De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)"— Transcript van de presentatie:

1 Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)

2 2 Belgische artsenverenigingen in de 21ste eeuw 1.Representatieve artsenorganisaties 2.Niet-representatieve artsenorganisaties

3 BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) Paritair Nederlandstalig / Franstalig Paritair Specialisten / Huisartsen Voorzitter : Dr. Marc MOENS Ondervoorzitters: Dr. Rudi VAN DRIESSCHE (NL.) en Dr. Jacques DE TOEUF (FR.) VAS (Vlaams Artsensyndicaat) Voorzitter : Dr. Hilde ROELS VAS Afdeling Oost- en West-Vlaanderen Voorzitter : Dr. Yves LOUIS VAS Afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant Voorzitter : Dr. Rudi VAN DRIESSCHE Chambre Syndicale de l’Agglomération Bruxelloise Voorzitter : Dr. Michel VERMEYLEN Chambre Syndicale de Liège et Luxembourg Voorzitter : Dr. Michel MASSON Chambre Syndicale de Hainaut, Namur et Brabant Wallon Voorzitter : Dr. Roland LEMYE 3 autonome Franstalige kamers 1. Representatieve artsenorganisaties (1) incl. AMF (Association de Médecins de Famille) – VVH (Vereniging van Huisartsen)

4 4 Kartel Confederatie der Belgische geneesheren VBO – GBO (Verbond van Belgische Omnipractici – Groupement Belge des Omnipraticiens) SGS/SMS (Syndicaat van Geneesheren-Specialisten – Syndicat des Médecins Spécialistes) ASGB (Algemeen Syndicaat der Geneeskundigen van België) 1. Representatieve artsenorganisaties (2)

5 5 Medische verkiezingen 2010 ALGEMEEN GENEESKUNDIGENAantalVerhouding (in %) BVAS3.48947,83 Het Kartel3.80652,17 TOTAAL9.149100 GENEESHEREN-SPECIALISTENAantalVerhouding (in %) BVAS9.97784,56 Het Kartel1.82215,44 TOTAAL12.160100 TOTAALAantalVerhouding (in %) BVAS13.46670,52 Het Kartel5.62829,48 TOTAAL21.309100 Stemgerechtigden – Participatie43.65143,74 Blanco + ongeldig /participatie2.2155,07

6 → Verkiezingsresultaten bepalen de vertegenwoordiging in de RIZIV-beleidsorganen, zoals – Nationale commissie artsen-ziekenfondsen – Verzekeringscomité – … 6

7 7 HUISARTSEN : sterk geregionaliseerd Vlaanderen - [ UHAK (Unie van Huisartsenkringen) ] - [ VHP (Vlaams Huisartsen Parlement) ] - [ WVVH (Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen)] - DOMUS MEDICA - SVH (Syndicaat van Vlaamse Huisartsen) - DOMINO (met enkele specialisten?) Franstalig België - SSMG (Société Scientifique des Médecins Généralistes) - Forum des Médecins généralistes 2. Niet-representatieve artsenorganisaties (1)

8 8 SPECIALISTEN -VBS-G.B.S. : Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren- Specialisten - Groupement des Unions Professionnelles Belges de Médecins Spécialistes: koepel van 33 beroepsverenigingen -Tientallen wetenschappelijke verenigingen, ingedeeld per discipline of subdiscipline, Belgisch en/of Vlaams en/of Franstalig 2. Niet-representatieve artsenorganisaties (2)

9 Vraag schriftelijk aan bij Dienst Erkenning van Gezondheidszorgberoepen (FOD Volksgezondheid) met vermelding van: – discipline waarop aanvraag betrekking heeft – aanvangsdatum van stage – gegevens van stagedienst(en) – naam en akkoord van stagemeester(s) en/of stagemeester-coördinator – (indien buitenlandse stages: adres in België opgeven) Vergezeld van volgende documenten: – Attest van inschrijving in de lijst van de orde – Overeenkomst tussen kandidaat en stagemeester of verantwoordelijke instelling m.b.t. vergoeding en duur – Attest van aanvaarding voor de discipline door een Belgische faculteit geneeskunde 9 Riziv-nummer

10 Stageplan (1) Standaardformulier verkrijgbaar bij dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen Opgave van de te verrichten stages, binnen de 3 maanden na aanvang opleiding Aangetekend verzenden naar minister van Volksgezondheid Uitspraak binnen 60 dagen door bevoegde kamer van erkenningscommissie – Advies wijkt af van stageplan: kandidaat verschijnt voor de kamer – Stopzetting van stage wordt doorgegeven aan Riziv voor intrekking van Riziv-nummer Mededeling advies aan kandidaat-arts binnen 30 dagen Stageboekje 10

