De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond Micadogroep 1 maart 2010. KOS-beleid passend onderwijs ‘meer- en hoogbegaafden’ In 2009 heeft het bestuur van de Katholieke Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond Micadogroep 1 maart 2010. KOS-beleid passend onderwijs ‘meer- en hoogbegaafden’ In 2009 heeft het bestuur van de Katholieke Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond Micadogroep 1 maart 2010

2

3 KOS-beleid passend onderwijs ‘meer- en hoogbegaafden’ In 2009 heeft het bestuur van de Katholieke Onderwijs Stichting Oost Gelre (KOS) besloten om meer aandacht te schenken aan leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. De doelstelling heeft betrekking op drie niveaus: schoolniveau: signaleren, diagnosticeren, compacteren, verrijken en versnellen stichtingsniveau: plusgroep Micado en een expertisecentrum ‘hoogbegaafdheid’ regionaal niveau: plusproject V.O. Doelstelling: De komende jaren werken we er naar toe dat elke school in staat is passend onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen. Onder “begaafde leerlingen” verstaan we ; meer- en hoogbegaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Er is dan sprake van zowel adequate didactische, pedagogische als organisatorische antwoorden op de onderwijsbehoeften van deze groep kinderen.

4 Plusgroep Micado Plusgroep Micado biedt het hoogbegaafde kind: Een intellectuele uitdaging op zijn of haar niveau. Omgang en samenwerken met gelijkgestemden en ontwikkelingsgelijken. Ruimte voor creativiteit in denken en doen. Steun bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ondersteuning bij het leren leren.

5 Plusgroep Micado Een uitdagende leeromgeving! Creativiteit kunnen ontplooien Open opdrachten Hoog abstractieniveau Hoge mate van complexiteit Projectmatig werken Ontdekken en onderzoeken Zelfstandigheid Reflecteren Interactie stimuleren Samenwerking Filosoferen Discussiëren

6

7 Criteria deelname Micadogroep Voor begrijpend lezen en voor rekenen een consequente A+ score. Aanwezigheid van een intelligentieonderzoek, gemiddeld IQ 130 of hoger (op verzoek bij vermoeden van onderpresteren). Leesniveau: minimaal AVI E6 of AVI 9. Aanwezigheid van de volgende leeraspecten (subjectief): snel van begrip / grote of diepgaande interesse / creatief en inventief in denken / ongewoon grote woordenschat /grote parate kennis / geestelijk vroegrijp / scherp opmerkingsvermogen / snel begrijpen van de leerstof. De bovenstaande leeraspecten worden gekoppeld aan aspecten van het zelfbeeld, omgang en werkhouding. Groep 4 t/m 7 leerling KOS-school.

8 Kenmerken van een hoogbegaafd kind Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130) Vroege ontwikkeling / ontwikkelingsvoorsprong Uitblinken in meerdere gebieden Gemakkelijk kunnen leren Goed leggen van (causale) verbanden Makkelijk kunnen analyseren van problemen Maken van grote denksprongen Voorkeur voor abstractie Hoge mate van zelfstandigheid Brede of juist specifieke interesse Hoge motivatie Veel energie Creatief Origineel Perfectionistisch Apart gevoel voor humor Hoge mate van concentratie De volgende eigenschappen blijken veel voor te komen bij hoogbegaafde kinderen: (bron: SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

9 Waar en wanneer is de Micadogroep De Wegwijzer, locatie De Peppel te Doetinchem  iedere dinsdag gedurende het schooljaar van 8.30 tot 14.30 uur. St. Martinus te Gaanderen  iedere donderdag gedurende het schooljaar van 8.30 tot 14.30 uur.

10 Wat gaan we doen in de Micadogroep? 8.30 - 9.00 inloopdenk- en ontwikkelingsspelen, coöperatieve spelen 9.00 - 9.30 vergadering mededelingen, krantenartikelen, meegebrachte spullen 9.30 - 10.05 project “jong en oud” 10.05 - 10.15 eten/drinken 10.15 - 10.30 pauze 10.30 - 11.45 project“jong en oud” 11.45 - 12.00 filosofie wekelijks een ander onderwerp 12.00 - 12.30 pauze 12.30 - 13.30 vreemde taal Spaans 13.30 - 14.00 coöperatieve opdracht/sova training 14.00 - 14.30 evalueren/vooruit blikken/afronden/opruimen

11 Project Jaarlijks komen er vier projecten aan bod. De projecten sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. De projecten passen bij de belangstelling en mogelijkheden van het individu en de groep. Projecten komen o.a. van het International Primary Curriculum (IPC). Leren rond een spannend en interessant thema. Duidelijke leerdoelen. De doelstellingen komen overeen met de kerndoelen voor het basisonderwijs. De projecten zijn op basis van meervoudige intelligentie (M.I.) Coöperatie en individueel werken wordt gestimuleerd. Kinderen leren zelfstandig te denken en te handelen. Het project bevordert het nemen van initiatieven. De kinderen plannen, voeren uit en reflecteren. De kinderen maken hun eigen portfolio.

