De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006

2 2 I. Financiële Gegevens Geconsolideerde winst- en verliesrekening - Beknopte kasstroomtabel - Geconsolideerde balans II. Activiteitenverslag - Review Businessmodel - Businessplan OMNIplus 800 TC - Outlook Agenda

3 3 (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST Algemene en administratieve kosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Nettofinancieringskosten Overige financiële opbrengsten Overige financiële lasten WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen WINST OF VERLIES AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN-16 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES EIGEN VERMOGEN TOTAAL BALANS Winst- en verliesrekening: 2005 vs 2004

4 4 RECURRENT EBIT BRIDGE 2004 – 2005 (in MEUR)  REBIT ,0  Machineverkoop : ondanks hoger volume (+ 20% vs 2004) +4,1 daalt brutomarge door sterke daling verkoopmarges -8,0  After market sales : 6% daling -1,4  Verliezen in Manufacturing door lage productiviteit -2,4  Toegenomen winstgevendheid in Accessories +1,3 (dankzij Verbrugge) en Mechatronics  Reductie in overheadkosten +4,4  IFRS +1,6  REBIT ,4

5 5 (in ‘000 euro) IFRS HY IFRS HY Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen WINST OF VERLIES AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN37-38 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES Winst- en verliesrekening: HY vs HY2 2005

6 6 (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Wijzigingen in de geldmiddelen en kas-equivalenten WINST PER AANDEEL Winst of verlies per aandeel (basic)-0,80-0,21 Winst of verlies per aandeel (na verwatering)-0,80-0,37 Aantal aandelen Beknopte kasstroomtabel

7 7 ACTIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 VASTE ACTIVA Immateriële activa Goodwill1.920 Materiële vaste activa Andere financiële vaste activa103 Activa beschikbaar voor verkoop00 Vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingsvorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL ACTIVA Geconsolideerde balans (1/2)

8 8 PASSIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 EIGEN VERMOGEN Kapitaal7.400 Uitgiftepremies1.332 Reserves Omrekeningsverschillen Minderheidsbelangen3132 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen Uitgestelde belastingen en belastingslatenties Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen Overige schulden0195 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen Intrestdragende financiële verplichtingen Handelsschulden Belastingen Overige verplichtingen TOTAAL PASSIVA Geconsolideerde balans (2/2)

9 9  Volumestijging aantal verkochte weefmachines (+20%) en lichte omzetstijging (+3%) in een erg moeilijke markt.  Negatieve effecten wegen echter op resultaten:  Marge-erosie als gevolg van hevige prijscompetitie met Japanse concurrentie (yen).  Tegenvallende verkoop wisselstukken in HY  Productiviteitsproblematiek bij Manufacturing, in combinatie met invoering nieuw ERP-systeem en dure grondstoffenprijzen.  Ingezette en gerealiseerde kostenbesparingen zijn duidelijk zichtbaar (4,4 miljoen euro), maar kunnen deze effecten slechts ten dele compenseren. Review 2005 (1/2)

10 10  In 2005 werd een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe President & CEO verkozen.  Ook breidde de Picanol Group zijn productenaanbod verder uit met de luchtweefmachine OMNIplus 800.  In juli werden werkingsmiddelen vrijgemaakt door de verkoop van de tweedehandsmachinebusiness en de voorafwikkelaarbusiness (Te Strake Textile).  In het derde kwartaal startte de groep met de bouw van een nieuwe fabriek in Suzhou (China) om alle Chinese activiteiten te centraliseren. Ook in Ieper wil de Picanol Group zijn activiteiten concentreren.  In 2005 werd werk gemaakt van het businessplan  Vorig jaar werd ook gestart met de introductie van een nieuw ERP-systeem. Review 2005 (2/2)

11 11 TEXTIELKLANTEN TechnologiesWeaving Machines & Services Weaving Machines CRT After Market Sales & Support Airjet & Rapier Proferro & BUMAC Mechatronics GTP Accessories TEXTIEL & NIET-TEXTIEL OEM’s 2005 Businessmodel

12 12 Airjet & Rapier 2006 Businessmodel

13 13  President & CEOChris Dewulf  Marketing, Sales & ServicesJan Laga  Technology & OperationsGeert Ostyn  ManufacturingCathy Defoor  Mechatronics & AccessoriesStefaan Dewulf  Finance & AdministrationJurgen Couvreur  Human Resources & General ServicesDirk Verly Managementcomité

14 14 Businessplan  Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met blijvende prijs- en margedruk.  De weefmachinemarkt blijft bijzonder cyclisch.  Winstgevendheid staat bij alle spelers onder druk en iedereen focust op kostenreductie: Businessplan om marktpositie van de groep verder uit te bouwen en de marge te verbeteren  Meerjarenplan bouwt verder op de strategie en marktbenadering die begin 2005 ingevoerd werden, maar vernieuwt focus op rendabiliteit weefmachineverkoop en plant evaluatie marktbenadering van wisselstukken en diensten.  Focus op kerncompetenties, lokale marktaanwezigheid, innovatief R&D- en kostenleiderschapsbeleid, diversificatie door OEM Business en verdere kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen.

