De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Dementie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Dementie"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Dementie
Shari Stevelinck

2 LESA dementie, opgesteld door:
Werkgroep van huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG); Verpleeghuisartsen/sociaal geriaters namens de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters(NVVA).

3 Doel opstart? Betere zorg te bereiken voor patiënten met dementie en hun naasten door een nauwere samenwerking tussen: huisartsen verpleeghuisartsen/sociaal geriaters

4 Hoe? Beter verdeling van:
Taken en verantwoordelijkheden; Signalering; Diagnostiek; Behandeling en begeleiding. => Er wordt op het juiste moment de juiste geneeskundige zorg geboden door de meest geëigende zorgverlener(s) en de continuïteit in de zorg voor de patiënt en zijn naasten gewaarborgd is

5 Uitgangspunten Definitie voor dementie (volgens NHG-Standaard Dementie): Dementie = een klinisch syndroom, gekenmerkt door geheugenstoornissen en één of meer andere cognitieve stoornissen (afasie, apraxie, agnosie) Met als gevolg een negatieve invloed op: het dagelijks functioneren, werk, sociale activiteiten en relaties. De NVKG/CBO-richtlijn en de NVVA-Handreiking Diagnostiek van dementie gaan uit van een spectrum aan klinische syndromen, veroorzaakt door verschillende hersenziekten: ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy bodies, frontotemporale dementie.

6 Dementie in Nederland Aantal patiënten met dementie
=> steeds meer geriatrische patiënten met cognitieve problematiek in de 1ste lijn =>toenemende vraag naar zorgverlening in de 1ste lijn, meer behoefte aan capaciteit voor verzorging en verpleging en hogere kosten. Nieuwe gevallen van dementie 3 per 1 000/jaar ( jaar) 20 per 1 000/jaar (75 jaar- …) Klachten leiden niet altijd direct naar dementie

7 Samenwerkingsafspraken
De nodige aandacht te schenken aan de context waarin de patiënt zich bevindt en daaruit voortvloeiend aan specifieke doelgroepen: Jonge patiënten Patiënten met eengeringe belastbaarheid, bijvoorbeeld door multimorbiditeit Patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Streven naar de grootst mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten, is uitgangspunt dat zij zo lang en zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in een vertrouwde omgeving. De drie aspecten (uitgangspunt voor maken van samenwerkingsafspraken) signalering, Diagnostiek behandeling en begeleiding

8 Voorstelling van de 3 aspecten en de betrokkenheid van zorgverleners en mantelzorgers bij de patiënt met dementie.

9 Signalering Concrete signalen: geheugenproblemen,
verandering van het gedrag, depressie, achterdocht, verwaarlozing, Vermagering, en soms al overbelasting van naasten.

10 Diagnostiek Doel van diagnostiek:
Duidelijkheid krijgen over de aard, ernst , oorzaak en prognose Wordt afgestemd op de situatie en de behoefte van de patiënt en zijn omgeving. Hierna kan een prognose gemaakt worden en kunnen zorg, behandeling en begeleiding tijdig gepland worden. Bij vermoeden: ziektediagnostiek

11 Behandeling en begeleiding
Langere periode, verschillen per individu. Doel = patiënt met de grootst mogelijke mate van welbevinden en autonomie in een voor hem vertrouwde omgeving kan (ver)blijven. In een stabiele situatie van de patiënt blijft de huisarts hoofdbehandelaar. Hij verricht de gebruikelijke geneeskundige zorg en is ook bij een crisis beschikbaar. Bij patiënten die verschillende vormen van zorg krijgen,(thuiswonende patiënten, patiënten die verpleeghuiszorg of meerzorg ontvangen in het verzorgingshuis,patiënten op de dagbehandeling en/of dagverzorging,in transitiezorg, respijtzorg en/ of crisisopvang) kan samenwerking tussen huisarts en verpleeghuisarts/sociaal geriater plaatsvinden.

12 Continuïteit van de zorg
De toestand van de patiënt en de draagkracht van zijn naasten worden periodiek beoordeeld. (differentiaal)diagnostiek en nieuwe interventies Continuïteit en integrale zorg worden bevorderd door periodiek overleg tussen huisarts en de verpleeghuisarts/sociaal geriater (teamoverleg)

13 Begrippen Patiënt: Waar in de LESA de term patiënt staat , wordt gedoeld op de patiënt met inbegrip van zijn omgeving, zoals partner, (benoemde) wettelijke vertegenwoordiger, mantelzorger, naaste, samen ook wel het patiëntsysteem genoemd. Complexe problematiek: Bij complexe problematiek is er sprake van één of meer van de volgende problemen, die vaak een interactie met elkaar zullen hebben: cognitieve beperkingen, lichamelijke handicaps, multimorbiditeit, polyfarmacie, psychosociale problematiek (waaronder probleemgedrag). Verpleeghuisarts/sociaal geriater: Waar in deze LESA verpleeghuisarts/sociaal geriater staat wordt gedoeld op de arts werkzaam in het verpleeghuis, verzorgingshuis of andere woonzorgvorm

14 Bronvermelding http://verenso.artsennet.nl/Artikel/LESA-Dementie-1.htm


Download ppt "Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Dementie"

Verwante presentaties


Ads door Google