12 Methode Juan Y Rosa. De methode is gevarieerd opgezet met puzzels, open opdrachten, drama- en conversatieoefeningen. De methode houdt rekening met de analytische, creatieve en associatieve denkwijze van hoogbegaafden. De methode daagt uit tot: vragen stellen, zelf antwoorden zoeken, zelfstandig werken, presenteren en creativiteit. Aanvullende materialen, zoals Spaans memory, Spaans taalkwartet en Spaanse lees- en stripboeken. Mogelijkheid tot verwerking in de eigen klas. Spaans

13 De kinderen worden uitgedaagd hun eigen wereldbeeld te verwoorden. Ze leren onderzoeken waarom ze denken zoals ze denken. Ze leren hun eigen gedachten analyseren. Ze ontdekken op welke wijze ze verschillen van anderen. Ze leren nadenken over speculatieve vragen. Ze leren denkvaardigheden en een eigen zienswijze Ze leren argumenteren vanuit hun eigen denken. De vragen kunnen gaan over wat denken is, wat het leven is of wat geluk is. Kortom: Het zijn vragen die de moeite waard zijn om te stellen en te onderzoeken. Filosofie

14 Regels en afspraken Micadogroep De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.30 uur. De inloop voor ouders is van 8.30 tot 8.45 uur. Leerlingen dienen zelf eten en drinken bij zich te hebben voor de pauzes. Leerlingen dienen hun map, USB-stick en huiswerk bij zich te hebben Leerlingen krijgen extra informatie van de leerkracht per mail. Er is wekelijks contact tussen de Micadoleerkracht en de groepsleerkracht van een kind. Ouders informeren de Micadoleerkracht z.s.m. wanneer een kind niet aanwezig kan zijn. De Micadoleerkracht brengt de ouders z.s.m. op de hoogte wanneer de plusgroep een keer geen doorgang kan vinden. Indien de plusgroep incidenteel geen doorgang kan vinden gaan de leerlingen naar hun eigen klas op hun eigen school. Communicatie tussen ouders en Micadoleerkracht verloopt zoveel mogelijk via de mail en/of op afspraak. In geval van een wachtlijst wordt bij vrijkoming van een plaats gekeken naar de volgende punten: - urgentie, - volgorde van aanmelding, - leeftijd van het kind, - groepssamenstelling. Er vinden jaarlijks diverse evaluatiemomenten met de Micadoleerkracht en ouders plaats. Er vinden jaarlijks diverse evaluatiemomenten met de Micadoleerkracht en de groepsleerkracht plaats. Na een periode van 10 weken wordt bekeken en beslist of een kind kan blijven of gaat stoppen met de Micadogroep. Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro per blok van 10 weken gevraagd.

15 Taken en verantwoordelijkheden: - Er wordt wekelijkse aanwezigheid verwacht indien mogelijk. - Er wordt inzet en betrokkenheid verwacht bij de activiteiten. - Huiswerk maken is verplicht. - Tijdens de plusgroepdag worden de verplichte dingen meegenomen van huis en/of school. - De inhoud van de map en de USB-stick is bijgehouden en overzichtelijk. - Tweewekelijks wordt er een portfolio bijgehouden. van het kind

16 Taken en verantwoordelijkheden: - Interesse tonen betreffende de plusgroepdag van het kind. - Af en toe deelnemen aan de inloop. - Huiswerk doornemen. - De resultaten bekijken in de map en de USB-stick. - Zorgen voor eten en drinken voor hun kind tijdens de plusgroepdag. - Tijdig afmelden van afwezigheid van het kind bij de Micadoleerkracht. - Aanwezigheid bij de evaluatiemomenten met de Micadoleerkracht. van de ouders

17 Taken en verantwoordelijkheden: - Zorg dragen voor een gedegen en uitdagend aanbod voor de leerling. - Het begeleiden van het groepsproces. - Oog hebben voor en begeleiden van de individuele leerling. - Kennis hebben van de leer- en denkstrategieën van de leerling. - Een goed overzicht hebben van de vorderingen van de leerling. - Wekelijks vindt er mailcontact met de groepsleerkracht plaats. - Op gezette tijden vindt er contact met de IB-ers van de scholen plaats. - Jaarlijks een aantal evaluatiemomenten met ouders plannen. van de Micadoleerkracht

18 Taken en verantwoordelijkheden: - Interesse tonen betreffende de plusgroepdag van de leerling. - Mogelijkheid geven tot het maken van de huiswerkopdrachten op school. - Overleg met de leerling om een planning te maken voor de ‘gemiste’ stof’. - Wekelijks mailcontact met de plusgroepleerkracht. - Ruimte inplannen voor eventuele presentaties van de leerling. - Blijft eindverantwoordelijk, ook in contacten naar ouders. van de groepsleerkracht

19 Taken en verantwoordelijkheden: - Aanspreekpunt op school betreffende de plusgroep. - Op gezette tijden vindt er contact met de Micadoleerkracht plaats. - Op gezette tijden vindt er contact met de groepleerkracht plaats. - Met ouders, groepsleerkracht en plusgroepleerkracht wordt er geëvalueerd of een kind in de plusgroep kan blijven. van de IB-er

20


Download ppt "Voorlichtingsavond Micadogroep 1 maart 2010. KOS-beleid passend onderwijs ‘meer- en hoogbegaafden’ In 2009 heeft het bestuur van de Katholieke Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google