15 15 Marketing, Sales & Services  Versterken marktpositie en verbeteren van de marge (o.a. door versterkte focus op technisch textiel en verhoogde wisselwerking tussen verkoop & ontwikkeling).  Verdere uitbouw van aftermarketactiviteiten.  Heroriënteren van gravity points wereldwijd.  Versterking lokale aanwezigheid in India. Technology & Operations  Focus op geïntegreerde ontwikkeling van weefmachines en doorbraakprojecten (integratie R&D).  Extra focus op standaardisatie, modulariteit en kostenbewust ontwikkelen (o.a. aandacht voor sourcingpotentieel).  Ambitie om elk jaar een (ver)nieuw(d)e weefmachine uit te brengen.  Verder organiseren van wereldwijde productieprocessen om optimaal en flexibel in te spelen op toenemende globalisering en geografische verschuiving van de textielindustrie.  5% van de groepsomzet naar productontwikkeling. Businessplan : Weaving Machines

16 16 Manufacturing  Synergievoordelen en kostenbesparingen door verdere integratie operationale processen en betere aansluiting op ERP-benadering.  Relatie evolueert tot zuivere leverancier-klantrelatie (externe competitie).  Naast productiviteitsverbeteringen mikken op verdere groei door meer werk voor derden.  In 2006 investering in modernisering van de vormkasten (Proferro). Mechatronics & Accessories  Mechatronics is kerncompetentie voor weefmachinebusiness: integratie van R&D Protronic met weefmachineactiviteiten.  Versterking concurrentiepositie Protronic door herziening productieorganisatie (o.a. start dochteronderneming in Roemenië).  Door gerichte acties inzake kwaliteit, kosten en leveringscapaciteit wil Accessories naast een leverancier voor derden, ook een bevoorrechte leverancier blijven van de groep.  Versterking concurrentiepositie door o.a. productiviteitsverbeteringen (Verbrugge).  Evaluatie overgenomen accessoirebedrijven op basis van bijdrage tot de groepsactiviteiten. Businessplan : OEM Business

17 17  Op 10 maart 2006 werd de nieuwe OMNIplus 800 TC gelanceerd.  Speciaal uitgeruste luchtweefmachine voor tire cord, een industrieel weefsel dat in de productie van autobanden gebruikt wordt.  De nieuwe weefmachine is gebaseerd op de OMNIplus 800-reeks en wordt afgewerkt in Günne (Duitsland). OMNIplus 800 TC

18 18  Algemeen wordt verwacht dat de vraag naar weefmachines in 2006 in de lijn zal liggen van  De Picanol Group houdt rekening met een aanhoudende concurrentiële prijs- en margedruk, maar blijft focussen op het behoud van marktpositie.  Gerealiseerde kostenbesparingen, verdere operationele verbeteringen en organisatorische aanpassingen zullen een positieve impact uitoefenen op de groepsactiviteiten.  Ondanks de moeilijke markt en aanhoudende prijs- en margedruk streeft de groep in 2006 naar een omzet op hetzelfde niveau van 2004 en Outlook

19 19  De Picanol Group kan enkel wereldspeler blijven als we niet bang zijn om in te spelen op de kansen die de wereld ons biedt.  De Picanol Group heeft slechts toekomst als we het optimale evenwicht vinden tussen een structureel lagere prijs- en marge-evolutie en totale kosten.  Ieper kan alleen blijven bestaan als het: én het centre of excellence blijft in onze kernbusiness én een passend antwoord formuleert op de té hoge kostenstructuur.  De verdere ontplooiing van onze activiteiten in China draagt positief bij tot de verdere ontwikkeling van de groep en vormt geen bedreiging.  De Manufacturing, Accessories - en wisselstukkenactiviteiten hebben een belangrijke impact op onze resultaten en onze toekomstige ontwikkeling.  Activiteiten voor derden spelen een belangrijke rol in de resultaatsontwikkeling voor de volledige groep. Conclusie

20 20 Vragen?


Download ppt "1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google