De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006

2 2 I. Financiële Gegevens 2005 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening - Beknopte kasstroomtabel - Geconsolideerde balans II. Activiteitenverslag - Review 2005 - Businessmodel - Businessplan 2006-2008 - OMNIplus 800 TC - Outlook Agenda

3 3 (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Opbrengsten396.302384.747 Kosten van verkopen-347.372-332.219 BRUTOWINST Algemene en administratieve kosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven 48.930 -32.261 -21.085 2.082 0 52.528 -33.958 -22.602 8.083 -2.528 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Nettofinancieringskosten Overige financiële opbrengsten Overige financiële lasten -2.334 -1.169 1.423 -1.060 1.523 108 1.030 -1.402 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen -3.140 -1.577 1.259 -2.518 WINST OF VERLIES-4.717-1.259 AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN-16 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES-4.716-1.243 EIGEN VERMOGEN78.89982.735 TOTAAL BALANS284.706290.274 Winst- en verliesrekening: 2005 vs 2004

4 4 RECURRENT EBIT BRIDGE 2004 – 2005 (in MEUR)  REBIT 2004 -4,0  Machineverkoop : ondanks hoger volume (+ 20% vs 2004) +4,1 daalt brutomarge door sterke daling verkoopmarges -8,0  After market sales : 6% daling -1,4  Verliezen in Manufacturing door lage productiviteit -2,4  Toegenomen winstgevendheid in Accessories +1,3 (dankzij Verbrugge) en Mechatronics  Reductie in overheadkosten +4,4  IFRS +1,6  REBIT 2005 -4,4

5 5 (in ‘000 euro) IFRS HY1 2005 IFRS HY2 2005 Opbrengsten188.147208.155 Kosten van verkopen-164.417-182.955 BRUTOWINST23.73025.200 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN-3.8281.494 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen -4.657 1.103 1.517 -2.680 WINST OF VERLIES-3.554-1.163 AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN37-38 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES-3.517-1.201 Winst- en verliesrekening: HY1 2005 vs HY2 2005

6 6 (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten-2.3341.523 Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten9.29312.162 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten34.13210.165 Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten-8.402-7.872 Kasstroom uit financieringsactiviteiten-21.813-4.207 Wijzigingen in de geldmiddelen en kas-equivalenten5.634-2.834 WINST PER AANDEEL Winst of verlies per aandeel (basic)-0,80-0,21 Winst of verlies per aandeel (na verwatering)-0,80-0,37 Aantal aandelen5.900.000 Beknopte kasstroomtabel

7 7 ACTIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 VASTE ACTIVA118.635133.477 Immateriële activa10.85813.515 Goodwill1.920 Materiële vaste activa63.23764.170 Andere financiële vaste activa103 Activa beschikbaar voor verkoop00 Vorderingen op meer dan één jaar39.71752.336 Uitgestelde belastingsvorderingen2.8001.433 VLOTTENDE ACTIVA166.071156.797 Voorraden en bestellingen in uitvoering58.02060.452 Handelsvorderingen76.89073.048 Overige vorderingen13.02710.797 Geldmiddelen en kasequivalenten18.13412.500 TOTAAL ACTIVA284.706290.274 Geconsolideerde balans (1/2)

8 8 PASSIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 EIGEN VERMOGEN78.89982.735 Kapitaal7.400 Uitgiftepremies1.332 Reserves68.78574.760 Omrekeningsverschillen1.379-889 Minderheidsbelangen3132 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR67.76283.370 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen7.1097.653 Voorzieningen2.0752.100 Uitgestelde belastingen en belastingslatenties7.58410.438 Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen 50.994 13.498 37.495 62.984 10.625 52.359 Overige schulden0195 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR138.045124.169 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen1.2011.103 Voorzieningen3.0503.092 Intrestdragende financiële verplichtingen35.51139.845 Handelsschulden64.55650.108 Belastingen3.4312.363 Overige verplichtingen30.29627.658 TOTAAL PASSIVA284.706290.274 Geconsolideerde balans (2/2)

9 9  Volumestijging aantal verkochte weefmachines (+20%) en lichte omzetstijging (+3%) in een erg moeilijke markt.  Negatieve effecten wegen echter op resultaten:  Marge-erosie als gevolg van hevige prijscompetitie met Japanse concurrentie (yen).  Tegenvallende verkoop wisselstukken in HY2 2005.  Productiviteitsproblematiek bij Manufacturing, in combinatie met invoering nieuw ERP-systeem en dure grondstoffenprijzen.  Ingezette en gerealiseerde kostenbesparingen zijn duidelijk zichtbaar (4,4 miljoen euro), maar kunnen deze effecten slechts ten dele compenseren. Review 2005 (1/2)

10 10  In 2005 werd een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe President & CEO verkozen.  Ook breidde de Picanol Group zijn productenaanbod verder uit met de luchtweefmachine OMNIplus 800.  In juli werden werkingsmiddelen vrijgemaakt door de verkoop van de tweedehandsmachinebusiness en de voorafwikkelaarbusiness (Te Strake Textile).  In het derde kwartaal startte de groep met de bouw van een nieuwe fabriek in Suzhou (China) om alle Chinese activiteiten te centraliseren. Ook in Ieper wil de Picanol Group zijn activiteiten concentreren.  In 2005 werd werk gemaakt van het businessplan 2006-2008.  Vorig jaar werd ook gestart met de introductie van een nieuw ERP-systeem. Review 2005 (2/2)

