De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 januari 2014 Handelingsgericht Arrangeren. HA 27 januari 2014 Programma 16.00 Welkom Algemene inleiding Henk Büscher 16.15 Presentatie Pilot a. Evalueren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 januari 2014 Handelingsgericht Arrangeren. HA 27 januari 2014 Programma 16.00 Welkom Algemene inleiding Henk Büscher 16.15 Presentatie Pilot a. Evalueren."— Transcript van de presentatie:

1 27 januari 2014 Handelingsgericht Arrangeren

2 HA 27 januari 2014 Programma 16.00 Welkom Algemene inleiding Henk Büscher 16.15 Presentatie Pilot a. Evalueren LGF en arrangeren 2014-2015 - uitleg, afspraken Susanne Bruning 16.30 b. Arrangeren op basis van ondersteuningsvragen 2013-2014 - uitleg - afspraken over formats, aanvragen gelden, etc. Joan Bosma 16.50 Presentatie 10-14 Gert vd Kamp, swv VO 17.10Cluster 1 & 2 Sieb vd Heide 17 15Vragen, Afspraken 17.30 Afronding

3 HA 27 januari 2014 -Voorlopig bestuur en bestuur in oprichting -Ondersteuningsplan OZKNV -Ondersteuningsplanraad Ondersteuningsplan en de samenhang met andere documenten: - De beschrijving van de basisondersteuning en het beschrijven van de ondersteuningsstructuur is per school weergegeven in het -Ondersteuningsprofiel (verplicht voor elke school)

4 HA 27 januari 2014 Een door het bestuur vastgesteld ondersteuningsprofiel per school -Basisondersteuning -Extra ondersteuning -Relatie met Bestuursbeleid Vereniging of Stichting Ondersteuningsplan OZKNV

5 HA 27 januari 2014 Investeer in Basisondersteuning Indicatoren zijn o.a. -Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving -De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen -Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen Deze indicatoren zijn bepalend voor verevening en verwijzing en worden door de OZKNV 2x per jaar getoetst. Per 1 augustus 2016 moeten alle scholen voldoen aan een score van minimaal 3.2 op alle indicatoren.

6 HA 27 januari 2014 Handelingsgericht Werken & Arrangeren

7 HA 27 januari 2014 Financien Per 1 augustus 2014 gaan de gelden voor ondersteuning, minus centrale kosten, naar de schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen van de scholen Let op: Gelden voor ondersteuning per 1 aug. 2014 = inclusief het schooldeel van het LGF (rugzak) Relatie met ondersteuningsbudget OZKNV; afbouw tussen 2014 en 2020 met ruim 2 miljoen! Scholen betalen dus uit deze pot hun arrangementen.

8 HA 27 januari 2014 Twee vormen arrangementen voor ondersteuning: a.Lichte arrangementen - ‘drie maanden extra leesonderwijs’ - huidige rugzak (voor 2 mnd of 6 mnd of…….) - Co-teaching - tussenvormen tussen BAO en BAO of S(B)O - …………… b. Zware arrangementen - plaatsing in sbo - plaatsing in so Voor zware arrangementen is een toelaatbaarheidsverklaring van de ozknv nodig

9 HA 27 januari 2014 Wat moet je daar concreet van betalen: -Het voldoen aan de basisondersteuning -Het betalen van de lichte ondersteuningsarrangementen (incl. arr. mbt ‘oude’ rugzakken*) -Het betalen van de zware ondersteuningsarrangementen -Het betalen van de IB faciliteiten (die je tot nu toe uit wsns-gelden kreeg) -Het bekostigen van tussenvormen tussen bao-sbao en bao-so

10 HA 27 januari 2014 - De veranderende rol van de IB-er. -Het arrangeerdocument & Criteria -Centrale Commissie Onderinstroom

11 HA 27 januari 2014 Verantwoordelijkheid voor het Handelingsgericht Arrangeren door -Leerkracht -IB -(bovenschools) directeur

12 HA 27 januari 2014 Samenvattend: 2 doelen en 1 subdoel a.Ontwikkelen van een werkwijze waarbij, voor huidige LGF geïndiceerde leerlingen, voor het schooljaar 2014-2015 de mate van ondersteuningsbehoefte vastgesteld en beschreven wordt in arrangementen. b.Ontwikkelen van een werkwijze voor alle nieuwe aanvragen van extra ondersteuning en expertise vanuit cluster 3 en 4 in de periode jan-juni 2014. c.Ontwikkelen van een arrangeerdocument Relatie De nu te maken arrangementen hebben een vervolg in 2014 - 2015 en worden dan bekostigd uit de middelen, die de school krijgt uit de OZKNV

