De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw beleid, kansen voor praktijkonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw beleid, kansen voor praktijkonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw beleid, kansen voor praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is passend onderwijs 15 maart 2012 Terugblik op vorig seminar Punten uit de evaluatie Al met al positief Zaal, temperatuur Geef ons de kaders aan waarbinnen we met elkaar in gesprek kunnen

2 Doel van de leergang Zicht / grip krijgen op veelheid aan ontwikkelingen in en rondom het praktijkonderwijs Vier lagen: Beleidsontwikkelingen: verkennen Strategie: werken aan een plan Praktijk: inspiratie door voorbeelden Netwerk: ontmoetingen Vorige keer besproken: Beter presteren Leraar 2020 Toekomstbestendig vmbo Focus op vakmanschap

3 Wat gaan we vandaag doen?
Kennis verdiepen over passend onderwijs en taal/rekenen Gevolgen benoemen voor pro en voor je school Piet Hartog vertelt over zijn school Eén stap verder zetten met je plan Voortbouwen op huiswerkopdracht die al mooie resultaten laat zien!!! Nieuwe opdracht Dit is ook op hoofdlijnen de indeling van het seminar

4 Passend onderwijs (I) Knelpunten: o.a. groei en complexiteit
Wat wil men: Financiele beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Minder bureaucratie Wegnemen prikkel op indiceren obv diagnose Handelingsbekwame docenten Afstemming met andere sectoren

5 Passend onderwijs (II)
Wat verandert er: Zorgplicht voor schoolbestuur SWV beoordeelt toelaatbaarheid (v)so Planverplichtingen Ondersteuningsplan leerling i.o.m. ouders Schoolondersteuningsprofiel; adviesrecht MR Ondersteuningsplan SWV Integratie SWV’s Ondersteuningsplanraad uit MR-en; instemming O.o.g.o. met gemeente(n)

6 Referentiekader (I) Opgesteld door sectorraden, concept:
School heeft onderwijszorgprofiel (minimaal afgesproken basiszorg) School krijgt onderwijszorgmiddelen obv transparante toewijzingssystematiek School betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang tot informatie en tot ondersteuning bij de toewijzing van extra zorg De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijszorgprofiel en betrekt ouders/leerlingen/studenten bij de beoordeling daarvan.

7 Referentiekader (II) School bewaakt dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen behorend bij het onderwijszorgprofiel. School heeft binnen de onderwijszorgstructuur toegang tot ondersteuning voor leraren en leerlingen bij specialistische problemen. School waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een andere school of sector. School heeft de medezeggenschap over het onderwijszorgprofiel en de zorgmiddelen conform WMS/WOR geregeld. School legt (achteraf) verantwoording af over de besteding van de toegekende zorgmiddelen en de behaalde resultaten. School heeft een klachten- en geschillenregeling.

8 Raakt dit het praktijkonderwijs?
Wetsvoorstel: Toewijzing lwoo en pro ‘vooralsnog gehandhaafd’ Onderzoek naar aanpassingsmogelijkheden; overleg met de VO Raad Eind 2013 zicht op nieuwe systematiek, “zodat deze in 2016 zou kunnen worden ingevoerd” Middelen gebudgetteerd obv niveau ; als overschrijding dreigt dan wordt bedrag per leerling aangepast

9 In de tijd gezien Indeling SWV’s in nov 2012 gereed Zorgplicht per Regionaal ondersteuningsplan voor naar Inspectie Nieuwe SWV’s van kracht per ; bezuiniging op ambulante begeleiding per Einde REC’s & indicatiestelling per

10 Werkvorm I Bespreek met je buurman / buurvrouw wat de gevolgen zijn – of: kunnen zijn - van dit wetsvoorstel voor het praktijkonderwijs in het algemeen. Schrijf elk gevolg dat je benoemt op 1 post-it plakker; gebruik bij meerdere gevolgen dus ook meerdere post-its. We inventariseren vervolgens plenair de benoemde gevolgen

11 Werkvorm II Bespreek in je groepje de volgende vragen over het wetsvoorstel en voor jullie scholen: Is het SWV bezig met de samenvoeging? Wat weet je er van? Zit het praktijkonderwijs in je regio aan tafel als het over passend onderwijs gaat, bijv. het regionale ondersteuningsplan? Ben je bezig met een schoolondersteuningsplan? Zo nee, ga je dat nog doen, wanneer? Ben je van plan dit alles in je regio te gaan volgen? Hoe? Vat de bespreking samen op de flap.

12 Taal en rekenen (I) Achtergrond:
Taal en rekenniveau pabo-studenten Positie NL in internationale ‘rakings’ Commissie Meijerink: kom tot referentieniveaus die het hele onderwijsbestel doorsnijden Zie schema Zie uitreik Voor pro geldt als richtsnoer: 1F Voor mbo 1 en 2 geldt als eindniveau: 2F

13 In de tijd gezien Referentieniveaus ingevoerd in zomer 2010
1F is richtsnoer Pro (inspanningsverplichting) 2F is eindniveau niveau 1 en niveau 2 mbo Pilotexamens mbo niveau 1 en 2 Centrale examinering mbo niveau 2 op 2F Besluit niveau 1 Nb: verplichte eindtoets en lvs (s)bao? (33.157) Nb: verplichte dtt en lvs voor vo? Nb: entreeopleidingen mbo (33.187)

14 Taal en rekenen (II) Wat doet het pro, landelijk:
Realisatie 1F als individueel streven, inspanningsverplichting Beheersingsdoelentool Overleg met Cito over ontwikkeling diagnostische toetsen Contact met Steunpunt Taal & Rekenen VO over informatiebijeenkomsten

15 Werkvorm III Bespreek in koppels de volgende vragen:
a) Wat kunnen pro-leerlingen aan: 1F, 2F ….? Bespreek dit op twee terreinen: taal en rekenen. b) Wat doe je op dit moment in je school aan de referentieniveaus? c) Ga je verandering aanbrengen in die situatie (b) en zo ja waarom?

16 Piet Hartog Praktijkschool West Friesland

17 Werkvorm IV Reflectie op huiswerkopdracht
Bespreek met je groepje de volgende punten: Vertel in max. 2 minuten aan je groep wat je met de voorgestelde verandering beoogt. Vraag je groepsgenoten of het verhaal dat je vertelt, helder overkomt? Vraag je groepsgenoten naar tips. Probeer de reactie van je collega’s mee te nemen in de volgende versie.

18 ‘plan voor jouw school’
Vier elementen Beschrijving bestaand strategisch beleid, interne en externe analyse Wat moet anders? Wat is haalbaar? Hoe ga je dit doen?

19 Basisvragen, facetten, principes

20 Werkvorm V Nieuwe huiswerkopdracht
Wat is het belangrijkste resultaat van de beoogde verandering? Welk tijdpad ga je hanteren om dit resultaat te bereiken? Wanneer doe je wat? Hoe houd je zicht op de voortgang (‘monitoring’)? Welke randvoorwaarden in termen van o.m. faciliteiten, (na)scholing zijn nodig? Heb je daarin (tijdig) voorzien? Hoe en wanneer ga je dit alles communiceren, extern maar vooral ook intern? Wanneer is de invoering ‘afgerond’ en hoe/wanneer ga je het traject evalueren?


Download ppt "Nieuw beleid, kansen voor praktijkonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google