11 Deel elke wijziging ter goedkeuring mee aan minister van Volksgezondheid GEEN eenzijdige wijzigingen mogelijk, niet door stagiair, evenmin door stagemeester Onderbreking van de stage mag duur van opleiding NIET verkorten Bij onderbreking van minstens 3 maanden : breng bevoegde kamer van erkenningscommissie op de hoogte: - MET redenen van onderbreking - EN met voorstel voor aanvullende stageperiode Advies van bevoegde kamer van erkenningscommissie binnen 30 dagen Voorstel ter goedkeuring aan minister 11 Stageplan (2)

12 Meningsverschil tussen kandidaat en stagemeester 1.Contacteer eerst stagemeester-coördinator 2.Maak aanhangig bij bevoegde kamer van erkenningscommissie Beide partijen worden gehoord Erkenningscommissie bemiddelt Geen resultaat: 1)Aanstelling Onderzoekscommissie 2)Verslag 3)Advies van erkenningscommissie 4)Hoge Raad 12

13 Voorschriften bestellen Getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen via SPEOS (www.medattest.be) Gecodeerde geneesmiddelenvoorschriften bestellen bij Riziv (éénmalig gratis geleverd bij aanvang) 13

14 Andere Schaf fiscaal dagboek aan (laat vóór gebruik nummeren en paraferen door hoofdcontroleur van directe belastingen) Gratis fiscaal dagboek voor VAS-leden Sluit bij aanvang van de zelfstandige beroepsactiviteit aan bij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (verplicht!) Sluit aan bij ziekenfonds Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Voordelig tarief voor VAS-leden Open zichtrekening voor beroepsmatig gebruik 14

15 Hoe honoraria stagemeester/stagiair attesteren? (1) Huisartsen mogen aan 100 % aanrekenen als: 1.stagemeester en stagiair gelijktijdig in spreekkamer werken 2.stagiair een hem toevertrouwd bezoek aflegt of raadpleging houdt terwijl stagemeester op huisbezoek is:  Stagemeester moet op elk moment kunnen worden opgeroepen en onmiddellijk beschikbaar zijn  Stagiair ondertekent getuigschrift van stagemeester met vermelding van eigen naam en “in opdracht van naam stagemeester” 3.beiden over passende communicatiemiddelen beschikken Indien niet voldaan is aan deze 3 voorwaarden: Stagiair mag aan 75 % aanrekenen op eigen getuigschriften 15

16 Hoe honoraria stagemeester/stagiair attesteren? (2) Specialisten mogen aan 100 % aanrekenen: 1.tijdens normale diensturen: stagemeester of gemandateerde specialist fysiek aanwezig is in de dienst 2.buiten normale uren: stagemeester of gemandateerde specialist is 24u/24u oproepbaar 3.weekends en feestdagen: stagemeester of gemandateerde specialist controleert ter plekke de stagiair 4.maandelijkse wachtlijsten moeten beschikbaar zijn voor controle Indien niet voldaan is aan deze 4 voorwaarden: Stagiair mag aan 75 % aanrekenen op eigen getuigschriften 16

17 Erkenning Standaardformulier verkrijgbaar bij dienst Erkenning Gezondheidszorgberoepen Ten vroegste 2 maanden vóór einde opleiding Verzend aangetekend naar FOD Volksgezondheid t.a.v. de minister van Volksgezondheid met vermelding van: Attesten van de stagemeesters Attest van inschrijving in de lijst van de orde (hoogstens 3 maanden oud) Laatste stageboekje Attest waarin voldaan is aan de wettelijke verplichtingen inzake wachtdiensten (HAIO) Bewijs van deelname aan seminaries en opleiding van ICHO (HAIO) Attest voor geslaagd in de specifieke universitaire opleiding tijdens de eerste 2 jaar van de opleiding (ASO) Definitief Riziv-nummer nog niet ontvangen? Gebruik het oud Riziv-nummer en reken aan 75 % 17

18 Bevoegde erkenningscommissie - deelt advies mee aan minister van Volksgezondheid - deelt advies mee binnen 30 dagen aan kandidaat-specialist Positief advies: ondertekend MB overgemaakt aan Riziv voor toekenning van Rizivnummer van erkend geneesheer-specialist Negatief advies: beroepsprocedure mogelijk bij de Hoge Raad 18

19 Beroepsprocedure Bij de Hoge Raad – Gemotiveerd beroep – Binnen 30 dagen na kennisgeving van advies – Aangetekend aan minister van Volksgezondheid Kandidaat wordt voor de Hoge Raad gehoord Minstens 1 lid, erkend in de desbetreffende specialiteit, moet de beraadslaging bijwonen Uitspraak binnen 60 dagen bij meerderheid van de aanwezige leden Geen advies binnen vooropgestelde termijnen: minister van Volksgezondheid beslist 19

