De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 (G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 (G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder."— Transcript van de presentatie:

1 (G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 (G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder

2 18 januari 2011 Onderwerpen Inleiding De LCG WMS Soorten geschillen Procesgang LCG WMS Beroep en vordering bij de Ondernemingskamer Schematisch overzicht Voorbereiding procedures

3 18 januari 2011 1. Inleiding Twee rechtsprekende instanties in de WMS: De LCG WMS voor WMS-geschillen De Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam: beroep tegen uitspraak LCG WMS vordering tot naleving WMS door bevoegd gezag.

4 18 januari 2011 2. De LCG WMS ( art. 30 WMS ) Eén landelijke geschillencommissie voor PO en VO Minimaal 6 leden waaronder voorz. en plv. voorz. Benoemd door de Minister OCW Voordracht landelijke organisaties van bestuur, werknemers, leerlingen en ouders Behandeling geschil: door voorzitter en 2 leden.

5 De LCG WMS

6

7 18 januari 2011 3. Soorten geschillen bij de LCG WMS (Artikel 31 t/m 35) Instemminggeschillen; indiener BG Geschillen over medezeggenschapsstatuut en reglement; indiener: BG en/of (G)MR (en groepsMR, deelraad of themaraad) Adviesgeschillen; indiener (G)MR, groepsMR, deelraad, geleding, themaraad. Interpretatiegeschillen; indiener: BG en/of (G)MR, deelraad, geleding, themaraad “Andere geschillen” die in het medezeggenschapsreglement genoemd zijn (art. 24 lid 1 onder k)

8 18 januari 2011 4. De procesgang bij de LCG WMS (1) (WMS en het reglement van de Commissie) Verzoek Schriftelijk Termijnen instemmingsgeschil: 6 wkn na mededeling (3 mnd) (art. 32 lid1) adviesgeschillen: 6 wkn na afwijking advies (art. 34 lid 2) (WMS-termijnen lopen door in vakanties) Verzoek duidelijk omschrijven en motiveren Relevante stukken meezenden.

9 18 januari 2011 4. De procesgang bij de LCG WMS (2) Verweer Verweerder ontvangt kopie verzoekschrift Indienen verweerschrift binnen 4 weken Standpunt verweerder in verweerschrift Relevante stukken meezenden LCG WMS stuurt kopie verweerschrift aan verzoeker.

10 18 januari 2011 4. De procesgang bij de LCG WMS (3) Zitting LCG WMS (1 voorzitter en 2 leden) Partijen lichten standpunt toe Commissie stelt vragen aan partijen (evt. getuigen en deskundigen) Schriftelijke behandeling zonder zitting Mogelijk mits partijen instemmen Nieuw: vereenvoudigde behandeling door voorzitter met mogelijkheid van verzet ‘kennelijk’ onbevoegd, niet-ontvankelijk, gegrond, ongegrond.

11 18 januari 2011 4.De procesgang bij de LCG WMS (4) Bemiddeling LCG WMS facultatief mondeling ter zitting of in een schriftelijk bemiddelingsvoorstel Uitspraak LCG WMS schriftelijk binnen 6 vakantievrije weken na zitting of indiening laatste stuk bindend voor partijen

12 Zitting LCG WMS

13 18 januari 2011 4.De procesgang bij de LCG WMS (5) Mogelijke beslissing in de uitspraak commissie niet bevoegd verzoek niet-ontvankelijk bij instemmingsgeschillen (art. 32 lid 3) 1. instemming in redelijkheid onthouden 2. Instemming niet in redelijkheid onthouden 3. Instemming in redelijkheid onthouden maar omstandigheden rechtvaardigden het voorstel (uitspraak 08-6-2010 over toelage teamleiders) Bij 2 en 3 mag BG het voorstel omzetten in een definitief besluit.

14 18 januari 2011 4.De procesgang bij de LCG WMS (6) Mogelijke beslissing in de uitspraak (vervolg) Bij statuuts- en reglementsgeschillen (art. 33 lid 3): - BG is in redelijkheid tot voorstel kunnen komen of - Commissie geeft aan hoe voorstel gewijzigd moet worden. Bij adviesgeschillen (art. 34 lid 3) - afwijking advies wel/niet redelijk. - zo niet: commissie bepaalt of besluit al dan niet in stand kan blijven Bij interpretatiegeschillen (art. 35) - Commissie geeft de interpretatie aan

15 18 januari 2011 5. Beroep bij de Ondernemingskamer 1 Bevoegdheid OK in WMS-zaken beroep tegen uitspraken LCG WMS (art. 36 lid 3) vordering naleving WMS door BG (art. 36 lid 1) Verplichte procesvertegenwoordiging (advocaat) Geen proceskostenveroordeling MR (art. 36 lid 6)

16 18 januari 2011 5. Beroep bij de Ondernemingskamer 2 (art. 36 lid 3 t/m 6) Eiser in beroep is partij bij de uitspraak LCG WMS Beroepstermijn: 1 maand (art. 36 lid 3) Grond: de LCG WMS heeft wet onjuist toegepast (art. 36) Zitting Tegen uitspraak Ondernemingkamer staat geen beroep open