13

14 Evalueren LGF en arrangeren 2014-2015 Vanaf schooljaar 2014-2015: Rugzak/LGF vervalt “Schooldeel” => naar schoolbestuur => inzetten voor extra ondersteuning Dit betekent: School stelt arrangement op: -Intern begeleider is verantwoordelijk -Ambulant begeleiders kunnen meedenken. Expertise vanuit het SO kan vraaggestuurd ingezet worden. -SO heeft hiervoor t/m 2015-2016 nog middelen

15 Arrangement Schooldeel Voorbeelden: -Inzet IB’er; -Individuele begeleiding; -Aanschaf materialen/middelen -etc. Expertise (SO) Voorbeelden: -observaties; -Individuele begeleiding -consultatie; -teamvoorlichting; -co-teaching; -tussenvoorziening -etc.

16 Pilot Handelingsgericht Arrangeren Doel: Handelingsgerichte werkwijze om ondersteuningsbehoefte van LGF leerlingen te vertalen naar een “arrangement”. Opbrengsten: ervaring met het vertalen van ondersteuningsbehoeften naar arrangement; inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het basisonderwijs; zicht op gewenste expertise vanuit so; tijdige communicatie met ouders over de ‘ondersteuning’ van hun kind.

17 Ter geruststelling….. -Bij LGF leerlingen wordt er al handelingsgericht gewerkt; -In het begeleidingsplan staan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen; -Evaluatiemomenten staan al gepland. Wat nog wel te doen: -Begeleidingsplan evalueren; -Ondersteuningsbehoefte vaststellen; Bespreken: wat is de ondersteuningsbehoefte (leerling/ leerkracht/ school) in 2014-2015 Dat is uitgangspunt van het arrangement!

18 Werkwijze/Tijdpad: (arrangementen 2014-2015) -Begeleidingsplan evalueren => arrangement opstellen. (IB/AB/Ouders) -gebruik huidige begeleidingsplannen -bijlage “ondersteuningsinzet”. -Uiterlijk 1 april 2014 : vaststellen perspectief en arrangement voor alle LGF leerlingen; -april 2014: vaststellen formatieve en financiële consequenties van arrangementen (schoolbesturen); -mei 2014: info aan ouders en scholen over invulling arrangementen; -Voor 1 juni 2014: formulier ondersteuningsinzet inleveren bij de Pilotgroep: info@saboso.nl

19

20 Pilot Handelingsgericht Arrangeren Doel: Handelingsgerichte werkwijze om aan ondersteuningsbehoefte van ‘LGF’ leerlingen nu tegemoet te komen met een “arrangement”. Periode: tot juli 2014 Opbrengsten: ervaring met het vertalen van ondersteuningsbehoeften naar arrangement; inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het basisonderwijs; zicht op gewenste expertise van sbao en so; Ondersteuning behoeften en omvang van arrangement van deze leerlingen ook voor 2014-2015 bekend

21 Aanvragen van arrangement tot juli 2014 Criteria: Ouders zijn in alle fasen geconsulteerd Handeling Gericht ondersteuningsbehoeften beschrijven in document Keuze uit 2 documenten ( pilotdoel C) Er is gebruik gemaakt van externe expertise Alle relevante ( 0nderzoek)informatie wordt met toestemming bijgevoegd -Intern begeleider is verantwoordelijk -Aanvraag gaat naar pilot commissie ter beoordeling -De toekenning zal verspreid over de regio worden ingezet, maximaal 1 arrangement per school. -bekostiging vanuit budget pilot arrangeren

22 Arrangement Schooldeel Voorbeelden: -Inzet IB’er; -Individuele begeleiding; -Aanschaf materialen/middelen -etc. -( denk aan huidige LGF inzet) SO expertise deel Voorbeelden: -observaties; -Individuele begeleiding -consultatie; -teamvoorlichting; -co-teaching; -tussenvoorziening -etc.

23 Werkwijze: -Aanvraag wordt opgestuurd naar:info@saboso.nl -Na toekenning het formulier ondersteuningsinzet inleveren bij de Pilotgroep: info@saboso.nl

24 Mogelijke conclusies: -School is handeling bekwaam> geen extra ondersteuning -School is handelingsverlegen> arrangement wordt toegekend van bepaalde omvang en voor een bepaalde periode -Leerling is aangewezen op zware zorg> aanvraag indicatie Voor 1 juli 2014: Evaluatie op schoolniveau school om vast te stellen of er ook in 2014-2015 extra ondersteuning nodig is

25


Download ppt "27 januari 2014 Handelingsgericht Arrangeren. HA 27 januari 2014 Programma 16.00 Welkom Algemene inleiding Henk Büscher 16.15 Presentatie Pilot a. Evalueren."

Verwante presentaties


Ads door Google