20 Voorlopige accreditering Schrijf in bij Lokale kwaliteitsevaluatiegroep (LOK) Dien aanvraag voorlopige accreditering in met gewone brief, vanaf aanvraag erkenning tot ten laatste drie maanden na erkenning bij RIZIV, t.a.v. Accrediteringsstuurgroep (ASG), met vermelding LOK-nummer Automatische toekenning accreditering voor 1 jaar 20

21 Verlenging van accreditering Accrediteringsaanvraag via de door de ASG goedgekeurde documenten Voorwaarden – Medisch dossiers houden – Continuïteit van de verzorging en hoofdactiviteit – Drempelactiviteit (NIET voor jonge artsen tijdens de eerste 4 praktijkjaren) – Geen herhaalde opmerkingen van DGEC – Meewerken aan kwaliteitsevaluatie door peers (min. 2 LOKs/jaar) Navorming : 20 CP behaald per referentieperiode van 12 maanden Duur: 3 jaar 21

22 Specialisten d.d. 01.02.2011Aantal actievenAantal geaccrediteerden % geaccrediteerden Huisartsen14.1609.95570,30 Arts-specialist in opleiding (ASO)3.53410,03 Medische oncologie19316384,46 Pneumologie46637680,69 Gastro-enterologie63851180,09 Oftalmologie1.08985678,60 Dermato-venerologie73256376,91 Reumatologie23517574,47 Fysische geneeskunde en fysiotherapie50737674,16 Radiologie1.6321.18872,79 Geriatrie31022572,58 Pathologische anatomie33324072,07 Neurologie35425471,75 O.R.L.66846970,21 Urologie39827368,59 Cardiologie1.06072568,40 Psychiatrie1.8111.22467,59 Nucleaire geneeskunde32821465,24 Gynaecologie-verloskunde1.49797465,06 Radiotherapie21113363,03 Pediatrie + kinderneurologie1.6251.02463,02 Acute geneeskunde + urgentiegeneeskunde76347261,86 Anesthesie1.9481.18760,93 Klinische biologie65839560,03 Orthopedie1.02060759,51 Inwendige geneeskunde1.52487757,55 Chirurgie1.50770446,72 Neurochirurgie1949046,39 Neuropsychiatrie39718045,34 Stomatologie32913641,34 Plastische chirurgie2498534,14 TOTAAL SPECIALISTEN26.21014.34154,72

23 Akkoord artsen-ziekenfondsen 2011 Conventioneren = toetreden Partieel conventioneren = gedeeltelijk toetreden Deconventioneren = weigeren toe te treden Let op! HAIO moet geconventioneerd zijn ASO kan theoretisch deconventioneren (echter zinloos tenzij laatstejaars ASO) Tijdens wachtdienst: conventietarieven verplicht 23

24 Belang van handtekening “Bezint, eer u ondertekent.” Verzamelgetuigschriften, voorschriften, associatieovereenkomsten, … 24

25 25 Wat kan het VAS voor jou betekenen? 1.Een krachtige verdediging van jouw belangen - De aantrekkelijkheid van het beroep (faire vergoedingen, arbeidsduur ASO’s/haio’s …) - De vrije artsenkeuze van de patiënt (geen opgelegde echelonnering, …) - De vrijwaring van de therapeutische vrijheid (geen budgettaire dictatuur,…) - De beperking van de administratieve overlast (vereenvoudiging,…) 2. Snelle, duidelijke en accurate informatie op maat van jouw behoeften - Specifieke rubriek voor jonge artsen op de website (www.vlaamsartsensyndicaat.be)www.vlaamsartsensyndicaat.be - E-nieuwsbrieven - Gratis deelname aan symposia georganiseerd door het VAS 3. Weerwerk tegen de erosie van het imago van het artsenberoep - Initiatieven om visibiliteit en positieve imago van het artsenberoep in de publieke opinie te versterken, vb. door jaarlijkse Music for life-actie 4. Meer tijd om te focussen op wat jij belangrijk vindt - Hulp bij indienen Impulseo-dossier - Nalezen van associatieovereenkomsten - Gunstige tarieven voor verzekeringen, loopbaancoaching, …

26

27 Meer informatie: www.vlaamsartsensyndicaat.be of contacteer ons op info@vlaamsartsensyndicaat.be info@vlaamsartsensyndicaat.be

28 28 Dank voor uw aandacht Dr. Marc Moens Voorzitter BVAS


Download ppt "Startersformaliteiten Dr. Marc Moens Voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)"

Verwante presentaties


Ads door Google