17 18 januari 2011 5. Vordering naleving WMS bij de OK (3) (art. 36 lid 1 en 2) Eiser: medezeggenschapsorgaan Dagvaardingsprocedure Grond: BG leeft de verplichtingen jegens medezeggenschapsorgaan niet na Tegen arrest OK staat geen beroep open

18 18 januari 2011 Schema LCG WMS / Ondernemingskamer Instemmingsgeschil Statuutsgeschil Reglementsgeschil Adviesgeschil Interpretatiegeschil LCG WMSberoep bij de OK vordering naleving WMSOK geen beroeps- mogelijkheid

19 18 januari 2011 schema – indieners geschil Instemmingsgeschilbevoegd gezag StatuutgeschilBG en/of (G)MR Reglementsgeschil BG en/of orgaan over wiens reglement het gaat Adviesgeschilorgaan dat advies heeft uitgebracht interpretatiegeschil BG en/of orgaan met wie BG van mening verschilt

20 18 januari 2011 7. Voorbereiding procedures (1) Vergoeding kosten rechtsbijstand: faciliteitenregeling; artikel. 28 lid 2 en art. 22 aanhef en onder j WMS – Het statuut is bepalend – Modelreglementen: Redelijkerwijs noodzakelijke kosten BG moet vooraf in kennis gesteld van concrete voornemen – Alternatief in statuut: opbouw van een rechtsbijstandbudget

21 7. Voorbereiding procedures (2) Voordat er een geschil speelt: zorgvuldige opbouw dossier - briefwisseling en verslagen - schriftelijke bevestiging van mondelinge afspraken - BG: motiveer de verzoeken om advies/instemming - (G)MR en geledingen: motiveer de adviezen en instemmingsbeslissingen 18 januari 2011

22 Voorbereiding procedures (3) Blijf in gesprek met elkaar Andere oplossingen blijven mogelijk Schakel zo nodig een raadsman in Raadpleeg het reglement van de LCG WMS

23 18 januari 2011 Voorbereiding procedures (4) Geef in de stukken een volledig beeld van het geschil en eigen standpunt Spreek af wie ter zitting het woord voert Zet het pleidooi op papier (pleitnota) Ingeval van vragen over de procedure: mail of bel de secretaris van de LCG WMS (info@onderwijsgeschillen.nl) 030 - 2809590info@onderwijsgeschillen.nl

24 Overhandiging pleitnota

25 18 januari 2011 8. Info aantal WMS-procedures Vanaf 01-01-2008 tot 31-12-2010 Bij LCG WMS:200820092010 Totaal geschillen: 302327 Ingetrokken: 7 4 6 Bemiddeld op zitting: 1 1 0 Uitspraken: 151614 Over naar volgend kalenderjaar 7 2 7 Uitspraken OK: 1 0 2

26 Hoe verder na een uitspraak. Onderzoek doorwerking van uitspraken LCG WMS (kunt u downloaden op website opvragen bij info@onderwijsgeschillen.nl) Er is veel te winnen in het overleg en voortraject Na de uitspraak, hoe moeten partijen verder? Nazorg 18 januari 2011

27 Casus (1) Een PO-school dreigt te worden opgeheven vanwege een tekort aan leerlingen. Het BG wenst het tij te keren door de school te fuseren met een andere school. De MR stemt niet in met het fusievoorstel: hij vindt dat via extra wervingsactiviteiten de opheffingsdreiging kan worden afgewend. De MR van de andere school stemt wel in met de fusie. Kan de fusie doorgaan en zo ja, via welke weg? 18 januari 2011

28 Casus (2) Het reglement van de MR bepaalt dat als de MR niet binnen 30 dagen reageert op een instemmingsverzoek, het BG het besluit mag uitvoeren. De MR is het niet eens met die bepaling. Wat kan de MR doen? 18 januari 2011

29 Casus (3) Het BG wenst de organisatie van de school te wijzigen: o.m. door verschillende leeftijdsgroepen samen te voegen, en vraagt de MR om advies. De MR brengt negatief advies uit omdat het voorstel de kwaliteit van het onderwijs negatief zou beïnvloeden. Het BG passeert het advies en besluit m.i.v. het nieuwe schooljaar de groepen anders in te richten. Wat kan de MR doen?

30 Casus (4) Een bevoegd gezag met 20 scholen wil overgaan tot benoeming van één directeur voor twee van die scholen. Over die benoeming vraagt het BG advies aan de MR’en van die twee scholen.De GMR meent dat het adviesrecht aan hem toekomt. Wat te doen om daarover duidelijkheid te krijgen? 18 januari 2011

31 Casus (5) Het BG heeft een interim-directeur voor de duur van 1 jaar benoemd. De MR is niet geraadpleegd en is het ook niet eens met de benoeming van deze interim-directeur. Wat kan de MR doen? 18 januari 2011

32 www.onderwijsgeschillen.nl e-mail: info@onderwijsgeschillen.nlinfo@onderwijsgeschillen.nl


Download ppt "(G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 (G)MR SPO Utrecht 18 januari 2011 mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder."

Verwante presentaties


Ads door Google