
PUBLIEKSGERICHTE WERKING publicaties, tentoonstellingen,… eigen initiatief of samenwerking met derden (voorbeeldfunctie) openstellingen eigen provinciale instellingen met aangepast OMD-programma

24 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid

25 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid

26 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid

27 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
RELIGIEUS ERFGOED (Vl. wetgeving) begeleiding digitale inventarisatie en digitale registratie : (samen met CRKC, provincie Antwerpen)

28 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
bewaren: opleiding en advies inzake behoud en beheer (i.s.m. Monumentenwacht interieur) ontsluiten: virtueel via website, begeleiding van erfgoedprojecten, stichting Open Kerken

29 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
RESTAURATIES (Vl. decreet) Beschermd: budgetbeheer, advies technisch, kunsthistorisch onderhoudspremie restauratiepremie koppelsubsidies Niet-beschermde kerken: kunsthistorisch advies

30 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
ROEREND ERFGOED Subsidies voor conserveren van waardevol, niet-beschermd, roerend cultureel erfgoed in bezit van openbare besturen Overleg erfgoedcellen: twee stedelijke Gent en Aalst, twee regionale Meetjesland en Land van Waas: afstemmen van beleids- en actieplannen, uitwisselen van know-how, praktijkervaring Ontsluiting: zilvertentoonstelling, wandtapijten, provinciale kunstcollectie…

31 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid
VORMING EN OPLEIDING Contactdagen: archeologie religieus erfgoed Vormingsaanbod voor museumbeheerders en – medewerkers Open Monumentendag: provinciale ideeëndag themabrochure Studio-OMD i.s.m. OMD-Vlaanderen

32 We zijn er voor u Anthony Demey, diensthoofd dienst Erfgoed
Martine Pieteraerens, coördinator OMD en erfgoedconsulente Meetjesland Livia Snauwaert, consulente religieus erfgoed Luc Bauters, consulent archeologie Ignace Van Driessche, consulent archief en historisch onderzoek Paul Meirsman, beheer en budgettering restauratiedossiers Mieke Van Doorselaer, museumconsulente Walter Van den Branden, conservator Mola, molendeskundige DANK VOOR DE (VOLGEHOUDEN) AANDACHT

33 Voor meer info


Download ppt "De provincie en ùw erfgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google