11 11 TEXTIELKLANTEN TechnologiesWeaving Machines & Services Weaving Machines CRT After Market Sales & Support Airjet & Rapier Proferro & BUMAC Mechatronics GTP Accessories TEXTIEL & NIET-TEXTIEL OEM’s 2005 Businessmodel

12 12 Airjet & Rapier 2006 Businessmodel

13 13  President & CEOChris Dewulf  Marketing, Sales & ServicesJan Laga  Technology & OperationsGeert Ostyn  ManufacturingCathy Defoor  Mechatronics & AccessoriesStefaan Dewulf  Finance & AdministrationJurgen Couvreur  Human Resources & General ServicesDirk Verly Managementcomité

14 14 Businessplan 2006-2008  Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met blijvende prijs- en margedruk.  De weefmachinemarkt blijft bijzonder cyclisch.  Winstgevendheid staat bij alle spelers onder druk en iedereen focust op kostenreductie: Businessplan 2006-2008 om marktpositie van de groep verder uit te bouwen en de marge te verbeteren  Meerjarenplan bouwt verder op de strategie en marktbenadering die begin 2005 ingevoerd werden, maar vernieuwt focus op rendabiliteit weefmachineverkoop en plant evaluatie marktbenadering van wisselstukken en diensten.  Focus op kerncompetenties, lokale marktaanwezigheid, innovatief R&D- en kostenleiderschapsbeleid, diversificatie door OEM Business en verdere kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen.

15 15 Marketing, Sales & Services  Versterken marktpositie en verbeteren van de marge (o.a. door versterkte focus op technisch textiel en verhoogde wisselwerking tussen verkoop & ontwikkeling).  Verdere uitbouw van aftermarketactiviteiten.  Heroriënteren van gravity points wereldwijd.  Versterking lokale aanwezigheid in India. Technology & Operations  Focus op geïntegreerde ontwikkeling van weefmachines en doorbraakprojecten (integratie R&D).  Extra focus op standaardisatie, modulariteit en kostenbewust ontwikkelen (o.a. aandacht voor sourcingpotentieel).  Ambitie om elk jaar een (ver)nieuw(d)e weefmachine uit te brengen.  Verder organiseren van wereldwijde productieprocessen om optimaal en flexibel in te spelen op toenemende globalisering en geografische verschuiving van de textielindustrie.  5% van de groepsomzet naar productontwikkeling. Businessplan 2006-2008: Weaving Machines

16 16 Manufacturing  Synergievoordelen en kostenbesparingen door verdere integratie operationale processen en betere aansluiting op ERP-benadering.  Relatie evolueert tot zuivere leverancier-klantrelatie (externe competitie).  Naast productiviteitsverbeteringen mikken op verdere groei door meer werk voor derden.  In 2006 investering in modernisering van de vormkasten (Proferro). Mechatronics & Accessories  Mechatronics is kerncompetentie voor weefmachinebusiness: integratie van R&D Protronic met weefmachineactiviteiten.  Versterking concurrentiepositie Protronic door herziening productieorganisatie (o.a. start dochteronderneming in Roemenië).  Door gerichte acties inzake kwaliteit, kosten en leveringscapaciteit wil Accessories naast een leverancier voor derden, ook een bevoorrechte leverancier blijven van de groep.  Versterking concurrentiepositie door o.a. productiviteitsverbeteringen (Verbrugge).  Evaluatie overgenomen accessoirebedrijven op basis van bijdrage tot de groepsactiviteiten. Businessplan 2006-2008: OEM Business

17 17  Op 10 maart 2006 werd de nieuwe OMNIplus 800 TC gelanceerd.  Speciaal uitgeruste luchtweefmachine voor tire cord, een industrieel weefsel dat in de productie van autobanden gebruikt wordt.  De nieuwe weefmachine is gebaseerd op de OMNIplus 800-reeks en wordt afgewerkt in Günne (Duitsland). OMNIplus 800 TC

18 18  Algemeen wordt verwacht dat de vraag naar weefmachines in 2006 in de lijn zal liggen van 2005.  De Picanol Group houdt rekening met een aanhoudende concurrentiële prijs- en margedruk, maar blijft focussen op het behoud van marktpositie.  Gerealiseerde kostenbesparingen, verdere operationele verbeteringen en organisatorische aanpassingen zullen een positieve impact uitoefenen op de groepsactiviteiten.  Ondanks de moeilijke markt en aanhoudende prijs- en margedruk streeft de groep in 2006 naar een omzet op hetzelfde niveau van 2004 en 2005. Outlook

19 19  De Picanol Group kan enkel wereldspeler blijven als we niet bang zijn om in te spelen op de kansen die de wereld ons biedt.  De Picanol Group heeft slechts toekomst als we het optimale evenwicht vinden tussen een structureel lagere prijs- en marge-evolutie en totale kosten.  Ieper kan alleen blijven bestaan als het: én het centre of excellence blijft in onze kernbusiness én een passend antwoord formuleert op de té hoge kostenstructuur.  De verdere ontplooiing van onze activiteiten in China draagt positief bij tot de verdere ontwikkeling van de groep en vormt geen bedreiging.  De Manufacturing, Accessories - en wisselstukkenactiviteiten hebben een belangrijke impact op onze resultaten en onze toekomstige ontwikkeling.  Activiteiten voor derden spelen een belangrijke rol in de resultaatsontwikkeling voor de volledige groep. Conclusie

20 20 Vragen?


Download ppt "1 PICANOL GROUP Resultaten 2005 Ieper, 17 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google